Tải bản đầy đủ

nhan xet Luận Văn Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA KẾ TOÁN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Tên đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ
phần Hanoi Renovation Studio
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Thư, MSV: 12403722 – Lớp: KT 35
Sinh viên đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu, quy định của khoa.
Về nội dung: Tên đề tài phù hợp với chuyên ngành đào tạo. trong bài luận văn sinh
viên đã trình bày 3 chương:
Chương 1: Sinh viên đã nêu được tương đối đầy đủ, chi tiết các nghiệp vụ liên
quan đến kế toán.
Chương 2: Sinh vên đã nêu và phân tích các nghiệp vụ kế toán.
Chương 3: Từ những kiến thức đã học sinh viên đã đưa một số ý kiến, nhận xét về
ưu điểm, tồn tại và nêu ra được ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng công tác.
Về văn phong: Sáng sủa, rõ ràng, bố cục hợp lý.
Về tinh thần thái độ: Sinh viên có thái độ nghiên túc, luôn có tinh thần cầu tiến

cao, chịu khó học hỏi, tham khảo tài liệu liên quan để bổ sung, hoàn thiện luận văn tốt
nghiệp theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.
Kết luận: Luận văn đã hội đủ những yêu cầu của một luận văn tốt nghiệp bậc đại
học.
Kính đề nghị hội đồng cho sinh viên được bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Điểm:……………….Bằng chữ:………………………………………………

Hà Nội, ngày…...tháng…….năm 2015
Giáo viên hướng dẫn
Trần Hương Nam
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×