Tải bản đầy đủ

tổn thương chấn thương sọ não

Toån thöông
CHAÁN THÖÔNG SOÏ NAÕO


PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG TRONG
CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Tổn thương trong trục>< Ngoài trục
Tổn thương nguyên phát >< Thứ phát


Cấu trúc
liên quan
sọ-màng
não-nhu
mô não


TỔN THƯƠNG TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
Trong trục
Nhu mô

não

Ngoài trục

Màng
mềm

Màng
nhện

Màng
cứng

Xuất huyết
khoang dưới
nhện

Hộp sọ

Tụ máu ngoài
màng cứng
Tụ máu dưới
màng cứng


TỔN THƯƠNG NGUYÊN PHÁT
Vỡ hộp sọ
Tổn thương ngoài trục (extra-axial)
-Tụ máu ngoài màng cứng
-Tụ máu dưới màng cứng
-Xuất huyết khoang dưới nhện


Tổn thương trong trục (intra-axial)
-Dập não
-Xuất huyết trong não
-Tổn thương trục lan toả
-Tổn thương chất xám sâu
-Tổn thương cuống não
-Xuất huyết trong não thấtTỔN THƯƠNG THỨ PHÁT
Thoát vò não
Nhồi-thiếu máu não do chấn thương
Phù não
Tổn thương do thiếu oxy não


TỔN THƯƠNG HỘP SỌ
Tổn thương xương: Nứt sọ dạng đường,
lún sọ, dãn khớp sọ
Tổn thương phần mềm


Toồn thửụng phan mem hoọp soù


Toån thöông xöông hoäp soï


Nam, 25t, mù mắt (T), CTSN
Vỡ xương trán, thành trong hốc mắt, lỗ thò giác (Bỏ sót CT thường
qui)


TỤ MÁU NGOÀI MÀNG CỨNG
(Epidural hematoma)
-Hay gặp thái dương-đính (95%)
-Tổn thương động mạch màng não giữa
(90%), tónh mạch tuỷ sọ, xoang màng cứng
(10%)
-Thường kết hợp với nứt sọ cùng bên và tụ
máu dưới màng cứng đối bên (90%)


TỤ MÁU NGOÀI MÀNG CỨNG
(Epidural hematoma)
-Hình hai mặt lồi (biconvex/ lenticular)
-Không vượt qua khớp sọ
-Chạy vượt qua nếp màng não (liềm,
lều não)


Tuù maựu ngoaứi maứng cửựng


TỤ MÁU DƯỚI MÀNG CỨNG
(Subdural hematoma)

-Đứt các tónh mạch cầu nối
-Hình liềm
-Chạy qua các khớp sọ

-Không vượt qua các nếp màng cứng (liềm, lều
não)
-Tuỳ tụ máu cấp, bán cấp hay mãn mà đậm độ
khác nhau


Tuù maựu dửụựi maứng cửựng


Tụ máu dưới màng cứng mãn


Phân biệt tụ máu ngoài màng cứng và dưới màng cứng


XUẤT HUYẾT KHOANG DƯỚI NHỆN

Tăng đậm độ các khe, rãnh não

EDH


XUAÁT
HUYEÁT
TRONG
NAÕO THAÁT
(Intraventricular
hemorrhage)


DẬP NÃO (Contusion)
-Do đập vào mặt trong hộp sọ, liềm-lều
não
-Thái dươngtrán cạnh đường giữa
-Dạng tổn thương:
+dập phù não: hình giảm đậm độ
+nếu kèm xuất huyết não: tăng đậm độ


Daọp naừo

Daọp naừo keứm xuaỏt huyeỏt


TỔN THƯƠNG TRỤC LAN TOẢ
(Diffuse axonal injure/ Shear injury)
-Thường hình ảnh CT bình thường
-Hoặc biểu hiện các nốt chảy máu nhỏ,
rải rác
-Vò trí : vùng ranh giới chất trắng-xám
bán cầu, thể chai, cuống não sau-bên
-MRI có giá trò trong chẩn đoán


Toån thöông truïc lan toaû


TỔN THƯƠNG XUYÊN THẤU
-Đường đi của tác nhân
-Xác đònh mức độ lan
rộng (mảnh xương,
mảnh đạn)
-Vò trí mảnh đạn
-Liên quan mạch máu


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×