Tải bản đầy đủ

Tổ chức công tác kế toán

Chương 6: Tổ chức công tác kế toán
Tổ chức công tác kế toán được hiểu là một hệ thống bao gồm các yếu tố:
tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức áp dụng các phương pháp kế toán, tổ chức vận
dụng các chế độ thể lệ kế toán hiện hành và mối quan hệ giưa các yếu tố đó để
thực hiện công tác kế toán của đơn vị
6.1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN Ở CÁC ĐƠN VỊ
* Thu nhận thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị:
* Hệ thống hoá, xử lý thông tin
* Cung cấp thông tin:
6.2. Ý NGHĨA, YÊU CẦU
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁNNHIỆM

VỤ

CỦA

6.2.1. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán

Tổ chức tốt công tác kế toán sẽ nâng cao hiệu quả công việc kế toán qua
đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị
6.2.2. Yêu cầu của tổ chức công tác kế toán
Phải đảm bảo yêu cầu sau:
* Khoa học và hợp lý, chấp hành đúng các chính sách, chế độ,tài chính kế
toán hiện hành.
* Phù hợp với đặc điểm của đơn vị.
* Phù hợp với biên chế và khả năng trình độ của cán bộ nhân viên kế
toán.
* Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ kế toán mà Nhà nước và đơn vị
yêu cầu.
* Tiết kiệm chi phí hạch toán.
6.2.3. Nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán
* Tổ chức hợp lý bộ máy kế toán
* Xác định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán với các
bộ phận liên quan
* Tổ chức vận dụng chế độ kế toán, hiện hành ban hành phù hợp với điều
kiện của đơn vị .
* Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý
6.3. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN


6.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban
đầu
- Xác định hệ thống chứng từ áp dụng ở đơn vị:
- Tổ chức lập chứng từ kế toán:
+ Tổ chức hạch toán ban đầu
+ Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ nội sinh- là các nghiệp vụ thực
hiện vào cuối kỳ kế toán để lập báo cáo kế toán (bút toán cuối kỳ).
- Tổ chức luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán
- Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán
(Chép slide 1 đính kèm)
6.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán.
- Xác định số lượng TK kế toán tổng hợp, TK chi tiết áp dụng ở đơn vị.
- Xác định nội dung, kết cấu, phạm vi ghi chép trên các TK.
6.3.3. Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán
- Lựa chọn một trong các hình thức kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể
của đơn vị
- Xây dựng hệ thống sổ kế toán phù hợp với hình thức kế toán đã lựa
chọn.

- Tổ chức ghi chép các nghiệp vụ vào các sổ kế toán theo đúng quy tắc,
trình tự ghi sổ.
6.3.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán.
- Tổ chức xây dựng hệ thống báo cáo kế toán áp dụng ở đơn vị .
- Tổ chức lập các Báo cáo kế toán của đơn vị.
6.3.5. Tổ chức bộ máy kế toán
- Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán áp dụng ở đơn vị
- Xác định biên chế cán bộ, nhân viên bộ máy kế toán. Phân công các bộ
phận kế toán (phần hành kế toán) và phân công nhiệm vụ của từng nhân viên kế
toán
- Tổ chức bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn
6.3.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán.
- Tổ chức xây dựng hệ thống báo cáo kế toán áp dụng ở đơn vị (các Báo
cáo tài chính và các Báo cáo kế toán quản trị).
- Tổ chức lập các Báo cáo kế toán của đơn vị.


6.3.5. Tổ chức bộ máy kế toán
- Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán áp dụng ở đơn vị
- Xác định biên chế cán bộ, nhân viên bộ máy kế toán. Phân công các bộ
phận kế toán (phần hành kế toán) và phân công nhiệm vụ của từng nhân viên kế
toán
- Tổ chức bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn
(Chép slide số 2,3 đính kèm)
6.3.6. Tổ chức thực hiện kiểm tra kế toán nội bộ.
- Xác định những nội dung cần kiểm tra
- Xây dựng kế hoạch và chế độ kiểm tra kế toán trong toàn đơn vị.
- Tổ chức và hướng dẫn cho tự bản thân kế toán viên kiểm tra việc ghi sổ,
hạch toán của mình
- Tổ chức kiểm tra công tác kế toán của các bộ phận kế toán và các đơn vị
kế toán trong toàn đơn vị
6.3.7. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán
- Trang bị và lắp đặt hệ thống máy tính
- Lựa chọn và cài đặt phần mềm cần thiết
- Xây dựng hệ thống danh mục các đối tượng và tổ chức mã hóa đối
tượng quản lý
- Tổ chức bố trí sắp xếp phân công cán bộ kế toán, phân quyền cập nhật,
khai thác thông tinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×