Tải bản đầy đủ

thu hoạch chuyên môn giảng dạy địa lí THPT

BÁO CÁO THU HOẠCH CHUYÊN MÔN
Trường ĐHSP Huế
Giáo viên hướng dẫn: Cô Lê Thị Ngọc Hằng
Sinh viên kiến tập:
Nhóm 1
Lớp: Địa 3A
Khoa: Địa Lý
Thời gian kiến tập : Từ 26/10/2015 đến 14/11/2015
Kiến tập tại : Trường THPT Gia Hội

A.TIÊU CHUẨN NGƯỜI GIÁO VIÊN
1.Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
-Phẩm chất chính trị: Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động
chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.
- Đạo đức nghề nghiệp: Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật
Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh
thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung
thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho học sinh.
- Ứng xử với học sinh: Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh,
giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

- Ứng xử với đồng nghiệp: Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý
thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục.
- Lối sống, tác phong: Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc
dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.
2.Tiêu chuẩn về năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
- Tìm hiểu đối tượng giáo dục: Có phương pháp thu thập và xử lí thông tin
thường xuyên về nhu cầu và đặc điểm của học sinh, sử dụng các thông tin thu
được vào dạy học, giáo dục.
- Tìm hiểu môi trường giáo dục: Có phương pháp thu thập và xử lí thông tin về
điều kiện giáo dục trong nhà trường và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã
hội của địa phương, sử dụng các thông tin thu được vào dạy học, giáo dục.
3.Tiêu chuẩn về năng lực dạy học
- Xây dựng kế hoạch dạy học: Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng
tích hợp dạy học với giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy
học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục;
1


phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực
nhận thức của học sinh.
- Đảm bảo kiến thức môn học: Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung
dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo
yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn.
- Đảm bảo chương trình môn học: Thực hiện nội dung dạy học theo chuẩn kiến
thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ được quy định trong chương trình môn học.
- Vận dụng các phương pháp dạy học: Vận dụng các phương pháp dạy học theo
hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng
lực tự học và tư duy của học sinh.
- Sử dụng các phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học.
- Xây dựng môi trường học tập: Tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân
thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh.
- Quản lý hồ sơ dạy học: Xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy
định.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh: Kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập của học sinh bảo đảm yêu cầu chính xác, toàn diện, công bằng, khách
quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả
kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.
3.Tiêu chuẩn về năng lực giáo dục
- Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục: Kế hoạch các hoạt động giáo dục
được xây dựng thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm

tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện
thực tế, thể hiện khả năng hợp tác, cộng tác với các lực lượng giáo dục trong và
ngoài nhà trường.
- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việc giảng
dạy môn học và tích hợp các nội dung giáo dục khác trong các hoạt động chính
khoá và ngoại khoá theo kế hoạch đã xây dựng.
- Giáo dục qua các hoạt động giáo dục: Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt
động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.
- Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng: Thực hiện nhiệm vụ giáo dục
qua các hoạt động trong cộng đồng như: lao động công ích, hoạt động xã hội...
theo kế hoạch đã xây dựng.
- Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục: Vận dụng
các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục học sinh vào tình huống
sư phạm cụ thể, phù hợp đối tượng và môi trường giáo dục, đáp ứng mục tiêu giáo
dục đề ra.
2


- Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh : Đánh giá kết quả rèn luyện
đạo đức của học sinh một cách chính xác, khách quan, công bằng và có tác dụng
thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học sinh.
5.Tiêu chuẩn về năng lực hoạt động chính trị, xã hội
- Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng: Phối hợp với gia đình và cộng
đồng trong hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh
và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.
- Tham gia hoạt động chính trị, xã hội: Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội
trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng
xã hội học tập.
6.Tiêu chuẩn về năng lực phát triển nghề nghiệp
- Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện: Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện về
phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả dạy học và giáo dục.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục: Phát hiện và
giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm
đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục.

B. TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA
1.SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ LỚP 10
1.1.Nội dung tổng quát
- Chương trình Địa lí 10 được xây dựng trên hai nội dung chính là Địa lí tự
nhiên và Địa lí kinh tế - xã hội:
+Phần Địa lí tự nhiên: Học sinh sẽ được tìm hiểu kiến thức về bản đồ, Vũ trụ,
các hệ quả sự vận động của Trái Đất, cấu tạo bên trong Trái Đất và đặc điểm các
quyển, các quy luật của lớp vỏ địa lí.
+Phần Địa lí kinh tế - xã hội: cung cấp những kiến thức chung về dân cư như
dân số, phân bố dân cư và các hình thức quần cư; các loại hình tổ chức sản xuất
phổ biến trên thế giới (nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, thông tin
liên lạc, thương mại,...), cuối cùng là mối quan hệ giữa môi trường, tài nguyên
thiên nhiên và sự phát triển bền vững.
- Địa lí 10 giúp học sinh nắm vững các nội dung cơ bản như bản đồ, vũ trụ, các
thành phần tự nhiên, dân cư và kinh tế - xã hội; củng cố và rèn luyện tốt các kĩ
năng quan trọng như đọc bản đồ, vẽ và nhận xét biểu đồ, phân tích hình ảnh - sơ
đồ, nhận xét bảng số liệu,...giúp các em thái độ tích cực, hành động ý nghĩa và
3


nhận thức đúng đắn về môi trường, con người và sự phát triển của kinh tế thế
giới.
1.2.Phân phối chương trình
Cả năm : 37 tuần ( 52 tiết )
Học kỳ I : 19 tuần (35 tiết )- kết thúc ở bài 30
Học kỳ II : 18 tuần (17 tiết ).

Tiết bài

Nội dung bài dạy

Hướng dẫn thực hiện

Học kì I
PHẦN I: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Chương I: BẢN ĐỒ
1 2

Một số phương pháp biểu hiện các đối
tượng địa lý trên bản đồ

2 3

Sử dụng bản đồ trong học tập và đời
sống

3 4

Thực hành: Xác định một số phương
pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên
bản đồ
Chương II: VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC
CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

4 5

Tiết 1: Vũ trụ, hệ mặt trời và Trái
4


Đất: Bài 5: Mục I, II (1,2)
5

Tiết 2: Hệ quả chuyển động tự quay
quanh trục của Trái Đất: Bài 5: Mục II
(3) + Bài 6: Mục I

6 6

Hệ quả chuyển động xung quanh mặt
trời của Trái Đất: Bài 6: Mục II + III
Chương III: CẤU TRÚC CỦA TRÁI
ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ
ĐỊA LÝ

7 7

Cấu trúc của trái đất .Thạch quyển
.Thuyết kiến tạo mảng

8 8

Tác động của nội lực đến địa hình bề
mặt trái đất

9 9

Tác động của ngoại lực đến địa hình bề
mặt trái đất

10

Tác động của ngoại lực đến địa hình bề
mặt trái đất (tt)

11

10

Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các
vành đai động đất, núi lửa và các vùng
núi trẻ trên bản đồ

12

11

Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không Mục I. Khí quyển; phần 1.
khí trên trái đất.
Cấu trúc của khí
quyển :Không dạy

5


13

12

Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

14

13

Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mục I. Ngưng đọng hơi nước
Mưa
trong khí quyển : Không
dạy

15

14

Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các Mục II. Nội dung thực hành,
đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. phần 2, b : Không yêu cầu HS
Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu làm

16

Ôn tập

17

Kiểm tra viết 1 tiết

18

15

Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng
tới chế độ nước sông. Một số sông lớn
trên Trái Đất

19

16

Sóng. Thủy triều. Dòng biển

20

17

Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình
thành thổ nhưỡng

21

18

Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới
sự phát triển và phân bố của sinh vật

22

19

Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
Chương IV: MỘT SỐ QUY LUẬT
CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ

23

20

Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và
6


hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý
24

21

Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
PHẦN II: ĐỊA LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI
Chương V: ĐỊA LÝ DÂN CƯ

25

22

Dân số và sự gia tăng dân số

26

23

Cơ cấu dân số

27

24

Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần Mục II. Các loại hình quần
cư và đô thị hóa
cư : Không dạy.
Câu hỏi 2: phần câu hỏi và bài
tập: Không yêu cầu HS trả lời

28

25

Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố
dân cư thế giới
Chương VI: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

29

26

Cơ cấu nền kinh tế
Chương VII: ĐỊA LÝ NÔNG NGHIỆP

30

27

Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh
hưởng tới phát triển và phân bố nông
nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh
thổ nông nghiệp

7

Mục III. Một số hình thức tổ
chức lãnh thổ nông
nghiệp,phần 2: Thể tổng hợp
lãnh thổ nông nghiệp: Không
dạy.


Câu hỏi 3: phần câu hỏi và bài
tập: Điều chỉnh thành:Phân
biệt những đặc điểm cơ bản
của hai hình thức tổ chức lãnh
thổ nông nghiệp
31

28

Địa lý ngành trồng trọt

32

29

Địa lý ngành chăn nuôi

33

30

Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về
sản lượng lương thực, dân số của thế
giới và một số quốc gia

34

Ôn tập học kỳ I

35

Kiểm tra Học Kỳ I

Mục II. Các ngành chăn
nuôi:Không dạy vai trò và đặc
điểm của từng vật nuôi (cột 2
bảng thống kê SGK)

HỌC KỲ II
Chương VIII: ĐỊA LÝ CÔNG NGHIỆP
36

31

Vai trò ,đặc điểm của công nghiệp, các
nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân
bố công nghiệp.

37

32

Địa lý các ngành công nghiệp

Mục II. Công nghiệp luyện
kim: Không dạy.
Câu hỏi 2: phần câu hỏi và bài
tập: Không yêu cầu HS trả lời

8


38

Địa lý các ngành công nghiệp (tt)

Mục III. Công nghiệp cơ
khí:Không dạy.
Mục V. Công nghiệp hóa
chất: Không dạy.
Câu hỏi 1: phần câu hỏi và bài
tập: Bỏ phần công nghiệp cơ
khí.
Câu hỏi 2: phần câu hỏi và bài
tập: Không yêu cầu HS trả lời

39

33

Một số hình thức chủ yếu của tổ chức
lãnh thổ công nghiệp

40

34

Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản
xuất một số sản phẩm công nghiệp trên
thế giới

41

Ôn tập

42

Kiểm tra viết 1 tiết
Chương IX: ĐỊA LÝ DỊCH VỤ

43

35

Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc
điểm phân bố các ngành dịch vụ

9

Mục III. Đặc điểm phân bố
các ngành dịch vụ trên thế
giới: ý 3, 4, 5 từ" Ở mỗi nước
lại có các thành phố..." đến hết
mục: Không dạy


44

36

Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh
hưởng đến phát triển và phân bố ngành
giao thông vận tải

45

37

Địa lý các ngành giao thông vận tải
(mục I, II, III)

46

Địa lý các ngành giao thông vận tải (tt)
(mục IV, V, VI)

47

38

Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh
đào Xuy-ê và kênh đào Panama

48

40

Địa lý ngành thương mại

Mục IV. Các tổ chức thương
mại thế giới : Không dạy

Chương X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
49

41

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

50

42

Môi trường và sự phát triển bền vững

51

Ôn tập học kỳ II

52

Kiểm tra Học Kỳ II

1.3.Kế hoạch dạy học tự chọn môn Địa lý
Học kì I
Tiết
1

Nội dung
Bám sát bài 2 ôn lại các bước vẽ biểu đồ
10

Ghi chú


2

Kĩ năng tính toán xử lí số liệu

3

Bám sát bài 5,6

4

Bám sát bài 7,8

5

Bám sát bài 9

6

Bám sát bài 11

7

Bám sát bài 12,13

8

Ôn tập

9

Chữa bài kiểm tra

10

Bám sát bài 15

11

Bám sát bài 16,17

12

Bám sát 18,19

13

Bám sát 20,21

14

Bám sát bài 22,23

15

Bám sát bài 26,27

16

Bám sat 28,29
Học kì II
1

Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ

Cột

2

Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ

Tròn

3

Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ

Miền

4

Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ

Đường

5

Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ

Kết hợp

6

Rèn luyện kỹ năng tính toán xử lí số liêu và cách
nhận xét

7

Ôn tập kiểm tra 1 tiết

8

Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ

9

Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ

10

Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ&ôn lại lý thuyết bài
11


35 36
11

Hướng dẫn cách xử lí số liệu bài 38

12

Hoàn thiện báo cáo bài thực hành 38 và tìm hiểu
thêm bài các kênh hình thong SGK,dọc bài 40

13

Vẽ biểu đồ cột ở bài tập 3 thang 157 và tìm hiểu
sâu thêm lí thuyết bài 40

14

Bám sát bài môi trường và tài nguyên thiên nhiên

15

Bám sát bài môi trường và sự phát triển bền vững
và chuẩn bị bài báo cáo về môi trường địa phương

16

Tìm hiểu một số vẫn đề môi trường của địa
phương(Báo cáo kết quả làm việc theo nhóm)

17

Ôn tập

2.SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ LỚP 11
2.1.Nội dung tổng quát
-Trọng tâm của chương trình Địa lí 11 là Địa lí kinh tế - xã hội thế giới:
+Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới giúp học sinh biết được khái quát đặc
điểm của nền kinh tế thế giới; các vấn đề mang tính toàn cầu; một số vấn đề của
châu lục và khu vực;…
+Địa lí khu vực và quốc gia giới thiệu và cung cấp kiến thức về các tổ chức
kinh tế tiêu biểu như Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các nước Đông Nam Á
(ASEAN); các nền kinh tế tiêu biểu của thế giới như Hoa Kì, Liên Bang Nga,
Nhật Bản, Trung Quốc,…
- Bên cạnh việc giúp học sinh có cái nhìn khái quát về bức tranh kinh tế - xã hội
của thế giới, đặc điểm của các nền kinh tế tiêu biểu, Địa lí 11 tiếp tục củng cố và
rèn luyện cho học sinh các kĩ năng quan trọng như đọc bản đồ, vẽ và nhận xét
biểu đồ, phân tích hình ảnh, sơ đồ, nhận xét bảng số liệu,... Ngoài ra, những nội
dung của chương trình Địa lí 11 sẽ giúp học sinh có thái độ đúng đắn trước các
hiện tượng kinh tế - xã hội của một số quốc gia, khu vực, quan tâm đến những
vấn đề như dân số, môi trường,...
2.2.Phân phối chương trình
12


Cả năm : 37 tuần ( 35 tiết )
Học kỳ I : 19 tuần (18 tiết )-kết thúc ở bài 8 (tiết 1)
Học kỳ II : 18 tuần (17 tiết ).
Tiết Bài

Nội dung bài dạy

Hướng dẫn thực hiện

Học kì I
A. KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ-XÃ
HỘI THẾ GIỚI
1

1

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh
tế-xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách
mạng khoa học và công nghệ hiện đại

2

2

Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa nền
kinh tế

3

3

Một số vấn đề mang tính toàn cầu

4

4

Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và
thách thức của toàn cầu hóa đối với các
nước đang phát triển

5

Một số vấn đề của châu lục và khu vực

5

Tiết 1: Một số vấn đề của Châu Phi

6

Tiết 2: Một số vấn đề của Châu Mỹ La
Tinh

7

Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây
13


Nam Á và khu vực Trung Á.
8

Ôn tập.

9

Kiểm tra viết 1 tiết
B. ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA
6

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

10

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư

11

Tiết 2: Kinh tế

12

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa
lãnh thổ sản xuất của Hoa Kỳ
7

Liên minh Châu Âu

13

Tiết 1: EU-Liên minh khu vực lớn trên
thế giới

14

Tiết 2: EU-Hợp tác, liên kết để cùng phát
triển

15

Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về liên minh
Châu Âu
8

16

Liên bang Nga
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
14


17

Ôn tập học kỳ I

18

Kiểm tra Học Kỳ I
Học kì II

19

Tiết 2: Kinh tế

20

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi
GDP và phân bố nông nghiệp Liên bang
Nga
9

Nhật Bản

21

Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát
triển kinh tế

22

Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng
kinh tế

23

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động
kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
10

Cộng hòa nhân dânTrung Hoa (Trung
Quốc)

24

Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

25

Tiết 2: Kinh tế
15


26

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi
của nền kinh tế Trung Quốc

27

Ôn tập

28

Kiểm tra viết 1 tiết
11

Khu vực Đông Nam Á

29

Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

30

Tiết 2: Kinh tế

31

Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á
(ASEAN)

32

Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động
kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
12

Ô-xtrây-li-a

Tiết 1. Khái quát về Ô-xtrâyli-a : Không dạy.GV hướng
dẫn HS dựa vào nội dung
của tiết 1 để làm tư liệu viết
báo cáo cho tiết 2

33

Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về Ô-xtrâyli-a

34

Ôn tập học kỳ II

35

Kiểm tra học kỳ II

2.3.Kế hoạch dạy học tự chọn môn Địa lý lớp 11
16


Học kì I
Tiết

Nội dung

Ghi chú

1

Sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH của các
nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện
đại

2

Xu hướng toàn khu vực hóa kinh tế

3

Một số vấn đề mang tính toàn cầu

4

Ôn kĩ năng vẽ biểu đồ cột, đường. Kiểm tra chất lượng
đầu năm

5

Một số vấn đề châu Phi

6

Một số vấn đề của Mĩ la tinh

7

Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và Trung Á

8

Ôn tập
Ôn lại kĩ năng vẽ biểu đồ tròn, miền

9

Chữa bài kiểm tra
Ôn tập kĩ năng nhận xét bảng số liệu

10

Tự nhiên Hoa Kì

11

Các vấn đề kinh tế, xã hội Hoa Kì

12

Thực hành viết báo cáo tìm hiểu về đất nước Hoa Kì

13

Sự ra đời, phát triển của liên minh châu Âu

14

Thực hành : viết báo cáo tìm hiểu về liên minh châu Âu

15

Tự nhiên, dân cư, xã hội Liên bang Nga

16

Ôn tập
Học kì II

1

Tìm hiểu về kinh tế LB Nga

2

Thực hành: viết báo cáo tìm hiểu về LB Nga
17


3

Tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản

4

Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế Nhật Bản

5

Thực hành: viết báo cáo tìm hiểu về Nhật Bản

6

Ôn tập, ôn lại các kĩ năng vẽ biểu đồ, nhận xét bảng số
liệu

7

Chữa bài kiểm tra

8

Tìm hiểu về Trung quốc: tự nhiên, dân cư, xã hội

9

Bám sát kinh tế Trung Quốc

10

Viết báo cáo về những nét độc đáo ở Trung quốc

11

Tìm hiểu về tự nhiên, dân cư, xã hội khu vực Đông Nam
Á

12

Kinh tế khu vực Đông Nam Á

13

Bám sát hiệp hội các nước Đông Nam Á

14

Thực hành: viết báo cáo về hiệp hội các nước Đông Nam
Á

15

Tìm hiểu các nét nổi bật về Ôxtraylia

16

Ôn tập

3.SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ LỚP 12
3.1.Nội dung tổng quát
- Cấu trúc chương trình Địa lí 12 gồm 3 phần lớn: Địa lí tự nhiên Việt Nam, Địa
lí dân cư Việt Nam, Địa lí kinh tế Việt Nam
+Địa lí tự nhiên Việt Nam giới thiệu bức tranh phong phú về vẻ đẹp thiên
nhiên thông qua các thành phần như núi non, sông nước, sinh vật và các hiện
tượng tự nhiên đặc trưng như khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, bão, thiên nhiên
phân hóa,…
+Địa lí dân cư Việt Nam nổi bật với những đặc điểm của con người nước ta
thông qua tình hình phát triển, cơ cấu dân số, tình hình lao động – việc làm và
quá trình đô thị hóa.
18


+Địa lí kinh tế giúp học sinh thấy được đặc điểm của sự phát triển và phân bố
các ngành kinh tế từ nông nghiệp, công nghiệp tới các ngành dịch vụ.Việc đẩy
mạnh khai thác phát kinh kinh tế - xã hội của bảy vùng đã tạo nên sự phân hóa
và hình thành các vùng kinh tế trên cả nước.
3.2.Phân phối chương trình
Cả năm : 37 tuần (52 tiết)
Học kỳ I : 19 tuần (18 tiết )- kết thúc ở bài 16
Học kỳ II : 18 tuần (34 tiết ).
Tiết Bài Nội dung bài dạy

Hướng dẫn thực hiện

Học kì I
ĐỊA LÝ VIỆT NAM
1

1

Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Vị trí địa lý và lịch sử phát triển lãnh thổ

2

2

Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ

3

3

Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

4

6

Đất nước nhiều đồi núi

5

7

Đất nước nhiều đồi núi (tt)
19


6

8

7

Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của
biển
Kiểm tra 1 tiết

8

9

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

9

10

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tt)

10

11

Thiên nhiên phân hóa đa dạng

11

12

Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tt)

12

13

Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào
lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

13

14

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

14

15

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên
tai
ĐỊA LÝ DÂN CƯ

15

16,17

16

Đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư
nước ta
Ôn tập học kỳ I
20


18

Kiểm tra học kỳ I
Học kì II

19

17

Lao động và việc làm

20

18

Đô thị hóa

21

19

Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự
phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu
người giữa các vùng
ĐỊA LÝ KINH TẾ

22

20

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Địa lý các ngành kinh tế.
Một số vấn đề về phát triển và phân bố
nông nghiệp

23

21

Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Mục 3 : Kinh tế nông thôn
nước ta đang chuyển dịch rõ
nét: Không dạy.
Câu hỏi 3 : phần câu hỏi và
bài tập: Không yêu cầu HS
trả lời

24

22

Vấn đề phát triển nông nghiệp

21

Mục 1: Ngành trồng trọt;
phần b. Sản xuất cây thực


phẩm: Không dạy.
Mục 2: Ngành chăn nuôi;
phần b. Ngành chăn nuôi gia
súc ăn cỏ: Không dạy ngành
chăn nuôi dê, cừu.
25

23

Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ Bài tập 1: ý b: Không yêu
cấu ngành trồng trọt
cầu HS làm.

26

24

Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm Mục 2: Lâm nghiệp; phần b.
nghiệp
Tài nguyên rừng của nước ta
vốn giàu có, nhưng đã bị suy
thoái nhiều: Không dạy.

27

25

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Mục 1: Các nhân tố tác động
tới tổ chức lãnh thổ nông
nghiệp ở nước ta :Không
dạy.
Câu hỏi 1: phần câu hỏi và
bài tập: Không yêu cầu HS
trả lời.

Một số vấn đề về phát triển và phân bố
công nghiệp
28

26

Cơ cấu ngành công nghiệp

29

27

Vấn đề phát triển một số ngành công
nghiệp trọng điểm

30

28

Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

22

Mục 2 : Các nhân tố chủ yếu
ảnh hưởng tới tổ chức lãnh
thổ công nghiệp: Không dạy.


31

29 Thực hành : Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải
thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
Một số vấn đề về phát triển và phân bố
các ngành dịch vụ

32

30

Vấn đề phát triển ngành giao thông vận
tải và thông tin liên lạc

33

31

Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

34

Ôn tập

35

Kiểm tra 1 tiết
Địa lý các vùng kinh tế

36

32

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và Mục 1: Khái quát chung:
miền núi Bắc Bộ
Chỉ dạy nội dung về phạm vi
lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí
địa lí của vùng :Không dạy
phần khái quát còn lại.

37

33

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
ngành ở Đồng bằng sông Hồng

38

35

Vấn đề phát triển kinh tế -xã hội ở Bắc
Trung Bộ

Mục 1: Khái quát
chung :Chỉ dạy nội dung về
phạm vi lãnh thổ, tên các
tỉnh, vị trí địa lí của
vùng: Không dạy phần khái
quát còn lại.
Câu hỏi 1: phần câu hỏi và
bài tập : Không yêu cầu HS

23


trả lời.
39

36

Vấn đề phát triển kinh tế -xã hội ở Duyên Mục 1: Khái quát
hải Nam Trung Bộ
chung :Chỉ dạy nội dung về
phạm vi lãnh thổ, tên các
tỉnh, vị trí địa lí của
vùng : Không dạy phần khái
quát còn lại.
Câu hỏi 1: phần câu hỏi và
bài tập: Không yêu cầu HS
trả lời.

40

37

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên Mục 1: Khái quát
chung :Chỉ dạy nội dung về
phạm vi lãnh thổ, tên các
tỉnh, vị trí địa lí của
vùng : Không dạy phần khái
quát còn lại.
Câu hỏi 1: phần câu hỏi và
bài tập: Không yêu cầu HS
trả lời.

41

38

Thực hành: So sánh về cây công nghiệp
lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa
vùng Tây Nguyên với Trung du miền núi
Bắc Bộ

42

39

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Mục 2: Các thế mạnh và hạn
Đông Nam Bộ
chế của vùng: Không dạy.
Câu hỏi 1: phần câu hỏi và
bài tập: Không yêu cầu HS
trả lời.

43

40

Thực hành: Phân tích tình hình phát triển
công nghiệp ở Đông Nam Bộ
24


44

41

Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên Mục 1: Các bộ phận hợp
ở Đồng bằng sông Cửu Long
thành Đồng bằng sông Cửu
Long: Chỉ dạy nội dung về
phạm vi lãnh thổ, tên các
tỉnh, thành phố, vị trí địa lí
của vùng :
Không dạy phần khái quát
còn lại.

45

42

Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc
phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

46

43

Các vùng kinh tế trọng điểm
ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG

47

44

Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố

48

45

Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố (tt)

49,50,
51

Ôn tập học kỳ II

52

Kiểm tra học kỳ II

3.3. Kế hoạch dạy học tự chọn môn Địa lý lớp 12
Học kì I
Tiết

Nội dung
25

Ghi chú


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×