Tải bản đầy đủ

lam quen voi chu cai g, y

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Chñ ®Ò: Quê hương đất nước – Bác Hồ

Đề tài: làm quen chữ cái g - y
Giáo viên:Trần Thị Hương
Lớp

:

Ghép 5


GV: Lê Thị Xuân Huyền


Hoạt động 2:
Làm quen chữ cái g, y


n h a r ô ng

\


nh a rôn g
\


ggn ha y xo a n g


nhay xoang


y


ygy


Trò chơi luyện tập
•TC1: Ai đọc chữ nhanh


g
y


*Trß ch¬i 3:


g

g

ZÝc z¾c cïng bÐ yªu.

y

g

y

y

g
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×