Tải bản đầy đủ

Chuyên đề sử 6 cấp TP bai 12Nước Văn Lang

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

Lịch sử 6


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
• Nhóm 1: Hoàn cảnh ra đời của nhà nước
Văn Lang.
• Nhóm 2: Nhà nước Văn Lang được thành
lập như thế nào?
• Nhóm 3: Tổ chức nhà nước Văn Lang?


H ng
ồn
g


Sôn
gM

ã


ng
CVào cuối thế kỷ VIIIđến đầu Thế kỷ VII
TCN ở đồng bằng Bắc
Bộ và Bắc Trung Bộ có
những thay đổi gì?

-Sản xuất phát triển
-Mâu thuẫn giữa người giàu và người
nghèo tăng.Công tác thủy lợi

SƠN TINH-THỦY TINH


THÁNH GIÓNG

Dao găm-Mũi giáo đồng Đông Sơn
Cư dân Lạc Việt phải mở rộng giao lưu và đấu tranh chống
ngoại xâm
Qua truyện Thánh Gióng và các loại vũ khí, em có suy nghĩ gì về cư
dân Lạc Việt thời bấy giờ?


.

Cần người chỉ huy tài giỏi, uy tín hợp sức các bộ lạc lại.
Nhà nước Văn Lang ra
đời vào khoảng thời
gian nào?

Khoảng TKVII TCN.

ng
Văn La

Dựa vào thế lực của
mình thủ lĩnh Bộ Lạc
Văn Lang đã làm gì?

-Thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang xưng
là Hùng Vương, đặt tên nước là
Văn Lang,đóng đô ở Bạch Hạc
(Phú Thọ)
Sơ đồ tổ chức nhà nước Văn Lang
Hùng Vương
Lạc Hầu – Lạc tướng
(trung ương)

Lạc tướng
(bộ)

Bồ chính
(chiềng, chạ)

Trung ương

Lạc tướng
(bộ)

Bồ chính
(chiềng, chạ)

Bồ chính
(chiềng, chạ)

Bộ

Địa phương

Nhìn vào sơ đồ, em hãy mô tả tổ chức bộ máy nhà nước Văn
Lang?


Thảo Luận (1p):
• Em có nhận xét gì về tổ chức của nhà
nước Văn Lang?
Đáp án:
Nhà nước Văn Lang tuy còn sơ khai nhưng đó là
một tổ chức quản li đất nước bền vững, đánh dấu
giai đoạn mở đầu thời kì dựng nướcCác em có biết câu danh ngôn nào Bác Hồ nói về
các vua Hùng?

Bác Hồ đến thăm đền Hùng vào ngày 11/9/1954

“Các vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
( Hồ Chí Minh)


Lăng vua Hùng


TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1

2
3
4
5
6
7

H Ù N G V Ư Ơ N G
L Ă N G
S

Ơ

N

T

I

N H

LC

T

Ư Ớ N G

Q U A N L A N G
M Ị N Ư Ơ N G
T H Á N H G I Ó N G


TRÒ CHƠI Ô CHỮ

1

H Ù N G V Ư Ơ N G

1) Người đứng đầu nhà nước Văn Lang (9 chữ)


TRÒ CHƠI Ô CHỮ

2

L Ă N G

2) Nơi yên nghỉ của các vua Hùng (4 chữ)


TRÒ CHƠI Ô CHỮ
3

S Ơ N T

I

N H

3) Đây là tên một nhân vật trong truyền
thuyết đã bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi
để ngăn dòng nước lũ (7 chữ)


TRÒ CHƠI Ô CHỮ

4

L Ạ C T Ư Ớ N G

4) Đây là chức quan đứng đầu các bộ (8 chữ)


TRÒ CHƠI Ô CHỮ

5

Q U A N L A N G

5) Tên đặt cho con trai vua (8 chữ)


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×