Tải bản đầy đủ

Viết chương trình chat đơn giản trên giao diện web

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

MẠNG MÁY TÍNH, VIỄN THÔNG

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông

Sinh viên:

Lê Huỳnh Long Hải
MSSV: 13141079

TP. HỒ CHÍ MINH – 5/2016


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG


ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Viết một chương trình chat trên giao diện web

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông

Sinh viên:

Lê Huỳnh Long Hải
MSSV: 13141079

TP. HỒ CHÍ MINH – 5/2016TÓM TẮT
Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, với dịch vụ không dây ngày càng phát
triển thì các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của công nghệ phải phát triển không ngừng mới
đáp ứng kịp sự phát triển một cách chóng mặt của công nghệ. Ngày nay, nhìn đâu đâu
cũng có dịch vụ internet ( có dây, không dây ) nên các dịch vụ về Internet phát triển rất
mạnh. Sử dụng Internet có thể tiết kiệm hơn so với sử dụng dịch vụ di động thông
thường. Hiện tại thì Internet có thể cung cấp từ nhà mạng, các nhà mạng di động cũng
có thể sử dụng được Inernet. Nhằm mục đích phục vụ cho việc nhắn tin liên lạc với nhau
thì chúng tôi phát triển một ứng dụng đơn giản đó là một ứng dụng chat đơn giản trên
nền web, có thể tiết kiệm chi phí thay cho việc nhắn tin truyền thống qua mạng di động.
Đây là một ứng dụng đơn giản nên chưa tối ưu và cũng chưa được đưa vào sự dụng rộng
rãi và còn nhiều hạn chế. Nhưng tầm nhìn xa có thể phát triển thành một dịch vụ
groupchat dành cho một công ty hoặc một nhóm người nào đó cần cần liên lạc với nhau
để tiết kiệm được chi phí vì Internet hầu như xuất hiện ở tất cả những công ty, doanh
nghiệp, gia đình,….thay thế các ứng dụng Yahoo và sẽ là một ứng dụng chat độc lập
trên nền web ( không tích hợp như Facebook ) để truy cập một cách dễ dàng, dễ sử dụng
và tiết kiệm dung lượng vì không phải tải nhiều phần không theo ý muốn.


MỤC LỤC
Dang mục hình ........................................................................................................6
Danh mục bảng ..................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Các từ viết tắt ........................................................................................................10
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU .....................................................................................1
1.1


GIỚI THIỆU ................................................................................................ 1

1.2

PHẠM VỊ ÁP DỤNG ..................................................................................1

CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH ..... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
2.1

LÝ THUYẾT ..........................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2.1.1

Giới thiệu chung .................................. Error! Bookmark not defined.

2.1.2

Ngôn ngữ lập trình .............................. Error! Bookmark not defined.

2.2

THỰC HÀNH .........................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2.2.1

Cài phần mềm ...................................... Error! Bookmark not defined.

2.2.2

Tạo CSDL ............................................ Error! Bookmark not defined.

2.2.3

Viết code php ....................................... Error! Bookmark not defined.

2.3

TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................... Error! Bookmark not defined.

2.4

PHỤ LỤC .................................................. Error! Bookmark not defined.


DANG MỤC HÌNH

Hình 1

Hình 2


Hình 3

Hình 4


Hình 5

Hình 6


Hình 7


CÁC TỪ VIẾT TẮT
-

HTML: HyperText Markup Language

-

PHP: Personal Hompe Page

-

CSDL: cơ sở dữ liệu


CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 GIỚI THIỆU
Project môn học Mạng máy tính, viễn thông với đề tài là Viết một chương
trình chat trên giao diện Web. Ở đề tài này sẽ sử dụng ngôn ngữ html để viết thành
một website có chức năng mà một chương trình chat. Ngôn ngữ PHP trong đề tài
được viết trên phần mềm Notepad++. Để chạy được PHP thì cần có localhost và
mySQL vì thế sẽ sử dụng phần mềm Xampp để cấu hình cho localhost để chạy
chương trình php đã viết.

1.2 PHẠM VI ÁP DỤNG
Đề tài viết một chương trình chat đơn giản trên web bước đầu có thể áp dụng
trong một phạm vi nhỏ giữa các thành viên trong gia đình, một số người bạn với
nhau, sau đó có thể phát triển làm thành một webchat trong bộ phận của một công
ty, doanh nghiệp và có thể phát triển hơn nữa để trở thành một trang web chat phổ
biến dành cho tất cả mọi người.

1


CHƯƠNG 2
LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH
2.1 LÝ THUYẾT
2.1.1 Giới thiệu chung
Website là một tập hợp trang web, thường chỉ nằm trong một tên
miền hoặctên miền phụ trên World Wide Web của Internet. Một trang web là tập
tin HTML hoặc XHTML có thể truy nhập dùng giao thức HTTP. Trang mạng có
thể được xây dựng từ các tệp tin HTML (trang mạng tĩnh) hoặc vận hành bằng
các CMS chạy trên máy chủ (trang mạng động). Trang mạng có thể được xây dựng
bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau (PHP,.NET, Java, Ruby on Rails...) ở đề
tài này sẽ dùng ngôn ngữ php để viết thành một chương trình chạy trên nền web.
2.1.2 Ngôn ngữ lập trình
2.1.2.1

Html

Html là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản của một trang web để cho trình
duyệt hiểu và hiển thị. Nó đưa ra cấu trúc đối với một tập tin văn bản thông thường
mà nếu không phải là trình duyệt thì không có khả năng đọc được.
Thành phần được xây dựng dựa trên các elements như các elements được đề
cập ở trên (ảnh trên). Mỗi phần tử có một thẻ (tag) mở (thẻ bắt đầu) và một thẻ
đóng (thẻ kết thúc), với nội dung trang web được đặt giữa hai thẻ này. Các thẻ mở
và đóng cho mỗi phần tử này được viết bên trong dấu ngoặc góc <>, tuy nhiên một
thẻ đóng có thêm một dấu gạch chéo phía trước
2.1.2.2 Php
PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được
dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục
2


đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.
Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp
giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so
với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành mộtngôn ngữ lập
trình web phổ biến nhất thế giới.

2.1.3 Localhost
Localhost thực chất chính là một webserver gồm Apache, MySQL, PHP và
PhpMyadmin (AMPP) được cài đặt chính trên máy tính của bạn, sử dụng ổ cứng
máy tính của bạn làm không gian lưu trữ và cài đặt website mà không cần phải
mua host.
Localhost được sử dụng để cài đặt và thử nghiệm các website trên máy tính
giúp việc thao tác và xử lý dữ liệu nhanh hơn, không mất quá nhiều công và không
lo mất kết nối như online hosting. Vì được đặt trên chính máy tính của bạn nên chỉ
bạn mới có thể xem được website mà bạn đã cài đặt trên localhost mà người khác
không thể xem được.
Như đã nhắc ở trên. Localhost là một tập hợp nhiều các phần mềm (AMPP)
được cài đặt trên máy tính. Tùy theo các gói cài đặt của các nhà cung cấp khác
nhau mà các folder chứa dữ liệu cài đặt có thể là www hoặc htdocs được tạo trong
thư mục cài đặt localhost. Mặc định đường dẫn http://localhost/ sẽ trỏ đến thư mục
www hoặc htdocs khi các bạnbạn tạo một folder tại www hoặc htdocs thì đường
dẫn sẽ là http://localhost/tenfolder.
Ví dụ khi tạo folder mmt trong htdocs thì đường dẫn sẽ là http://localhost/mmt

2.1.4 Database
CSDL là tập hợp các dữ liệu có cấu trúc và liên quan với nhau được lưu trữ
trên máy tính, được nhiều người sử dụng và được tổ chức theo một mô hình.
MySQL là hệ quản trị dữ liệu miễn phí, được tích hợp sử dụng chung với
apache, PHP. Chính yếu tố phát triển trong cộng đồng mã nguồn mở nên mysql đã
qua rất nhiều sự hỗ trợ của những lập trình viên yêu thích mã nguồn
3


mở. MySQL cũng có cùng một cách truy xuất và mã lệnh tương tự với ngôn ngữ
SQL.
phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP
nhằm giúp người dùng (thường là các nhà quản trị cơ sở dữ liệu hay database
administrator) có thể quản lý cơ sở dữ liệu MySQL thông qua giao diện web thay
vì sử dụng giao diện cửa sổ dòng lệnh (command line interface).

2.2 THỰC HÀNH
2.2.1 Cài phần mềm
Notepad++: truy cập https://notepad-plus-plus.org/ tìm và tải phiên bản mới
nhất của notepad++ về và cài đặt phần mềm.
Xampp: truy cập https://www.apachefriends.org/index.html tìm và tải phần
mềm phù hợp với hệ điều hành của máy sau đó cài đặt phần mềm.

2.2.2 Tạo CSDL
Bước 1: Chạy phần mềm XAMPP Control Panel sẽ có giao diện như Hình 1.
Bước 2: Chọn Start của Apache và MySQL như Hình 2.
Sau khi thực hiện xong Bước 1 và Bước 2 sẽ được kết quả như Hình 3, như vậy
là đã tạo được localhost và kích hoạt được CSDL (tùy theo máy mà Ports của
Apache sẽ khác nhau)
Bước 3: Chọn vào Admin của MySQL trình duyệt sẽ chạy như hình Hình 4.
Bước 4: Tạo database, điền tên database vào ô ( ví dụ: chatbox ) và nhấn Creat
kết quả sẽ được như Hình 5 sau đó tạo một bảng gồm 3 cột, đặt tên vào Name (ví
dụ đặt tên là logs) và nhấn Go.
Bước 5: Thiết đặt các thông số như Hình 6 và Save.
Như vậy đã tạo xong một CSDL để website có thể hoạt động.

2.2.3 Viết code php
Như đã trình bày ở phần Localhost thì website sẽ hiển thị trong thư mục htdocs
vì vậy sẽ tạo một thư mục trong thư mục htdocs (ở đây sẽ tạo thư mục haile) và
trong thư mục vừa tạo đó sẽ dùng Notepad++ tạo 4 file chat.css, index.php,
4


logs.php, insert.php như Hình 7 (phần nội dung của 4 file trên sẽ được trình bày
tiếp theo đây).
Viết nội dung cho các file:
-

index.php ( đây là phần chính của chương trình )

-

chat.css ( dùng để tùy chọn giao diện cho chương trình )

5


-

logs.php và insert.php ( phục vụ cho index.php )

insert.php

logs.php
Sau khi viết xong 4 file và lưu lại, để truy cập vào chương trình chat trên web mở
trình duyệt web sau đó truy cập vào localhost:8080/haile ( vì máy sử dụng port
8080 nên truy cập phải thêm :8080 )

6


Giao diện chương trình sau khi hoàn thành:

Có thể truy cập trên nhiều trình duyệt để chat với nhau. Đặt nickname và nhắn
những gì mình muốn vào textbox massage sau đó bấm vào button send.

7


2.3 TÀI LIỆU THAM KHẢO
http://thachpham.com/thu-thuat/cai-dat-localhost-xampp.html
https://www.youtube.com/

2.4 PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Code file index.php
Project
Nickname:

Message:

"button">Send


LOADING...

Phụ lục 2: Code file chat.css
@charset "utf-8"; .uName{ color:#00F; font-weight:bold; font-size:15px;
font-family:Verdana, Geneva, sanas-serif; }.msg{color:#00f; font-size:15px;

8


font-family:Georgia, "Times New Roman", Times,serif;}.button{
text-align:center; background-color:#00F; border-width:2px; border-style:solid;
border-color:#000; color:#FFF; padding-left:10px; padding-right:10px;
text-decoration:none;}

Phụ lục 3: Code file insert.php
$con = mysql_connect('localhost', 'root', '');mysql_select_db('chatbox', $con);
mysql_query("INSERT INTO logs(`username`, `msg`) VALUES('$uname',
'$msg')");$result1 = mysql_query("SELECT * FROM logs ORDER by id
DESC");while($extract = mysql_fetch_array($result1)){
echo "". $extract['username'] . "" .
$extract['msg']. "

";}?>

Phụ lục 4: Code file logs.php
mysql_select_db('chatbox', $con);
$result1 = mysql_query("SELECT * FROM logs ORDER by id DESC");
while($extract = mysql_fetch_array($result1)){
echo "". $extract['username']. "" .
$extract['msg']. "

";}?>

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×