Tải bản đầy đủ

phụ lục Luận Văn Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm

Sơ đồ 01:
Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

TK 621 ( chi tiết…)
TK 152
Trị giá nguyên vật liệu dùng
cho sản xuất sản phẩm

TK 154
Kết chuyển CP NL, VLTT
để tính giá thành SP

TK111,112,141,331...
Trị giá NVL mua ngoài dùng
ngay cho SX SP

TK 152
Trị giá NL, VL không dùng
hết, trị giá phế liệu thu hồi
TK 632
CP, NL, VL trực tiếp vượt

trên mức bình thường
TK 133

Sơ đồ 02 :

1


Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp

TK 622 (chi tiết…)
TK334, 338

TK 154

Lương, các khoản trích theo

Cuối kỳ kết chuyển CPNCTT

lương phải trả của CNSX

để tính giá thành sản phẩm

TK 335…
TK 632
Trích tiền lương nghỉ phép
của CNSX

CP nhân công vượt trên
mức bình thường

2


Sơ đồ 03 :
Sơ đồ kế toán chi phí sử dụng máy thi công

TK 623 (chi tiết…)
TK334


TK 154

Chi phí nhân công trực tiếp điều
khiển xe, máy thi công

Kết chuyển chi phí
máy để tính giá thành

TK 152, 153, 142, 242
TK 632
CP vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng
CP máy thi công vượt trên
cho hoạt động của máy thi công
mức bình thường
TK 214
CP khấu hao xe, máy thi công

TK 111,112,331
CP dịch vụ mua ngoài,
CP bằng tiền khác
TK 133
Thuế GTGT
được khấu trừ

Sơ đồ 04 : Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung

3


TK 627
Chi phí sản xuất chung
TK 334, 338

TK 154

Lương, các khoản trích theo

Cuối kỳ kết chuyển chi phí

luơng của phân xưởng, tổ, đội XC để tính giá thành SP
SX phải trả
TK 152, 153 ,142, 242

TK 632

Chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ

Kết chuyển CPSXC cố
định không phân bổ

TK 214
CP khấu hao TSCĐ
TK111,112,331

TK111,112

CP dịch vụ mua ngoài

Các khoản thu giảm
chi phí sản xuất chung

TK 111,112
Chi phí bằng tiền khác
TK 113

TK 111, 112, 335, 142, 242
Chi phí đi vay phải trả
(nếu được vốn hoá)
TK 333
Thuế taì nguyên phải nộp

Sơ đồ 05 : Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp
kê khai thường xuyên

4


TK 154
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
TK 621

TK 155

Cuối kỳ kết chuyển chi phí
nguyên vật liệu trực tiếp

Kết chuyển giá thành thực tế
của sản phẩm chờ tiêu thụ

TK 622
Cuối kỳ kết chuyển chi phí
nhân công trực tiếp
TK 623
Cuối kỳ kết chuyển chi phí
sử dụng máy thi công

TK 632
Giá thành thực tế của khối lượng

TK 627
xây lắp hoàn thành bàn giao
Cuối kỳ kết chuyển chi phí
sản xuất chung

Sơ đồ 06: quy trình sản xuất của công ty
Hồ sơ dự thầu

Thông báo
trúng thầu

5


Thông báo
nhận thầu
Chỉ định thầu

Quyết định phương
án và biện pháp thi
công

Lập phương án
thi công

Thành lập nhóm chỉ
huy công trường

Tổ chức nghiệm thu
khối lượng và chất
lượng công trình

Tiến hành thi công theo
phương án đã được
dyệt

Công trình hoàn thành
quyết toán và bàn giao cho
chủ đầu tư

Lập bảng nghiệm thu thanh
toán công trình

Sơ đồ 7: Sơ đồ bộ máy quản lý
Giám Đốc
Vật TưMáy
Móc

6
Phó Giám Đốc kinh
Doanh


Phó Giám Đốc Kĩ
Thuật

Kỹ
thuật –
Dự án

Đội thi
công số
1

Hành
Chính


VấnThiết
Kế

Đội thi
công số
2

Đội thi
công số
3

Kinh
Doanh

Kế toán

Đội thi
công số
4

Sơ đồ 08: trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung
Chứng từ kế toán

Sổ nhật ký đặc
biệt

Bảng cân đối
Báo cáoSổ
tàiphát
cái
chính
số
sinh

7


Sổ nhật ký chung

Sổ, thẻ kế toán chi
tiết

Bảng tổng hợp chi
tiết

Trong đó:
: ghi hàng ngày
: ghi cuối tháng
: ghi đối chiếu kiểm tra

Sơ đồ 09: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

8


KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán TSCĐ

Kế toán lương và BHXHKế toán thanh toán

Thủ quỹ

Biểu số 1: Bảng kết quả hoạt động của công ty trong 2 năm gần đây
Chỉ tiêu
Năm 2012
Năm 2013
Chênh lệch
9


Số tuyệt đối
Tổng tài sản
Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
Tổng nguồn vốn
Nợ phải trả
Vốn CSH
DTBH và cung
cấp DV
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về
bán hàng và dịch
vụ
Doanh thu hoạt
động tài chính
Chi phí tài chính
Chi phí quản lý
doanh nghiệp
Chi phí bán hàng
Lợi nhuận thuần
về hoạt động kinh
doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận
trước thuế
Thuế TNDN phải
nộp
Lợi nhuận sau
thuế
TNDN

Số
tương
đối (%)
9,4

22.650.000.00
0
19.575.000.00
0
3.075.000.000
22.650.000.00
0
18.558.000.00
0
4.092.000.000
29.785.600.00
0
29.785.600.00
0
24.856.430.00
0
4.929.170.000

24.780.500.00
0
20.879.000.00
0
3.901.500.000
24.780.500.00
0
19.750.000.00
0
5.030.500.000
31.887.870.00
0
31.887.870.00
0
25.983.780.00
0
5.904.090.000

2.130.500.00
0
1.304.000.00
0
826.500.000
2.130.500.00
0
1.192.000.00
0
938.500.000
2.102.270.00
0
2.102.270.00
0
1.127.350.00
0
974.920.000

530.869.000

660.246.000

129.377.000

24,36

257.890.000
88.975.000

300.008.000
96.970.000

42.118.000
7.995.000

16,33
8,98

105.670.000
78.334.000

128.906.000
134.362.000

23.236.000
56.028.000

21.99
71,5

340.870.000
56.630.000
284.240.000
5.822.613.000

440.480.000
66.870.000
373.610.000
7.072.308.000

29,22
18,08
31,44
21,46

1.164.522.600

1.414.461.600

99.610.000
10.240.000
89.370.000
1.249.695.00
0
249.939.000

4.658.090.400

5.657.846.400

999.756.000

21,46

6,65
26,8
9,4
6,4
22,9
7.06
7.06
4,5
19,7

21,46

10


Số LBQ
Thu nhập bình
quân

45
64.565.000

57
73.320.000

12
8.755.000

25,5
13,56

Biểu số 02: Phiếu nhập kho
Công Ty Cổ Phần
Hanoi Renovation Studio

Mẫu số: 01- VT
(Ban hành theo QĐ48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 10 tháng 01 năm 2014

Số: 27
Nợ: 154
Có: 111,1331
Họ tên người giao hàng: Nguyên Văn Dũng.
Lý do nhập kho: nhâp kho dùng cho công trình
Nhập tại kho: công trình “XS303HR-PHAM/2013/HDKT”

STT
1

Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm
chất vật tư, hàng hóa
Xi măng Hoàng Thạch PC 30

ĐVT

Số
lượng

Tấn

50

Đơn giá

Thành tiền

1.100.000

55.000.000

55.000.000

Cộng
Tổng số tiền bằng chữ: năm mươi năm triệu đồng chẵn./
Số chứng từ gốc kèm theo: 01 hóa đơn bán hàng.

Ngày 10 tháng 01 năm 2014

11


Người lập phiếu
(Đã ký)

Người nhận hàng
(Đã ký)

Thủ kho
(Đã ký)

Kế toán trưởng
(Đã ký)

Giám đốc
(Đã ký)

Biểu số 03: Phiếu xuất kho
Công Ty Cổ Phần
Hanoi Renovation Studio

Mẫu số: 01- VT
(Ban hành theo QĐ48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 10 tháng 01 năm 2014

Số: 34
Nợ: 154
Có: 152
Họ tên người nhận hàng: Trần Hùng
Lý do nhập kho: xuất kho dùng cho công trình
Xuất tại kho: công trình “XS303HR-PHAM/2013/HDKT”

STT
1

Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm
chất vật tư, hàng hóa
Xi măng Hoàng Thạch PC 30

ĐVT

Số
lượng

Tấn

38

Đơn giá
1.082.467

Thành tiền
41.133.746

41.133.746

Cộng

Tổng số tiền bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu một trăm ba mươi ba nghìn bẩy
trăm bốn mươi sáu đồng./
Người lập phiếu
(Đã ký)

Người nhận hàng
(Đã ký)

Thủ kho
(Đã ký)

Kế toán trưởng
(Đã ký)

Giám đốc
(Đã ký)

12


Số chứng từ gốc kèm theo: 0.
Ngày 10 tháng 01 năm 2014

13


Biểu số 04: nhật ký chung
Công ty cổ phần Hanoi Renovation Studio
Phòng kế toán

Mẫu số S03a-DNN
(ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

NHẬT KÝ CHUNG
Từ ngày 01/01/2014 đến 31/03/2014

N.T
ghi sổ

Chứng Từ
Số HĐ Ngày

Mã KH

Diễn giải

Đã ghi
sổ cái

STT
dòng

TK
ĐƯ

Số tiền
NợSố kì trước chuyển sang
10/01

10/01

PNK27 10/01

PXK

Mua xi măng hoàng thạch PC 30

x

12

111

Thuế GTGT 10%

x

13

133.1

Phải trả người bán

x

14

154

x

15

154

x

16

152

10/01
Xuất kho xi măng hoàng thạch PC30

50.000.000
5.000.000
55.000.000
41.133.746
41.133.746

……..
Cộng Phát sinh

14


Biểu số 05: sổ cái TK 154.1
Công ty cổ phần
hanoi Renovation Studio

Mẫu : S03b-DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CÁI
Dung cho hình thức sổ nhật ký chung
Năm 2014
Tên tài khoản : Chi phí sản xuất nguyên vật liệu dở dang
Số hiệu 154.1

Ngày
tháng
ghi
sổ

Chứng từ
Diễn giải
Số
hiệu
B

Ngày
tháng
C


PNK
10/01
27


10/0
1
10/0
1


A


10/01 PXK


Nhật ký chungD
Số dư đầu kỳ

Mua xi măng Hoàng Thạch
PC30
Xuất xi măng dùng cho
công trường

Cộng số phát sinh
Số dư cuối kì

Số hiệu
tài
khoản
đối ứng

Số tiền
NợH

1

2

02

12

111

55.000.000

02

15

152

41.133.746

462.983.000

462.983.000

Trang
số
E

Stt
dòng
G15


Biểu số 06: hợp đồng thuê khoán
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN
Số TT-HT123/HĐTK
(V/v: thuê thi công hạng mục công trình)
-

Căn cứ theo bộ luật lao đông

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014, chung tôi gồm:
Bên A: Công Ty Cổ Phần Hanoi Renovation Studio
Địa chỉ: 163 Mai Anh Tuấn – Ô Chợ Dừa- Đống Đa- Hà Nội
Mã số thuế: 0106133627
Bên b: Anh Nguyễn Văn Quang
Điện thoại: 0986235418
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết bản hợp đồng này với các điều khoản
như sau:
-

Điều 1: bên B nhận phần công việc do bên A thuê

-

Điều 2: tổng giá trị bản hợp đồng là : 44.470.000 đồng
( bằng chữ: bốn mươi bốn triệu bốn trăm bẩy mươi nghìn đồng chẵn)

-

Điều 3 Trách nhiệm mỗi bên:Bên A:
Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn giá trị của bản hợp đồng theo

điều khoản 4 dưới đây


Bên B:

+ thực hiện hợp đồng theo khoản 1.
+ hoàn thành công việc đúng thời hạn của bản hợp đồng, chất lượng thi công tốt, tiết
kiệm nguyên vật liệu theo đúng kỹ thuật.
-

Điều 4:

16


+ Thời gian nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc trong vòng 2 tháng kể từ
ngày ký kết hợp đồng.
Nếu bên B không hoàn thành được tiến độ công việc theo đúng thời hạn của bản hợp
đồng sẽ bị phạt 25% tổng giá trị hơp đồng do chậm ngày.
+ hình thức thanh toán bằng chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt. khi công việc hoàn
thành được nghiệm thu thì sau 10 ngày bên A phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ
100% giá trị cho bên B. Nếu bên A thanh toán chậm sẽ bị phạt 15% giá tri của bản hợp
dồng do chậm ngày thanh toán
-

Điều 5:

+ hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận, không bên
nào được đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Bên nào không thực hiện tốt hoặc đơn phương
đình chỉ hợp đồng mà không có lý do chính đáng sẽ phải đền bù cho bên kia 50% giá trị
hợp đồng.
-

Điều 6:

+ trong trường hợp xảy ra tình huống bất khả kháng ( đình công, chống đối, lũ lụt,
hạn hán….) bên B phải có trách nhiệm thông báo cho bên A bằng văn bản trong vòng 3
ngày kể từ ngày xảy ra sự cố. Sau thời gian trên thì sẽ không được xem xét, giải quyết.

-

Điều 7: các điều khoản chung

+ Hợp đồng có hiệu lực tơi khi bên A thanh toán hết giá trị của bản hợp đồng cho
bên B.
+ Hai bên có trách nhiệm theo pháp luật kinh tế.
+ trong quá trình thực hiện bản hợp đồng nếu có vướng mắc sẽ được giải quyết dựa
trên sự bàn bạc và đồng ý của hai bên.
+ hợp đồng gồm 3 trang được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên có trách
nhiệm giữ 2 bản có hiệu lực từ ngày ký kết.

17


PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
ĐVT: VNĐ
STT

Tổ

1

Tổ 1
(Anh Quang)

Tên công
việc

Đơn vị
tính

Khối
lượng

Đơn giá

Thành
tiền

Đào móng,
cột trụ

Cột

10

1.050.000

10.500.000

2

Tổ 2
( Cô hương)

Đắp đất
nền móng

M3

600

15.700

9.420.000

3

Tổ 3
( Anh Toàn)

Đổ bê tong
lót móng

M3

190

47.000

8.930.000

4

Tổ 4
( Anh Thái)

Xây móng

M3

220

71.000

15.620.000

Đại diện bên A
(ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B
(ký và ghi rõ họ tên)

18


Biểu số 07 biên bản nghiệm thu
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
************

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG
CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Ngày 24 tháng 02 năm 2014. Khi xem xét thực tế công việc. Chúng tôi bên A xác định
khối lượng công việc thuê bên B đã hoàn thành đúng thời hạn và đủ mọi yêu cầu về kỹ
thuật của công trình. Chúng tôi bên A sẽ nghiệm thu toàn bộ khối lượng công việc mà
bên B đã thi công bao gồm:
1. Đào móng cột trụ: 10 cột
2. Đắp đất nền móng: 600 M3
3. Đổ bê tông lót móng: 190 M3
4. Xây móng: 220 M3
Và chấp nhận thanh toán toàn bộ giá trị của phần công việc đã giao cho bên A trong
vòng 10 ngày.

Đại diện bên A
(ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B
(ký và ghi rõ họ tên)

19


Biểu số 08

Bảng Thanh Toán Khối Lượng Sản Phẩm Hoàn Thành
Công trình: XS303HR-PHAM/2013/HDKT
ĐVT: VNĐ
STT

Tổ

1

Tổ 1
(Anh Quang)

Tên công
việc

Đơn vị
tính

Khối
lượng

Đơn giá

Thành
tiền

Đào móng,
cột trụ

Cột

10

1.050.000

10.500.000

2

Tổ 2
( Cô hương)

Đắp đất
nền móng

M3

600

15.700

9.420.000

3

Tổ 3
( Anh Toàn)

Đổ bê tong
lót móng

M3

190

47.000

8.930.000

4

Tổ 4
( Anh Thái)

Xây móng

M3

220

71.000

15.620.000

Cộng

44.470.000

20


Biểu số 09: nhật ký chung
Công ty cổ phần Hanoi Renovation Studio
Phòng kế toán

Mẫu số S03a-DNN
(ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

NHẬT KÝ CHUNG
Từ ngày 01/01/2014 đến 31/03/2014

N.T
ghi sổ

Chứng Từ
Số HĐ Ngày

Mã KH

Diễn giải

Đã ghi
sổ cái

STT
dòng

TK
ĐƯ

07
08

154
334

Số tiền
NợSố kì trước chuyển sang
28/2

PC263 28/2

Thanh toán lương cho công nhân

X
X

44.470.000
44.470.000

……………..
Cộng Phát sinh

21


Biểu số 10: Sổ cái TK 154.2

SỔ CÁI
Dung cho hình thức sổ nhật ký chung
Năm 2014
Tên tài khoản : Chi phí sản xuất nhân công trực tiếp
Số hiệu 154.2

Ngày
tháng
ghi
sổ

Chứng từ
Diễn giải
Số
hiệu
B

Ngày
tháng
C


PC26
28/02
3
28/0
2


A


Nhật ký chung

D
Số dư đầu kỳ

Thanh toán lương cho công
nhân

Cộng số phát sinh
Số dư cuối kì

Số hiệu
tài
khoản
đối ứng

Số tiền
NợH

1

2

3

07

334

44.470.000
44.470.000

Trang
số
E

Stt
dòng
G
44.470.000

22


Biểu số 11 Phiếu chi
Công ty CP Hanoi Renovation Studio

Mẫusố: 02-TT
(QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/09/2006 củaBộtrưởng BTC)

PHIẾU CHI
Ngày 16 tháng 01 năm 2014
Quyển số:..1...
Số:..102...
Nợ:..154..
Có:..214(1)...

Họtênngườinhậntiền: Nguyễn Văn Hà
Địachỉ: Phòng vật tư
Lý do chi: Thanh tiền mua máy phát nổ
Sốtiền: 37.630.000 đ

(Viếtbằngchữ: ba mươi bẩy triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng

chẵn)
Kèmtheo:

01 Chứngtừgốc

Đã nhận đủ số tiền(viếtbằngchữ): ba mươi bẩy triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng chẵn.
Ngày 16 tháng 01 năm 2014
Giám đốc
(đã ký)

Kế toán trưởng
( đã ký)

Thủ kho
( đã ký)

Người nhận tiền
( đã ký)

Biểu số 12 Phiếu chi
23


Công ty CP Hanoi Renovation Studio

Mẫusố: 02-TT
(QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/09/2006 củaBộtrưởng BTC)

PHIẾU CHI
Ngày 30 tháng 01 năm 2014
Quyển số:..2...
Số:..882...
Nợ:..154..
Có:..334...

Họtênngườinhậntiền: Nguyễn Văn Hà
Địachỉ: công nhân vận hành thang
Lý do chi: thanh toán tiền lương cho công nhân vận hành thang
Sốtiền: 6.700.000 đ
Kèmtheo:

(Viếtbằngchữ: sáu triệu bẩy trăm nghìn đồng chẵn)

01 Chứngtừgốc

Đã nhận đủ số tiền(viếtbằngchữ): sáu triệu bẩy trăm nghìn đồng chẵn.
Ngày 30 tháng 01 năm 2014
Giám đốc
(đã ký)

Kế toán trưởng
( đã ký)

Thủ kho
( đã ký)

Người nhận tiền
( đã ký)

24


Biểu số 13: nhật ký chung
Công ty cổ phần Hanoi Renovation Studio
Phòng kế toán

Mẫu số S03a-DNN
(ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

NHẬT KÝ CHUNG
Từ ngày 01/01/2014 đến 31/03/2014

N.T
ghi sổ

Chứng Từ
Số HĐ Ngày

Mã KH

Diễn giải

Đã ghi
sổ cái

STT
dòng

TK
ĐƯ

16
17
5
6

154
214
154
334

Số tiền
NợSố kì trước chuyển sang
16/01
30/01

PC102 16/01
PC188 30/01

Mua máy phát nổ

X
X
Thanh toán lương công nhân vận hành X
thang
X

37.630.000
37.630.000
6.700.000
6.700.000

……..
Cộng Phát sinh

…..

…..

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×