Tải bản đầy đủ

Tên viết tắt Tiếng Anh của một số tổ chức Quốc tế

TÊN VIẾT TẮT TIẾNG ANH CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC QUỐC TẾ

A- TỔ CHỨC DÂN CHỦ QUỐC TẾ

WFTU (World Federation of Trade
Union)

Liên Hiệp Công đoàn Thế giới

WPC (World Peace Council)

Cộng đồng Hòa bình Thế giới

WIDF (Woment’s International
Democratic Youth)
WFDY (World Federation of Democratic
Youth)

Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Thế giới

IUS ( International Union of Students)


Hội Liên hiệp Sinh viên Thế giới

IADL (International Association of
Democratic Lawyers)
OIJ ( Organization of International
Journalists)

Hội Luật gia Dân chủ Thế giới

AAPSO (Afro – Asian People’s Solidarity
Organization)
AAWA (Afro – Asian Writers’
Association)
OSPAALA (Organization of Solidarity of
the Peoples of Asia, Africa and Latin
America)

Tổ chức Đoàn kết Nhân dân Á – Phi

Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới

Tổ chức Quốc tế các Nhà báo

Hội Nhà văn Á – Phi
Tổ chức Đoàn kết Nhân dân Á – Phi – Mỹ
Latinh

B- HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC
UN hay U.N (United Nations) hay UNO, hay U.N.O (United Nations Organization) gồm
6 cơ quan chính:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

General Assembly (Đại hội đồng)
Security Council ( Hội đồng Bảo an)

ECOSOC: Economic and Social Council (Hội đồng Kinh tế - Xã hội)
Trusteeship Council (Hội đồng Quản thác)
ICJ: International Court of Justice ( Tòa án Quốc tế)
Secretariat ( Ban thư ký)


CƠ QUAN KHÁC CỦA U.N.O
WFT (World Food Programme)

Chương trình Lương thực Thế giới

UNEP (UN Environment Programme)

Chương trình LHQ về Môi trường

UNDP/ PNUD (UN Development Chương trình LHQ về Phát triển
Programme)
UNHCR (UN High Commissioner for Cơ quan Cao ủy LHQ về Người tỵ nạn
Refugees)
WFC (World Food Council)
Hội đồng Lương thực Thế giới
UNCTAD (UN Conference on Trade and Hội nghị Thương mại và Phát triển LHQ
Development)
NUFPA (UN Fund of Population Quỹ Hoạt động Dân số LHQ
Activities)
UNICEF (UN Children’s Fund)
UNIDO (UN
Organization)

Industrial

Quỹ nhi đồng LHQ

Development Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ

UNITAR (UN Institute for Training and Viện Đào tạo và Nghiên cứu LHQ
Research)

CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN, TỔ CHỨC TỰ TRỊ KHÁC THUỘC
LIÊN HỢP QUỐC
IAEA (International Atomic Energy
Agency)
UPU (Universal Postal Union)

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế

ITU (International Tele-communications
Union)

Liên minh Viễn thông Thế giới

WB (World Bank)

Ngân hàng Thế giới

IBRD (International Bank for
Reconstruction and Development)

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Thế giới

Liên minh Bưu chính Thế giới


ILO (International Labor Organization)

Tổ chức Lao động Quốc tế

IDA (International Development
Association)

Hiệp hội Phát triển Quốc tế

IFC (International Finance Corporation)

Công ty Tài chính Quốc tế

IFAD (International Fund for Agricultural
Development)

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế

IMF (International Monetary Fund)

Quỹ tiền tệ Quốc tế

UNESCO ( United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa
LHQ

FAO (Food and Agriculture Organization
of the UN)

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp
LHQ

ICAO (International Civil Aviation
Organization)

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế

WMO (World Meteorological
Organization)

Tổ chức Khí tượng Thế giới

IMCO (Intergovernmental Maritime
Consultative Organization)

Tổ chức tư vấn Liên chính phủ về Hàng
hải

WIPO (World Intellectual Property
Organization)

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

WHO (World Health Organization)

Tổ chức Y tế Thế giới

TỔ CHỨC KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC

ESCAP (UN Economic and
Commission for Asia and Pacific

Social Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á – Thái
Bình Dương

ECWA (UN Economic Commission for Ủy ban Kinh tế Tây Á
Western Asia)
ECA (UN Economic Commission for Ủy ban Kinh tế châu Phi


Africa)
ECLA (UN Economic Commission for Ủy ban Kinh tế châu Mỹ La tinh
Latin America)
ECE (UN Economic Commission for Ủy ban Kinh tế châu Âu
Europe)
O.A.S (Organization of American States)

Tổ chức các nước châu Mỹ

TỔ CHỨC, CHƯƠNG TRÌNH KHU VỰC CHÂU Á, THÁI BÌNH DƯƠNG

ADB (Asian Development Bank)
Am Cham
Commerce)

(American

Chamber

Ngân hàng Phát triển châu Á
of Phòng Thương mại Hoa Kỳ

RCTT (Regional Centre for Transfer of Trung tâm Chuyển giao Kỹ thuật khu vực
Technology)
APDC (Asian and Pacific Development Trung tâm Phát triển châu Á – Thái Bình
Centre)
Dương
CIRDAP (Centre on Integrated Rural Trung tâm Phát triển Nông thôn toàn diện
Development for Asia and the Pacific)
châu Á – Thái Bình Dương
TC (Typhoon Committee)

Ủy ban bão

Mekong Committee (Interim Committee Ủy ban Lâm thời Phối hợp Nghiên cứu Hạ
for Coordination of Investigations of the lưu sông Mekong
Lower Mekong Basin)
CCOA (Committee for Coordination for Ủy ban Phối hợp Điều tra tài nguyên
joint prospecting for Mineral Resources in Khoáng sản Ngoài khơi châu Á
Asian Offshore Areas)
AIT (Asian Institute of Technology)
APIB (Asian
Broadcasting)

Pacific

Institute

Viện Kỹ thuật châu Á
for Viện Phát triển Phát thanh và Truyền hình
châu Á – Thái Bình Dương


ACCU (Asian
UNESCO)

Cultural

Centre

for Trung tâm Văn hóa châu Á phục vụ
UNESCO

C – MỘT SỐ TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ QUỐC GIA KHÁC

AL (Arab League)

Liên đoàn Ả Rập

ASEAN (Association of South-East Asian Hội các nước Đông Nam Á
Nations)
ANZUS (Australia, New Zealand,US Khối Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lơn
Pact)
CENTO (Central Treaty Organization)

Khối Hiệp ước Trung tâm

A.F.L. – C.I.O ( American Federation of Tổng Công hội Mỹ - Tổ chức CÔng đoàn
Labor and Congress of Industrial Công nghiệp
Organization)
INTERCOSMOS

Chương trình Hợp tác nhiều mặt trong
Lĩnh vực Nghiên cứu Vũ trụ

W.C.C (World Council of Churches)

Hội đồng Nhầ thờ Thế giới

OPEC (Organization
Exporting Countries)

of

Petroleum Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ

EEC (European Economic Community)
N.A.T.O
(North
Organization)

Atlantic

Khối Thị trường chung châu Âu

Treaty Khối Bắc Đại Tây Dương

O.A.U (Organization of Africa Unity)

Tổ chức Thống nhất châu Phi

O.E.C.D (Organization for Economic Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển
Cooperation and Development)
C.P.S.U (The Communist Party of the Đảng Cộng sản Liên Xô


Soviet Union
S.W.A.P.O (South West Africa People’s Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi
Organization)
M.F.N Status (Most Favored Nation Quy chế nước được ưu đãi nhất
Status)
P.L.O
(Palestinian
Organization)

Liberation Tổ chức Giải phóng Palestinx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×