Tải bản đầy đủ

Giáo án ngữ văn 6 Treo biển

BÀI 12:
Tiết 51:
1: Văn bản

(Truyện cười)
1


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
1.Đọc:
Hỏi:-”Bắt bẻ”có
2.Tìm hiểu chú thích:
nghĩa là gì?
a.Truyện cười:
-là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười
trong cuộc sống
tạo ra tiếng cười mua vui

phê phán những thói hư,tật xấu trong xã hội.
b.Từ khó: SGK
Hỏi:Em hãy cho
(1)Cá ươn:cá không còn
có mùi hôi.
Hỏi:tươi,đã
-Thế
nào
biếtcho
thếngười
nào làbị hỏi.
(2)Bắt bẻ:vặn hỏi,gâylà”cá
khó khăn
truyện
cười?
Một em đọc văn bản “Treoươn”?
biển”
– SGK-124
2


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:

Ở ĐÂY CÓ BÁN
CÁ TƯƠI
Nội dung tấm
biển là gì?
Hỏi:Nội dung tấm biển đề
Để quảng
cáohàng
em“Ở
ôngĐÂY
chủ
treo Hỏi:Theo
ở cửa

hàngCÁ
cáTƯƠI”
treo tấm
biển

BÁN

mấy
Để thông báo
này
yếuđể
tố?làm gì?
Một em đọc câu 1-Sgk.tr125

3


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” gồm
có bốn yếu tố.
thông báo hoạt động
thông
báo địa
điểm
ở cửa
hàng
bán
Hỏi:Theo
em,vai
trò của từng
yếu
tố ởlàđây
là .gì?
của cửa hàng.

Ở ĐÂY CÓ BÁN
CÁ TƯƠI
thông báo mặt hàng
được bán ở đây là cá

thông báo về đặc điểm4
của cá


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” gồm
có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách “góp ý“ về tấm biển.
-Người thứ nhất:góp ý nên bỏ bớt chữ “TƯƠI”
Hỏi:Có mấy người
“góp
ý”
về
cái
Một em đọc câu 2-Sgk.tr125
biển đề ở hàng bán cá?
Hỏi:Ông
chủ
cửa
hàng
nghe
vậy
thì
làm

với
tấm
Hỏi:Người thứ nhất góp ý về điềuÝgì?
kiến này
Em có nhận xét gì về ý kiến
của
biển?
không hợp lý.
người khách này?

Ở ĐÂY CÓ BÁN
CÁCÁ
TƯƠI

5


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” gồm
có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách “góp ý“ về tấm biển.
-Người thứ nhất:góp ý nên bỏ bớt chữ “TƯƠI”
-Người thứ hai:góp ýnên bỏ bớt chữ “Ở ĐÂY”
Ý kiến này
Em nhận
thấychủ
ý kiến
người
Hỏi:Ông
cửacủa
hàng
nghe nói vậy chưa
thì lại hoàn
làm gì?
khách thứ hai này như thế nào?
Hỏi:Người thứ hai góp ý về điều gì? toàn hợp lý.

Ở ĐÂY
CÓ CÓ
BÁNBÁN


6


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” gồm
có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách “góp ý“ về tấm biển.
-Người thứ nhất:góp ý nên bỏ bớt chữ “TƯƠI”
-Người thứ hai:góp ýnên bỏ bớt chữ “Ở ĐÂY”

CÓ BÁN
-Người thứ ba:góp ýnên bỏ bớt chữ “CÓ BÁN”
Ý kiến này
Em có nhận xét gì về ý kiến của
Hỏi:Ông chủ cửa hàng nghe nói vậy thì
cũng
đã
cũng
chưa
người
khách
thứ
ba
vừa
nêu?
Hỏi:Người thứ ba góplàm
ý vềgì?
điều gì?
hợp lý.

7


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” gồm
có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách “góp ý“ về tấm biển.
-Người thứ nhất:góp ý nên bỏ bớt chữ “TƯƠI”-Người thứ hai:góp y ùnên bỏ bớt chữ “Ở ĐÂY”
-Người thứ ba:góp ý nên bỏ bớt chữ“CÓ BÁN”
Ý kiến này
Em có nhận xét thế nào về ý kiến
thứ
tư:góp
ýtưnên
gần như vô lý
của-Người
người
khách
thứ
Hỏi:Người
thứtư?
gópbỏý cả
gì?chữ “CÁ”
Hỏi:Ông chủ cửa hàng lại làm gì khi nghe nói vậy?8


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” gồm
có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách “góp ý“ về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
Một em đọc câu hỏi 3 – Sgk.125
Chúng ta
Đọc truyện
cười ông
này,chúng
chủ hàng
ta cừơi ai?

9


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” gồm
có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách “góp ý“ về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
Tại vì ông
chủ hàng cá
không có ý
kiến của
riêng mình.

Theo em,tại sao
ta lại cười ông
Chi
tiết nào
cho
ta
Khichủ
có hàng
người
góp
ý
cá?
biết
ông
thì
ông
ta chủ
liền hàng
làm cá
không
có chủcần
kiến?
theo
mà không
suy nghĩ
10


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” gồm
có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách “góp ý“ về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
3.Những chi tiết làm cười là khi có người góp ý thì ông
chủ hàng cá liền làm theo mà không cần suy nghĩ.
Khi có người góp ý
thì ông ta liền làm
theo mà không cần
suy nghĩ

11


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” gồm
có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách “góp ý“ về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
3.Những chi tiết làm cười là khi có người góp ý thì ông
chủ hàng cá liền làm theo mà không cần suy nghĩ.
Bởi
vì đấy
là bộc
thờilộ
điểm
cho là
ta khi
thấyông
ôngchủ
chủcất
Cái
đáng
cười

nhất
Theo
em,khi
nào
cái
đáng
hàng cá là ngườiluôn
hoàn
toàn
không hiểu những
cái
biển.
cườibiển
bộc có
lộ rõ
nhất?Vì
điều trên
ý nghĩa
gìsao?
và treo biển là để
12
làm gì.


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” gồm
có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách “góp ý“ về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
3.Những chi tiết làm cười là khi có người góp ý thì ông
chủ hàng cá liền làm theo mà không cần suy nghĩ.
Ông
hàng
cá là sẽ
người
hoàn
không
Nếuchủ
được
nhờ,em
làm lại
mộttoàn
tấm biển
ra
hiểu
trên
biển có
ý nghĩa
gì và
sao?những
Và em điều
sẽ làm
gì trước
lời“góp
ý”của
bốn
treo biển là để làm
gì khách?
cuối cùng ông ta cất
người
luôn tấm biển.

13


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” gồm
có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách “góp ý“ về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
3.Những chi tiết làm cười là khi có người góp ý thì ông
chủ hàng cá liền làm theo mà không cần suy nghĩ.

BÁN CÁ TƯƠI

14


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” gồm
có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách “góp ý“ về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
3.Những chi tiết làm cười là khi có người góp ý thì ông
chủ hàng cá liền làm theo mà không cần suy nghĩ.
4.Bài học:Được người khác góp ý,không nên vội vàng
Bài
học tạo
mà nên
em rút
ra cho
Truyện
tiếng
cười suy
vui vẻ,phê
hành động theo ngay khi chưa
xét kĩ. phán nhẹ
bản thân
mìnhnglàưgì?
nhàng
những
Em hãy nêu ý nghĩa ời thiếu chủ kiến khi làm
- Làm việcsuy
gì cũng
phải
có ýnhững
thức,cóý chủ
việc,không
xét khi
nghe
kiến
việc
của câu chuyện
kiến,biết tiếp thu có chọn khác.
lọc ý kiến của người khác. 15


BÀI 12:

Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc – Tìm hiểu văn bản:
III.Ghi nhớ:
Mượn câu chuyện nhà hàng bán cá nghe ai “góp ý”
về cái tên biển cũng làm theo,truyện tạo nên tiếng
cười vui vẻ,có ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những
đọc
ghiviệc,không
nhớ –
người thiếu chủMột
kiếnem
khi
làm
suy xét kĩ
khi nghe những ý kiếnSgk.tr125
khác.
IV.Luyện tập:
Qua
này,có
thểtrong
rút ra bài
Mộttruyện
em đọc
câu hỏi
học
gìluyện
về cách
từ?
phần
tậpdùng
–Sgk.tr125.

16


Nhắc lại bài nội dung
chính của bài.
Em hãy nhắc lại định
nghĩa truyện
cười.
ờiTreo
Ý nghĩa
của tuyện

biển là gì?

17x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×