Tải bản đầy đủ

Chiến lược phát triển dụ lịch sinh thái huyện cần giờ thành phố hồ chí minh đến năm 2020

1

TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QLKH - ĐTSĐH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2013

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ tên học viên: Nguyễn Văn Chính

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1981

Nơi sinh: Hải Dương


Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

MSHV: 1184011016

I- TÊN ĐỀ TÀI: Chiến lược phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ,
TP.HCM đến năm 2020.
II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:
2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
- Làm rõ tầm quan trọng của việc phát triển du lịch sinh thái tại huyện Cần
Giờ.
- Định hướng các phân khu chức năng, các sản phẩm và các hoạt động du lịch
tại huyện Cần Giờ.
- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để phát triển di lịch sinh thái tại huyện
Cần Giờ.
2.2. Nội dung nghiên cứu:
2.2.1. Tìm hiểu về du lịch sinh thái:
Quan điểm về du lịch sinh thái, vai trò của du lịch sinh thái, tài nguyên du lịch
sinh thái, những nguyên tắc cơ bản phát triển du lịch sinh thái, đối tượng tham gia
và kinh nghiệm một số nước về du lịch sinh thái.
2.2.2. Thực trạng du lịch sinh thái tại huyện Cần Giờ:


2

Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Cần Giờ, thực trạng tài nguyên
thiên nhiên, cơ sở vật chất phục vụ du lịch, nguồn nhân lực, khai thác du lịch và
quản lý nhà nước về du lịch tại huyện Cần Giờ.
2.2.3. Chiến lược phát triển du lịch sinh thái tại huyện Cần Giờ đến năm 2020:
Định hướng phát triển (quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển, chiến lược
phát triển); đề xuất các giải pháp thực kiện và kiến nghị.
III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: ngày 24 tháng 6 năm 2012
IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: ngày 20 tháng 5 năm 2013.
V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Đình Luận
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Họ tên và chữ ký)

KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
(Họ tên và chữ ký)3

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ
công trình nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã
được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Học viên thực hiện Luận văn

Nguyễn Văn Chính


4

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và nghiên cứu hoàn thành luận văn, tôi luôn nhận
được sự giúp đỡ tận tình quý báu của các thầy cô giáo, các bạn bè và gia đình. Tôi
xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến:
- TS. Nguyễn Đình Luận, người hướng dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ
trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
- Ban Giám hiệu trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM, Phòng Quản
lý Khoa học & Đào tạo sau Đại học, Quý thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy trong
suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
- Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè thân hữu đã dành
tình cảm, động viên và giúp đỡ tôi học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn này.
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2013
Tác giả Luận văn

Nguyễn Văn Chính


5

TÓM TẮT
1. GIỚI THIỆU
Huyện Cần Giờ là một huyện khó khăn nhất của thành phố. Tuy nhiên, Cần Giờ
có ưu thế so với quận huyện khác của thành phố trong việc khai thác tài nguyên rừng,
biển và đặc biệt là du lịch sinh thái với mô hình phát triển bền vững. Do đó, phát triển
huyện Cần Giờ trở thành một trong những trung tâm du lịch về du lịch sinh thái có vai
trò và ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Chiến lược phát triển du lịch
sinh thái huyện Cần Giờ, TP.HCM đến năm 2020” làm đề tài tốt nghiệp bậc cao học
của mình.
2. NỘI DUNG Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận
văn được tổ chức thành 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về chiến lược và du lịch sinh thái.
1.1. Một số lý luận cơ bản về chiến lược.
1.2. Tìm hiểu về du lịch sinh thái.
Chương II: Thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại Cần Giờ.
2.1. Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội của huyện Cần Giờ.
2.2. Thực trạng tài nguyên thiên nhiên du lịch sinh thái.
2.3. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch.
2.4. Nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch.
2.5. Thực trạng khai thác du lịch.
2.6. Thực trạng đầu tư cho ngành du lịch sinh thái
2.7. Nhận định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với ngành du
lịch sinh thái huyện Cần Giờ.
Chương III: Chiến lược phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, Tp.HCM đến năm 2020.
3.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển du lịch sinh thái huyện
Cần Giờ, Tp.HCM đến năm 2020.
3.2. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ,
Tp.HCM.


6

3.3. Lựa chọn chiến lược phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ,
Tp.HCM.
3.4. Giải pháp thực hiện.
3.5. Kiến nghị.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Hệ thống hóa một số lý luận về chiến lược, du lịch và du lịch sinh thái.
2. Phân tích thực trạng ngành du lịch, nhận định những điểm mạnh, điểm yếu,
cơ hội, thách thức của ngành du lịch Huyện.
3. Xây dựng, lựa chọn một số chiến lược phù hợp: Qua phân tích, có 3 chiến
lược mà huyện Cần Giờ có thể thực hiện đồng thời là: Chiến lược tăng trưởng tập
trung hướng phát triển sản phẩm du lịch; Chiến lược liên doanh liên kết phát triển
du lịch; Chiến lược giữ gìn, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch.
4. Đề ra 3 nhóm giải pháp để phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, đó là:
- Nhóm giải pháp thực hiện chiến lược tăng trưởng tập trung hướng phát triển
sản phẩm du lịch: Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; Phát triển các tuyến, điểm du
lịch mới.
- Nhóm giải pháp thực hiện chiến lược liên doanh liên kết phát triển du lịch:
Tổ chức triển khai quy hoạch; Chính sách đầu tư và thu hút vốn; Xúc tiến quảng bá
du lịch.
- Nhóm Giải pháp thực hiện chiến lược giữ gìn, tôn tạo và phát triển tài
nguyên du lịch: Tuyên truyền và giáo dục; Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch.
5. Một số kiến nghị đối với Trung ương và thành phố để tạo điều kiện thuận
lợi để chiến lược lựa chọn được thực hiện tốt.
4. KẾT LUẬN
Luận văn đã hệ thống cơ sở lý luận về chiến lược phát triển ngành, phân tích
điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và đề ra chiến lược phát triển du lịch sinh
thái huyện Cần Giờ đến năm 2020.


7

ABSTRACT
1. INTRODUCTION
Can Gio district is the poorest district of Ho Chi Minh city. However, it has the
advantage over the other district of Ho Chi Minh city about developing of resources of
the forest, the sea and specially, model sustainable development of ecotourism .
Therefore, develop Can Gio district becomes one of the ecotourism center has very
important role and meaning . So the author selected issues "development strategy
ecotourism of Can Gio district, Ho Chi Minh city to 2020" as the subject master's
thesis.
2. CONTENTS
Besides an introduction, conclusion, appendices and references, the thesis is
organized into three chapters:
Chapter 1: The theory of strategic and ecotourism
1.1. Some of basic theories about strategy .
1.2. To learn about ecotourism.
Chapter 2: Current situation development of ecotourism in Can Gio district
2.1. Geographical position, natural and socioeconomic features of Can Gio district.
2.2. Current situation natural resources of ecotourism.
2.3. Current situation material facilities, technology for reserving tourism.
2.4. Human resources of development for tourism.
2.5. Current situation exploitation of tourism.
2.6. Current situation of investment for branch of ecotourism.
2.7. Cosidering strengths point, weaknesses point, opportunities and challenges to
branch of ecotourism of Can Gio district.
Chapter 3: development strategy economy of Can Gio district, Ho Chi Minh
city to 2020
3.1. Point of views, objectives and directional development of ecotourism Can Gio
district, Ho Chi Minh City to 2020.
3.2. To build development strategy ecotourism of Can Gio district, Ho Chi Minh City


8

3.3. To choose development strategy ecotourism of Can Gio district, Ho Chi Minh City
3.4. Solutions and Petitions
3. RESULTS AND DISCUSSION
1. Systematize some of theory about strategies, tourism and ecotourism
2. Current situation analysis of tourism, considering strengths point ,weaknesses
point, opportunities and challenges of tourism of Can Gio district.
3. Building and choosing some of suitable strategies . Through analyzing, there are three
strategies that Can Gio district can simultaneously perform is the concentrated growing
strategy to develop touring products; the joint-venture and associated strategy to develop
tourist; the strategic preserve, embellishment and development of touring resources.
4. Propose 3 groups solutions for the development of tourism of Can Gio district That are:
- Solution of the concentrated growing strategy to develop touring products:
diversify of touring products, to build and develop some new destinations.
- Solution of the joint-venture and associated strategy to develop tourist: organize
deployment of projects, to attract capital investment policies, to promote touring propagation.
- Solution of the strategic preserve, embellishment and development of touring
resources: to propagandize, educate about strenghening state management of tourism.
5. Some petitions to central government and city in order to create favorable conditions for
strategic choice executed well.
4. CONCLUSION: The thesis has a theoretical foundation system of strategic tourism
development, analyze strengths point ,weaknesses point, opportunities, challenges and
propose development strategy ecotourism of Can Gio district, Ho Chi Minh city to 2020.


9

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN..................................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................ii
TÓM TẮT BẰNG TIẾNG VIỆT.......................................................................................iii
TÓM TẮT BẰNG TIẾNG ANH.........................................................................................v
MỤC LỤC...........................................................................................................................vii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT............................................................xii
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................................xiii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ..........................................................................xiv

PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................... 1
1. Đặt vấn đề:.............................................................................................................1
2. Tính cấp thiết của đề tài:........................................................................................1
3. Mục tiêu của đề tài:................................................................................................2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:........................................................................2
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu....................................................3
6. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu........................................................................3
7. Kết cấu của luận văn..............................................................................................5
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ DU LỊCH SINH THÁI. 6
1.1. Một số lý luận cơ bản về chiến lược................................................................6
1.1.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược..........................................................6
1.1.2. Chiến lược phát triển ngành.......................................................................8
1.1.3. Quy trình hoạch định chiến lược............................................................... 9
1.1.3.1. Xác định mục tiêu:...............................................................................9
1.1.3.2. Phân tích môi trường hoạt động:.........................................................9
1.1.3.3. Hình thành các phương án chiến lược.................................................9
1.1.3.4. Lựa chọn chiến lược...........................................................................10
1.2. Tìm hiểu về du lịch sinh thái.........................................................................10
1.2.1. Quan niệm về du lịch sinh thái................................................................10
1.2.2. Định nghĩa về du lịch sinh thái................................................................10


10

1.2.2.1. Định nghĩa về du lịch sinh thái của hiệp hội du lịch sinh thái (1992).
.....................................................................................................................................10
1.2.2.2. Định nghĩa du lịch sinh thái ở Việt Nam (1999)...............................11
1.2.3. Đặc điểm của du lịch sinh thái.................................................................11
1.2.4. Vai trò của du lịch sinh thái.....................................................................12
1.2.4.1. Lợi ích sinh thái..................................................................................12
1.2.4.2. Lợi ích kinh tế.................................................................................... 12
1.2.4.3. Lợi ích cho xã hội.............................................................................. 13
1.2.4.4. Tác động tiêu cực...............................................................................13
1.2.5. Tài nguyên du lịch sinh thái.....................................................................14
1.2.5.1. Hệ sinh thái tự nhiên..........................................................................14
1.2.5.2. Hệ sinh thái nhân văn:........................................................................15
1.2.6. Những nguyên tắc cơ bản của du lịch sinh thái...................................... 15
1.2.6.1. Nguyên tắc hòa nhập..........................................................................15
1.2.6.2.Nguyên tắc tham gia cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch sinh
thái...............................................................................................................................16
1.2.5.3. Nguyên tắc quy mô............................................................................ 16
1.2.7. Đối tượng tham gia hoạt động du lịch.....................................................18
1.2.7.1. Cơ quan quản lý Nhà nước................................................................ 18
1.2.7.2. Các nhà điều hành du lịch và hướng dẫn viên du lịch......................18
1.2.7.3. Khách du lịch.....................................................................................19
1.2.8. Kinh nghiệm của một số nước về du lịch sinh thái.................................19
1.2.8.1. Kinh nghiệm của Malaysia................................................................ 19
1.2.8.2. Kinh nghiệm của Thái Lan................................................................22
Tóm tắt chương 1:...................................................................................................... 23
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI CẦN GIỜ .

................................................................................................................................. 24
2.1. Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội của huyện Cần Giờ.......24
2.2.1. Vị trí địa lý...............................................................................................24


11

2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên...............................................................24
2.1.2. Kinh tế - xã hội của huyện Cần Giờ........................................................27
2.1.2.1. Dân cư – nguồn lao động...................................................................27
2.1.2.2. Về kinh tế...........................................................................................27
2.1.2.3. Về văn hóa xã hội...............................................................................28
2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của huyện Cần
Giờ.............................................................................................................................. 28
2.2. Thực trạng tài nguyên thiên nhiên du lịch sinh thái......................................28
2.2.1. Tài nguyên thiên nhiên............................................................................28
2.2.1.1. Hệ sinh thái rừng ngập mặn...............................................................28
2.2.1.2. Hệ sinh thái biển, sông, kênh rạch.....................................................29
2.2.1.3. Hệ sinh thái ven bờ............................................................................ 30
2.2.2. Tài nguyên nhân văn................................................................................30
2.2.2.1. Văn hóa truyền thống.........................................................................30
2.2.2.2. Di tích lịch sử.....................................................................................31
2.2.2.3. Di tích văn hóa tôn giáo – tín ngưỡng...............................................32
2.2.2.4. Di tích văn hóa khảo cổ..................................................................... 34
2.2.2.5. Các làng nghề.....................................................................................35
2.3. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch......................................35
2.3.1. Cơ sở lưu trú.............................................................................................35
2.3.2. Hệ thống cơ sở hạ tầng............................................................................ 35
2.3.3. Hình thức vui chơi giải trí........................................................................36
2.4. Nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch............................................37
2.5. Thực trạng khai thác du lịch..........................................................................38
2.5.1. Thực trạng khách du lịch tại huyện Cần Giờ..........................................38
2.5.2. Thực trạng hoạt động của các khu du lịch...............................................40
2.5.2.1. Khu du lịch 30/4.................................................................................40
2.5.2.2. Lâm viên Cần Giờ..............................................................................41
2.5.2.3. Khu du lịch Vàm Sát..........................................................................42


12

2.5.2.4. Trung tâm dã ngoại Thanh thiếu niên Tp. HCM...............................43
2.5.2.5. xã Long Hòa.......................................................................................44
2.5.2.6. Thị trấn Cần Thạnh............................................................................ 44
2.5.2.7. Đảo Thạnh An....................................................................................44
2.6. Thực trạng đầu tư cho ngành du lịch sinh thái..............................................45
2.7. Nhận định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với ngành du lịch
sinh thái huyện Cần Giờ.............................................................................................47
2.7.1. Những điểm mạnh....................................................................................47
2.7.2. Những điểm yếu.......................................................................................47
2.7.3. Những cơ hội............................................................................................48
2.7.4. Những thách thức:....................................................................................49
Tóm tắt chương 2:...................................................................................................... 50
CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI HUYỆN
CẦN GIỜ, TP.HCM ĐẾN NĂM 2020................................................................. 52
3.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển du lịch sinh thái huyện Cần
Giờ, Tp.HCM đến năm 2020......................................................................................52
3.1.1. Quan điểm phát triển................................................................................52
3.1.1.1. Về môi trường....................................................................................52
3.1.1.2. Về kinh tế...........................................................................................52
3.1.1.3. Về văn hóa – xã hội............................................................................53
3.1.2. Một số mục tiêu cụ thể.............................................................................53
3.1.2.1. Lượt khách du lịch............................................................................. 53
3.1.2.2. Doanh thu từ hoạt động du lịch......................................................... 53
3.1.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.......................................................... 53
3.1.3. Định hướng phát triển..............................................................................53
3.1.3.1. Định hướng chung về phát triển du lịch sinh thái. ..........................53
3.1.3.2. Định hướng hình thành các khu chức năng.......................................54
3.2. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, Tp.HCM.
.....................................................................................................................................60


13

3.2.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)...........................................60
3.2.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE).........................................62
3.2.3. Ma trận SWOT.........................................................................................62
3.2.4. Ma trận QSPM.........................................................................................63
3.3. Lựa chọn chiến lược phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, Tp.HCM.
.....................................................................................................................................68
3.3.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung hướng phát triển sản phẩm du lịch....68
3.3.2. Chiến lược liên doanh liên kết phát triển du lịch....................................70
3.3.3. Chiến lược giữ gìn, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch...................70
3.4. Giải pháp thực hiện........................................................................................71
3.4.1. Giải pháp thực hiện chiến lược tăng trưởng tập trung hướng phát triển
sản phẩm du lịch......................................................................................................... 71
3.4.1.1. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.....................................................71
3.4.1.2. Phát triển các tuyến, điểm du lịch mới..............................................74
3.4.2. Giải pháp thực hiện chiến lược liên doanh liên kết phát triển du lịch ....76
3.4.2.1. Tổ chức thực hiện quy hoạch.............................................................76
3.4.2.2. Chính sách đầu tư và thu hút vốn ..................................................... 76
3.4.2.3. Xúc tiến quảng bá du lịch..................................................................79
3.4.3. Giải pháp thực hiện chiến lược giữ gìn, tôn tạo và phát triển tài nguyên
du lịch......................................................................................................................... 80
3.4.3.1. Tuyên truyền và giáo dục:..................................................................80
3.4.3.2. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch:.........................................81
3.5. Kiến nghị........................................................................................................81
3.5.1. Đối với Trung ương:................................................................................81
3.5.2. Đối với thành phố.................................................................................... 82
Tóm tắt chương 3........................................................................................................83
KẾT LUẬN............................................................................................................ 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................
86


14

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CG: Cần Giờ.
DK: Du khách
DLST: Du lịch sinh thái
TP.HCM: thành phố Hồ Chí Minh
UBND: Ủy ban nhân dân
SWOT: Ma trận kết hợp điểm mạnh và điểm yếu với cơ hội và mối đe dọa
(Strengths and Weaknesses - Opportunities and Threats)
EFE: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (External Factor Evaluation)
IFE: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (Internal Factor Evaluation)
QSPM: Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (Quantitative
Strategic Planning Matrix).
BOT: Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (Build-Operation-Transfer)
BT: Hợp đồng xây dựng-chuyển giao (Build -Transfer)


15

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Số lượng trường, lớp, học sinh và giáo viên ở CG...................................27
Bảng 2.2: Số lượng khách DL đến CG từ năm 2007 – 2012....................................38
Bảng 2.3: Doanh thu từ du lịch từ năm 2007 – 2012................................................39
Bảng 2.4: Các dự án đầu tư hoàn chỉnh và các dự án đang được triển khai.............46
Bảng 3.1: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong .....................................................61
Bảng 3.2: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài .....................................................62
Bảng 3.3: Ma trận kết hợp SWOT ............................................................................63
Bảng 3.4: Ma trận QSPM (Nhóm S + O)..................................................................64
Bảng 3.5: Ma trận QSPM (Nhóm S + T)..................................................................65
Bảng 3.6: Ma trận QSPM (Nhóm W + O) ...............................................................66
Bảng 3.7: Ma trận QSPM (Nhóm W + T) ...............................................................67


16

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
Biểu đồ 2.1: Số lượng khách đến CG từ năm 2007 – 2012 ......................................38
Biểu đồ 2.2: Doanh thu từ du lịch qua các năm 2007 – 2012 ..................................40


1

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề:
Du lịch nói chung và du lịch sinh thái nói riêng đã và đang phát triển nhanh
chóng trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt trong hai thập kỷ qua du lịch sinh thái như
một hiện tượng và một xu thế phát triển ngày càng chiếm được sự quan tâm của
nhiều người bởi đó là loại hình du lịch thiên nhiên có trách nhiệm hỗ trợ cho các
mục tiêu bảo tồn môi trường thiên nhiên, giá trị văn hóa bản địa, phát triển cộng
đồng, đồng thời mang lại những nguồn lợi kinh tế to lớn, góp phần tích cực vào sự
sự phát triển du lịch nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung.
Du lịch sinh thái là một loại hình du lịch đang được nhiều nước trên thế giới
tích cực khai thác, sự hưởng thụ của con người đang hòa nhập vào với thiên nhiên,
họ cần một nơi có môi trường trong lành để thư giãn. Rừng và biển tại huyện Cần
Giờ với nhiều cảnh quan thiên phú và đa dạng cùng với những dấu ấn lịch sử văn
hóa dân tộc đa dạng và phong phú là tiềm năng to lớn cho việc phát triển du lịch
sinh thái tại huyện Cần Giờ. Do vậy, việc tìm hiểu và phát triển du lịch sinh thái tại
huyện Cần Giờ nhằm có những định hướng đúng đắn cho việc phát triển du lịch
sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần của người dân tại huyện.
2. Tính cấp thiết của đề tài:
Du lịch sinh thái là một loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản
địa, gắn với giáo dục môi trường, đóng góp vào việc bảo tồn và phát triển bền vững
với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Nói chung, đó là hình thức kinh
doanh du lịch đặc biệt nhằm thỏa mãn về nhu cầu nghỉ dưỡng, tìm tòi khám phá về
thiên nhiên, văn hóa và những vùng đất mới. Trong xã hội công nghiệp, tình trạng ô
nhiễm và nhịp độ hoạt động ngày càng cao, vì vậy con người có xu hướng mong
muốn hòa mình với thiên nhiên nhằm tìm kiếm sự bình yên, trong sạch của môi
trường và khám phá những điều mới lạ. Do vậy, trở về với thiên nhiên cũng là xu
thế phát triển hiện nay của hoạt động du lịch.


2

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, du lịch, khoa học công nghệ
lớn của cả nước. Dù vậy, huyện Cần Giờ hiện vẫn là một huyện khó khăn nhất của
thành phố, chưa tương xứng với thực trạng phát triển của thành phố. Tuy nhiên,
tiềm năng kinh tế nói chung, tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế biển và đặc biệt
là kinh tế du lịch nói riêng rất lớn. Là huyện duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh
giáp biển, có vùng đất ngập mặn và rừng có hệ thống động thực vật phong phú và
đa dạng đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, Cần Giờ có
ưu thế so với quận huyện khác của thành phố trong việc khai thác tài nguyên rừng,
biển và đặc biệt là du lịch sinh thái với mô hình phát triển bền vững.
Nếu như hướng Bắc và hướng Đông của thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp
các tỉnh có đặc thu du lịch sinh thái về rừng nhiệt đới thì huyện Cần Giờ - phía Nam
của thành phố có đặc thù du lịch sinh thái rừng ngập mặn. Do đó, phát triển huyện
Cần Giờ trở thành một trong những trung tâm du lịch về du lịch sinh thái có vai trò
và ý nghĩa rất quan trọng.
Vì những lý do nêu trên, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Chiến lược phát
triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, TP.HCM đến năm 2020” làm đề tài tốt
nghiệp bậc cao học của mình.
3. Mục tiêu của đề tài:
- Làm rõ tầm quan trọng của việc phát triển du lịch sinh thái tại huyện Cần
Giờ.
- Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức từ đó định hướng chiến
lược phát triển phù hợp cho nghành du lịch sinh thái tại huyện Cần Giờ.
- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để phát triển di lịch sinh thái tại huyện
Cần Giờ.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu hoạt động của ngành du lịch sinh thái huyện Cần Giờ. Đề
tài không đi sâu nghiên cứu các vấn đề chuyên môn về du lịch mà chỉ phân tích
những vấn đề tổng quát phục vụ cho việc xây dựng và lựa chọn chiến lược phát
triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ.


3

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
 Phương pháp luận:
Phương pháp duy vật biện chứng, đặt việc phát triển du lịch sinh thái tại
huyện Cần Giờ trong mối quan hệ biện chứng với các lĩnh vực khác.
 Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài tập trung vào nghiên cứu, phân tích các thông tin và số liệu thứ cấp
thu thập được qua các phương tiện thông tin đại chúng và từ tình hình phát triển du
lịch tại huyện những năm đã qua, nhằm đề xuất những giải pháp và kiến nghị góp
phần phát triển du lịch sinh thái tại huyện Cần Giờ.
6. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu
 Giới thiệu tổng quan về du lịch sinh thái.
Du lịch sinh thái đã và đang phát triển nhanh chóng ở nhiều quốc gia trên thế
giới và ngày càng thu hút được sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp xã hội, đặc
biệt đối với những người có nhu cầu tham quan du lịch và nghỉ ngơi. Ngoài ý nghĩa
góp phần bảo tồn tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng; sự phát
triển du lịch sinh thái đã và đang mang lại những nguồn lợi kinh tế to lớn, tạo cơ hội
tăng thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho quốc gia cũng như cộng đồng người
dân các địa phương, nhất là người dân ở các vùng sâu, vùng xa - nơi có các khu bảo
tồn tự nhiên và các cảnh quan hấp dẫn. Ngoài ra, du lịch sinh thái còn góp phần vào
việc nâng cao dân trí và sức khỏe cộng đồng thông qua các hoạt động giáo dục môi
trường, văn hóa lịch sử và nghỉ ngơi giải trí. Chính vì vậy ở nhiều nước trên thế giới
và trong khu vực, bên cạnh các lợi ích về kinh tế, du lịch sinh thái còn được xem
như một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường sinh thái thông qua quá trình làm
giảm sức ép khai thác nguồn lợi tự nhiên phục vụ nhu cầu của khách du lịch, của
người dân địa phương khi tham gia vào các hoạt động du lịch.
Du lịch sinh thái là loại hình khá mới ở nước ta, nhưng trước nhu cầu của thị
trường và khả năng đáp ứng của các tiềm năng du lịch sinh thái của Việt Nam, tại
một số nơi hoạt động du lịch sinh thái cũng đã hình thành dưới các hình thức khai
thác tiềm năng tài nguyên du lịch tự nhiên khác nhau như du lịch tham quan, nghiên


4

cứu ở một số khu vườn quốc gia (Cát Bà, Cúc Phương, Ba Bể, Nam Cát Tiên, Tam
Nông, U Minh...); du lịch thám hiểm, nghiên cứu vùng núi cao như Phanxipăng; du
lịch tham quan miệt vườn, sông nước đồng bằng sông Cửu Long; du lịch lặn biển
(Hạ Long - Cát Bà, Nha Trang), thám hiểm hang động (Phong Nha)... Mặc dù vậy,
thị trường khách của loại hình du lịch sinh thái ở Việt Nam còn rất hạn chế, phần
lớn khách du lịch quốc tế đến các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên là từ các
nước Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc, còn khách nội địa là sinh viên, học sinh và cán bộ
nghiên cứu.
 Tổng quan tình hình nghiên cứu:
Du lịch sinh thái tại Việt Nam nói chung và du lịch sinh thái tại nói riêng
ngày càng thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước. Có thể nói, trong
tương lai không xa, Cần Giờ là điểm hẹn cuối tuần cho thành phố và các tỉnh lân
cận. Bên cạnh đó, năm 2000 rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận là
Khu dự trữ sinh quyển thế giới nên đến nay đã có những công trình nghiên cứu,
tham luận, đề án về du lịch sinh thái tại Cần Giờ. Điển hình:
“Nghiên cứu sinh thái nhân văn ở Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần
Giờ” (2006), luận án Tiến sĩ của Lê Đức Tuấn. Tác giả đã phân tích, đánh giá tổng
thể và đề ra một số giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái nhân văn rất hữu ích cho
việc phát triển du lịch sinh thái Cần Giờ; Công trình nghiên cứu “Khu dự trữ sinh
quyển rừng ngập mặn CG” (2002) của Lê Đức Tuấn và một số cộng sự đã được
Nhà xuất bản Nông nghiệp ấn hành. Đây là công trình cung cấp đầy đủ nhất từ
trước đến nay về môi trường tự nhiên, các hệ sinh thái động – thực vật Cần Giờ làm
cẩm nang cho việc vận dụng vào việc phát triển du lịch sinh thái ở địa phương này;
Huyện đã có các báo cáo thường niên và định kì như: tựu xây dựng và phát
triển huyện Cần Giờ sau 30 năm Cần Giờ sáp nhập về Tp. HCM” (tháng 02/2008)
và “Báo cáo giới thiệu tiềm năng, quy hoạch và các dự án đầu tư phát triển du lịch
sinh thái Cần Giờ” (tháng 6/2008).
Ngoài ra, còn một số bài báo về các đề án xây dựng, phát triển khu du lịch
Vàm Sát, Đảo Khỉ, đặc biệt là Khu đô thị sinh thái lấn biển Cần Giờ. Qua những bài


5

này cho thấy, các tác giả đã nhìn nhận, đánh giá cả hai khía cạnh được và mất trong
quá trình triển khai dự án cũng như đóng góp ý kiến rất hữu ích cho du lịch sinh thái
Cần Giờ.
Nhìn chung, các tham luận, nghiên cứu, đề tài về du lịch sinh thái Cần Giờ
chỉ mới dừng lại ở việc đánh giá tiềm năng, hiện trạng và một vài giải pháp mang
tính chất tình thế cho du lịch tại Cần Giờ, chưa có những định hướng, giải pháp
tổng thể để đưa du lịch sinh thái Cần Giờ đi lên, xứng tầm với tiềm năng và vị thế
vốn có của nó.
7. Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược và du lịch sinh thái.
Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại Cần Giờ.
Chương 3: Chiến lược phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, Tp.HCM
đến năm 2020.


6

CHƯƠNG 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ DU LỊCH SINH THÁI.
1.1. Một số lý luận cơ bản về chiến lược.
1.1.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược.
Khái niệm:
Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về chiến lược. Theo Ferd R.David
“chiến lược là những phương tiện để đạt đến những mục tiêu dài hạn; “Chiến lược
có thể coi là tập hợp những quyết định và hành động hướng đến mục tiêu để các
năng lực và nguồn lực của tổ chức đáp ứng được những cơ hội và thách thức từ bên
ngoài” – diễn dàn doanh nghiệp – Web Bộ Công thương.
Từ những nghiên cứu trên ta có thể hiểu: chiến lược là tập hợp các quyết định
(mục tiêu, đường lối, chính sách, phương thức, phân bổ nguồn lực…) và phương
châm hành động để đạt được mục tiêu dài hạn, phát huy những điểm mạnh, khắc
phục những điểm yếu của tổ chức, giúp tổ chức đón nhận những cơ hội và vượt qua
những nguy cơ từ bên ngoài một cách tốt nhất.
Vai trò của chiến lược:
Một chiến lược kinh doanh tốt giúp định vị được công việc kinh doanh hiện tại
đang ở vị trí nào, từ đó đặt ra các mục tiêu thực tế, phù hợp với tổ chức và biết được
một cách rõ ràng về cách đạt được chúng trong tương lai. Có chiến lược đúng đắn
với việc xác định các mục tiêu phù hợp sẽ tận dụng được tối đa các nguồn lực sẵn
có của tổ chức kết hợp với các cơ hội trên thị trường để đạt được mục tiêu của tổ
chức một cách tối ưu nhất.
Chiến lược đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của một quốc
gia. Các quốc gia trên thế giới từ lâu đã biết vận dụng chiến lược vào phát triển kinh
tế và đã có những bước nhảy thần kỳ, có thể nêu ra một số trường hợp điển hình
như sau:
Singapore: để vực dậy nền kinh tế quốc gia sau chiến tranh thế giới lần thứ hai
với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên đến 14%, đảo quốc này đã thiết lập một chiến lược
phát triển đúng đắn với nhiều mục tiêu mũi nhọn: chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp


7

nước ngoài thông qua việc xóa bỏ hoàn toàn những rào cản về đầu tư và thương
mại, áp dụng co chế một cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, kết nối trực tiếp với
những khách hàng tiềm năng ở chính quốc gia của các nhà đầu tư nhằm thu hút các
nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực hóa dầu, sửa chữa tàu thuyền, chế tạo kim loại
và điện tử; chiến lược tập trung xây dựng các khu công nghiệp chất lượng cao;
chiến lược áp dụng mức thuế quan thấp; chiến lược chi phí nhân công rẻ; chiến lược
gia tăng tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư: với tỷ lệ tiết kiệm trung bình khoảng 45% đã giúp
chính phủ có quỹ tiết kiệm khổng lồ đầu tư trở lại phát triển co sở hạ tầng của đất
nước như: giải phóng đường biển và xây dựng các đường cao tốc hiện đại, sân bay
tốt nhất thế giới Changi, bệnh viện, bệnh viện, trường đại học, đường hàng không
cũng như cơ sỏ hạ tầng cho ngành viễn thông cáp quang hiện đại.
Thái Lan: Nền kinh tế rơi vào tình trạng hết sức bi đát sau khủng hoảng kinh
tế khu vực năm 1997, tuy nhiên với những chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn,
Thái Lan dần phục hồi kinh tế, tốc độ tăng trưởng như hiện nay….. Chính phủ Thái
Lan có những chiến lược quan trọng nhằm cải tổ đất nước: chú trọng nhân tố con
người – nhân tố chủ lực quyết định sự phát triển đất nước, cải tổ chính sách tài
chính – tiền tệ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo công ăn việc làm cho người lao
động, ổn định trật tự, an toàn xã hội, lấy dịch vụ và xuất khẩu làm đầu tàu cho phát
triển kinh tế, tranh thủ lợi thế so sánh của từng nước với từng lĩnh vực kinh tế để
phát triển hợp tác song phương…
- Việt Nam: kinh tế nước ta gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân
nhưng với chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội và một số văn kiện của
Đảng và Nhà nước, chúng ta đã vượt qua những khó khăn bước đầu và từng bước
đạt được những thắng lợi nhất định. Từ đó đến nay chúng ta cũng đã vạch ra những
chiến lược cụ thể như: giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, mở cửa nền
kinh tế thu hút đầu tư, khuyến khích đầu tư phát triển du lịch quốc gia, đẩy mạnh
xuất khẩu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…hội nhập kinh tế quốc tế với các
nước trong khu vực và trên thế giới. Thành tựu mà chúng ta đạt được là rất quan
trọng và thể hiện đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước.


8

1.1.2. Chiến lược phát triển ngành
- Chiến lược phát triển ngành là loại chiến lược mà nội dung của nó bao gồm
các yếu tố chịu ảnh hưởng của chế độ chính trị, xã hội, cách thức phát triển của một
đất nước, hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển ngành. Chiến lược phát triển
ngành cũng phải xác định mục tiêu chính cần đạt đến dựa trên nguồn lực, cơ cấu
kinh tế, phương thức và cơ chế quản lý kinh tế, trong đó phải xem xét con người là
nhân tố quan trọng mang tính quyết định, khi xây dựng chiến lược chúng ta phải
xem xét đến tính đa dạng và khách nhau giữa các chiến lược do nhiều yếu tố ảnh
hưởng:
- Hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển từng giai đoạn của đất nước gắn với
những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn đó như: chiến lược thời khi hậu
chiến tranh, khôi phục kinh tế, giai đoạn tiền đề cho công nghiệp hóa… Ở những
nước phát triển, họ rất coi trọng đến những chiến lược ứng với những giai đoạn cụ
thể trong tiến trình phát triển.
- Dựa theo mục tiêu chính cần đạt đến của chiến lược, chúng ta có những
chiến lược như chiến lược xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, chiến lược
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Gắn với nguồn lực chúng ta có các loại chiến lược ứng với các nội dung
khác nhau: chiến lược nội sinh (dựa vào nội lực), chiến lược ngoại sinh (dựa vào
ngoại lực) hoặc chiến lược hỗn hợp, chiến lược dựa vào cách mạng khoa học công
nghệ.
- Căn cứ vào cơ cấu kinh tế, chúng ta có thể xây dựng các chiến lược như:
chiến lược ưu tiên phát triển một số ngành then chốt, chiến lược thay thế nhập khẩu,
chiến lược hướng về xuất khẩu…
- Căn cứ vào phương thức và cơ chế quản lý kinh tế (mô hình quản lý), ta có
thể có các chiến lược kế hoạch hóa tập trung, chiến lược theo cơ chế thị trường hoặc
chiến lược phát triển theo cơ chế thị trường nhưng có sự điều tiết của nhà nước.
- Con người là nhân tố cơ bản đóng vai trò quyết định đối với việc thực hiện
chiến lược, mọi chiến lược xây dựng là nhằm phát triển đất nước, đáp ứng nhu cầu


9

của con người, phải phát huy được nhân tố con người như là một chủ thể, một động
lực cơ bản của chiến lược.
1.1.3. Quy trình hoạch định chiến lược.
1.1.3.1. Xác định mục tiêu:
Mục tiêu là khái niệm dùng để chỉ những kết quả cụ thể mà doanh nghiệp
mong muốn đạt được trong một giai đoạn nhất định và là cơ sở, nền tảng cho việc
xây dựng, hình thành chiến lược. Để chiến lược cụ thể và mang tính thực tiễn

cao thì mục tiêu đặt ra phải phù hợp thực tiễn, phù hợp với từng điều kiện cụ
thể của doanh nghiệp. Do đó, Xác định mục tiêu là giai đoạn đầu tiên và cũng
là nền tảng cho việc xây dựng chiến lược.
1.1.3.2. Phân tích môi trường hoạt động:
Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài: Bao gồm môi trường vĩ mô và Môi
trường vi mô (Môi trường tổng quát hay Môi trường đặc thù):
- Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô: bao gồm các yếu tố như yếu tố chính
trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa xã hội, công nghệ và kỹ thuật, yếu tố tự nhiên. Trong
quá trình xây dựng chiến lược chúng ta không thể bỏ qua phân tích các yếu tố này.
- Các yếu tố thuộc môi trường vi mô: đây là các yếu tố tác động trực tiếp
đến ngành như yếu tố nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, các đối thủ
tiềm năng, các sản phẩm thay thế.
Phân tích môi trường bên trong: đây là yếu tố trong nội bộ của tổ chức, các
yếu tố này ta có thể kiểm soát được. Các yếu tố như tài chính, kỹ thuật, nhân sự,
tiếp thị …sẽ giúp cho nhà hoạch định chiến lược thấy được điểm mạnh, điểm yếu so
với đối thủ cạnh tranh.
1.1.3.3. Hình thành các phương án chiến lược.
Để hình thành nên chiến lược, tổ chức phải phân tích kỹ tác động của
môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của tổ chức mình, nhận dạng được
các mặt mạnh, mặt yếu, các cơ hội và nguy cơ mà tổ chức đang phải đối mặt, qua
đó giúp hình thành các phương án chiến lược một cách cụ thể và hiệu quả, phù hợp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×