Tải bản đầy đủ

Phần mềm điều khiển thang máy

Môn kĩ thuật lập trình
Bảo vệ bài tập lớn
Nhóm PE06

Phần mềm điều khiển thang máy
Giáo viên hướng dẫn:
Thành viên nhóm:

TS. Vũ Thị Hương Giang
Đào Ngọc An (nhóm trưởng)
Lê Thắng
Nguyễn Khắc Bảo
Nguyễn Văn Phương


Phân tích yêu cầu
 Mục đích:
Xây dựng chương trình điều khiển hệ thống 2 thang máy cho dãy
nhà D6.
 Yêu cầu thực tế:
• Dãy nhà D6 có 5 tầng nhưng tầng 5 nhỏ, dùng để thiết bị nên chỉ cần

thiết kế hệ thống thang máy cho 4 tầng.
• Cần hệ thống điều khiển cho 2 thang máy.
 Chức năng cần thiết:
• Chức năng người dùng:
+ Có thể gọi thang máy từ bên ngoài.
+ Có thể chọn tầng bên trong thang máy.
• Chức năng quản trị:
+ Bắt đầu hoặc dừng hoạt động của thang máy.
+ Dừng thang máy khi có sự cố.
+ Điều khiển thang máy di chuyển hợp lí để đón,trả khách.
+ Có thể chọn chế độ 1 thang hoạt động hoặc cả 2 thang
hoạt động.


Thiết kế chương trình
 Các hàm chính:
• batdau(): cấp phát bộ nhớ, khai báo biến.
• themyeucau(): chọn chế độ sử dụng.
• algorithm2(): chế độ sử dụng 2 thang máy
• distance(): xác định khoảng cách giữa khách hàng và thang
• coyeucau(): lưu vị trí tầng và hướng gọi
• motbuoc(): thể hiện trạng thái thang máy.
• xemnut(): nhập tầng muốn đến.
• xemhuong(): so sánh hướng gọi của khách và hướng di chuyển của
thang.
 Các hàm đồ họa: create(), initialize(), walk(int, int)


Thiết kế dữ liệu
 Sử dụng struct chứa các kiểu dữ liệu thể hiện trạng thái của thang máy:
• tang (kiểu nguyên)
• huong (kiểu nguyên)
• nut[sotang] (kiểu mảng kí tự)
• goilen[sotang] (kiểu mảng kí tự)
• goixuong[sotang] (kiểu mảng kí tự)
• sohk (kiểu kí tự)
• id (kiểu kí tự)


Kết quả

 Các chức năng đạt được:
• Nhận yêu cầu ngoài thang
• Nhận yêu cầu trong thang
• Lựa chọn thang hợp lí
• Di chuyển thang
• Đóng mở cửa
• Cảnh báo khi quá tải
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×