Tải bản đầy đủ

Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp

TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN

mục lục
Phần I: Kiến trúc
I/ Sơ bộ chọn kích th-ớc
1. Kích th-ớc và chièu dày bản sàn: ................................................................... 1
2. Kích th-ớc tiết diện dầm ................................................................................. 1
3. Kích th-ớc cột: ............................................................................................... 2
Phần II: Kết cấu
I.giới thiệu chung về giải pháp kết cấu. ................................................................ 3
II. sơ bộ kích th-ớc kết cấu ................................................................................... 3
III Tải trọng tác dụng............................................................................................. 4
1. Tĩnh tải tác dụng ...................................................................................... 4
2. Trọng l-ợng dầm ...................................................................................... 4
3. Trọng l-ợng cột ......................................................................................... 4
4. Trọng l-ợng t-ờng..................................................................................... 4
5. Hoạt tải ...................................................................................................... 5
IV.Tính cá bản sàn qui đổi từ các bản sàn truyền vào hệ dầm sàn
1> Tải trọng phân bố ..................................................................................... 5
2> Tải trọng tập trung quy đổi ...................................................................... 5
V> Chất tải trọng tác dụng lên ph-ơng ngang ...................................................... 6

1. Tĩnh tải ...................................................................................................... 6
2>Hoạt tải: ..................................................................................................... 6
3>Gió: ........................................................................................................... 6
VI>Truyền tải trọng sàn tầng điển hình vào khung .............................................. 7
1>Tĩnh tải: ..................................................................................................... 7
1.1Tĩnh tải phân bố........................................................................................ 7
1.2Tĩnh tảI tập trung ........................................................................................ 8
2>Hoạt tải .................................................................................................... 11
2.1Hoạt tải phân bố của các sàn: .....................................................................
VII.Truyền tải trọng sàn tầng mái vào khung
1.Tĩnh tải .................................................................................................... 11
1.1Tĩnh tải phân bố đều............................................................................. 11
2.Hoạt tải: ................................................................................................ 14
2.1Hoạt tải phân bố ................................................................................. 14
SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 1


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN

2.2>Hoạt tải tập trung: ........................................................................ 16
VIII.Tải trọng gió .............................................................................................. 17
Phần móng
I. đánh giá đặc điểm công trình: .......................................................................... 19
II. đánh giá điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn: ............................. 19
IIi. đánh giá và lựa chọn ph-ơng án móng .......................................................... 22
IV. thiết kế các móng: ....................................................................................... 22
A. Móng trục c (M1): ................................................................................... 22
1.Xác định sức chịu tải của cọc đơn: ........................................................... 22
2.Xácđịnh số l-ợng cọc và bố trí cọc trong móng: ..................................... 25
3. Kiểm tra nền móng theo điều kiện biến dạng: ........................................ 27
4.Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc: ........................................................ 31
B. Móng trục c (M2):.................................................................................. 35
1. Xác định số l-ợng cọc và bố trí cọc trong móng: ................................... 35
2. Kiểm tra nền móng theo điều kiện biến dạng: ....................................... 37
3. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc ......................................................... 41
Tính sàn tầng điển hình
I Vật liệu .................................................................................................... 44

II.Tải trọng tính toán .................................................................................. 44
1.Tĩnh tải .................................................................................................... 44
2.Hoạt tải .................................................................................................... 44
IV.Tính toán bản sàn: .............................................................................. 44
Tính toán cầu thang bộ:
1. Cấu tạo cầu thang: ................................................................................... 53
2. Tính toán cầu thang: ................................................................................. 54
Phần :Thi công
A. sơ l-ợc giới thiệu công trình: ......................................................................... 60
B. đặc điểm nhân lực và máy thi công: .............................................................. 60
c. công tác chuẩn bị: ........................................................................................... 61
D. lập biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm: ................................................. 62
I. Công tác ép cọc: ....................................................................................... 62
1. Ph-ơng pháp ép cọc ................................................................................. 63
2. Quá trình ép cọc: ..................................................................................... 63
3. Xác định vị trí ép cọc: ............................................................................. 63
SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 2


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
4. Chọn máy ép cọc: .................................................................................... 63
5. Chọn cẩu phục vụ công tác ép cọc .......................................................... 65
6. Tiến hành ép cọc: .................................................................................... 66
7. Kết thúc công việc ép xong 1 cọc: ......................................................... 68
8. Ghi chép lực ép theo chiều dài cọc:........................................................ 68
9. Khống chế ép cọc: ................................................................................... 68
10. Một số sự cố xảy ra trong quá trình ép cọc và cách xử lý: ................... 69
II. thi công đào hố móng ............................................................................ 70
1. Công tác chuẩn bị: ................................................................................... 70
2. Các yêu cầu kỹ thuật thi công đào đất .................................................... 70
3. Tính toán khối l-ợng đào đất .................................................................. 70
4. Tính toán khối l-ợng đất lấp: ................................................................. 73
5. Chọn máy đào và ph-ơng tiện vận chuyển đất:....................................... 73
6. Các sự cố th-ờng gặp khi đào đất: .......................................................... 75
III. công tác bê tông móng: ................................................................................ 75
1. Công tác chuẩn bị .................................................................................... 75
2. Tính toán khối l-ợng bê tông cần bơm và chọn máy bơm bê tông: ....... 76
3. Yêu cầu kỹ thuật...................................................................................... 79
4. Công tác đổ bê tông lót móng: ................................................................ 79
5. Biện pháp gia công lắp dựng cốt thép móng: .......................................... 79
6. Công tác ván khuôn móng:...................................................................... 80
7. Thiết kế sàn công tác: .............................................................................. 86
iv. các biện pháp an toàn trong thi công phần ngầm: .......................................... 89
v. thi công bê tông dầm sàn tầng 7: (Theo 2 ph-ơng án) ................................... 90
I. tính khối l-ợng thi công: .......................................................................... 91
II. công tác ván khuôn: (Theo ph-ơng án ván khuôn gỗ) .......................... 91
1. Tính toán ván khuôn cột: ......................................................................... 91
2. Tính ván khuôn cây chống sàn: ............................................................... 93
3. Thiết kế ván khuôn dầm: ......................................................................... 96
vi. công tác ván khuôn: (Theo ph-ơng án ván khuôn kim loại) ........................ 100
1. Chọn ván khuôn cho cột: ....................................................................... 100
2. Thiết kế ván khuôn sàn: ....................................................................... 101
3. Thiết kế ván khuôn dầm: ....................................................................... 103
vii. đánh giá, lựa chọn ph-ơng án ván khuôn cột, dầm sàn: ............................. 106
SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 3


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
Viii. biện pháp thi công: .................................................................................. 107
1. Công tác cốt thép ................................................................................... 107
2. Công tác ván khuôn kim loại: ............................................................... 108
3. Công tác bê tông:................................................................................... 108
iix. thi công các kết cấu: ................................................................................. 108
1. Thi công cột tầng 7: .............................................................................. 108
2. Thi côngdầm sàn tầng 7: ....................................................................... 109
ix. chọn máy thi công phần thân: ..................................................................... 109
1. Chọn cầu trục tháp: ............................................................................... 109
2. Chọn máy bơm bê tông: ....................................................................... 111
3. Ô tô chở bê tông th-ơng phẩm: ............................................................ 111
4. Chọn máy đầm ...................................................................................... 111
x. biện pháp an toàn lao động: .......................................................................... 112
f. Phần tổ chức thi công: .................................................................................. 113
I. Lập tiến độ thi công: ...................................................................................... 113

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 4


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN

phần i: kiến trúc
I/ Sơ bộ chọn kích th-ớc

1. Kích th-ớc và chièu dày bản sàn:
- Kích th-ớc các ô sàn:
+ Ô sàn S1: 5400x6300 (6 ô)
+ Ô sàn S2: 5400x1200 (2 ô)
+ Ô sàn S3: 2700x 1200 (4 ô)
+ Ô sàn S4: 2600x2400 (4 ô)
+ Ô sàn S5: 2800x3200 (2 ô)
+ Ô sàn S6: 3000x1300 (2 ô)
+ Ô sàn S7: 3200x1650 (2 ô)
+ Ô sàn S8: 4050x3200 (2 ô)
+ Ô sàn S9: 5400x4050 (4 ô)
+ Ô sàn S105400x3300 (1ô)
-Tính sàn với ô có kích th-ớc lớn nhất S1 (5.4 x 6.3m, các ô sàn còn lấy cấu tạo
theo ô S1

h b=

D
0.9
l=
540 = 10.8cm
m
45

Vì bản chịu tai không lớn nên lấy D = 0.9
m = 45 (

ld 600
=
= 1.11 < 2 ị bản làm việc theo 2 ph-ơng , loại bản kê)
ln 540

Chọn hb = 12cm
2. Kích th-ớc tiết diện dầm:
- Dầm Dk1 hd1=

1
1
1
á
l = 5.4 = 0.54m
10 15 10

bd = (0.3 - 0.5)h ị chọn bd1=220 mm
d

Chọn dầm Dk1:bxh=220x550 mm
- Chọn tiết diện dầm Dk1Dk4bxh= 550 x220 (mm)
- Dầm Dk2 = Dk3 : hk2 = hk3=

1
5.4 = 0.54m
10

Chọn dầm Dk2,Dk3 : bxh= 550x350 mm

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 5


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
- Dầm D1 :

hd1=

1
1
l = 5.4 = 0.45m
12
12

Chọn dầm D1:bxh= 450x300 mm
- Dầm D2
Chọn dầm D2:bxh= 300x220 mm D6 D5 D4 D3 D2
* Dầm khung nhịp 8.1m:
- Dầm Dkf:
Chọn dầm Dkf:bxh=350x750 mm Dkf Dke Dkd Dkc
3. Kích th-ớc cột:
- Cột trục chọn kích th-ớc bc = 600 mm
Fc = K N
Rb

K: hệ số kể đến mô men uốn 1.2 1.5
Rn = 14.5 MPA=145 KG/cm2 đối với M250
Lực nén N = nSq
q=1.5
S = 4 (2.7 3.15) = 34.02( m 2 )
N=

n s q (n = 8 số tầng nhà)

- Sơ bộ chọn c-ờng độ tính toán cột là 1.5 T/m2.
N = 8x34.02 x1.5 = 408.24 T
Fc =

KN 1.2 408.24 10 3
=
= 313cm 2
Rb
145

h c=

Fc 313
=
= 61cm
bc
50

Chọn bc = 600; hc = 600cm
Chon tiết diện cột tầng 1 á 4 : 600 x600 mm
Chon tiết diện cột tầng 5 á 8 : 500 x500 mm

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 6


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN

Phần II: Kết cấu
I.giới thiệu chung về giảI pháp kết cấu.

Chọn hệ kết cấu là kết cấu KBTCT đổ tại chỗ , chịu lực chính.
- Liên kết giữa cột và dầm là liên kết cứng, với liên kết này dộ cứng của
khung sẽ cao , biến dạng ít mômen phân phối t-ơng đối đồng đều ở đầu nút và
giữa các thanh , do đó thanh làm việc hợp lý hơn.
-Trong hệ các khung làm việc nh- nhau, do đó các khung d-ợc tính toán
riêng rẽ với trải trọng tác dụng lên nó , khung th-ờng là kết cấu siêu tĩnh , nên
t-ớc khi tính toán cần gỉ thiết kích th-ớc tiết diện hoặc tỉ số độ cứng các thanh .
II. sơ bộ kích th-ớc kết cấu

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 3


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
III Tải trọng tác dụng

1. Tĩnh tải tác dụng
Theo tính toán ở ch-ơng 1 ta có :
- Tải trọng sàn các tầng g1 = 451 (kg/m2)
- Tải trọng sàn các tầng g2 = 671 (kg/m2)
2. Trọng l-ợng dầm
a Trọng l-ợng dầm chính
- Trọng l-ợng dầm : Tiết diện 350 750 (mm)
gdctt = 0,35 0,75 2500 1,1 = 721.875 (kg/m)
+ Trọng l-ợng lớp trát
gt1tt =( 0,015 0,75 2+0,015 0,35) 1800 1,3 = 64.935 (kg/m)
- Trọng l-ợng dầm : Tiết diện 350 550 (mm)
gdctt = 0,35 0,55 2500 1,1 = 529,375 (kg/m)
+ Trọng l-ợng lớp trát
gt1tt=(0,015 0,55 2+0,015 0,35) 1800 1,3 = 50,895 (kg/m)
b Trọng l-ợng dầm phụ tiết diện 30 45 (cm)
- Trọng l-ợng dầm : Tiết diện 300 450 (mm)
gdctt =0,3 0,45 2500 1,1 = 371,25 (kg/m)
+ Trọng l-ợng lớp trát
gt1tt =( 0,015 0,45 2+0,015 0,3) 1800 1,3 = 42,12kg/m)
3. Trọng l-ợng cột
+ Với cột có tiết diện 60 60(cm)cao 4,2 (m)
gctt =0,6 0,6 2500 (4,2-0,75) 1,1 = 2543,7 kg = 3,41(t)
+ Với cột có tiết diện 50 50(cm)cao 3,3 (m)
gctt =0,5 0,5 2500 (3,3-0,5) 1,1 = 1925 kg = 1,93 (t)
4. Trọng l-ợng t-ờng
T-ờng có cửa song để thiên về an toàn và tính tới những tr-ờng hợp cần cải
tạo bịt các ô cửa ta tính tới t-ờng đặc chiều cao 1 t-ờng là :
Ht = h - hd
Lấy hd = 0,75 m và t = 220 mm
a.Đối với tầng cao 3,6m
- Trọng l-ợng t-ờng
SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 4


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
gt =0,22 (3,6-0,75) 1800 1,1 = 1241,46 (kg) = 1,24 (t)
- Trọng l-ợng lớp trát : dày 15 (mm)
gt1tt = 0,015 (3,6-0,75) 1800 1,3 2 =200 (kg) = 0,2 (t)
b.Đối với tầng cao 3,3m
- Trọng l-ợng t-ờng
gt =0,22 (3,3-0,75) 1800 1,1 = 1110(kg) = 1,11 (kkg)
- Trọng l-ợng lớp trát : dày 15 (mm)
gt1tt = 0,015 (3,3-0,75) 1800 1,3 2 =107(kg) = 0,107 (t)
5.Hoạt tải
TT Các loại tải trọng
đơn vị
Ptc
n
1
2
3
4
5

Kg/m2
Kg/m2
Kg/m2
Kg/m2
Kg/m2

Sảnh
Sàn mái dốc
Hành lang
Nhà vệ sinh
sàn các phòng

400
75
300
200
200

1,2
1,3
1,2
1,2
1,2

Ptt
480
97,5
360
240
240

IV. Tính các bản sàn qui đổi từ các bản sàn truyền vào hệ dầm sàn

1> Tải trọng phân bố
Với tĩnh tải sàn q g k.gs.Li
Với hoạt tải sàn q p k.Ps.Li
* Trong đó : gs: Trọng l-ợng bản thân tuỳ thuộc vào cấu tạo các lớp mặt sàn
(đã tánh toán ở phần trên)
Ps : Hoạt tải sử dụng sàn (cho ở bảng trên )
K=1 2

2

3

với

L1
2L 2

l1 : Chiều dài cạnh ngắn ô sàn đ-ợc tính
l2 : Chiều dài cạnh dàiô sàn đ-ợc tính
li : Chiều dài tính toán
2> Tải trọng tập trung quy đổi
Với tĩnh tải sàn Pg gg.Fi
Với hoạt tải sàn Pp Ps.Li
*Trong đó Fi : Diện tích dạng sơ đồ truyền sàn đ-ợc tính các tải trọng quy
đổi trên đây đ-ợc tính toán và lập bảng thống kê kết qủa để tiện cho việc theo
SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 5


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
dõi và sử dụng.
V> Chất tải trọng tác dụng lên ph-ơng ngang

1. Tĩnh tải:
Tải trọng th-ờng xuyên tác dụng lên dầm khung.Do đó ta chất toàn bộ tải
trọng này lên hệ dầm khung từ máiđến chân cột.
a.Tải trọng phân bố đều
*Trọng l-ợng bản thân sàn truyền vào :Láy theo tải trọng quy đổi
*Trọng l-ợng do bản thân khung
*Trọng l-ợng do t-ờng xây(cửa kính) trên dầm khung nếu có
qt,ki =gt,ki (qt,ki đã tính ở phần tr-ớc)
b>tĩnh tải tập trung: tác dụng lên nút khung bao gồm:
* trọng l-ợng bản thân dầm ngangPni = gi ltính
*Trọng l-ợng bản thân sàn truyền vào dầm ngang và truyền vào dầm khung
Psi = Pgi = gg Fi
-Pgi:đ-ợc lấy theo kết qủa qui đổi
*T-ờng xây trên dầm ngang(nếu có)
Pi = gi ltính
*Trọng l-ợng bản thân cột :Pc = gc htầng
2>Hoạt tải:
aHoạt tải sàn hoạt tải phân bố đều:là hoạt tải sử dụng trên sàn truyền vào
dầm khung theo diện truyền tải trọnh hình tam giác hay hinhf thang,hình chữ
nhật, ta lấykết qủa đã tính tải trọng qui đổi phần tr-ớc :
b>Hoạt tải tập trung:Truyền từ sàn vào dầm ngang và truyền vào dầm nút
khung nh- đã tính ở tải trọng qui đổi.
3>Gió:
Tải trọng tác dụng lên khung gồm:
0-Tải trọng phân bố đều trên cột theo diện ttruyền tải của b-ớc cột
-Tải trọng tập trung do t-ờng v-ợt mái truyền về cột theo diện truyền tải
của b-ớc cột.

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 6


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
VI>Truyền tải trọng sàn tầng điển hình vào khung

1>Tĩnh tải:
1.1Tĩnh tải phân bố
a>Tinh tải phân bố do các sàn:
Tĩnh tải do các sàn tầng điển hình truyền về dầm khung theo diện truyền tải
hình thang, tam giác, đ-ợc qui đổi thành tải trọng phân bố đều.
Kết qủa đ-ợc cho trong bảng sau:
Tên ô
Dạng sơ
L1
L2
gm
Hệ số
gi
sàn
đồ
(m)
(m)
kg/m2
(t/m)
Ô1
Ô1
Ô9
Ô9
Ô2
Ô3

Tam giác
Hình
thang
Tam giác
Hình
thang
Chữ nhật
Chữ nhật

5,4
5,4

6,3
6,3

451
451

0,625
0,88

0,76
1,07

4,050
4,05

5,4
5,4

451
451

0,625
0,88

0,57
0,8

1,2
1,2

5,4
2,7

451
451

0,625
0,88

0,169
0,169

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 7


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
b>Tĩnh tải do trọng l-ợng bản thân dầm:
Tất cả chiếu dài của dầm đều có diện tích nh- nhau do vậy trọng l-ợng bản
thân dầm tác dụng lên khung ở các nút đều bằng nhau và bằng:
gi = 786,81(kg/m)
c>Tĩnh tải phân bố đều do trọng l-ợng cửa kính trên dầm
Nhịp
Nút
Kính
Cao (m)
Qi(t/m)
BC-C
11 -12
2,8
0,122
CD
13 - 14
Cửa kính
2,8
0,122
D-E
15 - 16
Khung thép
2,8
0,122
Tổng hợp các giá trị trong các bảng trên ta có tĩnh tải phân bố đều tác dụng
lên dầm khung nh- sau:
Sàn truyền
TLBT
Kính
gi
(t/m)
Dầm (t/m) (t/m)
(t/m)
B-C
11 -13
Ô1
: 2,14
0,353
0,123
2,616
B-C
11 -13
Ô1;Ô3: 2,14;(0,169)
0,353
0,123
2,785
C-D
13 - 15
Ô9 (2,28)
0,353
0,123
2,756
D-E
15-17
Ô1;Ô3:Ô2:2,14;(0,16
0,353
0,123
2,954
9;0,169)
1.2Tĩnh tảI tập trung
a>Tính tảI do các ô sàn truyền lên dàm ngang và dầm ngang truyền xuống
Nhịp

Nút

dầm khung Pi = Fi gi
Trong đó Fi:Diện truyền tải
gi : Tĩnh tải ô sàn thứ i
Giá trị tính toán tải trọng tập trung do tĩnh tải sàn tầng điển hình
Nút

11

13
15

17

Ô sàn
Dạng sơ đồ
truyền
Chữ nhật
1/ 2 Ô2
1/ 2 Ô3

Chữ nhật
Ô1
Tam giác
Ô1
Hình thang
Ô9
Hình thang
Ô9
Tam giác
Ô9
Tam giác
Ô9
Hình thang
Ô1
Hình thang
Chữ nhật
1/ 2 Ô2
Chữ nhật
1/ 2 Ô3
Ô1
Tam giác

l1
(m)
1,2

gl2
(m)
5,4

1.2
2,7
2,7
5,4
0,9
5,4
2,025 5,4
2,025 4,05
2,025 4,050
2,025 5,4
0,9
5,4
1,2
5,4
1,2
2,7
5,4
5,4

g
(t/m)
0,451

Diện tích
5, 4 1, 2

1, 2 2,7
0,451
1/ 2 2,7 5, 4
0,451
1/ 2 (0,9 5, 4) 2,7
0,451
0,451 1/ 2 (1,35 + 5, 4) 2,025
1/ 2 2,025 2,025
0,451
1/ 2 2,025 2,025
0,451
0,451 1/ 2 (1,35 5, 4) 2,05
1/ 2(0,9 5, 4) 2,7
0,451
5, 4 1, 2
0,451
1, 2 2,7
0,451
1/ 2 0,7 5,4
0,451

Pi
(t)
1,46

Pnút
(t)

0,73
3,28
3,83
3,08
0,92
0,92
3,08
3,83
2,92
1,46
3,28

9,3

b.Tĩnh tải tập trung do trọng l-ợng dầm ngang tác dụng lên dầm khung
SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 8

11,03
11,03
9,3


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
Tĩnh tải tập trung do trọng l-ợng dầm ngang tác dụng lên nút khung đ-ợc
tính theo công thức sau:
Nút
11

13

15

17

Dầm
truyền tải
Dk1

Tiết diện
(cm)
35 55

l(tính)
(m)
5,4

gdi
(t/m)
0,58

Pdi
(t)
3,132

Dke

35 75

5,4

0,786

4,24

Dk1

35 55

5,4

0,58

3,132

Dke

35 75

4,05

0,786

4,836

Dk4

30 45

5,4

0,413

2,23

Dk1

35 55

5,4

0,58

3,132

Dke

35 75

4,05

0,786

4,836

Dk4

22 50

5,4

0,353

1,9

Dk4

30 45

5,4

0,413

2,23

Dkcx

22 50

1,4

0,353

0,49

Dk1

35 55

5,4

0,58

3,132

Dke

35 75

5,4

0,786

4,24

Pdi =gdi ltính
Trong đó :gdi là trọng l-ợng dầm tính trên 1 m dài (t/m)
ltính là chiều dài tính toán bằng b-ớc cột
Kết qủa tính đ-ợc ghi trong bảng sau:
Kính
Chiều cao
ltính
gki
Nút
2
(kg/m )
(m)
(m)
(t/m)
11
40
2,31
2,8
0,125
40
2,8
5,4
0,6
40
2,31
2,8
0,125
13
40
2,8
5,4
0,6
40
2,31
5,6
0,25
40
2,31
2,8
0,125
15
40
2,8
5,4
0,6
40
2,31
5,6
0,25
17
40
2,31
2,8
0,125
40
2,8
5,4
0,6

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Pnút
(t)
7,37

10,19

10,19

7,37

Pki
(t/m)
0,725

1,0
1

0,725

Trang: 9


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
d>Tải trọng do trọng l-ợng bản thân cột:
Tĩnh tải tập trung cột đ-ợc tính theo công thức sau:
Pci = gci ltính
Trong đó: Pci: Tĩnh tải tập trung cột đ-ợc tính theo công thức sau
gci :trọng do trọng l-ợng bản thân cột
ltính :Chiều dài tính toán cột(m)
Cột có kích th-ớc 60 60 3,7 (m)
Ptt = 0,6 0,6 3,7 2,5 1,1 = 2,621 (t)
Cột có kích th-ớc 60 60 2,8 (m)
Ptt = 0,6 0,6 2,8 2,5 1,1 = 1,925 (t)
Cột có kích th-ớc 50 50 2,8 (m)
Ptt = 0,5 0,5 2,8 2,5 1,1 = 1,232(t)
Tải trọng do t-ờng
Nút
T-ờng
Chiều cao
ltính (m)
gti
Pti (t/m)
400
2,8
0,4
2,4
11
0,96
400
2,8
0,4
2,4
400
2,8
0,4
2,4
12
3,36
400
2,8
1,2
2,4
13
400
2,8
1,2
2,4
2,88
400
2,8
0,4
2,4
15
0,96
400
2,8
0,4
2,4
Tổng hợp các loại tải trọng trên ta có tĩnh tải tập trung tại các nút khung ở
tầng điển hình là
Pi = Pi sàn truyền +Pi dầm + Pi kính + Pi t-ờng
Gía trị tính toán áp lực tập trung tại các nút khung đ-ợc xác định trong bảng
sau:
Nút
Sàn truyền
Dầm
T-ờng
TLBT cột
kính
Pi
11
12
13
15
17

2,87
0,37
3,83
3,83
2.87

3,05
0,65
4,99
4,99
3,05

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

0.96
3,36
3,36
0,96

1,925
1,14
1,925
1,925
1,925

0,725
0,125
1,0
1,0
0,725

Trang: 10

9,52
1,57
15,01
15,01
9,52


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
2>Hoạt tải
2.1Hoạt tải phân bố của các sàn:
Hoạt tải do các sàn tầng điển hình truyền về khung theo diện truyền tải hình
thang hoặc hình tam giác đ-ợc quy đổi thành tải trọng phân bố đều :
Kết qủa đ-ợc cho trong bảng sau:
Tên ô
Dạng sơ
l1
l2
Pm
Hệ số
qi
sàn

đồ

Ô1
Tam giác
Ô1
Hình thang
Ô9
Tam giác
Ô9
Hình thang
Ô2
Chữ nhật
Ô3
Hình thang
2.2Hoạt tải tập trung
Hoạt tải tập trung do

(m)

(m)

kg/m2

K

t/m

5,4
5,4
4,05
4,05
1,2
1,2

6,3
6,3
5,4
5,4
5,4
2,7

240
240
240
240
480
480

5/8
0,88
5/8
0,88

0,405
0,57
0,303
0,427
0,336
0,295

0,88

các ô sàn tầng điển hình truyền lên dầm truyền về

khung : Pi = Fi gi
Trong đó: Fi Diện tích truyền tải
gi Hoạt tải ô sàn thứ i
Giá trị tính toán tải trọng rtập trung do hoạt tải sàn tầng điển hình tác dụng
vào nút khung đ-ợc cho trong bảng sau:
VII.Truyền tải trọng sàn tầng mái vào khung
1.Tĩnh tải
1.1Tĩnh tải phân bố đều
a.Tĩnh tải phân bố do các sàn
Tĩnh tải do các sàn tàng mái truyền về dầm khung theo diện truyền tải hình
thang hay tam giác đ-ợc quy dổi thành tải trọng phân bố đều kết quả đ-ợc cho
trong bảng sau:

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 11


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
Nút

Ô sàn
truyền

Dạng sơ đồ

l1
(m)

gl2
(m)

g
(t/m)

Diện tích

Pi
(t)

Ô2

Chữ nhật

1,2

5,4

0,48

5, 4 1, 2

3,11

Ô3
Ô1
Ô1

Chữ nhật
Tam giác
Hình thang

1.2
2,7
0,9

2,7
5,4
5,4

1, 2 2,7
0,48
1/ 2 2,7 5, 4
0,48
0,48 1/ 2 (0,9 5, 4) 2,7

Ô9

Hình thang

0,48 1/ 2 (1,35 + 5, 4) 2,0253,32

Ô9

Tam giác

Ô9

Tam giác

Ô9

Hình thang

Ô1

Hình thang

2,02 5,4
5
2,02 4,05
5
2,02 4,05
5
0
2,02 5,4
5
0,9 5,4

0,48

1/ 2(0,9 5, 4) 2,7

4,08

Ô2
Ô3
Ô1

Chữ nhật
Chữ nhật
Tam giác

1,2
1,2
5,4

0,48
0,48
0,48

5, 4 1, 2

3,11
1,55
3,49

Pnút
(t)
12,23

1,55
3,49
4,08

11

13

15

17

5,4
2,7
5,4

0,48

1/ 2 2,025 2,025

0,972

0,48

1/ 2 2,025 2,025

0,972

4,292

0,48 1/ 2 (1,35 5, 4) 2,05 3,32

1, 2 2,7
1/ 2 0,7 5,4

b.Tĩnh tải do trọng l-ợng bản thân dầm

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

4,292

Trang: 12

12,23


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
Tất cả chiều dài của dầm đều có tiết diện nh- nhau do vậy trong l-ợng bản thân
dầm tác dụng lên khung bằng nhau: qi = 353 kg/m
Nhịp

Nút

Sàn truyền TLBT dầm
(t/m)
(t/m)

qi
(t/m)
2,085
2,085
2,085

T-ờng

B-C
44 - 43
Ô1 :1,132
0,353
0,6
C-D
43 - 42
Ô1 :1,132
0,353
0,6
D-E
42 - 41
Ô1 :1,132
0,353
0,6
1.2Tĩnh tải tập trung
a.Tĩnh tải do các ô sàn truyền lên dầm khung
Tĩnh tai tập trung do các ô àn truyền lên dầm và truyền vào khung :

Pi = Fi gi
Giá trị tính toán tải trọng tập trung do tĩnh tải sàn tầng mái tác dụng vào nút
khung đ-ợc cho trong bảng sau:
Nút

Ô sàn
truyền

Dạng sơ đồ

l1
(m)

l2
(m)

gm
(kg/m2)

Diện tích
(m2)

Pi
(t/m)

41

Ô1

Tam giác

5,4

5,4

0,671

1/ 2.2,7 5,4

4,88

Pnút
(t)
4,88

42

Ô1

Tam giác

5,4

5,4

0,671

1/ 2.2,7 5,4

7,32

7,32

43

Ô1

Tam giác

5,4

5,4

0,671

1/ 2.2,7 5,4

7,32

7,32

44

Ô1

Tam giác

5,4

5,4

0,671

1/ 2.2,7 5,4

4,88

4,48

b.Tĩnh tải tập trung do triọng l-ợng dầm tác dụng lên khung đ-ợc tính theo
công thức sau: Pni = gni ltính
Kết qủa tính toán cho trong bảmg sau
Nút Dầm truyền Tiết diện
ltính
tải
(m)
(m)
41
GMB1
5,4
22 50

gmi
(t/m)
0,353

Pmi
(t)
0,953

Pnút
(t)
0,953

42

GMC1

22 50

5,4

0,353

0,953

0,953

43

GMD1

22 50

5,4

0,353

0,953

0,953

44

GME1

22 50

5,4

0,353

0,953

0,953

Tổng hợp các loại tải trọng trên ta có tĩnh tải tập trung tai các nút khung
tầng mái là:
Pi = Pì sàn + Pidầm
SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 13


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
Giá trị tính toán lực tập trung tại các nút cho trong bảng sau:
Sàn truyền
(t)

Nút

Dầm
(t)

Pi
(t)
6,14
7,89
7,89
6,14

41
5,49
0,708
42
7,32
0,567
43
7,32
0,567
44
5,49
0,708
2.Hoạt tải:
2.1Hoạt tải phân bố của các sàn tầng mái truyền về khung theo diện truyền tải
hình thang, tam giác đ-ợc quy đổi thành tải phân bố đều kết qủa cho trong bảng
sau:
Dạng sơ
l1
l2
Pm
Hệ số
qi
ên ô
2
đồ
(m)
(m)
kg/m
K
(t/m)
sàn
Ô1

Tam giác 5,4

5,4

97,5

0,625

0,165

2.2>Hoạt tải tập trung:
Hoạt tải tập trung do các ô sàn tầng mái truyền lên dầm và truyền xuống
khung : Pi = Fi gi
Giá trị tính toán tải trọng tập trung do hoạt tải tầng mái tác dụng vào nút
khung đ-ợc cho trong bảng sau :
Nút

Diện tích (m2)

41

Ô sàn
truyền
Ô1

Dạng sơ
đồ
Tam giác

l1
(m)
5,4

l2
(m)
5,4

gm
(t/m)
0,0975

1/ 2 5,4 2,7

Pi
(t)
0,71

42

Ô1

Tam giác

5,4

5,4

0,0975

1/ 2 5,4 2,7

1,42

43

Ô1

Tam giác

5,4

5,4

0,0975

1/ 2 5,4 2,7

1,42

44

Ô1

Tam giác

5,4

5,4

0,0975

1/ 2 5,4 2,7

0,71

1.Hoạt tải tầng mái
a.Tr-ờng hợp 1
a1.Hoạt tải phân bố của các ô sàn truyền về khung C
*Tr-ờng hợp 1:
Kết qủa tính toán đ-ợc cho trong bảng sau:
Tên ô
Dạng sơ
l1
l2
Pm
sàn
đồ
(m)
(m)
kg/m2
Ô1
Tam giác
5,4
5,4
97,5
SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Pm
kg/m2
5/8

qi
t/m
0,329
Trang: 14


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
a.2Hoạt tải tập trung do ô sàn tuyền vào khung C
Pi = Fi gi
Giá trị tính toán tải trọng tập trung tại các nút cho trong bảng sau:
Nút Tên ô sàn Dạng sơ
l1
l2
gm
Diện tích
Pi
2
2
đồ
(m)
(m)
kg/m
m
(t)
43
Ô1
Tam giác
5,4
5,4
0,0975
7,29
0,71
42
Ô1
Tam giác
5,4
5,4
0,0975
7,29
0,71
B.Tr-ờng hợp chất tải 2
1.1Hoạt tải phân bố đ-ợc tính trong bảng sau
Tên ô sàn
Sơ đồ
l1
l2
Pm
K
qi
(m)
(m)
kg/m2
t/m
Ô1
Tam giác 5,4
5,4
97,5
5/8
0,165
1.2 Hoạt tải tập trung:
l1
l2
gm
Diện tích
Pi
Nút
ô sàn
Dạng sơ đồ
(m) (m) kg/m2
m2
(t)
47 Ô1
Tam giác
5,4 5,4
0,0975 1/ 2(2,7 5,4) 0,71
48

Ô1

Tam giác

5,4

5,4

0,0975 1/ 2(2,7 5,4)

0,71

49

Ô1

Tam giác

5,4

5,4

0,0975 1/ 2(2,7 5,4)

0,71

50

Ô1

Tam giác

5,4

5,4

0,0975 1/ 2(2,7 5,4)

0,71

A.Tr-ờng hợp chất tải 1
A.1Hoạt tải phân bố của ô sàn truyền vào khung K4:
Kết qủa đ-ợc cho trong bảng sau:
Pm
ô sàn
sơ đồ
l1(m)
l2(m)
kg/m2
Ô1
Tam giác
5,4
5,4
240

qi
(t/m)
0,405

K
5/8

A2.Hoạt tải tập trung:
Pi = Fi gi
Giá trị tính toán tải trọng tập trung tại các nút cho trong bảng sau:

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 15


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
Ô
sàn
Ô1
Ô1

Hình thang
Tam giác

l1
l2
(m) (m)
0,3 2,7
1,2 2,4

gm
t/m
0,48
0,48

12

Ô1

Tam giác

5,4

5,4

13

Ô1

Tam giác

5,4

11

Ô1
Ô1

Hình thang
Tam giác

0,3
1,2

Nút
11

sơ đồ

Diện tích
(m2)
1/ 2 1,2 2,4

Pi
(t)
0,216
0,172

0,24

1/ 2 2,7 5,4

0,874

5,4

0,24

1/ 2 2,7 5,4

0,874

2,7
2,4

0,48
0,48

1/ 2(0,3 2,7) 1,2

0,216
0,172

1/ 2(0,3 2,7) 1,2

1/ 2 1,2 2,4

B.Tr-ờng hợp chất tải 2:
B1:Hoạt tải phân bố ô sàn truyền vào khung K4
Kết qủa đ-ợc cho trong bảng sau:
l1
l2
Pm
qi
Ô sàn
Sơ đồ
K
(m)
(m)
(kg/m2)
(t/m)
Ô1
Tam giác
5,4
5,4
240
5/8
0,405
Ô3
Hình thang 1,4
2,7
480
0,88
0,295
2.2Hoạt tải tập trung
Giá trị tính toán tải trọng tập trung tại các nút cho trong bảng sau:
Ô sàn
l1
l2
gm
Pi
Nút
Sơ đồ
Diện tích
truyền
(m) (m) (t/m)
(t)
11 Ô1
Tam giác
2,7 5,4 0,24 12(2,7 5,4) 7,29
0,874
12

Ô1

Tam giác

0,7

2,7

0,48

12(0,7 2,7) 0,94

Ô1

Hình thang

1,3

2,7

0,48

12(1,3 2,7) 1,4

Ô1

Tam giác

2,7

5,4

0,24

12(2,7 5,4)

Ô3

Hình thang

1,3

2,7

0,48

12(1,3 2,7) 1,4

Ô3

Tam giác

0,7

2,7

0,48

12(0,7 5,4)

0,94

Ô1

Tam giác

2,7

5,4

0,24

12(2,7 5,4)

7,29

Ô3

Hình thang

1,3

2,7

0,48

12(1,3 2,7) 1,4

Ô3

Tam giác

0,7

2,7

0,48

12(0,7 5,4)

0,94

Ô3

Tam giác

0,7

2,7

0,48

12(0,7 5,4)

0,94

16

Ô3

Hình thang

1,3

2,7

0,48

12(1,3 2,7) 1,4

0,225
0,336

17

Ô1

Tam giác

2,7

5,4

0,24

12(2,7 5,4)

0,874

13

15

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

7,29

7,29

0,225
0,336
0,874
0,336
0,225
0,874
0,336
0,225

Trang: 16


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
VIII.Tải trọng gió

Theo cách chọn hệ kết cấu ta chỉ sét gió song song với ph-ơng ngang
Giá trị tiêu chuẩn thanh phần tĩnh của tải trọng gió W ở độ cao Z so với
mốc chuẩn xác định theo công thức
W = Wc k c(kg / m 2 )
Wo:Giá trị áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng công trìh tađang xét là
công trình đ-ợc xây dựng ở hà nội nên ta lấy theo vùng gió II Wo = 95 (kg/m2)
K:Hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo chỉều cao
C:Hệ số khí động với mặt đứng: +H-ớng đón gióc c = +0,8
+H-ớng khất gió C =- 0,6
n:Hệ số độ tin cậy tải trọng gió n = 1,2
Giá trị tính toán của tải trọng gió tĩnh
q

n W

Tầng

n w o k c(kg / m 2 )

Z(m)

K

q(c= +0,8)

1
3,6
0,49
44,64
2
6,9
0,61
55,63
3
10,2
0,66
60,19
4
13,5
0,705
63,84
5
16,8
0,751
68,45
6
20,1
0,81
78,84
7
23,4
0,84
7 6,56
8
26,7
0,87
79,28
+Tải trọng với h-ớng đón gió truyền nên khung (C = +0,8)
*Tầng 1 q1 44,64 5,4 241,05(kg / m)

q'(c = -0,6)
33,51
41,72
45,14
47,88
51,3
55,4
57,45
59,5

*Tầng 2 q2 55,63 5,4 300,4 (kg / m)
*Tầng 3 q3 60,19 5,4 325,02(kg / m)
*Tầng 4 q3 63,84 5,4 344,73(kg / m)
*Tầng 5 q5 68,45 5,4 369,43(kg / m)
*Tầng 6 q6 73,84 5,4 398,73(kg / m)
*Tầng 7 q7 76,56 5,4 413,42 (kg / m)
*Tầng 8 q8 79,28 5,4 428,11(kg / m)
+Tải trọng với h-ớng đón gió truyền nên khung
*Tầng 1 q1 35,51 5,4 180,95(kg / m)
SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 17


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
*Tầng 2 q2 41,72 5,4 225,28(kg / m)
*Tầng 3 q3 45,14 5,4 243,75(kg / m)
*Tầng 4 q4 47,88 5,4 258,55(kg / m)
*Tầng 5 q5 51,3 5,4 277,02 (kg / m)
*Tầng 6 q6 55,4 5,4 299,16 (kg / m)
*Tầng 7 q7 57,45 5,4 310,23(kg / m)
*Tầng 8 q8 59,5 5,4 321,3 (kg / m)
IX.Các tr-ờng hợp lên khung
Tải trọng đựoc chất lên khung theo các tr-ờng hợp sau
+Tĩnh tải đ-ợc chất đầy lên khung
+Hoạt tải đ-ợc chất cách nhịp
+Tải trọng đó đ-ợc chất từ trái qua phải
+Tải trọng đó đ-ợc chất từ phải qua trái
Mặt bằng truyền tải và sơ đồ truyền tải của các tr-ờng hợp đ-ợc thể hiện ở
các hình trong trang sau:

SV: Nguyễn Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 18


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN

Phần móng
I. đánh giá đặc điểm công trình:

Công trình "Trung tâm xúc tiến TM DT hỗ trợ doanh nghiệp- - Hà Nội"
đ-ợc thiết kế theo kiểu nhà khung bê tông cốt thép đổ liền khối. Nhà cao 26,7m,
gồm 8 tầng, diện tích 1 sàn là 489m2. D-ới chân mỗi cột có các móng riêng biệt,
d-ới chân lõi cứng cũng có móng riêng. Tất cả các móng đ-ợc thông qua giằng,
các giằng có tác dụng làm giảm độ lún lệch của từng móng, đồng thời cũng là
giá đỡ t-ờng xây cho tầng 1.
II. đánh giá điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn:

Theo báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình ta thấy nền đất gồm
nhiều lớp đất có chiều dày thay đổi. Từ trên xuống d-ới gồm các lớp đất nh- sau:
1: Lớp đất sét yếu có chiều dày TB 9,8m.
2: Lớp đất sét pha có chiều dày trung bình 4,4m.
3: Lớp cát mịn có chiều dày trung bình 8,9m.
4: Lớp cát pha có chiều dày trung bình 6,1m (trong phạm vi hố khoan).
Mực n-ớc ngầm ở độ sâu trung bình 0,5m só với cốt nền thiên nhiên.

SV: Vũ Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 19


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN

-0,4

CÔT THIÊN NHIÊN
-0,9

MNN

Dày 9,8m
Sét

Eo=12,5MPa
Trạng thái dẻo cứng

-10,2
Dày 4,4m
Eo=21,3MPa
Sét pha
-14,6

Trạng thái dẻo cứng

Dày 8,9m
Cát mịn

Eo=18,6MPa
Trạng thái chặt vừa

-23,50
Dày 6,1m
Cát PHA

Eo=14,6MPa
Trạng thái DẻO

-30,0

trụ địa chất điển hình
SV: Vũ Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

Trang: 20


TRUNG TÂM XúC TIếN TM-ĐT Hỗ TRợ DN
Tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý tính toán của các lớp đất nh- sau:
TT

Tên gọi

1
2
3
4

Sét
Đất sét pha
Cát mịn
Cát pha

Chiều dày
m
KN/m3
9,8
17,4
4,4
19
8,9
18,7
6,1
18,4

Gs

W%

LL %

PL %

k m/s

2,72
2,71
2,65
2,7

35,4
31,0
22,3
27,3

45,7
39,6

28,1
26,2

32,1

26,3

1,9.10-7
2,3.10-7
1,3.10-4
1,5.10-7

II

độ
13
26
24
25

CII
KPa
9
15
12,5

E0
MPa
12,5
21,3
18,6
14,6

Trong đó:

: Trọng l-ợng riêng tự nhiên
Gs: Tỉ trọng hạt
W: Độ ẩm
LL: Giới hạn chảy
PL: Giới hạn dẻo
k: Hệ số thấm
II: Góc ma sát trong (TTGH2)
CII: Lực chính biểu kiến (TTGH2)
E0: Mô đun biến dạng tổng quát của nền
* Đánh giá chỉ tiêu của các lớp đất:
+ Lớp 1: Là lớp đất sét, có chiều dày (9,8m) đủ khả năng chịu lực để làm
nền móng.
IL

W
LL

PL
PL

35,4
45,7

28,1
28,1

0,414

0,25 < IL = 0,414 < 0, 5 Đất ở trạng thái dẻo cứng
+ Lớp 2: Là lớp đất sét pha, có chiều dày trung bình 4,4m
Độ sệt:

IL

W
LL

PL
PL

31 26,2
29,6 26,2

0,358

0,25 < IL = 0,358 < 0, 5
Đất ở trạng thái dẻo cứng, có mô đun biến dạng
E0 = 21,3 MPa = 21300 KPa. Đây là lớp đất tốt nên đủ khả năng làm nền móng
công trình.
+ Lớp 3: Là lớp cát mịn, có chiều dày trung bình 8,9m.
n

Hệ số rỗng: e

1 0,01 W

1

2,65 10 1 0,01 22,3
18,7

1 0,733

0,60 < e = 0,733 < 0,75
Đất ở trạng thái chặt vừa, có mô đun biến dạng
E0 = 18,6 MPa = 18600 KPa.
Trong đó: n = 10 KN/m3: Trọng l-ợng riêng của n-ớc.
+ Lớp 4: Là lớp cát pha, có chiều dày trung bình 6,1m.
Độ sệt: I L

W
LL

PL
PL

27,3 26,3
32,1 26,3

SV: Vũ Thế Quyền - Lớp: XD902
Mã Sinh Viên: 091318

0,172

Trang: 21


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×