Tải bản đầy đủ

đề thi thử vật lý 2016

TRƯỜNG ĐH SP HÀ NỘI

ĐỀ THI THỬ LẦN 1- KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Môn thi : Vật lý
Thời gian: 90 phút

Mã đề: 111

Câu 1: (ID: 117412 ) Sóng điện từ là
A . sóng lan truyền trong các môi trường đàn hồi.
B. Sóng có năng lượng tỉ lệ với bình phương của bước sóng.
C. Sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha, cùng tần số và có phương vuông góc với nhau.
D. Sóng có hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng phương, cùng tần số và cùng pha.
Câu 2: (ID: 117413) Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn cảm thuần?
A . Cảm kháng của cuộn cảm không phụ thuộc vào tần số của dòng điện xoay chiều .
B . Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện.
C . Cuộn cảm thuần không có tác dụng cản trở đối với dòng điện một chiều có cường độ thay đổi theo thời gian.
D . Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.

Câu 3:(ID: 117415) Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định ( mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì :
A . thế năng của vật cực đại khi ở vị trí biên.
B . Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.
C. Khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.
D . Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.
Câu 4:(ID: 117416) Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều
A . Được xây dựng dựa trên nguyên tác dụng từ của dòng điện.
B. Được đo bằng ampe kế nhiệt.
C. Bằng giá trị trung bình chia cho 2 .
D. Bằng giá trị cực đại chia cho 2 .

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

1


Câu 5: (ID: 117417) Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện với điện áp hai đầu đoạn mạch
phụ thuộc vào
A . Cách chọn gốc tính thời gian.
B. Tính chất của mạch điện
C. Điện áp hiệu dùng giữa hai đầu đoạn mạch
D. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch
Câu 6: (ID: 117418) Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện có
A . Cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian
B. Cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian.
C. Cường độ không đổi theo thời gian.
D . Cường độ biến đổi theo hàm số bặc nhất của thời gian.
Câu 7: (ID: 117419) Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?
A . Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
B . Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.
C. Biên độ dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức .
D. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.
Câu 8:(ID: 117420) Một con lắc đơn có dây treo dài l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g.
Tần số dao động của con lắc.
A . 2𝜋

𝑔
𝑙

1


𝑙

B. 2𝜋

C.

𝑔

1

𝑔

2𝜋

𝑙

D.2𝜋

𝑙
𝑔

Câu 9 :(ID: 117421) Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng λ . Để có sóng dừng trên dây
thì chiều dài L của dây phải thỏa mãn điều kiện là ( với k =1,2,3,.. )
A . L = λ2

1

B. L = 𝑘 λ

C . L = kλ

𝜆

D. L = k2

Câu 10 :(ID: 117422) Một vật khối lượng m , dao động điều hòa với biên độ A và tần số ω . Chọn gốc thế
năng ở vị trí cân bằng của vật. Cơ năng của vật là
A.

𝑚 𝜔 2 𝐴2
2

B.

𝑚𝜔 2𝐴
2

C.

𝑚 2 𝜔 𝐴2
2

D.

𝑚𝜔 𝐴2
2

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

2


Câu 11 :(ID: 117423) Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao động điều hòa ?
A . Li độ của dao động biến thiên theo thời gian theo định luật dạng sin hay cosin.
B . Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
C . Gia tốc của vật luôn ngược pha với li độ.
D . Vận tốc của vật luôn đồng pha với li độ.
Câu 12:(ID: 117424) Âm thanh ( âm nghe được ) có tần số
A . lớn hơn 20 000Hz
B . nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20 000 Hz
C . Có thể nhận giá trị bất kì.
D . Nhỏ hơn 16 Hz
Câu 13: (ID: 117425) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm
A . Gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
B . gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
C . Trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.
D . Trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
Câu 14: (ID: 117426) Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm có thể giúp ta phân biệt được hai âm loại nào
trong các loại dưới đây ?
A . Có cùng biên độ phát ra trước hay sau bởi cùng một nhạc cụ .
B . Có cùng tần số phát ra trước hay sau bởi cùng một nhạc cụ.
C . Có cùng tần số phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.
D . Có cùng biên độ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau .
Câu 15 :(ID: 117427) Một mạch dao động , gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung
C , đang thực hiện dao động điện từ tự do. Chu kỳ của dao động trong mạch là
A . 2𝜋

1
LC

B. 2𝜋

𝐿
𝐶

C. 𝜋

𝐿
𝐶

D. 2𝜋 LC

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

3


Câu 16 : (ID: 117428) Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A . Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của roto.
B . Dòng điện xoay chiều một pha chỉ có thể do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra.
C . Dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng số vòng quay trong một giây của roto.
D . Chỉ có dòng xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay.
Câu 17 : (ID: 117429) Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử : điện trở thuần, cuộn
𝜋
dây hoặc tụ điện. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U0 cos (ωt+ 6 )(V) thì dòng điện trong đoạn mạch
𝜋

có biểu thức I = I0 cos (ωt - 3 )(A) . Đoạn mạch AB chứa
A . tụ điện

B . cuộn dây có điện trở thuần.

C . cuộn dây thuần cảm

D. điện trở thuần.

Câu 18 :(ID: 117430) Trong dao động điều hòa :
A . Gia tốc của vật cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng
B . Gia tốc của vật luôn cùng pha với li độ.
C. Gia tốc của vật luôn ngược pha với li độ
D . Gia rốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 19 :(ID: 117431) Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A . Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ điện có tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện.
𝜋

B . Điện áp giữa hai bản tụ điện biến thiên trễ pha 2 so với dòng điện chạy qua tụ điện.
C . Tụ điện cho cả dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đi qua.
D . Dung kháng của tụ điện tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.
Câu 20 : (ID: 117432) Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có biểu thức i=2 2cos(100πt)(A)
. Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là
A . 1,41 A .

B. 4A

C. 2,83A .

D . 2A

Câu 21 : (ID: 117433) Con lắc lò xo có chu kì riêng T . Nếu tăng khối lượng của quả cầu lên gấp 4 lần còn lò
xo vẫn giữ nguyên như cũ thì chu kỳ riêng của con lắc sẽ là
A . 2T.

𝑇

B. 4

𝑇

C. 2

D. 4T

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

4


Câu 22 : (ID: 117434) Đặt điện áp u = U0 cos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch có R , L , C mắc nối tiếp. Biết U0
không đổi và trong đoạn mạch đang xảy ra cộng hưởng . Nếu tăng tần số của điện áp thì
A . hệ số công suất của đoạn mạch sẽ tăng.
B . cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch sẽ tăng.
C . tổng trở của đoạn mạch sẽ tăng.
D . Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện sẽ tăng.
Câu 23 : (ID: 117435) Một sóng ngang tần số 50Hz truyền theo phương Ox với tốc độ truyền sóng là 4m/s.
Bước sóng của sóng trên là
A . 200cm .

B. 12,5cm.

C. 8cm

D. 4cm

Câu 24 : (ID: 117436) Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(πt+π/4 ) ( x tính bằng cm, t
tính bằng s ) thì
A . chu kì dao động là 4s
B . độ dài quỹ đạo là 8cm
C . lúc t=0 , chất điểm chuyển động theo chiều âm
D . khi qua vị trí cân bằng,vận tốc của chất điểm có độ lớn 8cm/s
Câu 25 : (ID: 117437) Đoạn mạch xoay chiều AB gồm đoạn mạch MB. Cường độ dòng điện qua mạch có biểu
𝜋
thức i = 2 2cos(100πt − 6 ) (A) biểu thức điện áp trên các đoạn mạch AM, MB lần lượt là uAM = 100 2
𝜋

cos (100πt - 2 )(V) ; uMB = 100 6cos(100πt A . 315W

B . 300W

𝜋

3

) (V) . Công suất tiêu thụ của mạch AB là

C. 400W

D . 350W

Câu 26 :(ID: 117438) Để tăng dung kháng của tụ điện phẳng có chất điện môi là không khí ta phải
A . Tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.
B . tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.
C . giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện
D . giảm khoảng cách giữa hai bản tụ điện.

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

5


Câu 27: (ID: 117439) Con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng vật nặng m = 1kg. Vật nặng đang ở vị
trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F = F0
cos10πt . Sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn định với biên độ A = 6cm. Tốc độ cực đại của vật có giá trị
bằng
A . 6π cm/s

B . 0,6 cm/s

C. 60 cm/s

D . 60πcm/s

Câu 28: (ID: 117440) Trong một máy biến áp lý tưởng , số vòng dây của cuộn thứ cấp gấp đôi số vòng dây
của cuộn sơ cấp. Đặt vào hai đầu của cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 110V thì điện
áp hiệu dụng giữa hai đầu của cuộn thứ cấp có giá trị là
A . 220V

B. 110V .

C . 55V

D . 440V

Câu 29 :(ID: 117441) Một sóng ngang có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox với tốc độ truyền sóng là 4 m/s
. Bước sóng của sóng trên là
A . 400cm

B. 4cm

C. 12,5cm

D. 8cm
1

Câu 30 :(ID: 117442) Khi đưa một vật lên một hành tinh, vật ấy chỉ chịu một lực hấp dẫn bằng 4 lực hấp dẫn
mà nó chịu trên mặt trái đất. Giả sử một đồng hồ quả lắc chạy rất chính xác trên mặt trái đất được đưa lên hành
tinh đó . Khi kim phút của đồng hồ này quay được một vòng thì thời gian trong thực tế là :
1

A . giờ

B. 4 giờ

2

C . 2 giờ

D.

1
4

giờ

Câu 31 : (ID: 117443) Một con lắc đơn gồm quả cầu kim loại nhỏ, khối lượng m, treo vào sợi dây mảnh dài l ,
trong điện trường đều có
nằm ngang. Khi đó vị trí cân bằng của con lắc tạo với phương thẳng đứng góc α =
𝐸

600 . So với lúc chưa có điện trường, chu kỳ dao động bé của con lắc sẽ
A . tăng

2 lần

C. giảm 2 lần

B. giảm 2 lần

D. tăng 2 lần.

Câu 32 : (ID: 117444) Điện năng ở một trạm phát điện khi được truyền đi dưới điện áp 20kV (ở đầu đường dây
tải ) thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện là 80% . Công suất điện truyền đi không đổi. Khi tăng điện áp ở
đầu đường dây tải điện đến 50kV thì hiệu suất cảu quá trình truyền tải điện là
A . 94,2%

B . 96,8%

C.98,6%

D. 92,4%

Câu 33: (ID: 117445) Tại N có một nguồn âm có công suất P phát sóng âm đến M thì tại M ta đo được mức
cường độ âm là 30dB. Nếu muốn tại M đo được mức cường độ âm là 40dB thì ta phải thay nguồn âm nói trên
bằng một nguồn âm khác ( vẫn đặt tại vị trí N như cũ ) có công suất là :
A . 20P

B. 100P

C. 10P

D. 50P

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

6


𝜋

𝜋

Câu 34 :(ID: 117446) Một sóng dừng truyền trên một sợi dây theo phương trình : u = 2sin( 4 x ) cos(20πt + 2 )
(cm) . Trong đó u là li độ dao động của một điểm có tọa độ x trên dây ở thời điểm t; với x tính bằng cm; t tính
bằng s. tốc độ truyền sóng trên dây là
A . 80cm/s

B. 40cm/s

C. 120cm/s

D. 160cm/s

Câu 35 :(ID: 117447) Vật nặng của một con lắc lò xo có khối lượng m đang dao động điều hòa với chu kỳ T.
và biên độ A. Tính trung bình trong một đơn vị thời gian, khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng, thì lượng thế
năng của lực đàn hồi chuyển hóa thành động năng của vật là bao nhiêu ?
A.

4𝑚 .𝜋 2 𝐴2
𝑇3

B.

6𝑚 .𝜋 2 𝐴2

C.

𝑇3

8𝑚 .𝜋 2 𝐴2

D.

𝑇3

2𝑚 .𝜋 2 𝐴2
𝑇3
𝜋

Câu 36 : (ID: 117448) Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2t + 3 ) cm. Khoảng thời gian
ngắn nhất để vật đi từ vị trí x1 =2cm đến vị trí có gia tốc a2= - 8 3 cm/s2 là :
𝜋

A . 24 𝑠

𝜋

𝜋

B . 12 𝑠

𝜋

C. 6 𝑠

D. 8 𝑠

Câu 37:(ID: 117449) Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 10μF và cuộn dây thuần cảm có độ tự
cảm L = 0,1H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4,00 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02A. Hiệu
điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là
A.5 2V

C. 4 2 V

B. 4,00V

D. 2 5 V

Câu 38 : (ID: 117450) Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương
trình : x1= 10cos(πt+π/4) cm và x2 = A2 cos(πt-π/2 )cm . Để dao động tổng hợp trễ pha π/2 so với dao động của
x1 thì biên độ A2 bằng
A . 10 3 cm

B. 10 2 cm

C. 10cm

D. 20cm

Câu 39 :(ID: 117451) Một động cơ điện xoay chiều 50V – 200W , có hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai
đầu thứ cấp của một máy hạ áp có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 4:1. Bỏ qua hao
phí năng lượng trong máy biến áp. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong
cuộn sơ cấp là
A . 1,25A

B. 0,80A

C. 2,50A

D. 1A

Câu 40 : (ID: 117452) Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 6 2 cm dao động theo phương
trình u = Acos20πt (mm) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4m/s và biên độ sóng không đổi trong quá
trình truyền . Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách S1S2 một đoạn
bằng
A . 2cm

B. 18cm

C. 3 2 cm

D. 6cm

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

7


Câu 41: (ID: 117453) Cho một mạch dao động LC lý tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 4μH. Tại thời điểm t =
0 , dòng điện trong mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó và có độ lớn đang tăng. Thời điểm gần
5

nhất ( kể từ lúc t = 0 ) để dòng điện trong mạch có giá trị bằng không là 6 𝜇𝑠 . Điện dung của tụ điện là
A . 25mF

B. 25nF

C. 25pF

D. 25μF.
1

Câu 42 : (ID: 117454) Đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp có R = 40Ω ; L = 5𝜋 𝐻 ; C =

10 −3
6𝜋

F. Đặt vào hai đầu đoạn

mạch điện áp u=120 2 cos100πt (V) . Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là
𝜋

A . i=1,5cos(100πt+ 4 ) (A)
𝜋

C. i=3cos(100πt+ 4 ) (A)

𝜋

B. i=1,5 2 cos (100πt- 4 )(A)
𝜋

D. i=3cos(100πt - 4 ) (A)

Câu 43 : (ID: 117455) Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hòa với tần số f = 40Hz . Người
ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d=20 cm
luôn dao động cùng pha nhau . Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3m/s đến 5m/s . Tốc độ đó là
A . 5m/s

B. 3,2m/s

C. 3,5m/s

D. 4m/s

Câu 44 :(ID: 117456) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 150V vào hai đầu đoạn mạch có R nối
tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 120V .Hệ số công suất của đoạn mạch

A . 0,6

B. 0,8

C. 0,7

D. 0,9

Câu 45 : (ID: 117457) Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm . Biết
rằng trong một chu kỳ tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và thời gian lò xo nén bằng 2. Lấy g= 10m/s2 và π =3,14 .
Thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng
A . 0,444s

B. 0,111s

C. 0,888s

D. 0,222s

Câu 46 : (ID: 117458) Cho đoạn mạch AB mắc nối tiếp lần lượt gồm : cuộn dây thuần cảm L , điện trở thuần
R1= 100Ω, tụ điện có điện dung C và điện trở thuần R2 =R1 .Gọi M là điểm nối giữa R1 và tụ điện C . Điện áp
giữa hai đầu đoạn mạch là uAB =200cosɷt (V) . Khi mắc ampe kế ( có RA =0 ) vào hai đầu đoạn mạch MB thì
ampe kế chỉ 1 (A) . Khi bỏ ampe kế ra và mắc vào hai đầu MB một vôn kế (RV rất lớn ) thì hệ số công suất của
đoạn mạch AB cực đại .Số chỉ vôn kế là \
A . 50V

B. 100V

C. 50 2 V

D. 100 2 V

Câu 47 : (ID: 117459) Điện năng từ nhà máy điện được đưa đến nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn , tại nơi tiêu thụ
cần một công suất không đổi. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90% . Muốn hiệu suất tải điện là 96% thì phải giảm
bớt cường độ dòng điện trên dây tải đi bao nhiêu phần trăm so với cường độ dòng điện lúc đầu?
A . 42,2%

B. 38,8%

C. 40,2%

D. 36,8%

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

8


Câu 48 : (ID: 117460) Cho đoạn mạch AB gồm cuộn dây ( có điện trở thuần R = 100Ω và độ tự cảm L =

3
𝜋

H

3

mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 4𝜋 .10−4 𝐹. Đặt vào hai đầu AB một điện áp uAB = 200cos(100πt) (V)
. Ở thời điểm mà điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị uAB = + 100 3 (V) và đang giảm thì điện áp tức
thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị bằng
A . ud = + 100 3 (V)

B. ud = - 100 3 (V)

C. ud = + 100 6 (V)

D. ud = - 100 6 (V)

Câu 49 :(ID: 117461) Tại O có một nguồn âm điểm phát sóng âm đẳng hướng với công suất không đổi ra môi
trường không hấp thụ âm. Một người cầm một máy đo cường độ âm và đi bộ từ A đến C theo một đường thẳng
để xác định cường độ âm. Biết rằng khi đi từ A đến C cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi lại giảm xuống I . Tỉ số
𝐴𝑂
𝐴𝐶

bằng
3

A.4

B.

3
3

C.

2

1

D. 3

3

Câu 50 : (ID: 117462) Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2N/m và vật
nhỏ khối lượng 40g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị
giãn 20cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần . Lấy g=10m/s2 . Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ
của vật bắt đầu giảm , thế năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng bằng
A . 39,6mJ

B. 24,4mJ

C. 79,2mJ

D. 240mJ

LỜI GIẢI CHUYÊN SƯ PHẠM LẦN 1
Câu 1. Đáp án đúng là C: Sóng điện từ là sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha, cùng tần số, có
phương vuông góc nhau
Câu 2. Đáp án đúng là D: Ta có : Z L  L.  L.

2Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì dòng điện xoay chiều
Câu 3. Đáp án là A: Thế năng cực đa ̣i khi vâ ̣t ở vi ̣trí biên
Câu 4. Đáp án là D: Ta có : U 

U0
2

Câu 5. Đáp án là B: Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện phụ thuộc vào tính chất của mạch
điê ̣n.
Câu 6. Đáp án là B: Dòng điện xoay chiều là hình sin là dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời
gian
>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

9


Câu 7. Đáp án là A: Dao đô ̣ng cưỡng bức là dao đô ̣ng có biên đô ̣ không đổ i và có tầ n số bằ ng tầ n số ngoa ̣i lực
cưỡng bức
Câu 8. Đáp án là C: Ta có : f 

1
2

g
l

Câu 9. Đáp án là D: Điề u kiê ̣n để có sóng dừng trên dây là : L  k .


2

1
1
Câu 10. Đáp án là A: Cơ năng của vâ ̣t là : W  k . A2  m. 2 A2
2
2

Câu 11. Đáp án là D: Vâ ̣n tố c chỉ vuông pha với li đô ̣. Không đồ ng pha
Câu 12. Đáp án là B: Âm thanh nghe đươ ̣c có tầ n số dao đô ̣ng từ 16Hz đến 20000Hz
Câu 13. Đáp án là A: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điể m gầ n nhau nhấ t trên cùng mô ̣t phương truyề n
sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha
Câu 14. Đáp án là C: Âm sắ c giúp ta phân biê ̣t đươ ̣c âm cùng tầ n số phát ra từ hai nha ̣c cu ̣ khác nhau
Câu 15. Đáp án là D: Chu kì dao đô ̣ng ma ̣ch LC : T  2 LC
Câu 16. Đáp án là A: Suấ t điê ̣n đô ̣ng của máy phát điê ̣n xoay chiề u tỉ lê ̣ với tố c đô ̣ quay của roto
Câu 17. Đáp án là C: Hiê ̣u điê ̣n thế hai đầ u ma ̣ch sớm pha hơn cường đô ̣ dòng điê ̣n mô ̣t góc


.
2

Trong ma ̣ch có cuô ̣n dây thuầ n cảm
Câu 18. Đáp án là D: Trong dao đô ̣ng điề u hoà gia tố c của vâ ̣t luôn hướng về CTCB
Câu 19. Đáp án là B: Điê ̣n áp hiê ̣u du ̣ng hai bản tu ̣ biế n thiên trễ pha
Câu 20. Đáp án là D: Cường đô ̣ hiê ̣u du ̣ng : I 

Câu 21. Đáp án là A: Ta có : T  2

I0
2


so với cường đô ̣ dòng điê ̣n
2

 2A

m
k

Khi m tăng lên 4 lầ n, k giữ nguyên thì chu kì tăng lên 2 lầ n
Câu 22. Đáp án là C: Trong ma ̣ch đang xảy ra hiê ̣n tươ ̣ng cô ̣ng hưởng. Khi tăng tầ n số lúc đó tổ ng trở đoa ̣n
mạch sẽ tăng lên

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

10


Câu 23: Đáp án là C: Bước sóng :  

V
 8cm
f

Câu 24. Đáp án là C; Tại thời điểm t=0 vâ ̣t đang ở li đô ̣ x 

2
và đang chuyển động theo chiều âm.
2

Câu 25: Đáp án là C: Ta có : u  uAM  uMB  100 14cos(t  1, 2373)
Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và hiệu điê ̣n thế hai đầ u ma ̣ch là :
  


6

 (1, 2373)  0, 713Rad

Công suấ t của ma ̣ch là : P=UIcos  400W
Câu 26. Đáp án là A: Ta có : C 

S
4 kd

Cảm kháng tăng thì điện dung giảm

 Tăng khoảng cách giữa hai bản tụ
Câu 27. Đáp án là D: Vật dao động với tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức

   10 rad/s
 vmax   A  60 cm/s

Câu 28. Đáp án là A: Ta có :
N1 U1

 U 2  220V
N2 U 2

Câu 29. Đáp án là D ( trùng đề với câu 23): Bước sóng trên dây :  

V
 8cm
f

Câu 30. Đáp án C: Khi đưa vâ ̣t lên mô ̣t hành tinh :
g'

g
 T '  2T
4

Mă ̣t khác :
t '.T '  t.T  t 

1.2T
 2h
T

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

11


Câu 31: Đáp án C: Ta có:

tan   tan 600  3 

a
g

 a  g 3  g '  a2  g 2  2g
Chu kì dao đô ̣ng bé của con lắ c là :

T '

T
2

Câu 32. Đáp án là B: Ta có :

U2
1  H1

 H 2  96,8%
U1
1 H2
Câu 33: Đáp án là C: Ta có :P
 I 010L
2
4 d

P 103 1

  P '  10 P
P ' 104 10

Câu 34. Đáp án là A: Ta có:


4

.x 

2 x   8cm

Vâ ̣n tố c trên dây là : V   f  80cm / s
Câu 35: Đáp án C: Thế năng của vâ ̣t ở vi ̣trí biên : Wt 

1
m. 2 . A2
2

Khi vâ ̣t đi từ vi tri
̣ ́ biên về vị trí cân bằng :
1 m A
.
 2.
T
2
4
2

2

m

4 2 2
.A
m 2 A2
T2
 8.
T
T3

Câu 36: Đáp án B: Chu kì của vâ ̣t : T 

2s

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

12


x  2 a  8 3

Khoảng thời gian ngắn nhất là :
t

T T T 
   s
6 12 12 12

Câu 37. Đáp án là D: Bảo toàn năng lượng:

1 2 1 2
1
Li  u C  U 02C  U 0  2 5V
2
2
2

x  x1  x2  x2  x  x1
Câu 38. Đáp án B: Ta có :  A22  A2  A12  ( A22  A12  2A1 A2cos

 0  2.102  2.10. A2 .

3
)  A12
4

1
 A2  10 2cm  B
2

Câu 39. Đáp án là A: Cường đô ̣ dòng điê ̣n để đô ̣ng cơ điê ̣n hoa ̣t đô ̣ng biǹ h thường :

I

P
 5A
U .cos 

Mă ̣t khác :

N1 4 I 2 5
    I1  1, 25A
N 2 1 I1 I1

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

13


Câu 40. Đáp án C
M

B

A

I

Bước sóng :   V .T  4cm
Ta có :
M trể pha so với hai nguồ n : M 
M cùng pha với hai nguồ n : 

2 AM2 AM k 2    AM   k  0,5  

AB
2

M gầ n với hai nguồ n nhấ t : k  0,56  k  1

 MA  6
 MI  MA2  AI 2  3 2cm

Câu 41. Đáp án B: Tại thời điểm : t 
Thời gian từ t=0 đến thời điểm t 
t 

5
s
6

5
 s là :
6

T T
  T  2.106 s
6 4

Điê ̣n dung của tu ̣ là :
T  2 LC  C  2,5.108 F  25nF
>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

14


Câu 42. Đáp án C: Biể u thức cường đô ̣ dòng điê ̣n tức thời trong ma ̣ch là :

i

u
120 20



 3cos 100 t  
4
Z R   Z L  ZC  i


Câu 43. Đáp án là D: Hai điể m A,B dao đô ̣ng cùng pha với nhau :2 . AB k.2  AB  k

V
f . AB
V 
f
k

Vì 3 m/s ≤ v ≤ 5m/s nên k=2  V  4m / s
Câu 44. Đáp án là A: Hê ̣ số công suấ t của đoa ̣n ma ̣ch là :
U 2  U L2
UR
1502  1202
cos  


 0, 6
U
U
150

Câu 45. Đáp án là D: Biên đô ̣ dao đô ̣ng con lắ c là : A  10cm
Ta có : tnen  tdan  T
Mă ̣t khác :

tdan
T
T
 2  tnen   2.
tnen
3
6

Độ giãn của con lắc tại VTCB : l 

Chu kì dao đô ̣ng của con lắ c : T  2

A
 5cm
2

l  2

g
10

Thế năng biế n thiên với chu kì là : TWt 

T  2

s  0, 222(s )
2
20

Câu 46. Đáp án là C: Mắc Ampe kế vào đầu MB thì đoạn MB bị nối tắt
 Z L2  R12  Z 2  Z L  100

Khi mắ c ampe kế hệ số công suất cực đại, vậy mạch cộng hưởng
 U AB  U R1  U R2

 Z L  ZC

Cường đô ̣ hiê ̣u du ̣ng lúc đó là :
>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

15


I

U
100 2
2


A
Z 100  100
2

Số chỉ vôn kế là : U  I .Z MB 

Câu 47: Đáp án là D:

I2

I1

2
. 1002  1002  100V
2

H1 1  H 2 
6

H 2 (1  H1 )
4

Cho I1  1
 I2 

I


I

6
4

1
1

6
4  0,3876  38, 76%

Phải giảm cường độ dòng điện đi 38,8%
Câu 48. Đáp án là B
Biể u thức cường đô ̣ dòng điê ̣n là :
i

u
u


Z R   Z L  ZC  i



 3 cos 100 t  
400 
6


100  100 3 
i
3

2000

Biể u thức hiê ̣u điê ̣n thế hai đầ u cuô ̣n cảm :





uL  i.Z d   3  . 100  100 3i  200 3 cos 100 t  
6
2Tại thời điểm điện áp tức thời đoạn mạch AB 100 3 và đang giảm :
u AB  200cos 100 t   100 3  200cos 100 t   100 t 


6

t 

1
s
600

Điê ̣n áp hai đầ u cuô ̣n dây là :


1 


uL  200 3 cos 100 t    200 3 cos 100 .
   100 3V
2
600 2 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

16


Câu 49: Đáp án B: Ta có :
I A  I C  OA  OC
OD

OA


IA 1
  OD  1, OA  2  AD  3  AC  2 3
ID 2

AO
2
3


AC 2 3
3

Câu 50: Đáp án A
Tốc độ của vật bẳt đầu giảm khi đi qua VTCB đoa ̣n OO1
OO1 

 mg
k

 Wt 

 2cm  x0 , A  20cm

1
k .( A2  x02 )  39, 6mJ
2

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.

17x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×