Tải bản đầy đủ

CV tiếp công dân, xử lý đơn thu về Bầu cử

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 425 /CV-BTT

Thừa Thiên Huế, ngày18 tháng 02 năm 2016

V/v tiếp công dân, xử lý đơn thư
về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu
HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, tp Huế

Thực hiện công văn số
của Ủy ban
ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021,
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực
hiện một số nội dung công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại,
ại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm

kỳ 2016- 2021 như sau:
1689/CV-MTTW-BTT ngày 15 tháng 02 năm 2016

Trung ương MTTQ Việt Nam về việc

tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử

tố cáo, kiến nghị, phản

ánh về bầu cử đ

1. Công tác tiếp công dân:
- Lên lịch phân công cán bộ thường trực tiếp công dân hàng ngày, hàng
tuần, hàng tháng và phân công lãnh đạo tiếp công dân khi cần thiết.
- Cán bộ tiếp công dân khi tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo về bầu cử
đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải nắm vững
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Bầu đại biểu Quốc hội
và đại biểu Hội đồng nhân dân và mục I của Thông tri số 02/TTr-MTTW-BTT
ngày 12/02/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

để

hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, quyền của cử tri đúng quy định của pháp luật.

2. Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri:
- Mở sổ theo dõi, tổng hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử.
- Thống kê số liệu đơn, phân loại vụ việc tố cáo, kiến nghị của cử tri trong
quá trình thực hiện bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp (đơn gửi trực tiếp, gửi các đồng chí lãnh đạo,
qua bưu điện).
- Nghiên cứu đơn tố cáo, kiến nghị và gửi công văn đề nghị các cơ quan
có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với
người ứng cử
theo quy định.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả xác minh, kết luận của các cơ quan có thẩm
quyền đối với những vụ việc tố cáo, kiến nghị của cử tri nêu theo quy định của
pháp luật.- Cán bộ xử lý đơn thư khi tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo về bầu cử
đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải căn cứ vào
các văn bản đã nêu ở mục 1 của Công văn này để
tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Không để xảy ra tình trạng xử lý đơn không kịp thời dẫn đến vi phạm pháp luật.

3. Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh
của cử tri:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố
Huế báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với những nội
dung sau:
- Tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

về bầu cử tại địa phương.

đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp (gửi trực tiếp, qua bưu điện) (kèm theo số liệu).
- Thống kê, phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bầu cử

- Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri về người
ứng cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
(kèm theo số liệu).

- Kết quả xác minh, kết luận của các cơ quan tổ chức có thẩm quyền theo quy định (kèm theo số liệu).

Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại,
ại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016- 2021 gửi về cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua
Ban Dân chủ- Pháp luật), đồng thời gửi theo địa chỉ Email: mttqhue@gmail.com
trước ngày 28/5/2016 để tổng hợp báo cáo chung về Trung ương.

tố cáo, kiến nghị của cử tri về bầu cử

đ

Nơi nhận:
- Như trên;
-Ủy ban TW MTTQ VN;
-Ủy ban bầu cử tỉnh;
- Ban chỉ đạo bầu cử;
- Thanh tra tỉnh;
- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lưu VT, Ban DC-PL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
Phó Chủ tịch

Nguyễn Hữu LạcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×