Tải bản đầy đủ

Bộ tài liệu về Quản trị CNTT

Code
Version
Dated
Page

THƯ NHẮC VIỆC

: THUNV - HCNS
: 1.0
: juni 14, 2016
: Page 1 of 1

Ban CNTT: .........................................................................................................
Thư nhắc việc lần 01 , Thư nhắc việc lần 02 , Thư nhắc việc lần 03 
Người thực hiện: ......................................................Vị trí công tác: .................
TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

YÊU CẦU TIME
HOÀN THÀNH


1

2

3

Ghi chú: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Lưu ý:
- Thư nhắc việc lần 01 được Trưởng phòng lưu lại (Đã theo dõi).
- Thư nhắc việc lần 02 được giáo cho Phó Giám đốc ( Đã báo cáo).
- Thư nhắc việc lần 03 được chuyển cho Giám đốc kèm đề nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức
khiển trách (Hoặc kèm theo các đề xuất xử lý kỷ luật khác).
TRƯỞNG BAN CNTT

Thư nhắc việc

NGƯỜI THỰC HIỆN

Bộ phận ITTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×