Tải bản đầy đủ

CHUAN KIEN THUC NGU VAN 11

Chủ đề
Đọc văn:
“Vào phủ chúa
Trònh ” – Lê Hữu
Trác
Tiếng Việt:
Từ ngôn ngữ chung
đến lời nói cá nhân

Đọc văn:
Tự tình – Hồ Xuân
Hương

Đọc văn:
Câu cá mùa thu Nguyễn Khuyến

Làm văn:
Phân tích, lập dàn ý
bài văn nghò luận

Đọc thêm:

Thương vợ - Trần

Trọng tâm chuẩn kiến thức - kỹ năng

Ghi chú

1- Kiến thức:
- Hiểu cuộc sống xa hoa nơi phủ Chúa.
- Nắm nghệ thuật miêu tả, kể chuyện sinh động.
2- Kỹ năng:
- Đọc -hiểu tác phẩm văn học theo thể loại truyện kí.
1-Kiến thức:
- Nhận biết được mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân.
- Nhận biết được những biểu hiện của lời nói cá nhân trong ngôn ngữ chung.
2- Kỹ năng:
- Biết tuân thủ quy tắc chung của ngôn ngữ.
- Biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy tắc trong lời nói cá nhân.
1-Kiến thức:
- Hiểu được tâm trạng bi kòch, tính cách và bản lónh của Hồ Xuân Hương.
- Khả năng Việt hóa thơ Đường: dùng từ ngữ độc đáo, sắc nhọn; tả cảnh sinh động; đưa ngôn
ngữ đời thường vào thơ ca.
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu và phân tích bài thơ theo thể loại thất ngôn bát cú
1-Kiến thức:
- Cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh thu đồng bằng Bắc Bộ và tình thu (tâm hồn của tác giả).
- Thấy được tài năng thơ Nôm, nghệ thuật dùng từ mộc mạc, hình ảnh bình dò, đặc trưng.
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu và phân tích bài thơ theo thể loại thất ngôn bát cú

Chú ý sự độc đáo của
tác giả trong phản
ánh hiện thực.

1- Kiến thức:
- Nội dung cơ bản trong một đề văn nghò luận
- Yêu cầu mỗi phần trong dàn ý, cách sắp xếp luận điểm, luận cứ.
2- Kỹ năng:
- Biết cách phân tích đề, cách lập dàn ý cho bài văn nghò luận
1- Kiến thức:
- Thấy được hình ảnh bà Tú tần tảo, đảm đang, giàu đức hi sinh.

1

Có thể liên hệ với
hai bài “Tự tình ” còn
lại để cảm nhận tốt
hơn.

Có thể cảm nhận vẻ
đẹp b/thơ theo bố
cục: đề, thực , luận,
kết; hoặc theo bố cục
2 phần: cảnh thu, tình
thu.

Có thể cảm nhận vẻ
đẹp b/thơ theo bố
MƠN NGỮ VĂN 11


Chủ đề

Trọng tâm chuẩn kiến thức - kỹ năng

Ghi chú

Tế Xương

- Hiểu được tấm lòng thương vợ của Tú Xương qua hình ảnh bà Tú.
- Thấy được cảm xúc chân thành, lời thơ giản dò, cách vận dụng yếu tố văn học dân gian.
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu và phân tích bài thơ theo thể loại thất ngôn bát cú

Đọc thêm
Khóc Dương Khuê
-Nguyễn Khuyến

1- Kiến thức:
- Cảm nhận được nỗi đau, tình bạn chân thành của tác giả đối với bạn.
2- Kỹ năng:
Đọc – hiểu bài thơ chữ Nôm
1- Kiến thức:
-Thấy được bức tranh hiện thực của khoa thi năm Đinh Dâu qua ngòi bút trào phúng của Tú
Xương
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu bài thơ theo thể loại thất ngôn bát cú
1- Kiến thức:
- Phong cách sống bản lónh, thái độ tự tin của tác giả trong hoàn cảnh xã hội bấy giờ.
- Đặc điểm thể loại hát nói.
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu và phân tích bài thơ theo thể loại hát nói.
1- Kiến thức:
- Sự bế tắc, chán ngán con đường danh lợi tầm thường và niềm khát khao xã hội thay đổi.
- Thấy được thành công của tác giả trong thể loại thơ cổ thể.
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu và phân tích bài thơ theo thể loại.
1- Kiến thức:
- Củng cố kiến thức cơ bản về thao tác lập luận phân tích.
- Nâng cao khả năng vận dụng thao tác phân tích.
2- Kỹ năng:
- Biết cách và nâng cao khả năng phân tích đề, cách lập dàn ý và thực hiện một bài văn phân
tích.

Đọc thêm:
Vònh khoa thi
hương- Trần Tế
Xương
Đọc thêm:
Bài ca ngất ngưởng
– Nguyễn Công Trứ

Đọc thêm:
Bài ca ngắn đi trên
bãi cát – Cao Bá
Quát
Làm văn:
Luyện tập thao tác
lập luận phân tích

2

cục: đề, thực , luận,
kết; hoặc theo bố cục
2 phần: hình ảnh bà
Tú và hình ảnh ông
Tú.

Làm nổi bật tâm hồn
tự do, phóng khoáng,
thái độ tự tin của tác
giả.
Cần làm rõ tâm trạng
bi phẫn của kẻ só
chưa tìm được lối đi
trong xã hội nhố
nhăn.

MƠN NGỮ VĂN 11


Chủ đề
Đọc văn:
Lẽ ghét thương –
Nguyễn Đình Chiểu

Đọc thêm:
Chạy giặc –
Nguyễn Đình Chiểu

Đọc thêm :
Bài ca phong cảnh
Hương Sơn- Chu
Mạnh Trinh
Đọc văn:
Văn tế nghóa só Cần
Giuộc- Nguyễn Đình
Chiểu

Tiếng Việt:
Thực hành thành
ngữ, điển cố

Đọc thêm :
Chiếu cầu hiền -

Trọng tâm chuẩn kiến thức - kỹ năng
1- Kiến thức:
- Thái độ thương ghét phân minh.
- Lòng thương dân sâu sắc của tác giảû
- Nhận biết được một số đặc điểm truyện thơ Nôm.
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu và phân tích truyện thơ Nôm
1- Kiến thức:
- Thấy tình cảnh tan tác của đất nước và lòng yêu nước của tác giả
- Cách sáng tạo từ ngữ, hình ảnh.
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu bài thơ theo thể loại thất ngôn bát cú
1- Kiến thức:
- Tấm lòng thành kính với cảnh đẹp Hương Sơn.
- Cách sử dụng thành công từ ngữ, thể lọai hát nói
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu bài thơ theo thể loại hát nói.
1- Kiến thức:
- Hiểu được cuộc đời, quan niệm, sự nghiệp sáng tác Nguyền Đình Chiểu.
- Cảm nhận tinh thần yêu nước thiết tha, vẻ đẹp bi tráng về người nông dân nghóa só.
- Nghệ thuật xây dựng hình ảnh, sử dụng ngôn ngữ, thể hiện cảm xúc của tác giả.
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu và phân tích tác phẩm văn tế.
1- Kiến thức:
- Củng cố, nâng cao những kiến thức về thành ngữ, điển cố.
- Khả năng cảm nhận, phân tích một số thành ngữõ , điển cố.
2- Kỹ năng:
- Sử dụng những thành ngữ, điển cố cần thiết.
1- Kiến thức:
- Chủ trương cầu hiền đúng đắn của vua Quang Trung
- Nghệ thuật lập luận chặt chẽ, thuyết phục của tác giả.
3

Ghi chú
Nhận ra những ước
mơ, khát vọng của
người lao động gửi
gắm qua tác phẩm.

Thể hiện tinh thần,
tích cách người nông
dân Nam Bộ

MƠN NGỮ VĂN 11


Chủ đề
Ngô Thì Nhậm
Đọc thêm:
Xin lập khoa luật Nguyễn Trường Tộ

Ôn tập:
Ôn tập văn học
trung đại Việt Nam

Làm văn:
Thao tác lập luận so
sánh

Văn học sử:
Khái quát VHVN từ
đầu XX đến CM/81945
Đọc văn:
Hai đứa trẻ- Thạch
Lam

Tiếng Việt:
Ngữ cảnh

Trọng tâm chuẩn kiến thức - kỹ năng
2- Kỹ năng:
- Đọc –hiểu tác phẩm theo thể loại chiếu.
1- Kiến thức:
- Hiểu nội dung, mối quan hệ giữa luậtvà thành viên trong xã hội.
- Nghệ thuật lập luận chặt chẽ, chứng cứ xác thực, lời lẽ mềâm dẻo.
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu bản điều trần (trình bày theo điều, mục)
1-Kiến thức:
- Củng cố lại những nội dung, nghệ thuật cơ bản của VHTĐ
- Nắm được một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.
2- Kỹ năng:
- Có cái nhìn khái quát về VHTĐ
1- Kiến thức:
- Hiểu vai trò của thao tác so sánh.
- Yêu cầu cần có của thao tác so sánh.
2- Kỹ năng:
- Biết vận dụng thao tác so sánh vào viết đoạn, bài văn nghò luận.
1- Kiến thức:
- Thấy đặc điểm cơ bản, các giai đọan phát triển và những thành tựu chủ yếu.
- Biết được một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu cho từng giai đoạn.
2- Kỹ năng:
Có cái nhìn khái quát về giai đoạn văn học.
1- Kiến thức:
- Bức tranh đời sống phố huyện.- Tâm trang của nhân vật Liên và An
- Đặc điểm truyện tâm tình của tác giả.
2- Kỹ năng:
- Đọc –hiểu và phân tích tác phẩm truyện ngắn không có cốt truyện.
1- Kiếân thức:
- Nắm được khái niệm, các yếu tố, vai trò của ngữ cảnh trong giao tiếp.
2- Kỹ năng:
4

Ghi chú

Cần chú y:ù nội dung
yêu nước, nhân đạo;
nghệ thuật: dùng từ,
bút pháp, thể loại……..
Cần phân biệt: đối
tương so sánh và đối
tượng được so sánh.

Cần khắc sâu quá
trình hiện đại hóa
văn học.

Nên làm rõ bối cảnh
xã hội: thời kỳ khủng
hoảng kinh tế của đất
nước.

MƠN NGỮ VĂN 11


Chủ đề

Đọc văn:
Chữ người tử tùNguyễn Tuân

Làm văn:
“Vận dụng kết hợp
các thao tác lập
luận phân tích và so
sánh”
Đọc văn:
Hạnh phúc một tang
gia-Vũ Trọng Phụng

Tiếng Việt:
Phong cách ngôn
ngữ báo cíi

Lý luận VH:
Một số thể lọai văn
học: thơ, truyện

Đọc văn:
Chí phèo - Nam Cao

Trọng tâm chuẩn kiến thức - kỹ năng

Ghi chú

- Vận dụng hiệu quả ngữ cảnh trong giao tiếp.
1- Kiến thức:
- Cảm nhận vả đẹp hình tượng nhân vật Huấn Cao
- Thấy được tình huống truyện độc đáo, bút pháp lãng mạn, nghệ thuật tương phản.
2- Kỹ năng:
- Đọc –hiểu tác phẩm truyện ngắn hiện đại.
- Phân tích nhân vật tự sự.
1- Kiến thức:
- Khái niệm, mục đích, tác dụng của thao tác phân tích, so sánh.
2- Kỹ năng:
Vận dụng vào viết đoạn, bài văn nghò luận

Lưu ý vẻ đẹp của quá
khứ, của một thời
“vang bóng”. Đồng
thời cũng nên gợi
đến lòng yêu nước
thầm kín của tác giả.

1- Kiến thức:
- Thấy được bản chất lố lăng, đồi bại của xã hội thượng lưu thành thò trước Cách mạng.
- Nét đặc sắc trong nghệ thuật trào phúng của tác giả.
2- Kỹ năng:
- Đọc –hiểu tác phẩm theo bút pháp trào phúng.
- Phân tích nhân vật tự sự và tính trào phúng của tác phẩm.
1-Kiến thức:
- Hiểu khái niệm, đặc điểm, các thể loại chủ yếu.
2- Kỹ năng:
- Nhận diện một số thể loại ngôn ngữ báo chí.
- Phân biệt ngôn ngữ báo chí với các phong cách ngôn ngữ khác.
1- Kiến thức:
- Hiểu thể thơ tiêu biểu cho loại trữ tình
- Hiểu thể truyện tiêu biểu cho loại tự sự
2- Kỹ năng:
- Nhận biết đặc trưng các thể loại thơ, truyện.
1- Kiến thức:
5

Tình huống hài hước,
giọng điệu châm
biếm, tiếng cười ra
nước mắt cho xã hội
đương thời.
Nên đưa ra những ví
dụ cụ thể, gần gũi
trong cuộc sống.

Nhận biết các thể
loại qua các bài đã
học.

Nam Cao nhà văn
hiện thực lớn, “Chí

MƠN NGỮ VĂN 11


Chủ đề

Tiếng Việt:
Thực hành về lựa
chọn trật tự các bộ
phận trong câu .
Tiếng Việt:
Bản tin

Tiếng Việt:
Luyện tập viết bản
tin
Làm văn:
Phỏng vấn và trả lời
phỏng vấ
Đọc văn:
Vónh biệt cửu trùng
đài - Ng Huy Tưởng
Làm văn:
Thực hành về sử
dụng một số kiểu câu
trong văn nghò luận

Trọng tâm chuẩn kiến thức - kỹ năng

Ghi chú

- Nắm được những nét cơ bản về tác giả Nam Cao
- Hiểu vẻ đẹp hình tượng nhân vật Chí Phèo, giá trò hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.
2- Kỹ năng:
- Đọc –hiểu tác phẩm truyện ngắn hiện thực.
- Phân tích nhân vật tự sự và giá trò hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.
1- Kiến thức:
- Vai trò, tác dụng trật tự các bộ phận trongï câu.
2- Kỹ năng:
- Sắp xếp trật tự các bộ phận trong câu khi nói, viết.
1- Kiến thức:
- Nắm được yêu cầu cơ bản của bản tin, cách viết bản tin.
2- Kỹ năng:
- Biết viết một số dạng bản tin đơn giản trong cuộc sống.
1- Kiến thức:
- Ôn tập, củng cố cách viết bản tin.
2- Kỹ năng:
- Viết được bản tin về những sự kiện quan trọng.
1- Kiến thức:
- Mục đích, tầm quan trọng, những yêu cầu cơ bản của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.
2- Kỹ năng:
- Biết phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về một số vấn đề quen thuộc.
1- Kiến thức:
- Hiểu xung đột kòch, tính cách, diễn biến tâm trạng và bi kòch của nhân vật.
2- Kỹ năng:
- Đọc –hiểu tác phẩm kòch.
1- Kiến thức:
- Củng cố, nâng cao kiến thức về một số kiểu câu.
2- Kỹ năng:
- Vận dụng thích hợp các kiểu câu khi nói, viết.
6

Phèo “ tác phẩm có
giá trò hiện thực và
nhân đạo lớn.

Nên đưa ra những ví
dụ cụ thể, gần gũi
trong cuộc sống.

Nên đưa ra những ví
dụ cụ thể, gần gũi
trong cuộc sống.

MƠN NGỮ VĂN 11


Chủ đề
Đọc thêm:
Tình yêu và thù hậnU.sêch.xpia
Ôn tập:
Ôn tập văn học

Đọc văn:
Lưu biệt khi xuất
dương- Phan Bội
Châu
Tiếng Việt:
Nghóa của câu

Đọc văn:
Hầu trời- Tản Đà

Đọc văn:
Vội vàng- Xuân Diệu

Trọng tâm chuẩn kiến thức - kỹ năng

Ghi chú

1- Kiến thức:
- Cảm nhận tình yêu cao đẹp bất chấp thù hận giữa hai dòng họ Rô-mê-ô và Giu-li-et.
2- Kỹ năng:
- Đọc –hiểu tác phẩm kòch.
1- Kiến thức:
- Sự hình thành, phát triển các dòng văn học.
- Nội dung cơ bản, nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm đã học.
2- Kỹ năng:
- Hệ thống các tác phẩm theo thể loại.
1- Kiến thức:
- Vẻ đẹp hào hùng, lãng mạn của nhà chí só cách mạng trước lúc ra đi tìm đường cứu nước.
2- Kỹ năng:
- Đọc –hiểu thơ thất ngôn Đường luật.
1- Kiến thức:
- Nắm nội dung cơ bản về nghóa sự việc, nghóa tình thái.
2- Kỹ năng:
- Nhận biết, phân tích được hai thành phần của câu.
1- Kiến thức:
- Hiểu được ý thức cá nhân, quan niệm mới về người nghệ só, về nghề văn của tác giả.
- Thấy sự cách tân trong nghệ thuật.
2- Kỹ năng:
- Đọc - hiểu bài thơ theo thể loại
- Phân tích được một số câu thơ hay.
1- Kiến thức:
- Cảm nhận long yêu đời mãnh liệt, quan niệm nhân sinh mới mẻ của tác giả.
- Đặc sắc, sáng tạo trong phong cách thơ Xuân Diệu trước cách mạng tháng Tám.
2- Kỹ năng:
- Đọc- hiểu tác phẩm thơ mới.
- Cảm thụ, phân tích một số đoạn thơ nổi bật.
7

Phan Bội Châu nhà
thơ lớn, người khơi
nguồn cho văn
chương trữ tình chính
trò.

Chất “ngông” của tác
giả trong bài thơ. Có
thể liên hệ với cái
“ngông “ của
Nguyễn Công Trứ.
Sự kết hợp hài hòa
giữa mạch cảm xúc
dạt dào và triết lí sâu
sắc.

MƠN NGỮ VĂN 11


Chủ đề
Làm văn:
Thao tác lập luận
bác bỏ

Đọc văn:
Tràng giang- Huy
Cận

Đọc văn:
Đây thôn Vó DạHàn Mặc Tử

Đọc thêm:
Chiều tối- Hồ Chíù
Minh

Trọng tâm chuẩn kiến thức - kỹ năng
1- Kiến thức:
- Nắm mục đích, yêu cầu thao tác lập luận bác bỏ.
- Cách cách lập luận bác bỏ.
2- Kỹ năng:
- Vận dụng vào viết đoạn, bài văn nghò luận.
1- Kiến thức:
- Cảm nhận vẻ đẹp man mác buồn của thiên nhiên.
- Tâm trạng cô đơn, nỗi sầu thời thế của tác giả.
- Nghệ thuật hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí.
2- Kỹ năng:
- Đọc- hiểu tác phẩm thơ mới.
- Cảm thụ, phân tích bài thơ.
1- Kiến thức:
- Cảm nhận vẻ đẹp man mác buồn của thiên nhiên.
- Tâm trạng cô đơn, nỗi sầu thời thế của tác giả.
- Nghệ thuật hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí.
2- Kỹ năng:
- Đọc- hiểu tác phẩm thơ mới.
- Cảm thụ, phân tích bài thơ.
1- Kiến thức:
- Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn người chiến só - nghệ só yêu nước và nhân đạo.
- Sắc thái cổ điển và hiện đại.
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu tác phẩm thất ngôn tứ tuyệt.
- Cảm nhận, phân tích bài thơ.

8

Ghi chú
Ví dụ cụ thể trong
đời sốngvà văn học.

Yếu tố cổ điển và
hiện đại trong bài
thơ.

Bài thơ có nhiều cách
hiểu, nhiều tranh
luận, nên phải chọn
cách hiểu phù hợp,
thuyết phục.

Lòng yêu thiên
nhiên, con người,
cuộc sống trong hoàn
cảnh giam cầm.

MƠN NGỮ VĂN 11


Chủ đề
Đọc văn:
Từ ấy- Tố Hữu

Đọc thêm:
Lai Tân- Hồ Chí
Minh

Đọc thêm:
Nhớ đồng– Tố Hữu

Đọc thêm :
Tương tư- Nguyễn
Bính

Đọc thêm:
Chiều xuân- Anh
Thơ

Làm văn:
Tiểu sử tóm tắt

Trọng tâm chuẩn kiến thức - kỹ năng

Ghi chú

1- Kiến thức:
- Cảm nhận niềm vui lớn, lẽ sống lớn, tình cảm lớn của tác giảtrong buổi đầu bắt gặp lí tưởng
cộng sản.
- Những đặc sắc trong hình ảnh, ngôn ngữ, nhòp điệu…..
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu, cảm nhận và phân tích bài thơ.
1- Kiến thức:
- Thấy hiện thực nhà tù Tưởng Giới Thạch và tính chiến đấu của bài thơ.
- Đặc sắc bút pháp trào phúng thơ Hồ Chí Minh.
2- Kỹ năng:
- Đoc – hiểu bài thơ theo thể loại.
1- Kiến thức:
- Nỗi nhớ cuộc sống bên ngoài, niềm khát khao yêu cuộc sống.
- Hình ảnh, diễn biên tâm trạng nhân vật trữ tình.
2- Kỹ năng:
- Đoc – hiểu bài thơ theo thể loại.
1- Kiến thức:
- Tâm tư khát vọng của chàng trai về tình yêu chung thủy.
- Chất thơ dân dã của tác giả.
2- Kỹ năng:
- Đoc – hiểu bài thơ theo thể loại.
1- Kiến thức:
- Cảm nhận bức tranh quê đồng bằng Bắc Bộ vào mùa xuân và tấm lòng nữ só.
- Đặc sắc nghệ thuật thơ Anh Thơ
2- Kỹ năng:
- Đoc – hiểu bài thơ theo thể loại.
1- Kiến thức:
- Mục đích, yêu cầu, đặc điểm tiểu sử tóm tắt.
- Cách viết tiểu sử tóm tắt.

Thơ ca cách mạng và
yếu tố trữ tình chính
trò.

9

Cần nét những nét
chính về nội dung và
nghệ thuật

Cần nét những nét
chính về nội dung và
nghệ thuật

Cần nét những nét
chính về nội dung và
nghệ thuật

Cần nét những nét
chính về nội dung và
nghệ thuật

MƠN NGỮ VĂN 11


Chủ đề

Tiếng Việt:
Đặc điểm loại hình
của tiếng Việt
Đọc văn:
“Tôi yêu emA.puskin

Đọc thêm:
Bài thơ số 28- R. Ta
go

Đọc thêm:
Người trong baoA.Sê.khốp

Làm văn:
Thao tác lập luận
bình luận

Đọc văn::
Người cầm quyền

Trọng tâm chuẩn kiến thức - kỹ năng
2- Kỹ năng:
- Tìm hiểu tiểu sử một số tác giả đã học.
- Viết tiểu sử tóm tắt của một nhân vật.
1- Kiến thức:
- Khái niệm, đặc điểm hai loại hình ngôn ngữ.
2- Kỹ năng:
- Phát hiện, chữa sai trong sử dụng tiếng Việt.
1- Kiến thức:
- Cảm nhận một tình yêu đơn phương, chân thành, cao thượng.
- Đặc sắc nghệ thuật của thiên tài nghệ thuật Puskin.
2- Kỹ năng:
- Đoc – hiểu bài thơ theo thể loại.
1- Kiến thức:
- Cảm nhận tình yêu là sự hòa điệu, hiến dâng tự nguyện của hai người.
- Cấu trúc thơ sóng đôi, sử dụng hình ảnh.
2- Kỹ năng:
- Đoc – hiểu bài thơ theo thể loại.
1- Kiến thức:
- Bi kòch của Bê-li-cốp, ý nghóa xã hội của hình tượng nhân vật.
- Bút pháp hiện thực sắc sảo.
2- Kỹ năng:
- Đoc – hiểu bài thơ theo thể loại.
1- Kiến thức:
- Nhận diện đối tượng, nội dung và cách bình luận.
- Vận dụng vào viết đoạn, bài văn nghò luận.
2- Kỹ năng:
- Vận dụng để phân tích các tác phẩm chính luận đã học.
1- Kiến thức:
- Sức mạnh, sự cảm hóa của lòng yêu thương, căm giận của những ngươiø khốn khổ.
10

Ghi chú

Lưu ý cách đọc tác
phẩm thơ dòch

Lưu ý cách đọc tác
phẩm thơ dòch

Lưu ý cách đọc tác
phẩm dòch, những nét
chính về nội dung và
nghệ thuật

Lưu ý cách đọc tác
phẩm dòch, những nét
MƠN NGỮ VĂN 11


Chủ đề
khôi phục uy quyềnV.Huy.Gô

Đọc văn:
Ba cống hiến vó đại
của Cac MacPh.Ăng-ghen
Tiếng Việt:
Phong cách ngôn
ngữ chính luận

Đọc văn:
Một thời đại trong
thi ca- Hoài Thanh

Lý luận VH:
Một số thể loại văn
học: kòch, nghò luận
Làm văn:
Luyện tập vận dụng
kết hợp các thao tác
lập luận
Ôn tập:

Trọng tâm chuẩn kiến thức - kỹ năng

Ghi chú

- Bút pháp lãng mạn chủ nghóa.
2- Kỹ năng:
- Đoc – hiểu đoạn trích theo thể loại.
- Phân tích tâm lí, tính cách, xung đột nhân vật.
1- Kiến thức:
- Ba cống hiến của Các Mác
- Tình cảm của Ph.Ăng-ghen đối với Các Mác
2- Kỹ năng:
- Đoc – hiểu tác phẩm theo thể loại.
1- Kiến thức:
-Khái niệm, các loại văn bản chính luận
- Đặc điểm phương tiện ngôn ngữ.
2- Kỹ năng:
- Vận dụng để phân tích các tác phẩm chính luận đã học.
1- Kiến thức:
- Quan niệm về thơ mới, nhận thức ý nghóa thời đại của thơ mới .
- Đặc sắc trong cách nghò luận của Hoài Thanh.
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu văn bản nghò luận.
1- Kiến thức:
- Một số đặc điểm của thể loại kòch và nghò luận.
2- Kỹ năng:
- Đọc –hiểu kòch bản văn học, nghò luận.
1- Kiến thức:
- Khái niệm, yêu cầu, cách thức triển khai của các thao tác: giải thích, chứng minh, phân tích,
so sánh, bác bỏ, bình luận.
2- Kỹ năng:
- Vận dụng các thao tác vào viết bài văn nghò luận.
1- Kiến thức:

chính về nội dung và
nghệ thuật

11

Hiểu vấn đề đặt ra,
hệ thống luận điểm,
cách triển khai lí lẽ,
ngôn ngữ, giọng điệu

Hiểu vấn đề đặt ra,
hệ thống luận điểm,
cách triển khai lí lẽ,
ngôn ngữ, giọng điệu
Nhận biết các thể
loại qua các bài đã
học.

MƠN NGỮ VĂN 11


Chủ đề
Ôn tập văn học

Làm văn:
Tóm tắt văn bản
nghò luận
Ôn tập:
Ôn tập tiếng Việt

Ôn tập :
Ôn tập làm văn

Trọng tâm chuẩn kiến thức - kỹ năng

Ghi chú

- Hệ thống tác giả, tác phẩm theo thể loại
- Bản chất đặc thù: tính hiện đại của tác phẩm.
2- Kỹ năng:
- Đọc – hiểu truyện ngắn, thơ, trích đoạn tiểu thuyết và kòch bản văn học
1- Kiến thức:
- Mục đích, yêu cầu, cách tóm tắt văn bản nghò luận.
2- Kỹ năng:
- Tóm tắt, trình bày bài tóm tắt trước tập thể.
1- Kiến thức:
- Hệ thống kiến thức chung, hoạt động giao tiếp và phong cách ngôn ngữ.
2- Kỹ năng:
- Nhận biết, vận dụng các yếu tố ngôn ngữ trong giao tiếp và làm bài viết .
1- Kiến thức:
- Nắm vững đặc điểm, yêu cầu, cách tiến hành các thao tác đã học.
2- Kỹ năng:
- Phân tích đề, lập dàn ý và viết bài văn nghò luận

- HẾT -

12

MƠN NGỮ VĂN 11x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×