Tải bản đầy đủ

Verification of precision and bias estimation protocol

TITLE…………………………………………………….
Tên Thử nghiệm:
Mục đích thử nghiệm:
XN thử nghiệm:
Test name
Method
Unit
Tài liệu nguồn:
CLSI EP15-A3
PI (Manufacturer 's Package Insert)
Giá trị nguồn:
Acceptable Limit

Desirable Limit

σR
σWL
bias

Thiết kế thử nghiệm:
5x5x2 (5 ngày, 5 replicates/run, 1 run/day, 2 different samples)

Calibration Frequency:
Người thực hiện: chạy mẫu…, thu thập dữ liệu…, phân tích dữ liệu… (bảng Excel)
Vật liệu thử nghiệm:
Instrument: name, serial number
Reagent: name, REF, lot number
Sample:x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×