Tải bản đầy đủ

Câu hỏi đúng sai luật kinh tế_VCU

ĐỀ 4:
1.

Thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần phải là cổ đông của công
ty.

2.

Sai: theo điểm b khoản 1 điều 151 LDN
A là công ty TNHH, B là công ty cổ phần. A và B không sáp nhập thành

3.

công ty mới
 Sai: khoản 1 điều 195 LDN
Hợp đồng thương mại sẽ đương nhiên bị vô hiệu nếu vi phạm điều kiện về

4.

hình thức của hợp đồng
 Sai: khoản 2 điều 401 LDS

Tất cả các thành viên của công ty hợp danh đều có quyền nhân danh công tyđể ký kết các hợp đồng với các đối tác.
 Sai: khoản 1 điều 182 LDN ( không đề cập đến quyền ký kết hợp
5.

đồng)
Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các
khoản nợp và nghĩa vụ tài sản khác trong phậm vi phần vốn đã góp vào công
ty.

6.

Đúng: khoản 1 điều 51 LDN
A là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thép. A được quyền thành

7.

lập thêm một doanh nghiệp tư nhân khác kinh doanh gạo.
 Sai: khoản 3 điều 183 LDN
Sau khi tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp có hành vicấp giấu, tẩu tán tài sản thì Thẩm phán có quyền ra quyết định thay đổi
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đó theo đề nghị của Hội
nghị chủ nợ hoặc Quản tài viên
 đúngL khoản 2 điều 47 + khoản 1 điều 48 LPS.
ĐỀ 17:
1.


Công ty có từ 3 thành viên trở lên là công ty cổ phần
Sai: vì theo điểm a, khoản 1, điều 47 hoặc theo điểm a, khoản 1, điều 172


2.


Chế tài phạt vi phạm có thể được áp dụng đồng thời vói chế tài bồi thường


3.

thiệt hại
Đúng : theo khoản 2 điều 307 LTM
Thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần phải là cổ đông của công


4.

ty
Sai theo điểm b, khoản 1, điều 151 LDN
Trong mọi trường hợp khi có đơn khởi kiện về tranh chấp thương mại tới


5.

toàn án thì tòa án phải thụ lý đơn để giải quyết
Sai: theo điều 6 luật TTTM
Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có nghĩa vụ nộp lệ phí phá sản


6.

và tạm ứng chi phí phá sản, trừ một số trường hợp luật quy định
Đúng theo khoản 3 điều 19 LPS
Thành viên công ty TNHH từ hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các
khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vị phần vốn đã góp vào


7.

công ty.
Đúng: theo khoản 1, điều 51 LDN
Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo thủ tục giải thể thì mọi khoản nợ


8.

của các chủ nợ phải được đảm bảo thanh toán hết
Đúng :theo khoản 2 điều 201 LDN
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh không được quyền chuyển


9.

nhượng phần vốn góp của mình cho người khác
Sai: theo khoản 3 điều 175 LDN
A là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thép, A được quyền thành

lập một doanh nghiệp tư nhân khác kinh doanh gạo
 Sai theo khoản 3 điều 183 LDN
10. Thỏa thuận trọng tài phải được lập trước khi xảy ra tranh chấp giữa các bên
 Sai : theo khoản 1 điều 5 LTTTM
ĐỀ 5:
1. Chế tài phạt vi phạm không thể được áp dụng đồng thời với chế tài bồi

2.

thường thiệt hại
Sai : theo khoản 2, điều 307 LTM
Trong mọi trường hợp khi có đơn khởi kiện về tranh chấp thương mại tớitoàn án thì tòa án phải thụ lý đơn để giải quyết
Sai: theo điều 6 luật TTTM


3.

Khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán, cả người đại diện theo pháp
luật và chủ tịch hội đồng quản trị đều có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ


4.

tục phá sản đối với công ty cổ phần
Đúng : theo khoản 3 và khoản 4 điều 5 LPS
Hợp đồng thương mại vô hiệu thì không có hiệu lực kể từ khi tòa án tuyên


5.

bố hợp đồng đó vô hiệu.
Sai: theo khoản 1 điều 314 LTM
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh không được quyền chuyển


6.

7.

nhượng phần vốn góp của mình cho người khác.
Đúng: theo khoản 3, điều 175 LDN
Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước là doanh nghiệp nhà nước
Sai: theo khoản 8, điều 4 LDN
Cá nhân, tổ chức nước ngoài không được thành lập công ty TNHH 1 thànhviên.
Sai: theo khoản 1, điều 73 LDN
ĐỀ 9

1.

Mọi cổ đông của công ty cổ phần chỉ được chia cổ tức khi công ty kinhdoanh có lãi
Sai: theo khoản 1, điều 117

2.

Các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ lên tòa án trong thời hạn 30 ngày, kể từ
ngày tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản.Đúng: theo khoản 1, điều 66 LPS

3.

Tại thời điềm thành lập công ty cổ phần, các cổ đông sáng lập phải đăng ký
mua hết tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty.Sai: theo khoản 2, điều 119

4.

Doanh nghiệp do một cá nhân bỏ vốn thành lập là doanh nghiệp tư nhân.Sai: theo khoản 1, điều 73 LDN

5.

Hợp đồng thương mại vô hiệu thì nó không có hiệu lực kể từ khi tòa án
tuyên bố nó vô hiệu.
Sai: theo khoản 1, điều 314 LTM

6.

Chỉ có thành viên hội đồng quản trị mới được quyền tham gia họp hội đồng
quản trị.


7.

Sai: theo khoản 10, điều 153 LDN
Thương nhân nước ngoài đầu tư 100% vốn thành lập doanh nghiệp tại ViệtNam thì doanh nghiệp đó là thương nhân Việt Nam.
Đúng: theo khoản 4, điều 16 LTM

8.

Thành viên hợp danh của công ty hợp danh không được nhân danh cá nhân
kinh doanh cùng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của công tỵĐúng: theo khoản 2, điều 175 LDN

9.

Khi doanh nghiệp chẩm dứt hoạt động theo thủ tục giải thể thì mọi khoản nợ
của các chủ nợ phải dược đảm bảo thanh toán hết


10.

Đúng: theo khoản 2, điều 201 LDN
Đề nghị giao kết hợp đồng không thể được hủy bỏ nếu bên được đề nghị đãnhận được đề nghị đó.
Sai: theo điều 393 LDS
1.ĐỀ 13
Vốn pháp định của doanh nghiệp là vốn phải có để thành lập doanh

nghiệp và không được thấp hơn vốn điều lệ.
Sai: theo khoản 7 và khoản 29 điều 4 LDN rồi lý luận-> vốn điều lệ >=
vốn pháp định
2. Doanh nghiệp cóp cổ phần, vốn góp của Nhà nước là doanh nghiệpDoanh nghiệp Nhà nước.
Sai: theo khoản 8, điều 4 LDN
3. Theo quy định cuả Luật phá sản, chỉ có người đại diện theo pháp luật của
doanh nghiệp, hợp tác xã mới có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục
phá sản.
Sai: theo khoản 1,2,,4,5,6 điều 5 LPS
4. Chủ thể hợp đồng thương mại là người ký kết hợp đồng thương mại
Sai: ???


5.

Thói quen đã được thiết lập giữa các bên trong hoạt động thương mại sẽ
được coi là mặc nhiên áp dụng nếu các bên đã biết và không trái với quyđịnh của pháp luật.
Đúng: điều 12 LTM
6. Trong mọi trường hợp khi có đơn khởi kiện về tranh chấp thương mạithới Toàn án thì Toàn án phải thụ lý đơn để giaỉ quyết.
Sai: theo điều 6 luật TTTM
7. Những đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo điều 13Luật doanh nghiệp không thể trở thành cổ đông của công ty cổ phần.
Sai: theo khoản 3, điều 18 LDN (chỉ trừ 2 th)
8. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh không được nhân danh cánhân kinh doanh cùng nhành nghề đã đăng ký kinh doanhh của công ty.
Đúng: theo khoản 2, điều 175 LDN
9. A không thể đặt tên công ty dự định được thành lập ở Hà Nội là công tyTNHH Anh sang vì đã có công ty TNHH Anh sang ở TPHCM.
Đúng: theo khoản 1, điều 39+ điều 42 LDN
10. Đề nghị giao kết hợp đồng không thể được hủy bỏ nếu bên được đề nghịđã nhận được đề nghị đó
Sai: theo điều 393 LDS
ĐỀ:15

1.

Doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là doanh nghiệp nhà


2.

nước
Sai: theo khoản 8, điều 4 LDN
Người lao động phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp nơi


3.

mình làm việc thông qua đại diện
Sai: theo khoản 2, điều 5 LPS
Khi thành lập các loại hình doanh nghiệp, chủ sở hữu và những người góp
vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho doanh


4.

nghiệp.
Sai: theo khoản 2, điều 36 LDN
Hợp đồng thương mại vô hiệu thì nó không có hiệu lực kể từ khi Toàn án
tuyên bố nó vô hiệu.5.

Sai : theo khoản 1, điều 314 LTM
Những đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo điều 13


6.

7.

Luật doanh nghiệp không thể trở thành cổ đông của công ty cổ phần.
Sai: theo khoản 3, điều 18 LDN (chỉ trừ 2 th)
Người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không được chuyển nhượng cổ phần.
Sai: theo điểm c, khoản 2, điều 117 + điểm d, khoản 1, điều 114
Nếu trường hợp đồng thương mại các bên không thỏa thuận về bồi thường


8.

thiêt hại, thì bên gây ra thiệt hại không phải bồi thường thiệt hại.
Sai: theo khoản 2, điều 303 LTM
Đề nghị giao kết hợp đồng không thể được hủy bỏ nếu bên được đề nghị đã


9.

nhận được đề nghị.
Sai : điều 393 LDS
Thành viên Thành viên hợp danh của công ty hợp danh không được quyền

chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác.
 Đúng: theo khoản 3, điều 175 LDN
10. Trong mọi trường hợp khi có đơn khởi kiện về tranh chấp thương mại thới


Toàn án thì Toàn án phải thụ lý đơn để giaỉ quyết.
Sai: theo điều 6 luật TTTM
ĐỀ : 24

1.

Mọi cổ đông của công ty cổ phần chỉ được chia cổ tức khi công ty kinh


2.

doanh có lãi.
Sai: theo khoản 1, điều 117
Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần được


3.

quyền phát hành.
Sai: theo khoản 1 và 2 điều 111 LDN
A là giám đốc công ty cổ phần X. B là vợ A và sở hữu 15% vốn điều lệ của
công ty TNHH Y. hợp đồng giữa X và Y cần phải được ĐHCĐ hoặc HĐQTcủa công ty chấp thuận theo quy định của Luật doanh nghiệp.
Đúng: theo điểm a, b điều 67 và điểm a khoản 1 điều 162 + khoản 17

4.

điều 4 LDN.
Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH bắt buộc phải có Hội đồng thành
viên.5.

Sai: theo điểm a, khoản 1 điều 78 và khoản 1 điều 85 LDN
Vi phạm hợp đồng thương mại mà không gây thiệt hại thì không phải bồi


6.

thường thiệt hại.
Đúng: theo khoản 2 điều 303 LTM
Thói quen đã được thiết lập giữa các bên trong hoạt động thương mại sẽ
được coi là mặc nhiên áp dụng nếu các bên đã biết và không trái với quy


7.
định của pháp luật.
Đúng: điều 12 LTM
Trong mọi trường hợp khi có đơn khởi kiện về tranh chấp thương mại thới
Toàn án thì Toàn án phải thụ lý đơn để giaỉ quyết.
Sai: theo điều 6 luật TTTM
ĐỀ: 26
1. Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không
được trở thành thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
Sai:
2. Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp chỉ có thể là giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trịhoặc chủ tịch hội đồng thành viên
???
3. Khi cần rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên các thành viên
quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp, chuyển nhượng vốn góp
hoặc được công ty hoàn trả một phần vốn góp theo quyết định của hộiđồng thành viên.
Đúng: theo khoản 2 điều 51+điều 52, điều 53 và điều 68
4. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất là 20% tổng sốcổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
Sai: theo khoản 2, điều 119 LDN
5. Đề nghị giao kết hợp đồng không thể được hủy bỏ nếu bên được đề nghịđã nhận được đề nghị đó.
Sai: điều 393 LDS
6. Các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ lên Tòa án trong thời hạn 30 ngày, kể từngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản.
Đúng: theo khoản 1 điều 66 LPS


7.

A là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thép A được quyềnthành lập thêm một công ty doanh nghiệp tư nhân khác kinh doanh gạo.
Sai: theo khoản 3 điều 183 LDN

1.

ĐỀ: 28
Người quản lý doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản bị cấm thành lập và quản lý
doanh nghiệp trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Tòa án có quyết định tuyên


2.

bố phá sản
Đúng: theo khoản 3 điều 130 LPS
Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau ở chỗ chúng tạo ra địa vị pháp lý khácnhau cho những người sở hữu trong quan hệ đối với người phát hành.
Đúng: ???

3.

Doanh nghiệp do nhà nước sỡ hữu trên 50% vốn điều lệ là doanh nghiệp nhà
nước.Sai: theo khoản 8, điều 4 LDN

4.

Chủ thề hợp đồng thương mại là người ký kết hợp đồng thương mai.Sai: ???

5.

Khi chào bán cổ phần lần đầu tiên , công ty cổ phần chỉ đựơc phép pháp
hành cổ phần phổ thông.Đúng:???

6.

Nộp lệ phí phá sản là điều kiện bắt buộc để tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ
tục phá sản đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại đó.Sai: theo điều 22 LPS

7.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh luôn có thẩm quyền giải quyết phá sản với doanh
nghiệp đăng ký kinh doanh tại tỉnh đó.Đúng: theo khoản 1 điều 8 LPS

8.

Những đối tương bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo điều 13 luật
doanh nghiêp không thề trở thành cổ đông của công ty cổ phầnSai: theo khoản 3, điều 18 LDN (chỉ trừ 2 th)


9.

Nếu trường hợp đồng thương mại các bên không thỏa thuận về bồi thườngthiêt hại, thì bên gây ra thiệt hại không phải bồi thường thiệt hại.
Sai: theo khoản 2, điều 303 LTM

10.

Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên quy định: “trong thời hạn chưa
góp đủ số vốn theo cam kết, thành viên được chia lợi nhuận tương ứng với tỉ
lệ số vốn cam kết góp” là hợp phápĐúng: theo khoản 2 điều 48 LDNx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×