Tải bản đầy đủ

Bìa Luận Văn Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌCKINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA KẾ TOÁN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Đề Tài:

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
HANOI RENOVATION STUDIO

Giáo viên hướng dẫn

: THS. TRẦN HƯƠNG NAM

Sinh viên thực hiện

: NGUYỄN ANH THƯ

Lớp


: 9LTCD – KT 35

Mã sinh viên

: 12403722

Hà Nội – 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×