Tải bản đầy đủ

Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 2 Nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép

Chương 2

Nhμ c«ng nghiÖp 1 tÇng BTCT

4


Nội dung chương 2
1. Khái niệm chung
2. Tải trọng
3. Nội lực
4. Tính toán

5


1. Khái niệm chung
Phạm vi ứng dụng :
9 Công nghiệp nặng :
• Luyện kim (sản xuất thép)
• Cơ khí chế tạo

• Bê tông đúc sẵn
9 Dệt may, lắp ráp thiết bị
9 Trại chăn nuôi, kho chứa…

6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


1.1. Các bộ phận cơ bản

16


1718


Thông số cấu tạo cơ bản
L – Nhịp :
18, 21, 24, 27, 30m....
B – Bước cột:
6m hoặc 12m
Chiều dài nhà = n.B
n.B ≤ 90m: sx không sinh nhiệt
≤ 60m: sx có sinh nhiệt
Æ Khe nhiệt

Cửa trời

Vai cột

R: cao trình ray (m)
V : cao trình vai cột (m)
V = R – Hd - hr
D: cao trình đỉnh cột (m),
D = R + Hc t + a1
M: cao trình mái (m)
M = D + hm1 + L.i/2 + t + hcm

Cột biên

Cột giữa

Móng

19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×