Tải bản đầy đủ

CÂU 9 11 ÔN TẬP TRIẾT

CÂU 9: Quan hệ giai cấp – dân tộc? Ý nghĩa trong công cuộc đổi mới hiện nay ở
Việt Nam.
* Quan hệ giai cấp – dân tộc:
- Dân tộc là cộng đồng xã hội - tộc người ổn định bền vững, là sự kết tinh độc đáo
các thể cộng đồng về lãnh thổ, về ngôn ngữ, về kinh tế, về văn hóa, tâm lý và tính cách.
Nh ng c ng n g ng i
c coi là dân t c có các c tr ng ch y u sau:
M t là, c ng n g v lãnh th , bao g m ch quy n v vùng t , vùng tr i, vùng
bi n, h i o , th m l c a , v.v. Trong m t qu c gia nhi u dân t c thì lãnh th qu c gia
g m lãnh th c a t t c các dân t c thu c qu c gia y h p thành. Lãnh th là ch quy n
không th chia c t, là c s hình thành nên t qu c c a m i qu c gia dân t c.
Hai là, c ng n g v kinh t . C ng n g chung v kinh t m b o cho s t n t i
và th ng nh t c a m i qu c gia dân t c.
Ba là, c ng n g v ngôn ng . M i dân t c u có ngôn ng riêng c a dân t c
mình, nh ng trong m t qu c gia bao gi c ng có m t ngôn ng chung th ng nh t. Ngôn
ng
c ch n làm ngôn ng th ng nh t c a dân t c qu c gia bao gi c ng là s n ph m
và k t qu t t y u c a m t quá trình h t s c lâu dài c a s phát tri n kinh t - xã h i. Ví
d , các dân t c anh em trên lãnh th Vi t Nam nh ng i Tày, ng i Thái, ng i Nùng,
ng i M n g, ng i Ê ê, u có ngôn ng c a dân t c mình. Nh ng ti ng Kinh (Vi t)
c coi là ngôn ng chung c a dân t c Vi t Nam. M t dân t c có th dùng các ngôn

ng khác nhau
giao ti p nh ng ti ng m
- ngôn ng chung c a dân t c, m t qu c
gia th ng nh t là c tr ng b n ch t và là nhân t k t n i các dân t c thành m t qu c gia
có ch quy n. Ngôn ng là n n t ng v n hoá n g th i còn là di s n v n hoá tinh th n
c a dân t c.
B n là, c ng n g v v n hóa, tâm lý, tính cách. V n hoá là y u t c bi t trong
s g n k t c ng n g dân t c th ng nh t. c tr ng chung c a v n hoá dân t c là th ng
nh t trong tính a d ng. V n hoá là n g l c phát tri n c a dân t c, là công c b o v
c l p, ch quy n c a m i qu c gia dân t c. u tranh b o v ch quy n dân t c bao
g m u tranh ch ng n g hoá v v n hoá. n g th i, m i dân t c có tâm lý, tính cách
riêng. Nó ph n ánh nh ng i u ki n s ng, i u ki n a lý, dân c , v n hoá, v.v.
B n c ng n g này v a k t dính dân t c v a t o ra n g l c
m i dân t c phát
tri n.
- N m 1919, trong tác ph m “Sáng ki n v i ”, Lênin ã nêu ra m t n h ngh a v
giai c p : “Ng i ta g i là giai c p, nh ng t p oàn ng i to l n khác nhau v a v
c a h trong m t h th ng s n xu t xã h i nh t n h trong l ch s , khác nhau v quan h
c a h (th n g thì nh ng quan h này c pháp lu t quy n h và th a nh n) i v i
nh ng t li u s n xu t, v vai trò c a h trong t ch c lao n g xã h i, và nh v y là
khác nhau v cách th c h n g th và v ph n c a c i xã h i ít ho c nhi u mà h
c
h n g. Giai c p là nh ng t p oàn ng i , mà t p oàn này thì có th chi m o t lao
n g c a t p oàn khác, do ch các t p oàn ó có a v khác nhau trong m t ch
kinh t - xã h i nh t n h”.
Nh v y, nói giai c p là nói n s khác nhau gi a các t p oàn ng i v a v
trong m t h th ng s n xu t xã h i nh t n h. a v khác nhau này c th hi n ba
quan h xét t ba m t trong quá trình s n xu t nh sau:
Th nh t , khác nhau v quan h c a h i v i t li u s n xu t (s khác nhau ó
c pháp lu t quy n h và th a nh n).


Th hai, khác nhau v vai trò c a h trong t ch c lao n g , trong t ch c qu n lý
s n xu t.
Th ba, khác nhau v ph n g th c và quy mô thu nh p hay phân ph i c a c i xã
h i.
ây, khác nhau v quan h i v i t li u s n xu t là s khác nhau c b n nh t.
Trong n h ngh a, Lênin ch ra th c ch t c a tình tr ng xã h i phân chia giai c p là do
t p oàn này có th chi m o t s n ph m lao n g c a t p oàn khác. Trong xã h i có
giai c p, ngoài giai c p th ng tr và giai c p b tr (nh ng giai c p c b n c a xã h i) còn

có các giai c p, t ng l p trung gian khác. B ph n này không có v trí c b n trong
ph n g th c s n xu t th ng tr , nó th n g xuyên b phân hoá. Nhân t chi ph i s phân
hoá này chính là l i ích. Ngh a là các giai c p trung gian, các t ng l p trung gian ng v
giai c p nào trong xã h i là do l i ích c a h chi ph i.
- Quan h giai c p – dân t c :
a. Vai trò c a giai c p i v i dân t c:
Trong quan h bi n ch ng gi a giai c p và dân t c thì quan h giai c p xét n
cùng là nhân t có vai trò quy t n h i v i s hình thành dân t c, tính ch t dân t c, xu
h n g phát tri n c a dân t c.
Áp b c giai c p là nguyên nhân c n b n, sâu xa c a áp b c dân t c. Dân t c này
áp b c, th ng tr dân t c khác v th c ch t là giai c p th ng tr dân t c này áp b c, bóc
l t dân t c khác.
Nhân t giai c p là nhân t c b n, hàng u trong phong trào gi i phóng dân t c.
i u này th hi n ch , giai c p nào lãnh o phong trào, nh ng giai c p nào là nòng
c t c a phong trào, liên minh v i giai c p nào. Nh ng i u này có nh h n g mang tính
quy t n h i v i th ng l i c a phong trào gi i phóng dân t c.
b. Vai trò c a dân t c i v i giai c p:
S tác n g c a dân t c i v i giai c p th hi n, dân t c là a bàn tr c ti p c a
các quá trình kinh t - xã h i, là c s c a cu c u tranh giai c p c a giai c p công
nhân. Các cu c cách m ng xã h i và trình
phát tri n dân t c có vai trò to l n i v i
trình
phát tri n giai c p.
Vn
dân t c là v n
c b n, hàng u c a cách m ng vô s n. V n
dân t c
ch
c nh n th c và gi i quy t úng n trên l p tr n g c a giai c p công nhân.
Phong trào gi i phóng dân t c nh h n g to l n n u tranh giai c p.
Trong l ch s , khi giai c p ang lên, i bi u cho s phát tri n c a l c l n g s n
xu t, cho s ti n hóa c a xã h i thì nó c ng là giai c p i bi u cho l i ích chân chính
c a dân t c. Giai c p ó có kh n ng n m ng n c dân t c
t p h p l c l n g, ch ng
giai c p th ng tr ph n n g và ch ng b n áp b c thu c các dân t c khác.
Khi giai c p th ng tr ã tr thành l i th i và ph n n g thì l i ích giai c p c a nó
mâu thu n gay g t v i l i ích dân t c. Nó s n sàng v t b l i ích dân t c
bo v li
ích giai c p. Trong cu c u tranh Pháp - Ph , giai c p t s n Pháp khi y ã s n sàng
bán n g l i ích dân t c Pháp b o v l i ích c a giai c p t s n.
n g ta gi n g cao ng n c ch ngh a yêu n c và ng n c ch ngh a xã h i,
th c hi n th ng l i s nghi p cách m ng gi i phóng dân t c và xây d ng t n c theo
n h h n g xã h i ch ngh a trong công cu c i m i hi n nay chính là s k t h p hài
hòa gi a l i ích dân t c và l i ích giai c p, thúc y ti n b xã h i.
* Ý ngh a trong công cu c i m i hi n nay Vi t Nam:
Trong th c ti n công cu c xây d ng CNXH và b o v T qu c XHCN hi n nay,
vi c v n d ng và phát tri n sáng t o t t n g H Chí Minh v m i quan h bi n ch ng
gi a v n
dân t c và v n
giai c p càng có ý ngh a c c k quan tr ng h t s c c p


thi t. B i vì, th c t cho ta bài h c là, có th i k , khi tri n khai các nhi m v xây d ng
CNXH, ã có lúc n g ta ph m sai l m nóng v i, ch quan, duy ý chí, quá nh n m nh
vn
giai c p nên ã xem nh v n
dân t c trong vi c ho ch n h và th c hi n chi n
l c phát tri n kinh t xã h i, d n n l i ích các giai c p, t ng l p không c tính n
y
và k t h p hài hoà, s c m nh dân t c không c phát huy nh m t trong nh ng
n g l c ch y u nh t. Nh ng ngay sau ó, n g ta ã k p th i kh c ph c có hi u qu
c v ph n g i n nh n th c lý lu n c ng nh trong ho t n g th c ti n v v n
này.
Tuy th , trong nh ng n m g n ây, n c ta ã n y sinh ý ki n cho r ng: m i quan h
gi a v n
dân t c v i v n
giai c p lu n ch ng trong ch ngh a Mác - Lê nin, t
t n g H Chí Minh ch úng v i m t s n c khác nào ó, còn Vi t Nam v n là n c
thu c a , n a phong ki n, v n
dân t c bao gi c ng chi ph i, khi nào n g nh n
m nh v n
giai c p thì u d n n sai l m. T ó, h
xu t ý ki n theo h n g nh n
m nh m t chi u v n
dân t c, tách v n
dân t c kh i v n
giai c p, h th p ý
ngh a quan tr ng, b c thi t c a v n
giai c p, không l y quan i m giai c p làm quan
i m c s l p tr n g
xem xét, gi i quy t v n
dân t c. Theo h , n c ta hi n nay
ch nên
ra và gi i quy t nh ng v n
dân t c, còn v n
giai c p không nên t ra.
M c tiêu ''dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , v n minh'' c h n g
tình, nh ng gi i thích theo h n g phi giai c p, ngh a là không nh t thi t ph i theo n h
h n g XHCN. Th c ch t là h bác b
n g l i gi i quy t v n
dân t c theo l p
tr n g c a giai c p công nhân. Quan i m nêu trên i ng c v i con n g mà H Chí
Minh, n g ta và nhân dân ta ã l a ch n, và rõ ràng là không phù h p v i th c ti n c a
l ch s cách m ng Vi t Nam. Th c ti n ó ã ch ra r ng, trong b t c giai o n nào, s
nghi p cách m ng c a nhân dân ta u ph i k t h p nhu n nhuy n l i ích giai c p v i
l i ích dân t c; trong ch ngh a yêu n c Vi t Nam luôn lu n g n bó h u c v i lý
t n g c a giai c p công nhân Vi t Nam. N n c l p th t s c a dân t c; t do, s giàu
m nh, v n minh và h nh phúc c a nhân dân ch có th t
c m t cách b n v ng
trong s nghi p cách m ng theo m c tiêu, lý t n g c a giai c p công nhân. B i v y,
ngay t khi kh i x n g và lãnh o công cu c i m i, n g ta ã xác n h rõ: i m i
không ph i là thay i m c tiêu XHCN mà là quan ni m úng n h n v CNXH và
th c hi n m c tiêu y b ng nh ng hình th c; b c i và bi n pháp phù h p. Nói cách
khác, gi v ng n h h n g XHCN là nguyên t c c b n c a quá trình i m i. Th c ti n
cách m ng Vi t Nam t i h i n g toàn qu c l n th VI n nay, n g ta ã ngày
càng c th hoá và hoàn thi n n g l i i m i toàn di n, mà th c ch t là nh n th c
úng n và sâu s c h n v ch ngh a Mác - Lênin và t t n g H Chí Minh, k t h p
úng n v n
dân t c v i v n
giai c p trong công cu c xây n g CNXH n c ta.
V n ki n c a n g ta t i i h i l n th IX ã xác n h rõ: “m i quan h gi a các giai
c p, các t ng l p xã h i là quan h h p tác và u tranh trong n i b nhân dân, oàn k t
và h p tác lâu dài trong s nghi p xây n g và b o v T qu c c s lãnh o c a
n g . L i ích giai c p công nhân th ng nh t v i l i ích toàn dân t c trong m c tiêu
chung là: c l p dân t c g n li n v i ch ngh a xã h i”.
Ph n g h n g v n d ng và phát tri n t t n g c a H Chí Minh trong s nghi p
i m i là n m v ng quan i m th c ti n, v n d ng và phát tri n sáng t o t t n g c a
Ng i
gi i quy t úng n v n
do th c ti n t ra.N i dung ch y u
v n d ng
t t n g H Chí Minh vào th c ti n Vi t n m hi n nay c b n nh sau:
- Kiên n h i theo con n g mà H Chí Minh ã l a ch n. ó là ti p t c con
n g xây d ng xã h i ch ngh a v i nh ng c tr ng c b n c v ch ra trong c n g


l nh xây d ng t n c trong th i kì quá
lên CNXH mà i h i n g l n VII ã v ch
ra.
- D a vào s c m nh c a toàn dân :
+ Th n g xuyên ch m lo xây d ng và phát tri n ngu n l c con ng i .
+ Ti p t c xây d ng và c ng c kh i i oàn k t toàn dân.
+ Tôn tr ng quy n làm ch c a toàn dân.
+ D a trên s c m nh c a dân,xây d ng kh i i oàn k t dân t c d a trên giá tr
truy n th ng v n hóa dân t c.
- Xây d ng và ch nh n h th ng chính tr trong s ch và v ng m nh.

CÂU 10: Hãy phân tích m i quan h bi n ch n g gi a t n t i xã
h i và ý th c xã h i ? Ý ngh a trong công cu c i m i hi n nay
Vi t Nam.
* Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội:
- Tồn tại xã hội là phạm trù chỉ toàn bộ đời sống vật chất và những điều kiện vật
chất của xã hội. Bao gồm hoàn cảnh địa lý, dân cư và phương thức sản xuất. Trong đó
phương thức sản xuất giữ vai trò quyết định.
- Ý thức xã hội là thuộc lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm tư tưởng
cùng những tình cảm tâm trạng, nẩy sinh từ tồn tại xã hội và phản ảnh tồn tại xã hội
trong những giai đoạn phát triển lịch sử xã hội nhất định.
Phân tích:
Ý thức xã hội là thuộc Lĩnh vực đời sống tinh thần: Đời sống con người chia làm
2 loại, đời sống vật chất và đời sống tinh thần. i s ng tinh th n bao g m ý th c xã h i
và ho t n g c a con ng i trong l nh v c tinh th n. Vì th ý th c xã h i ch là m t b
ph n c a i s ng tinh th n.
Ý thức xã hội bao gồm những quan điểm tư tưởng, tình cảm, tâm trạng phản ánh
tồn tại xã hội nhất định - theo từng giai đoạn.
K t c u c a Ý th c xã h i :
Ý thức xã hội rất đa dạng. Có nhiều cách chia, cách chia phổ biến nhất là theo
cấp độ có tâm lý xã hội, hệ tư tưởng.
Thứ nhất: Tâm lý xã hội là Bao gồm toàn bộ những tình cảm, tâm trạng, tập
quán... của cộng đồng người được hình thành 1 cách tự phát từ cuộc sống con người.
Tâm lý xã h i bi u hi n r t ph c t p b i nh ng c ng n g ng i khác nhau, nh ng
i u ki n khác nhau, cu c s ng khác nhau s bi u hi n khác nhau. Tâm lý xã h i có tính
lây lan, trong quá trình ph n ánh t n t i xã h i nó có s truy n c m lây lan
Th 2: h t t n g là nh ng quan i m t t n g ã c khái quát hóa h th ng
hóa d i d ng các h c thuy t v chính tr , pháp quy n, o c , ngh thu t, tôn giáo,
khoa h c…
+ H t t n g hình thành t giác trong quá trình tích c c c a t duy.
+ H t t n g c a giai c p th ng tr là h t t n g th ng tr .
+ H t t n g không n g nh t v i chân lý. H t t n g ph n ánh úng hi n th c
m i là chân lý.
+ Ý th c xã h i v a có tính giai c p v a có tính nhân lo i.


Ngoài ra còn chia ý th c xã h i thành ý th c xã h i thông th n g và ý th c lý
lu n.
+ Ý th c xã h i thông th n g là nh ng tri th c, nh ng quan ni m c a con ng i
hình thành m t cách tr c ti p trong ho t n g th c ti n hàng ngày, ch a c h th ng
hoá, khái quát hoá.
VÍ D : Tr i chu n b m a, thông th n g m i ng i i ra ngoài, có ý th c mang
theo áo m a
+ Ý th c lý lu n là nh ng t t n g quan i m
c h th ng hoá, khái quát hoá
thành các h c thuy t xã h i và c trình bày d i d ng nh ng khái ni m, ph m trù, quy
lu t.
VÍ D : Bác H a ra lý lu n v xây d ng Nhà n c pháp quy n c a dân, do
dân, vì dân.
Tính giai c p c a ý th c xã h i
- Khi nào xu t hi n giai c p, Nhà n c , khi ó ý th c xã h i mang tính giai c p.
- Giai c p nào n m quy n th ng tr thì ý th c xã h i ph c v cho giai c p ó
- H t t n g c a ch ngh a Mác – Lênin ph c v cho giai c p công nhân và nhân
dân lao n g vì h c thuy t c a nó mang b n ch t c a Giai c p công nhân.
Quan h bi n ch n g gi a t n t i xã h i và ý th c xã h i : :
- Vai trò quy t n h c a t n t i xã h i v i ý th c xã h i:
Th nh t: Nhìn chung t n t i xã h i nào thì ý th c xã h i y. Ví d trong chi n
tranh, th i k bao c p, th i k i m i thì ý th c xã h i m i th i k là khác nhau.
Th 2: khi t n t i xã h i thay i (nh t là khi ph n g th c s n xu t thay i ) thì
nh ng t t n g tình c m tâm tr ng c a ý th c xã h i s m mu n c ng thay i theo.
Th 3: t n t i xã h i quy t n h n i dung, tính ch t, c i m xu h n g phát tri n
c a các hình thái ý th c xã h i
Th c ch t quan h v t ch t quy t n h ý th c xã h i. Ví d : tranh ch p n y sinh
ch y u là do l i ích kinh t .
- Tính c l p t n g i :
+ Vì sao ý th c xã h i có tính c l p t n g i : có 3 lý do sau:
Th nh t: Ý th c xã h i có c u trúc ph c ph p, ch u tác n g c a nhi u y u t c
v t ch t và tinh th n, c truy n th ng và hi n i , vì th nó có tính c l p t n g i .
Th 2: M i hình thái ý th c xã h i ph n ánh 1 l nh v c c a i s ng xã h i, nó có
quy lu t “riêng: loric c a nó. Vì th trong quá trình ph n ánh t n t i xã h i nó có tính
c l p t ng i.
Th 3: trong xã h i có nh ng l c l n g mu n níu kéo ý th c xã h i ó vì n g
ch m l i ích c a h .
+ Tính c l p t n g i bi u hi n nh th nào:
Th nh t: Tính l c h u ( i sau) b o th vì ý th c ph n nh không th c cu c s ng.
do s c c a tâm lý. Do có nh ng l c l n g níu kéo.
Th 2: Ý th c xã h i có tính k th a: trong quá trình ph n ánh xã h i ã có k
th a nh ng t t n g tích c c tr c ó. Tuân theo Quy lu t ph n h c a ph n h
Th 3: Tính v t tr c : t n t i xã h i ch a có nh ng ý th c xã h i ã có. V t
tr c có v t tr c trên c s khách quan, v t tr c o t n g .
Th 4: S tác n g l n nhau gi a các hình thái ý th c xã h i, c bi t là y u t
chính tr .
Th 5: s tác n g tr l i c a ý th c xã h i i v i t n t i xã h i: s tác n g
theo hai h n g, n u ý th c xã h i ti n b thì thúc y t n t i xã h i phát tri n, n u ý
th c xã h i l c h u thì c n tr . S ph thu c trên 3 y u t :
+ Tính úng n khách quan khoa h c c a b n thân ý th c xã h i ó ph n ánh t n
t i xã h i.
+ ph thu c ý th c y thâm nh p vào qu n chúng nhân dân n âu
+ ph thu c vào m c
v n d ng úng n sáng t o c a ch th lãnh o qu n
lý.


Ý ngh a ph n g pháp lu n:
Th nh t , t n t i xã h i óng vai trò quy t n h ý th c xã h i, t c m t i s ng
tinh th n c a xã h i. Vì v y, mu n xoá b hình thái ý th c xã h i c l i th i, l c h u,
b o th , trì tr thì tr c h t ph i c i t o t n t i xã h i sinh ra nó.
Thí d : mu n thay i t duy manh mún, nh l c a ng i nông dân thì c n ph i
a công nghi p hoá, hi n i hoá cùng v i các ti n b khoa h c k thu t ng d ng vào
trong s n xu t nông nghi p. T ó, s làm thay i cách ngh , cách làm th công, truy n
th ng c a ng i nông dân sang làm n l n trên c s áp d ng nh ng ti n b khoa h c và
công ngh hi n i vào s n xu t nông nghi p cho n ng su t cao.
Th hai, ý th c xã h i có s tác n g tr l i t n t i xã h i. Vì v y, c n u tranh
ch ng l i các t t n g b o th , l c h u, ph n ti n b , ph n khoa h c nh m thúc y xã
h i phát tri n.
Thí d : c n u tranh ch ng l i các t t n g ng i i m i, ch m i m i, ch m áp
d ng các ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t.
Th ba, ý th c xã h i có tính k th a. Vì v y, trong quá trình phát tri n c n ph i
k th a nh ng giá tr truy n th ng c a dân t c và không ng ng ti p thu, ng d ng nh ng
thành t u v n hoá, khoa h c k thu t và công ngh c a nhân lo i vào s n xu t nh m
nâng cao n ng su t lao n g ; góp ph n th c hi n th ng l i m c tiêu: "Dân giàu, n c
m nh, xã h i công b ng, dân ch , v n minh".
Th t , ý th c xã h i có tính v t tr c , d báo xu h n g v n n g và phát tri n
c a xã h i t n g lai.
Vì v y, c n ph i tích c c y m nh nghiên c u khoa h c nh m phát hi n nh ng
quy lu t v n n g, phát tri n khách quan c a t nhiên, xã h i và con ng i . T ó, n g
và Nhà n c c n có c ch , chính sách và gi i pháp khoa h c nh m thúc y s ti n b
và phát tri n c a xã h i; n g th i ng n ng a c nh ng nguy c x u phát sinh trong
i s ng xã h i nh : bão l t, n g t , sóng th n, d ch b nh, kh ng ho ng toàn c u...
Th n m, nghiên c u các hình thái xã h i, trong ó, ý th c chính tr , ý th c pháp
lu t nh h n g tr c ti p n i s ng xã h i, n vi c hình thành ý th c công dân và
th c hành ý th c xã h i. Vì v y, n g và Nhà n c ta c n tích c c tuyên truy n các ch
tr n g, n g l i, chính sách và pháp lu t c a Nhà n c vào trong i s ng xã h i.

* Ý ngh a trong công cu c

i

m i hi n nay

Vi t Nam:

Báo cáo chính tr c a Ban ch p hành trung n g t i i h i VII ch rõ: s nghi p
phát tri n kinh t t con ng i vào v trí trung tâm, th ng nh t t ng tr n g kinh t v i
công b ng xã h i và ti n b xã h i. Th hi n m c tiêu chính sách xã h i th ng nh t v i
m c tiêu phát tri n kinh t , u nh m phát huy s c m nh c a nhân t con ng i và vì
con ng i . K t h p hài hòa gi a phát tri n kinh t v i phát tri n v n hóa xã h i, gi a
t ng tr n g kinh t v i ti n b xã h i, gi a i s ng v t ch t và i s ng tinh th n c a
nhân dân. Coi phát tri n kinh t là c s và ti n
th c hi n chính sách xã h i, th c
hi n t t chính sách xã h i là n g l c thúc y phát tri n kinh t . ó là n i dung ch o
quá trình gi i quy t mâu thu n có th có trong vi c u t phát tri n kinh t b t k n n
kinh t hàng hóa nào. i v i chúng ta trong ch
xã h i ch ngh a, v n
ó ã ph i
luôn luôn là v n
c quan tâm v i y
tinh th n trách nhi m.


Ta ph i nh n th c hi u qu kinh t g n li n v i hi u qu xã h i, kinh t phát tri n

t o ra i u ki n lành m nh hóa các quan h xã h i, b o v truy n th ng v n hóa,
o c , l i s ng t t p c a t ng gia ình và c dân t c. Ta ph i y m nh t ng tr n g
kinh t t o c h i cho m i t ng l p nhân dân t do làm n theo pháp lu t s là m t ti n
b l n v m t xã h i, là th c hi n t t dân ch hóa trong l nh v c kinh t . Nhà n c ta
ph i có c ch chính sách thích áng nh m n g viên toàn xã h i ti t ki m
u t
phát tri n,
y m nh h n n a t ng tr n g kinh t theo ph n g h n g nhi m v mà
chi n l c kinh t - xã h i
ra. T ó mà gi i quy t t t h n vi c làm thu nh p và i
s ng t o ti n
v t ch t cho vi c x lý các v n
xã h i. Tuy nhiên t ng tr n g kinh t
không t nó gi i quy t c t t c các nh ng
xã h i, c ng không ph i ch n lúc
kinh t phát tri n cao m i quan tâm n nh ng v n
xã h i. Ng c l i, chính vi c ta
gi i quy t t t nh ng v n
xã h i là i u ki n quy t n h
thúc y t ng tr n g kinh
t . Chúng ta không th có s m ngay m t xã h i t t p trong khi kinh t n c ta còn
kém phát tri n, n ng su t lao n g th p, kinh t k thu t còn l c h u, nh ng ta ph i k t
h p ngay t u t ng tr n g kinh t v i ti n b và công b ng xã h i, t ng b c xây
d ng XH n c ta trong ó nhân dân làm ch các công vi c Nhà n c , m i ng i s ng
nhân ái, có v n hóa, tôn tr ng pháp lu t, k c n g, không còn áp b c b t công, ai c ng
có i u ki n làm n sinh s ng, m no, t do, h nh phúc.
Hi n nay, nhi u v n
XH còn ph c t p không ph i do KT kém phát tri n, mà
còn do chúng ta còn buông l ng lãnh o qu n lý t ng n i t ng lúc, ch a quan tâm
úng m c n vi c qu n lý các v n
XH, ch a chú tr ng k t h p t ng tr n g KT v i
ti n b XH và công b ng XH. H n g t i, Nhà n c , t ng a ph n g và t ng cán b
n g viên ph i t o cho ng i dân có công n vi c làm, Nhà n c t o cho ng i lao
ng
c làm ch m t ph n t li u SX, nh nông dân c giao ru ng t , công nhân
viên ch c có c ph n c phi u trong các doanh nghi p Nhà n c và t nhân. Ch tr n g
b o v và khuy n khích công dân làm giàu h p pháp, c h n g th v n hóa, giáo d c
ào t o, ch m sóc y t , c h n g th t n g x ng v i công s c, ti n c a b vào SX
kinh doanh. Ph i th c hi n phân ph i công b ng theo lao n g , ch ng t t n g bình
quân l i, ãi ng x ng áng tài n ng, m r ng các phúc l i XH , i m i t t chính
sách b o hi m XH , b o v s c kh e, nâng cao th l c c a nhân dân, b o m nhu c u
thu c ch a b nh. Th c hi n t t chính sách n n áp ngh a, xóa ói gi m nghèo, t o
phong trào oàn k t giúp
trong nhân dân theo truy n th ng “lá lành ùm lá rách”,
t n g thân t n g ái ùm b c l n nhau, y m nh h n n a ch ng tham nh ng m t b t
công XH nghiêm tr ng hi n nay. C i cách ch
ti n l n g
ng i lao n g h ng hái
làm vi c
s ng và nâng lên m c s ng, m c óng góp cho XH.


V n d ng m i quan h này t i h i ngh i bi u toàn qu c gi a nhi m k khóa
VII n g ta ã nêu quan i m : t t n g ch o xuyên su t nh ng ch tr n g chính
sách c a n g và Nhà n c v các l nh v c v n hóa , XH là ch m sóc , b i d n g và
phát huy nhân t con ng i v i t cách v a là n g l c , v a là m c tiêu c a CM . Trong
ó vi c làm, công b ng XH , nâng cao dân trí, lành m nh hóa XH, b o v và phát huy
b n s c v n hóa dân t c, ch m sóc và b o v s c kh e nhân dân là v n
n i lên hi n
nay.

CÂU 11: Quan i m Mácxít v con ng i và b n ch t con
ng i . Ý ngh a trong vi c phát huy nhân t con ng i hi n nay
Vi t Nam.
* Quan i m Mácxít v con ng i và b n ch t con ng i
Tri t h c Mác ã k th a quan ni m v con ng i trong l ch s tri t h c, n g
th i kh ng n h con ng i hi n th c là s th ng nh t gi a y u t sinh h c và y u t xã
h i.
Ti n
v t ch t u tiên quy s t n t i c a con ng i là gi i t nhiên. C ng do
ó, b n tính t nhiên c a con ng i bao hàm trong nó t t c b n tính sinh h c, tính loài
c a nó. Y u t sinh h c trong con ng i là i u ki n u tiên quy n h s t n t i c a con
ng i . Vì v y, có th nói: Gi i t nhiên là "thân th vô c c a con ng i "; con ng i là
m t b ph n c a t nhiên; là k t qu c a quá trình phát tri n và ti n hoá lâu dài c a môi
tr n g t nhiên.
Tuy nhiên, i u c n kh ng n h r ng, m t t nhiên không ph i là y u t duy nh t
quy n h b n ch t con ng i . c tr ng quy n h s khác bi t gi a con ng i v i th
gi i loài v t là ph n g di n xã h i c a nó. Trong l ch s ã có nh ng quan ni m khác
nhau phân bi t con ng i v i loài v t, nh con ng i là n g v t s d ng công c lao
n g, là "m t n g v t có tính xã h i", ho c con ng i n g v t có t duy... Nh ng quan
ni m trên u phi n di n ch vì nh n m nh m t khía c nh nào ó trong b n ch t xã h i
c a con ng i mà ch a nêu lên c ngu n g c c a b n ch t xã h i y.
V i ph n g pháp bi n ch ng duy v t, tri t h c Mác nh n th c v n
con ng i
m t cách toàn di n, c th , trong toàn b tính hi n th c xã h i c a nó, mà tr c h t là
lao n g s n xu t ra c a c i v t ch t. "Có th phân bi t con ng i v i súc v t, b ng ý
th c, b ng tôn giáo, nói chung b ng b t c cái gì c ng c . B n thân con ng i b t u
b ng s t phân bi t v i súc v t ngay khi con ng i b t u s n xu t ra nh ng t li u
sinh ho t c a mình - ó là m t b c ti n do t ch c c th c a con ng i quy n h. S n
xu t ra nh ng t li u sinh ho t c a mình, nh th con ng i ã gián ti p s n xu t ra
chính i s ng v t ch t c a mình". Thông qua ho t n g s n xu t v t ch t; con ng i ã
làm thay i , c i bi n gi i t nhiên: "Con v t ch s n xu t ra b n thân nó, còn con ng i
thì tái s n xu t ra toàn b gi i t nhiên".
Tính xã h i c a con ng i bi u hi n trong ho t n g s n xu t v t ch t; ho t n g
s n xu t v t ch t bi u hi n m t cách c n b n tính xã h i c a con ng i . Thông qua ho t


n g lao n g s n xu t, con ng i s n xu t ra c a c i v t ch t và tinh th n, ph c v i
s ng c a mình; hình thành và phát tri n ngôn ng và t duy; xác l p quan h xã h i. B i
v y, lao n g là y u t quy t n h hình thành b n ch t xã h i c a con ng i , n g th i
hình thành nhân cách cá nhân trong c ng n g xã h i.
Là s n ph m c a t nhiên và xã h i nên quá trình hình thành và phát tri n c a con
ng i luôn luôn b quy t n h b i ba h th ng quy lu t khác nhau, nh ng th ng nh t v i
nhau. H th ng các quy lu t t nhiên nh quy lu t v s phù h p c th v i môi tr n g,
quy lu t v s trao i ch t, v di truy n, bi n d , ti n hóa... quy n h ph n g di n sinh
h c c a con ng i . H th ng các quy lu t tâm lý ý th c hình thành và v n n g trên n n
t ng sinh h c c a con ng i nh hình thành tình c m, khát v ng, ni m tin, ý chí. H
th ng các quy lu t xã h i quy n h quan h xã h i gi a ng i v i ng i .
Ba h th ng quy lu t trên cùng tác n g, t o nên th th ng nh t hoàn ch nh trong
i s ng con ng i bao g m c m t sinh h c và m t xã h i. M i quan h sinh h c và xã
h i là c s
hình thành h th ng các nhu c u sinh h c và nhu c u xã h i trong i
s ng con ng i nh nhu c u n, m c, ; nhu c u tái s n xu t xã h i; nhu c u tình c m;
nhu c u th m m và h n g th các giá tr tinh th n.
V i ph n g pháp lu n duy v t bi n ch ng, chúng ta th y r ng quan h gi a m t
sinh h c và m t xã h i, c ng nh nhu c u sinh h c và nhu c u xã h i trong m i con
ng i là th ng nh t. M t sinh h c là c s t t y u t nhiên c a con ng i , còn m t xã
h i là c tr ng b n ch t
phân bi t con ng i v i loài v t. Nhu c u sinh h c ph i
c "nhân hóa"
mang giá tr v n minh con ng i , và n l t nó, nhu c u xã h i
không th thoát ly kh i ti n
c a nhu c u sinh h c. Hai m t trên th ng nh t v i nhau,
hoà quy n vào nhau t o thành con ng i vi t hoa, con ng i t nhiên - xã h i.
Trong tính hi n th c c a nó, b n ch t con ng i là t n g hoà nh n g
quan h xã h i
T nh ng quan ni m ã trình bày trên, chúng ta th y r ng, con ng i v t lên
th gi i loài v t trên c ba ph n g di n khác nhau: quan h v i t nhiên, quan h v i xã
h i và quan h v i chính b n thân con ng i . C ba m i quan h ó, suy n cùng, u
mang tính xã h i, trong ó quan h xã h i gi a ng i v i ng i là quan h b n ch t, bao
trùm t t c các m i quan h khác và m i ho t n g trong ch ng m c liên quan n con
ng i .
B i v y,
nh n m nh b n ch t xã h i c a con ng i , C.Mác ã nêu lên lu n
n i ti ng trong tác ph m Lu n c n g v Phoi b c : "B n ch t con ng i không ph i là
m t cái tr u t n g c h u c a cá nhân riêng bi t. Trong tính hi n th c c a nó, b n ch t
con ng i là t ng hoà nh ng quan h xã h i".
Lu n
trên kh ng n h r ng, không có con ng i tr u t n g, thoát ly m i i u
ki n, hoàn c nh l ch s xã h i. Con ng i luôn luôn c th , xác n h, s ng trong m t
i u ki n l ch s c th nh t n h, m t th i i nh t n h. Trong i u ki n l ch s ó,
b ng ho t n g th c ti n c a mình, con ng i t o ra nh ng giá tr v t ch t và tinh th n
t n t i và phát tri n c th l c và t duy trí tu . Ch trong toàn b các m i quan h xã
h i ó (nh quan h giai c p, dân t c, th i i ; quan h chính tr , kinh t ; quan h cá
nhân, gia ình, xã h i...) con ng i m i b c l toàn b b n ch t xã h i c a mình.


i u c n l u ý là lu n
trên kh ng n h b n ch t xã h i không có ngh a là ph
nh n m t t nhiên trong i s ng con ng i . Song, con ng i , m t t nhiên t n t i
trong s th ng nh t v i m t xã h i; ngay c vi c th c hi n nh ng nhu c u sinh v t con
ng i c ng ã mang tính xã h i. Quan ni m b n ch t con ng i là t ng hoà nh ng quan
h xã h i m i giúp cho chúng ta nh n th c úng n , tránh kh i cách hi u thô thi n v
m t t nhiên, cái sinh v t con ng i .
Con ng i là ch th và là s n ph m c a l ch s
Không có th gi i t nhiên, không có l ch s xã h i thì không t n t i con ng i .
B i v y, con ng i là s n ph m c a l ch s , c a s ti n hóa lâu dài c a gi i h u sinh.
Song, i u quan tr ng h n c là, con ng i luôn luôn là ch th c a l ch s - xã h i.
C.Mác ã kh ng n h: "Cái h c thuy t duy v t ch ngh a cho r ng con ng i là s n
ph m c a nh ng hoàn c nh và c a giáo d c... cái h c thuy t y quên r ng chính nh ng
con ng i làm thay i hoàn c nh và b n thân nhà giáo d c c ng c n ph i c giáo
d c". Trong tác ph m Bi n ch ng c a t nhiên, Ph. ngghen c ng cho r ng: "Thú v t
c ng có m t l ch s , chính là l ch s ngu n g c c a chúng và l ch s phát tri n d n d n
c a chúng cho t i tr ng thái hi n nay c a chúng. Nh ng l ch s y không ph i do chúng
làm ra và trong ch ng m c mà chúng tham d vào vi c làm ra l ch s y thì i u ó di n
ra mà chúng không h bi t và không ph i do ý mu n c a chúng. Ng c l i, con ng i
càng cách xa con v t, hi u theo ngh a h p c a t này bao nhiêu thì con ng i l i càng t
mình làm ra l ch s c a mình m t cách có ý th c b y nhiêu".
Nh v y, v i t cách là th c th xã h i, con ng i ho t n g th c ti n, tác n g
vào t nhiên, c i bi n gi i t nhiên, n g th i thúc y s v n n g phát tri n c a l ch
s xã h i. Th gi i loài v t d a vào nh ng i u ki n có s n c a t nhiên. Con ng i thì
trái l i, thông qua ho t n g th c ti n c a mình
làm phong phú thêm th gi i t
nhiên, tái t o l i m t t nhiên th hai theo m c ích c a mình.
Trong quá trình c i bi n t nhiên, con ng i c ng làm ra l ch s c a mình. Con
ng i là s n ph m c a l ch s , n g th i là ch th sáng t o ra l ch s c a chính b n
thân con ng i . Ho t n g lao n g s n xu t v a là i u ki n cho s t n t i c a con
ng i , v a là ph n g th c
làm bi n i i s ng và b m t xã h i. Trên c s n m
b t quy lu t c a l ch s xã h i, con ng i thông qua ho t n g v t ch t và tinh th n, thúc
y xã h i phát tri n t th p n cao, phù h p v i m c tiêu và nhu c u do con ng i t
ra. Không có ho t n g c a con ng i thì c ng không t n t i quy lu t xã h i, và do ó,
không có s t n t i c a toàn b l ch s xã h i loài ng i .
Không có con ng i tr u t n g, ch có con ng i c th trong m i giai o n phát
tri n nh t n h c a xã h i. Do v y, b n ch t con ng i , trong m i quan h v i i u ki n
l ch s xã h i luôn luôn v n n g bi n i , c ng ph i thay i cho phù h p. B n ch t
con ng i không ph i là m t h th ng óng kín, mà là h th ng m , t n g ng v i i u
ki n t n t i c a con ng i . M c dù là "t ng hoà các quan h xã h i", con ng i có vai
trò tích c c trong ti n trình l ch s v i t cách là ch th sáng t o. Thông qua ó, b n
ch t con ng i c ng v n n g bi n i cho phù h p. Có th nói r ng, m i s v n n g
và ti n lên c a l ch s s quy n h t n g ng (m c dù không trùng kh p) v i s v n
n g và bi n i c a b n ch t con ng i .


Vì v y,
phát tri n b n ch t con ng i theo h n g tích c c, c n ph i làm cho
hoàn c nh ngày càng mang tính ng i nhi u h n. Hoàn c nh ó chính là toàn b môi
tr n g t nhiên và xã h i tác n g n con ng i theo khuynh h n g phát tri n nh m
t t i các giá tr có tính m c ích, t giác, có ý ngh a n h h n g giáo d c. Thông qua
ó, con ng i ti p nh n hoàn c nh m t cách tích c c và tác n g tr l i hoàn c nh trên
nhi u ph n g di n khác nhau: ho t n g th c ti n, quan h ng x , hành vi con ng i ,
s phát tri n c a ph m ch t trí tu và n ng l c t duy, các quy lu t nh n th c h n g con
ng i t i ho t n g v t ch t. ó là bi n ch ng c a m i quan h gi a con ng i và hoàn
c nh trong b t k giai o n nào c a l ch s xã h i loài ng i .
* Ý ngh a trong vi c phát huy nhân t con ng i hi n nay Vi t Nam
Nh n th c úng n v khái ni m nhân t con ng i là s phát tri n sáng t o quan
i m Mác - Lênin v con ng i v i t cách là ng i sáng t o có ý th c, là ch th c a
l ch s . Trong th i igan g n ây, xu t hi n nhi u khái ni m: nhân t con ng i , ngu n
nhân l c, ngu n l c con ng i , phát tri n ng i … Khái ni m nhân t con ng i ã c
nhi u tác gi trong và ngoài n c
c p v i nh ng góc
khác nhau, cách ti p c n
khác nhau. Có tác gi
c p d i góc
qu n lý, có tác gi
c p d i góc
phân
tích tâm lý - xã h i. Trong tài li u tri t h c - xã h i v nhân t con ng i c ng n i lên
nhi u cách ti p c n khác nhau. T u trung l i, có hai cách ti p c n chính:
- Th nh t, coi nhân t con ng i nh là ho t n g c a nh ng con ng i riêng
bi t, nh ng n ng l c và kh n ng c a h do các nhu c u và l i ích c ng nh ti m n ng
trí l c và th l c c a m i ng i quy t n h.
- Th hai, coi nhân t con ng i nh là m t t ng hoà các ph m ch t thu c tính,
c tr ng, n ng l c a d ng c a con ng i , bi u hi n trong các d ng th c ho t n g
khác nhau.
Nh v y, cái chung trong các quan ni m này là coi nhân t con ng i v b n ch t
là nhân t xã h i, quy n h vai trò ch th c a con ng i . Nh ng s khác nhau là quan
ni m th nh t l y ho t n g làm c tr ng c b n, còn ph m ch t, n ng l c c th hi n
trong ho t n g . Quan ni m th hai, l y c tr ng c b n là nh ng ph m ch t n ng
l c, còn ho t n g là s th hi n nó.
T ây, có th a ra m t quan ni m chung y
h n v nhân t con ng i là:
nhân t con ng i là h th ng các y u t , các c tr ng quy n h vai trò c a ch th tích
c c, sáng t o c a con ng i , bao g m m t ch nh th th ng nh t gi a m t ho t n g v i
t ng hoà các c tr ng v ph m ch t, n ng l c c a con ng i trong m t quá trình bi n
i và phát tri n xã h i nh t n h.
Nhân t con ng i là khái ni m không ch
phân bi t nhân t "ng i " v i các
y u t khác: kinh t , chính tr , xã h i… trong i s ng xã h i, mà quan tr ng h n là
kh ng n h vai trò c a nhân t "ng i " i v i các y u t ó. T c là không có khái ni m
nhân t con ng i tách kh i ho t n g , dù ó là ho t n g trong l nh v c kinh t , chính
tr , xã h i.
Tích c c hoá nhân t con ng i là phát hi n, nh b c l , hình thành và s d ng
ti m n ng sáng t o c a ng i lao n g và phát huy nhân t con ng i chính là ch m lo
t o ra nh ng i u ki n c n thi t
m i ng i , m i c ng n g ng i th hi n t i a n ng
l c c a mình trong lao n g , trong ho t n g sáng t o nh m y m nh s phát tri n kinh


t - xã h i vì h nh phúc c a m i con ng i . â y c ng chính là quá trình làm cho m i
con ng i tr thành ch th có ý th c trong sáng t o l ch s
Phát tri n ng i t u chung là gia t ng giá tr cho con ng i , giá tr tinh th n, giá
tr th ch t, v t ch t. Con ng i
ây c xem xét nh m t tài nguyên, m t ngu n l c.
Vì th , phát tri n ng i ho c phát tri n ngu n l c con ng i tr thành m t l nh v c
nghiên c u h t s c c n thi t trong h th ng phát tri n các lo i ngu n l c nh v t l c, tài
l c, nhân l c, trong ó phát tri n ngu n nhân l c gi vai trò trung tâm. L ch s phát tri n
nhân lo i là l ch s gi i phóng t ng b c con ng i c v t ch t và tinh th n. Và không
ph i n ch ngh a xã h i m i bàn n chi n l c con ng i , khai thác y u t ng i , vì
trong l ch s , không ch
nào t n t i l i không nh c n y u t ng i , nh ng v n

khai thác, phát huy theo l i ích giai c p nào và b ng ph n g th c nào. Th c ch t chi n
l c con ng i là t o ra môi tr n g xã h i kích thích con ng i ho t n g sáng t o và
tho mãn nhu c u t i a c a con ng i trong nh ng i u ki n l ch s c th . ó là môi
tr n g kinh t xã h i, môi tr n g chính tr xã h i, môi tr n g v n hoá xã h i.
Chi n l c con ng i trong s nghi p i m i
Vi t Nam.
Con ng i v a là m c tiêu, v a là n g l c c a quá trình xây d ng xã h i m i. S
phát tri n kinh t th tr n g n h h n g xã h i ch ngh a, y m nh công nghi p hoá,
hi n i hoá t n c theo l i "v ot tr c , i t t, ón u " nh t thi t g n li n v i phát
tri n con ng i và coi con ng i là nhân t quy t n h th ng l i c a s nghi p i m i.
n g ta kh ng n h l y vi c phát huy ngu n l c con ng i làm y u t c b n cho s
phát tri n nhanh và b n v ng..
xây d ng con ng i Vi t Nam m i trong giai o n y m nh s nghi p công
nghi p hoá, hi n i hoá, c n th c hi n n g b các v n
c b n sau:
M t là, phát tri n kinh t th tr n g n h h n g xã h i ch ngha. Kinh t th
tr n g không i l p v i ch ngh a xã h i mà là thành t u phát tri n c a n n v n minh
nhân lo i, nó t n t i khách quan trong quá trình xây d ng ch ngh a xã h i. Tuy nhiên,
kinh t th tr n g ph i có s qu n lý c a Nhà n c . Th c ch t c a n n kinh t th tr n g
n h h n g xã h i ch ngh a là m t ki u t ch c v a d a trên nguyên t c và quy lu t c a
kinh t th tr n g, v a d a trên nh ng nguyên t c và b n ch t c a ch ngh a xã h i.
Th c ti n ch ng minh, nh ng chính sách kinh t c a n g và Nhà n c ta trong g n 20
n m i m i v a qua ã t o nên n g l c kinh t gi i phóng s c s n xu t, tr c ti p thúc
y kinh t phát tri n, t o i u ki n thu n l i cho vi c xây d ng con ng i Vi t Nam
m i.
Hai là, n n h chính tr và m r ng dân ch . B t k m t qu c gia dân t c nào, dù
ch
chính tr nào c ng c n có s n n h chính tr - xã h i. B i vì, ó là ti n
phát tri n và ti n b xã h i. n n h chính tr , tr c h t th hi n s n n h h th ng
chính tr , c c u h p lý và th ch chính tr hoàn ch nh. Vi t Nam, khi b c vào công
cu c i m i, v n
quan tr ng c t ra gi a i m i kinh t và i m i chính tr là
ph i có s k t h p ngay t u , l y i m i kinh t làm tr ng tâm, và t ng b c i m i
chính tr , nh m làm cho h th ng chính tr phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t th
tr n g n h h n g xã h i ch ngh a. ó c ng là quá trình c ng c và phát tri n h th ng
chính tr t n n t ng kinh t c a nó. M c tiêu i m i h th ng chính tr là nh m th c
hi n t t dân ch xã h i ch ngh a, phát huy y
quy n làm ch c a nhân dân.


Ba là, nâng cao hi u qu c a công tác giáo d c. Ngày nay, cùng v i vi c i m i
công ngh , ph i chú ý i m i công tác giáo d c, v i ph n g châm: "Giáo d c cái mà
t n c c n, ch không ph i giáo d c cái mà ta có". M c khác, giáo d c toàn di n: giáo
d c chính tr , giáo d c lao n g ngh nghi p, giáo d c o c , ph i s d ng nhi u hình
th c giáo d c ào t o a d ng phong phú, t o i u ki n cho con ng i t giác, t giáo
d c, ch n g sáng t o. u t cho giáo d c c coi là u t c b n, u t cho tái s n
xu t s c lao n g , u t cho t n g lai Không ph i ng u nhiên mà nhi u n c trên th
gi i, trong k ho ch phát tri n t n c , các qu c gia này u t giáo vào h th ng ba
chi n l c : giáo d c khoa h c và m c a. Có th nói, ngày nay, s l c h u v giáo d c
s ph i tr giá t trong cu c ch y ua th k XXI mà th c ch t là ch y ua v trí tu
và phát tri n giáo d c trong cách m ng khoa h c và công ngh .
B n là, m r ng giao l u qu c t ,
t o i u ki n cho con ng i Vi t Nam sáng
t o tránh c nh ng sai l m quanh co,
a t n c i lên ti n k p trên con n g
ti n hoá c a nhân lo i òi h i ph i k t h p vi c t ng k t kinh nghi m trong n c và kinh
nghi m c a th gi i. Không ch tìm ph n g th c, hình th c xây d ng ch ngh a xã h i
n i b n c mình, dân t c mình, các n c xã h i ch ngh a mà còn tìm ngay trong các
n c t b n ch ngh a. Ti p thu có phê phán ch n l c nh ng giá tr phong phú c a loài
ng i s t o thành m t n g l c m nh m
hình thành t ng b c m t ch th m i c a
l ch s - con ng i Vi t Nam m i v a mang b n ch t giai c p công nhân, v a i bi u
cho s phát tri n c a dân t c. Và ch c ch n r ng "Th k XXI s là th k nhân dân ta
ti p t c giành thêm nhi u th ng l i to l n trong s nghi p xây d ng ch ngh a xã h i và
b o v T qu c, a n c ta sánh vai cùng v i các n c phát tri n trên th gi i".x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×