Tải bản đầy đủ

đọc phim CT chấn thương sọ não

ẹoùc phim CT
CHAN THệễNG SOẽ NAếO


KHẢO SÁT HÌNH ẢNH CTSN
CT là khảo sát hình ảnh được chọn
lựa đầu tiên trong chấn thương sọ não


CHỈ ĐỊNH CT
 Mất ý thức
 Thay đổi tình trạng tinh thần
 Dấu hiệu thần kinh khu trú
 Nghi ngờ vỡ nền sọ
Vỡ lún sọ
Tổn thương xuyên thấu (đạn)
Nghi ngờ tụ máu nội sọ


KHẢO SÁT CT TRONG CHẤN THƯƠNG
SỌ NÃO

-Khảo sát không cản quang (CTSN cấp)
-Khảo sát có cản quang (mãn, biến chứng)
-Cắt liên tục/ Độ dày lát cắt: khoảng cách
lát cắt 10/10 mm hay 5/5 mm.
-Cửa sổ nhu mô- cửa sổ xương


CÁC KHÁI NIỆM CẦN THIẾT TRÊN CT
Trình bày trên phim
Hình đònh vò
Độ dày lát cắt/ Khoảng cách lát cắt
Cắt liên tục/ Hở/ Chồng
Hình tăng- đồng-giảm đậm độ
Đo kích thước-thể tích
Cửa sổ nhu mô- cửa sổ xương
Hình tái tạo 2D, 3D


PHIM CT
Hình đònh vò

Hình CT

Khung hình

Họ-tên

Bệnh viện

Nam-Nữ

Ngày chụp

Số ID
ROI
kV, mAs
S#
W/L

Các thông số8

I# 8

Hình ñònh vò


a
b


a

b

ẹoọ daứy laựt caột
Khoaỷng caựch laựt caột


Đo kích thước tổn thương

10 mm

Nếu cắt liên tục, độ dày lát cắt là 10mm,
tổn thương xuất hiện trên 5 lát cắt Chiều
cao tổn thương?


CÁC TỪ DIỄN TẢ ĐẬM ĐỘ
         Giảm đậm độ (Hypodense)
         Đồng đậm độ (Isodense)
         Tăng đậm độ (Hyperdense).


Chấn thương sọ não
Đậm độ cao/ Xuất huyết não
Đậm độ thấp/ Phù-dập não


CÖÛA SOÅ NHU MOÂ-CÖÛA SOÅ XÖÔNG


Hình tái tạo 2D
Hình cắt ngang

Hình tái tạo 3D
Thực hiện trên máy MSCT-Chợ rẫyx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×