Tải bản đầy đủ

CÂU HỎI ÔN THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG

1. Trong ngoại ứng tiêu cực, đối với doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, mức sản lượng hiệu
quả xã hội yêu cầu là mức sản lượng không gây ô nhiễm.
2. Hàng hóa khuyến dụng là loại hàng hóa mà Chính phủ luôn khuyến khích người dân tiêu dùng
càng nhiều càng tốt.
3. Việc cung cấp công cộng hàng hoá cá nhân là do ý muốn của chính phủ
4. Hàng hóa công cộng có thuộc tính không cạnh tranh hay tính dùng chung trong tiêu dùng nên
chi phí biên để sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa công cộng bằng 0
5. Khu vực tư nhân thường không mong muốn cung cấp HHCC cho xh
6. Một doanh nghiệp bảo hiểm bán cho một người bị ung thư một khoản bảo hiểm nhân thọ trị
giá 100.000$ là trường hợp rủi ro đạo đức
7. HHCC thuần túy nên được cung cấp bời nhà nước.
8. Hoàn thiện Pareto có tính chất bắc cầu nên nếu là cách phân bổ thứ 3 là hoàn thiện Pareto so
với cách phân bổ thứ 2 thì nó cũng sẽ hoàn thiện Pareto so với cách thứ 1.
9. Chương trình “Tấm lòng vàng” giúp đỡ người nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn là một hoàn
thiện Pareto
10. Chính phủ cần phải can thiệp vào mọi lĩnh vực của kinh tế xã hội để khắc phục những thất
bại thị trường
11. Việc cung cấp công cộng hàng hoá cá nhân là do ý muốn của chính phủ
12. Chính phủ lường trước được tất cả các phản ứng của khu vực tư nhân để từ đó đưa ra các
quyết định phù hợp.
13. Ngoại ứng tích cực luôn có lợi cho xã hội hơn ngoại ứng tiêu cực

14. Các nhà kinh tế học trường phái Keynes cho rằng sự vận động của nền kinh tế thị trường sẽ
đảm bảo phân bổ các nguồn lực một cách hiệu quả do đó không cần bất kỳ sự can thiệp nào của
Chính phủ
15. Do hàng hoá công cộng ko có tính cạnh tranh nên việc cung cấp tư nhân đối với hàng hoá
công cộng sẽ dẫn đến thất bại
16. Việc chính phủ quyết định mức giá trần bằng chi phí biên chắc chắn sẽ làm hãng độc quyền
tự nhiên bị lỗ
17. Cung cấp tư nhân đối với hàng hóa công cộng có thuộc tính không loại trừ trong tiêu dùng sẽ
thất bại
18. Nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự điều tiết của cả 2 bàn tay vô hình của thị trường và
hữu hình của chính phủ, nhưng bàn tay của chính phủ mạnh hơn
19. Chính sách phân phối lại thu nhập theo thuyết cực đại thấp nhất có thể chấp nhận sự tồn tại
bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội
20. Vì ngoại ứng tiêu cực gây hại cho xã hội, do đó chính phủ chỉ nên sử dụng các biện pháp
đánh thuế để trừng phạt
21. Người mua bảo hiểm chống trộm cắp không quan tâm tới việc bảo vệ tài sản của mình là
biểu hiện của hành vi lựa chọn ngược.
22. Mức sản lượng tối ưu thị trường lớn hơn mức sản lượng tối ưu xã hội trong ngoại ứng tiêu
cực và nhỏ hơn trong ngoại ứng tích cực
22. Hàng hóa khuyến dụng là một loại hàng hóa công cộng


23. Thông tin ko đối xứng được coi là một dạng thất bại thị trường vì thông tin có các tính chất
giống như một hàng hoá công cộng
24. Việc loại bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apatheid ở Nam Phi tạo ra sự công bằng xã hội và
cải thiện phúc lợi xã hội nhưng lại vi phạm điều kiện đạt hiệu quả Pareto
25. Vấn đề kẻ ăn không chí xuất hiện đối với HHCC thuần tuý
26. Đường Lorenz có thể nằm bên trên, trùng hoặc bên dưới đường phân giác
27. Nếu hệ số GINI của khu vực thành thị là 0.35, khu vực nông thôn là 0.32 thì của cả nước
(Gồm cả thành thị và nông thôn) sẽ là 0.67
28. Đường Lorenz thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ phần trăm số hộ gia đình hay dân số trong
tổng số với tỷ lệ phần trăm thu nhập mà các nhóm dân cư nắm giữ.
29. Nếu phân phối lại theo lý thuyết cực đại thấp nhất thì khoảng cách giàu nghèo luôn được rút
ngắn
30. Đường Lorenz thể hiện tỷ lệ phần trăm số hộ gia đình hay dân số trong tổng số với tỷ lệ phần
trăm thu nhập mà các nhóm dân cư nắm giữ
31. Tỷ số thu nhập của 50% dân số nghèo nhất với 50% dân số giầu nhất là tỷ số dùng làm thước
đo mức độ bất công giữa hai thái cực rất giầu và rất nghèo
32. Quốc gia A có hệ số GINI 1,2 thì sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập cao hơn quốc gia
B có hệ số GINI 0,8

33. Một người ở giới hạn nghèo đói có tổng thu nhập thấp hơn tổng mức chi dùng tối thiểu cần
thiết để đảm bảo những nhu cầu vật chất cơ bản cho người đó có thể tiếp tục tồn tại.
34. Chỉ có thể cung cấp công cộng đối với hàng hoá công cộng
35. Theo Ernets Engel, thu nhập của các hộ gia đình tăng làm nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm
cao cấp tăng do đó nhu cầu tiêu dùng các loại hàng hóa công cộng sẽ giảm, từ đó làm chi tiêu
công cộng cũng giảm.
36. Vì KVCC là khu vực của chính phủ nên chính phủ cần có những chính sách ưu đãi cho khu
vực này để cạnh tranh thắng thế KVTN
37. Một sự phân bổ nguồn lực được gọi là đạt hiệu quả Pareto nếu như phương thức phân bổ đó
hiệu quả hơn một phương thức phân bổ khác
38. Khi trả lời sản xuất cái gì trong khu vực công cộng, chính phủ chỉ dựa vào những quyết định
chủ quan của mình chứ ko căn cứ và quy luật Cung-Cầu
39. Vì độc quyền gây tổn thất phúc lợi xã hội nên chính phủ cần có những chính sách xoá bỏ độc
quyền
40. Nếu hai nước có ngưỡng nghèo như nhau và tỉ lệ đói nghèo bằng nhau thì khoảng cách nghèo
cũng sẽ bằng nhau
41. Theo quan điểm của Simond Kurnet, trong giai đoạn đầu của quá trình tăng trưởng kinh tế,
cùng với sự gia tăng GNP thì mức độ bất bình đẳng thu nhập giữa các tầng lớp dân cư có xu
hướng giảm dần
42. Ngân hàng Sacombank triển khai chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi dành riêng cho các
cán bộ viên chức làm việc trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn Hải Phòng là khoản chi tiêu công
cộng hiểu theo nghĩa rộng.


43. Yêu cầu của PEM hiệu quả là tất cả các tầng lớp dân cư, các chủ thể trong xã hội chịu sự tác
động hay liên quan đến các chương trình chi tiêu công cộng đều có quyền tham gia xây dựng,
giám sát và đánh giá các chương trình chi tiêu công cộng của Chính phủ.
44. Các khoản chi hoàn toàn mang tính chất chi chuyển giao có thể gây ra hiệu ứng thoái giảm
đầu tư trong khu vực tư nhân.
45. Khoản chi phí xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh của Chính phủ là khoản chi tiêu công cộng
mang tính chất chi chuyển giao.
46. Theo quan điểm bình quân đồng đều điều kiện đạt mức phân phối thu nhập tối ưu là độ thỏa
dụng biên của mọi cá nhân là như nhau
47. Theo Peacook và Wiseman, trong thời kỳ có xáo trộn xã hội như chiến tranh, thiên tai, nạn
đói…gánh nặng thuế mà các cư sãn sàng chấp nhận sẽ cao hơn và do đó chi tiêu Chính phủ cũng
tăng, sau khi những xáo trộn này kết thúc mức độ chấp nhận thế khóa của các cá nhân sẽ quay lại
hoàn toàn như cũ.
47. Mục tiêu cụ thể của PEM là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tính công bằng trong tăng
trưởng và ổn định hóa nền kinh tế quốc dân.
48. Theo Adolph Wager sự mở rộng không ngừng của chi tiêu công cộng là do quá trình phát
triển kinh tế.
49. Chính phủ trả lương cho các giáo viên giảng dạy tại các trường học dành cho học sinh khuyết
tật là khoản chi tiêu công cộng mang tính chất chi chuyển giao
50. Khu vực công cộng và khu vực tư nhân là hai khu vực có chức năng khác nhau và hoạt động
hoàn toàn độc lập trong nền kinh tế
51. Mức lợi ích các cá nhân nhận được từ các hàng hóa dịch vụ công cộng do chính phủ cung
cấp tương ứng với mức thuế mà họ đã đóng góp
52. Các cá nhân khi cùng tiêu dùng một lượng hàng hóa công cộng không tắc nghẽn sẽ đánh giá
giá trị cho lượng hàng hóa này ngang nhau.
53. Lợi ích, chi phí chuyển giao có thể làm thay đổi phúc lợi ròng của xã hội
54. Theo Ernets Engel khi thu nhập của các hộ gia đình tăng khiến nhu cầu tiêu dùng các sản
phẩm cao cấp tăng do đó nhu cầu tiêu dùng các loại hàng hóa công cộng sẽ giảm từ đó khiến chi
tiêu công cộng cũng giảm
55. Do đặt trọng số người giàu và người nghèo như nhau nên thuyết vị lơi ko chấp nhận phân
phối lại từ người giàu sang người nghèo vì điều đó ko làm thay đổi tổng thu nhập
56. Trong điều kiện nền kinh tế không ổn định phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường không
đảm bảo đạt được hiệu quả Pareto
57. Khu vực tư nhân thường mong muốn được cung cấp HHCC cho xã hội
58. Hiệu quả tác động của biện pháp đánh thuế và trợ cấp đối với ngoại ứng tiêu cực là như nhau.
59. Chương trình trợ cấp cho các đối tượng thuộc diện nghèo đói ở các vùng sâu vùng xa là
nhằm thực hiện nguyên tắc công bằng ngang.
60. Trong quy trình MTEF ngân sách luôn nằm trong bối cảnh dài hạn
61. Trong quy trình thực hiện MTEF, các bộ, ngành, địa phương được cấp ngân sách căn cứ vào
các yếu tố đầu vào cần thiết thực hiện các mục tiêu.


62. Các viên chức nhà nước thường cố gắng tối thiểu hóa ngân sách của cơ quan mình do đó có
thể hạn chế chi tiêu quá mức về hàng hóa công cộng
63. Các dự án không thể chia nhỏ, quy mô ngân sách cố định nên lựa chọn các dự án có giá trị
lợi ích biên(MB) lớn nhất.
64. PEM là công cụ để quản lý nguồn nhân lực của một quốc gia
65. Theo quan điểm của Simond Kurnet, trong giai đoạn đầu của quá trình tăng trưởng kinh tế,
cùng với sự gia tăng GNP thì mức độ bất bình đẳng thu nhập giữa các tầng lớp dân cư có xu
hướng giảm dần.
66. Khoản chi trả tiền lương cho các công nhân xây dựng đường trong dự án quốc lộ 5B là khoản
chi phí thực
67. Các viên chức nhà nước thường cố gắng tối thiểu hóa ngân sách của cơ quan mình do đó có
thể hạn chế chi tiêu quá mức về hàng hóa công cộng
68. Sự thiếu khả năng quản lý bộ máy hành chính quan liêu là một trong những nguyên nhân dẫn
tới sự thất bại của Chính phủ khi can thiệp vào nền kinh tế
69. Trong khuôn khổ chi tiêu trung hạn, khi một năm dự toán trở thành năm ngân sách, các con
số dự toán chi tiêu luôn phải được giữ nguyên.
70. Giá bóng là mức giá thực tế của hàng hóa dịch vụ trên thị trường
71. Trong một sắc thuế lũy tiến, thuế suất trung bình cao hơn thuế suất biên
73. Với các dự án không thể chia nhỏ, quy mô ngân sách cố định, nên chọn tất cả các dự án có
lợi ích ròng dương
74. Cung hoàn toàn không co giãn, nhà sản xuất chịu hoàn toàn gánh nặng thuế.
75. Khi cầu hoàn toàn không co giãn gánh nặng thuế rơi chủ yếu vào người tiêu dùng
76. Cầu co giãn ít, cung co giãn nhiều, gánh nặng thuế rơi chủ yếu vào nhà sản xuất.
77. Khi cung hoàn toàn co giãn người tiêu dùng sẽ chịu hoàn toàn gánh nặng thuế
78. Khi cầu co giãn nhiều, cung ít co giãn, gánh nặng thuế rơi chủ yếu vào người tiêu dùng
79. Khi cầu co giãn hoàn toàn nhà sản xuất sẽ chịu toàn bộ gánh nặng thuế
80. Theo nguyên tắc lợi ích, chính phủ nên đánh thuế đảm bảo lợi ích của tất cả các cá nhân như
nhau.
81. Phạm vi ảnh hưởng luật định của thuế chỉ ra sự thay đổi thu nhập thực tế của các cá nhân do
tác động của thuế gây ra
82. Thuế xuất nhập khẩu là một sắc thuế trực thu
83. Thuế là khoản đóng góp mang tính chất tự nguyện của các cá nhân.
84. Chính phủ đánh thuế vào người tiêu dùng thì đối tượng chịu ảnh hưởng kinh tế của thuế là
người tiêu dùng
85. Dù thuế đánh vào nhà sản xuất hay người tiêu dùng thì phạm vi ảnh hưởng luật định của thuế
là hoàn toàn như nhau
86. Trong thuế lũy thoái, người giầu trả một mức thuế tuyệt đối nhỏ hơn so với người nghèo
87. Tài trợ bằng vay nợ có thể làm giảm gánh nặng thuế khóa cho cư dân
88. Trong chính sách thuế thu nhập cá nhân, những người có cùng mức thu nhập cùng chịu một
mức thuế suất thể hiện nguyên tắc công bằng theo chiều ngang
89. Đóng góp tự nguyện là khoản đóng góp lâu dài và bền vững vào ngân sách nhà nước.
90. Phí sử dụng chỉ áp dụng được với các loại hàng hóa công công có thuộc tính không loại trừ.
91. Thuế tiêu thụ đặc biệt là sắc thuế phổ cập.


92. Chính phủ ấn định ấn định lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp nhà nước là một khoản chi
tiêu công cộng được hiểu theo nghĩa rộng
93. Các quốc gia có sự bất bình đẳng thu nhập càng lớn hệ số Gini càng nhỏ
94. Theo Ernet Engel một trong những nguyên nhân làm cho chi tiêu công cộng tăng là do thu
nhập bình quân đầu người tăng
95. Các nhà kinh tế học trường phái Keynes cho rằng sự vận động của nền kinh tế thị trường sẽ
đảm bảo phân bổ các nguồn lực một cách hiệu quả do đó không cần bất kỳ sự can thiệp nào của
Chính phủ
96. Khoản trợ cấp cho các nạn nhân chất độc mầu da cam là khoản chi công cộng mang tính chất
chi chuyển giao.
97. Theo thuyết vị lợi giản đơn để tạo ra sự phân phối tối ưu Chính phủ nên tiến hành phân phối
lại cho đến khi tổng độ thỏa dụng của mỗi người bằng nhau
98. Một quốc gia ở tình trạng bất bình đẳng tuyệt đối thì đường Lorenz trùng với đường phân
giác OO’
99. Theo Wlliam J.Baumol giá cả của những hàng hóa và dịch vụ do Chính phủ mua sắm sẽ tăng
dần so với hàng hóa so với giá của các hàng hóa khác khiến cho chi tiêu công cộng tăng lên
100. Một người mua bảo hiểm nhân thọ cố ý che dấu thông tin về tình trạng sức khỏe xấu của
mình, dẫn đến công ty bảo hiểm ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho một người sắp chết là tình
huống lợi dụng bảo hiểm cố ý làm liềux

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×