Tải bản đầy đủ

Chuyên Đề chống Tham Nhũng

Chương 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THAM NHŨNG
I. Tham nhũng và các dấu hiệu pháp lý của tham nhũng
1. Khái niệm về tham nhũng
2. Dấu hiệu pháp lý của tham nhũng
3. Nguyên nhân phát sinh tham nhũng
4. Hậu quả của tham nhũng
II. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của
Đảng Cộng sản Việt Nam về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng
1. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tham nhũng và phòng, chống tham
nhũng
2. Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về tham nhũng và
phòng, chống tham nhũng
Chương 2
Pháp luật về phòng chống tham nhũng (14 tiết)
I. Khái niệm pháp luật về phòng, chống tham nhũng
1. Khái niệm phòng, chống tham nhũng
2. Khái niệm và đặc điểm pháp luật phòng, chống tham nhũng
3. Vai trò pháp luật phòng, chống tham nhũng
II.Pháp luật về phòng ngừa tham nhũng
1. Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị

2. Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức tiêu chuẩn
3. Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công
tác của cán bộ, công chức, viên chức
4. Minh bạch tài sản, thu nhập của CB,CC


5.Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để
xảy ra TN
6. CCHC, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán nhằm
phòng ngừa TN
III.Pháp luật về phát hiện tham nhũng
1. Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước
2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán
3. Tố cáo của công dân
IV. Pháp luật về xử lý tham nhũng
1. Đối tượng bị xử lý
2. Phân loại xử lý
a. Xử lý hình sự
b. Xử lý kỷ luật
c. Xử lý tài sản tham nhũng
Chương 3
Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống tham
nhũng
I. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tham nhũng
1. Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN
2. Các cơ quan chuyên trách trong PCTN
3. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong PCTN
II. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
2. Cơ quan báo chí
3. Doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề
4. Công dân và Ban thanh tra nhân dân
Chương 4


Pháp luật và kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng
I.

Hệ thống các điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng


II.

Kinh nghiệm thế giới về phòng, chống tham nhũng

1. Kinh nghiệm thế giới về phòng ngừa tham nhũng
2. Kinh nghiệm thế giới về phát hiện tham nhũng
3. Kinh nghiệm thế giới về xử lý tham nhũngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×