Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 5 tuần 2

Thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2015
TIẾT 1- SINH HOẠT ĐẦU TUẦN
----------------------------------------TIẾT 2-ÂM NHAC (GVBM)
---------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 6 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
- Nhận biết các phân số thập phân.
- Chuyển một số phân số thành phân số thập phân.
- Giải bài toán về một giá trị một phân số của số cho trước.
*Bài tập cần làm bài 1,2,3, HS khá giỏi làm thêm bài tập 4,5
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng làm bài 4.
-Chấm một số vở HS.
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Bài tập 1(HS yếu)

-Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
-Cho HS viết phân số thích hợp vào
vở
- Kiểm tra bài làm của HS.
-Gọi HS đọc lại các phân số đó.
*Bài tập 2:
-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

Học sinh
-2HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu.
-Nhận xét bài làm trên bảng.
-Nhắc lại tên bài học.
-1 HS lên bảng vẽ tia số.
-HS khác làm bài vào vở.
-Tự kiểm tra bài của mình và đọc các phân số
thập phân.
-1HS nêu:
-2HS lên bảng làm bài.
-Lớp làm bài vào vở.
11 11 × 5 55
=
=
; …….
2
2 × 5 10

-Nhận xét .

-Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
-Đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.
2HS lên bảng làm bài.
- Lớp làm bài vào bảng con.

*Bài tập 3:
-Yêu cầu HS làm bài tương tự bài 2.
-Yêu cầu HS làm bài vào bảng con.
-Nhận xét .
*Bài 4 HS khá giỏi làm thêm

7

9 5
50
vaø ; vaø
...
10 10 10 100

-Nhận xét sửa bài trên bảng.

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

1


Gọi HS đọc đề bài toán.
Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?
- Bài toán thuộc dạng nào đã biết?
- Muốn tìm phân số của một số ta
làm thế nào?

*Bài tập 5 :HS khá giỏi
-Yêu cầu HS đọc đề bài và nêu cách
làm
-Gọi HS đọc đề bài toán.
-Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?

-2HS đọc đề bài.
-Nêu:
-Nêu:
-Tìm phân số của một số.
-Ta lấy số đó nhân với phân số.
-Ta tiến hành so sánh các phân số sau đó mới
chọn dấu thích hợp để điền
-HS làm vào vở bài tập
Bài giải
Số HS giỏi toán là
30 × 3
= 9 (học sinh)
10

Số học sinh giỏi TV là
30 × 2
= 6 (Học sinh)
10

Đáp số: 9 HS giỏi toán
6 HS giỏi TV

-Nhận xét chữa và chấm bài.
3-Củng cố dặn dò
-Dặn HS về nhà làm bài và chuẩn bị
bài sau.

-------------------------------------------------------------

TIẾT 4- TIẾT 3 PPCT
MÔN: TẬP ĐỌC
BÀI : NGHÌN NĂM VĂN HIẾN
I. MỤC TIÊU:
-Biết đọc một đoạn văn bản có bảng thống kê giới thiệu truyền thống văn hoá
Việt Nam- đọc rõ ràng, rành mạch với giọng tự hào.
-Hiểu nội dung bài: Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là bằng
chứng về nền văn hiến lâu đời của nước ta.
II-CHUẨN BỊ:
-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
-Bảng phụ viết sẵn bảng thống kê.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1- Kiểm tra bài cũ
-Giáo viên gọi học sinh nêu câu hỏi bài
cũ.
-Nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm về
đọc của học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt ghi tên bài.
2

Học sinh
-2-3 HS lên bảng đọc bài “Quang cảnh
làng mạc ngày mùa”
-Trả lời câu hỏi SGK
-Nghe
-Nghe.

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


*Luyện đọc
-Cho HS khá giỏi đọc cả bài
-Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn
-Đọc rõ ràng mạch lạc thể hiện niềm tự
hào về truyền thống văn hiến của dân
tộc ta. Đọc bảng thống kê theo dòng
ngang.
-GV chia đoạn: 3 đoạn.
-Đoạn 1: Từ đầu đến 3000 tiến sĩ.
-Đoạn 2: Tiếp theo đến hết bảng thống
kê.
-Đoạn 3: Còn lại.
-Hướng dẫn học sinh luyện đọc trên
từng đoạn và đọc từ ngữ dễ đọc sai:
Quốc Tử Giám, Trạng Nguyên.
-Cho HS đọc cả bài.
-Cho HS đọc chú giải trong SGK và
giải nghĩa từ.
-Cần chú ý đọc bảng thống kê rõ ràng,
rành mạch, không cần đọc diễn cảm.
*Hướng dẫn tìm hiểu bài
-Cho HS đọc đoạn 1.
+Đến Văn Miếu, khách nước ngoài
ngạc nhiên vì điều gì?
-Cho HS đọc đoạn 2.
+ Em hãy đọc thầm bảng thống kê và
cho biết. Triều đại nào tổ chức nhiều
khoa thi nhất? Triều đại nào có tiến sĩ
nhiều nhất? nhiều trạng nguyên nhất?
-Cho HS đọc đoạn 3.
+Ngày nay, trong văn miếu, còn có
chứng tích gì về một nền văn hiến lâu
đời?
+ Bài văn giúp em hiểu điều gì về nền
văn hiến Việt Nam?
*Hướng dẫn đọc diễn cảm
-GV đưa cho HS đọc diễn cảm Đ1.
-GV cho HS luyện đọc chính xác bảng
thống kê. GV đưa bảng phụ đã ghi sẵn
lên bảng thống kê về việc thi cử của
các triều đại lên bảng.
-GV đọc mẫu.
-Cho HS thi đọc diễn cảm Đ1.

-HS dùng viết đánh dấu đoạn.

HS đọc nối tiếp từng đoạn.
-HS luyện đọc những từ khó.
-2 HS đọc cả bài.
-1 HS đọc, lớp lắng nghe
-3 HS lần lượt giải nghiã từ.

-1 HS đọc to, cả lớp lắng nghe.
-Họ ngạc nhiên khi biết rằng từ năm 1075,
nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ, ngót 10 thế
kỉ, các triều vua Việt nam đã tổ chức được
185 khoa thi, lấy gần 3000 tiến sĩ.
-1 HS đọc to.
-Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất là
triều Lê 104 khoa thi
-Nhiều tiến sĩ nhất là triếu Lê có 1780 tiến

-1 HS đọc to.
-Còn 82 tấm bia khắc tên tuổi 1306 vị tiến

-HS có thể phát biểu.
-Người Việt Nam coi trọng việc học….

-2 HS đọc,
-HS quan sát lắng nghe+nhiều học sinh
đọc bảng thống kê.
-HS thi đọc.
-Lớp nhận xét.

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

3


-GV nhận xét+khen ngợi những học
sinh đọc đúng, đọc hay.
3-Củng cố dặn dò
-Cho HS nêu ý chính bài học

*Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu
đời. Đó là bằng chứng về nền văn hiến
lâu đời của nước ta.

-GV nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc.
-Dặn HS về nhà đọc trước bài Sắc màu
em yêu.
Thứ ba, ngày 01 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 3 PPCT
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI : MỞ RỘNG VỐN TỪ : TỔ QUỐC
I-MỤC TIÊU:
- Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về Tổ quốc.
-Biết đặt câu với những từ ngữ nói về Tổ quốc, quê hương.
-Giáo dục HS có tình yêu quê hương đất nước .
II-CHUẨN BỊ
-Bút dạ, một vài tờ phiếu.
-Từ điển.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1- Kiểm tra bài cũ
-Giáo viên gọi một số học sinh lên
kiểm tra bài.
+Thế nào là từ đồng nghĩa? Nêu ví dụ
về từ đồng nghĩa.
+Nêu các từ đồng nghĩa chỉ màu xanh,
dỏ, vàng
-Nhận xét đánh giá học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu nội dung bài mới.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hướng dẫn luyện tập
*Bài 1(HS yếu và TB)
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 1.
-GV giao việc.
-Các em đọc lại bài Thư gửi các học
sinh hoặc bài Việt Nam thân yêu.
-Các em chỉ tìm một trong hai bài trên
những từ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc.
4

Học sinh
-2-3 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu
của GV.
-Thi trả lời

-Nghe

-1 HS đọc to.
-HS nhận việc.
-HS làm bài cá nhân, dùng viết chì gạch
các từ đồng nghĩa với từ tổ quốc có trong
bài đã chọn.

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
Các từ đồng nghĩa với Tổ Quốc là
nước nhà, non sông.
*Bài 2
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 2
-GV giao việc.
-Ngoài từ nước nhà, non sông đã biết
các em tìm thêm những từ đồng nghĩa
với từ tổ quốc.
-Cho HS làm bài. GV phát phiếu đã
chuẩn bị trước cho các nhóm.
-Cho HS trình bày kết quả.
-Gv nhận xét và chốt lại kết quả đúng.
Những từ đồng nghĩa với Tổ Quốc là
đất nước, nước nhà, quốc gia…
*Bài 3
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập3.
-GV giao việc.
-Các em hãy tra từ điển và tìm những
từ chứa tiếng quốc.
-Ghi những từ vừa tìm được vào giấy
nháp hoặc vở bài tập.
-Cho HS làm việc.
-Cho HS trình bày kết quả
-GV nhận xét và chốt lại những từ ngữ
đúng:Quốc gia, quốc ca, quốc hiệu….

-Một số học sinh trình bày.
*Các từ đồng nghĩa với Tổ Quốc là nước
nhà, non sông.
-Lớp nhận xét.
-1 HS đọc, lớp lắng nghe.
-HS làm bài theo nhóm ghi kết quả vào
phiếu.
-Đại diện các nhóm dán kết quả bài làm lên
bảng.
Những từ đồng nghĩa với Tổ Quốc là đất
nước, nước nhà, quốc gia…
-Lớp nhận xét.

-1 HS đọc to cả lớp lắng nghe.
-HS nhận việc.

-HS làm việc cá nhân.
-HS lần lượt trình bày miệng.
+ Quốc gia, quốc ca, quốc kì, quốc khánh,
quốc huy, quốc phòng, quốc hội, quốc
vương, quốc sự….
*Bài 4:(HS khá giỏi)
-Lớp nhận xét.
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập 4
-1 HS đọc to lớp lắng nghe.
-Gv giao việc: BT cho 5 từ ngữ. Nhiệm -HS nhận xét.
vụ của các em là chọn một trong các từ
ngữ đó và đặt câu với từ mình chọn.
-Cho HS làm việc.
-HS làm việc cá nhân mỗi em đặt một câu.
-Cho HS trình bày kết quả.
-Một số học sinh lần lượt trình bày câu
-GV nhận xét và khẳng định những câu mình đặt.
học sinh đặt đúng, đặt hay. GV chọn ra *ví dụ.
5 câu hay nhất.
a)Việt Nam là quê hương của em.
b)Quê hương bản quán của em là Việt
Nam….
3-Củng cố dặn dò
-Lớp nhận xét.
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà viết vào vở các từ
đồng nghĩa với tổ quốc.
Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

5


-Dặn HS sử dụng từ điển giải nghĩa 3,4
từ tìm được ở bài tập 3.
-----------------------------------------------------------TIẾT 2-TIẾT 3 PPCT
MÔN: KHOA HỌC
BÀI : NAM HAY NỮ ? ( Tiết 2)
I-MỤC TIÊU:
- Giúp HS:
+Phân biệt các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam với nữ.
+ Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam nữ.
+ Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới ; không phân biệt nam hay
nữ
*GDKNS:
+Kĩ năng tự nhận thức và xác định giá trị của bản thân
II-CHUẨN BỊ
-Hình 6,7 SGK
-Các phiếu có nội đung như trang 8 SGK.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS nêu lại nội dng bài học.
-Liên hệ bản thân.
-Tổng kết chung.
2-Bài mới
*Hoạt động 1:" Một số quan niệm
xã hội về nam nữ"
* Yêu cầu thảo luận nhóm, mỗi
nhóm 2 câu hỏi:
-Nhóm 1:
+ Câu 1 : Bạn có đồng ý với những
câu dưới đây không? Hãy giải thích
bạn đồng ý hoặc tại sao không đồng
ý?
a)-Công việc nội trợ là của phụ nữ
b)-Đàn ông là người kiếm tiền
nuôi gia đình.
c)-Con gái nên học nữ công gia
chánh, con trai nên học kĩ thuầt.
+ Câu 2: Trong gia đình, những yêu
cầu hay cư xử của cha mẹ với con
trai và con gái có khác nhau không
và khác nhau như thế nào ? Như vậy
có hợp lí không?
6

Học sinh
-2 HS lên bảng trả lời câu hỏi .
-HS lớp tự liên hệ.
-HS nhận xét.

* Chia nhóm bầu nhóm trưởng .
-Mỗi nhóm trả lời 2 câu hỏi
-Thảo luận nhóm 4
-Trình bày ý kiến của bản thân.

-Đại diện nhóm lên trình bày.
-Lắng nghe nhận xét .

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


+ Câu 3: Liên hệ trong lớp mình có
sự phân biệt đối xử giữa nam và
nữ ? Như vậy có hợp lí không?
+ Câu 4: tại sao không nên phân biệt
đối xử giữa nam và nữ?
-Các nhóm thảo luận
-Yêu cầu đại diện trình bày trước
lớp
*Liên hệ GDKNS:Đánh giá bản
thân
KL: Quan niệm xã hội về nam nữ có
thể thay đổi . Mỗi hs cần có việc làm
cụ thể để thay đổi ngay trong mỗi
gia đình mình.
*Hoạt động 2:Chơi trò chơi : Sắm
vai trong gia đình
* Nêu yêu cầu
-Chơi thử trò chơi trong quan hệ gia
đình.
-HD cách chơi và chơi thử
Cho HS nhận xét cách thể hiện của
các bạn , cách cư xử đánh giá.
3-Củng cố dặn dò
-GV tổng kết chung.
* Liên hệ gia đình HS
*GDKNS
-Nhận xét tiết học , chuẩn bị bài sau.

-Trình bày ý kiến của bản thân.
-Thảo luận rút kết luận.
-Đọc lại kết luận.

Lắng nghe yêu cầu.
-HS chơi thử.
3 HS một nhóm lên trình bày.
-Nhận xét chung.

* Liên hệ bản thân.
-Chuẩn bị bài sau.

---------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 7 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI : ÔN : PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ
I-MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
- Biết thực hiện phép cộng và phép trừ hai phân sốcó cùng mẫu số, hai phân số
không cùng mẫu số.
- Thực hành vận dụng.
-Giáo dục HS tính kiên trì , tự giác trong học tập .
*Bài tập cần làm 1, 2(a,b),3
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên

Học sinh
Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

7


1-Kiểm tra bài cũ
Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 5
trang 9.
-Chấm một số vở của học sinh.
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài
-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hoạt động 1:Nêu quy tắc cộng,
trừ hai phân số.
-Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số
có cùng mẫu số ta làm như thế
nào?
-GV nêu ví dụ và gọi HS lên bảng
thực hiện.
3 5 10 3
+ ; −
7 7 15 15

-2HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu.

-Nhắc lại tên bài học.
-Ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ
nguyên mẫu số.
-2HS lên bảng thực hiện.
- Lớp làm bài vào giấy nháp.
-Nhận xét và chữa bài làm trên bảng.

- Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số - Ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng
khác mẫu số ta làm như thế nào?
hoặc trừ hai phân số có cùng mẫu số.
-GV nêu ví dụ gọi HS lên bảng
thực hiện.
-HS thực hiện như ví dụ ở trên.
7 3 7 7
+ ; −
9 10 8 9

-GV chốt ý : Ghi nhớ SGK
*Hoạt động 2:Luyện tập
*Bài 1
-Yêu cầu HS tự thực hiện.
Nhắc HS lưu ý khi quy đồng mẫu
số chung .

-Nhắc lại.

-Nhận xét cho điểm.
*Bài 2
-GV yêu cầu HS làm như bài 1.
-Lưu ý các số tự nhiên có thể coi là
phân số có mẫu số bằng 1. từ đó
quy đồng được MSC và tính.
*Bài 3(HS khá giỏi giải)
-Gọi HS đọc đề bài.
-Bài toán yêu cầu gì?
-Bài toán hỏi gì?

-Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

-2HS lên bảng làm bài.
- Lớp làm bài vào vở.
6
7

5
8

3
5

3
8

1
4

5
6

a) + ; b) − ; c) + ;…

-HS thực hiện theo yêu cầu.
3+

2 15 2 17
=
+ =
5 5 5 5

….
-Đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.
-1-2HS đọc đề bài.
-Nêu:
-1HS lên bảng tóm tắt bài toán.
Bài giải
Phân số chỉ tổng số bóng màu đỏ và màu xanh
1 1 5
+ = (số bóng)
2 3 6

Phân số chỉ số bóng màu vàng là
8

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


-Nhận xét sửa bài bài cho HS
3-Củng cố dặn dò
-Cho HS nêu quy tắc cộng trừ hai
phân số cùng mẫu số, khác mẫu số
-Chốt lại ý nội dung kiến thức của
bài.
-Dặn HS về nhà làm bài và chuẩn
bị bài sau.

5 1
= (số bóng)
6 6
1
Đáp số: số bóng.
6

1-

-1 – 2 HS nhắc lại

-------------------------------------------------------TIẾT 4-KĨ THUẬT (GVBM)
Thứ tư, ngày 02 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 4 PPCT
MÔN: TẬP ĐỌC
BÀI : SẮC MÀU EM YÊU
I.MỤC TIÊU:
-Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, trải dài, tha
thiết ở khổ cuối thơ.
-Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ. Tình cảm của bạn nhỏ với những sắc màu,
những con người và sự vật xung quanh nói lên tình yêu của bạn đối với đất nước quê
hương.
-Học thuộc lòng bài thơ.
II-CHUẨN BỊ:
-Bảng phụ để ghi những câu cần luyện đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-GV gọi HS lên bảng đọc bài Nghìn
năm văn hiến
-Nhận xét cách đọc của học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hướng dẫn luyện đọc
-HS khá giỏi đọc cả bài thơ
- Đọc giọng đọc nhẹ nhàng, tình
cảm, trải dài, tha thiết ở khổ thơ
cuối.

Học sinh
-2-3 HS lên bảng đọc bài theo yêu cầu của
giáo viên.
-Nghe
-Nghe.

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

9


-Cách ngắt giọng: nghỉ một nhịp sau
mỗi dòng thơ, nghỉ 2 nhịp sau mỗi
khổ thơ.
-Cần nhấn giọng ở những từ ngữ:
màu đỏ, màu, lá cờ….
-Cho HS đọc nối tiếp.

-Nhiều HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ,
-HS luyện đọc từ ngữ theo sự hướng dẫn của
GV.
-2 HS đọc cả bài, cả lớp lắng nghe.
-HS hỏi những từ ngữ mình không hiểu.
-HS lắng nghe, chú ý những chỗ giáo viên
-Luyện đọc những từ ngữ:Sắc màu, ngắt nghỉ, nhấn giọng.
rừng, trời, rực rỡ…
-Cả lớp đọc một lượt.
-Gv tổ chức cho HS đọc cả bài, đọc
thầm và giải nghĩa từ nếu học sinh
không hiểu.
-GV đọc mẫu cả bài
*Hướng dẫn tìm hiểu bài
+ Các em đọc lại bài thơ 1 lượt, suy
nghĩ và trả lời các câu hỏi sau:
+ Bạn nhỏ yêu những sắc màu nào? -Bạn yêu tất cả các sắc màu: Đỏ xanh, vàng,
trắng, đen, tím..
+ Những sắc màu ấy gắn với những -Màu đỏ: Màu máu, màu cờ của tổ quốc, màu
sự vật, cảnh và người ra sao?
khăn quàng đội viên.
………..
+Bài thơ nói lên điều gì về tình cảm -Bạn nhỏ yêu tất cả các sắc màu trên đất
của bạn nhỏ với đất nước?(HS khá nước. Điều đó nói lên bạn nhỏ rất yêu đất
giỏi trả lời)
nước.
*Hướng dẫn đọc diễn cảm và học
thuộc lòng bài thơ
-Nghe.
-GV hướng dẫn HS cách đọc
-GV đọc mẫu một khổ thơ.
-GV đưa bảng phụ đã chép những
khổ thơ cần luyện đọc lên.
-Nghe.
-Cho HS đọc diễn cảm cả bài.
-HS đọc từng khổ thơ và cả bài.
-Các em học thuộc lòng từng khổ
thơ sau đó học cả bài để chúng ta sẽ
thi đọc thuộc lòng.
-HS học cá nhân.
-Cho HS thi đọc thuộc lòng.
-Một số em thi đọc.
-GV nhận xét và khen những học -Lớp nhận xét.
sinh thuộc bài và đọc hay.
3-Củng cố dặn dò
-Cho HS nêu ý chính bài thơ
*Tình cảm của bạn nhỏ đối với những sắc
-GV nhận xét tiết học.
màu, những con người và sự vật xung
-Dặn HS về nhà học thuộc lòng cả quanh nói lên tình yêu của bạn đối với
bài thơ, đọc trước vở kịch Lòng dân. đất nước quê hương.
----------------------------------------------------------10

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


TIẾT 2- THỂ DỤC (GVBM)
TIẾT 3-TIẾT 8 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI: ÔN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
HAI PHÂN SỐ
I-MỤC TIÊU
Giúp học sinh:
- Củng cố kĩ năng thực hiện phép nhân và phép chia hai phân số.
- Thực hành vận dụng.
-Giáo dục HS ý thức tự giác trong học tập .
*Bài tập cần làm 1,2,3.
II-CHUẨN BỊ
-Dụng cụ học tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
-Kiểm tra bài cũ
-Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 3
(trang 10)
-Chấm một số vở của HS.
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hoạt động 1:Ôn tập phép nhân và
phép chia hai phân số.
-Muốn nhân hai phân số ta làm thế
nào?
-GV nêu ví dụ và gọi HS lên bảng
thực hiện.
2 5
×
7 7

Học sinh
2HS lên bảng thực hiện

-Nhắc lại tên bài học.
-Ta lấy tử số nhân với tử số, mấu số nhân
với mẫu số.
-2HS lên bảng thực hiện.
2 5 2 × 5 10
× =
=
7 9 7 × 9 63

-Muốn chia hai phân số ta làm thế
nào?
-GV nêu ví dụ gọi HS lên bảng thực
hiện.

-Ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số
thứ hai đảo ngược.
-2HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp.
-Nhận xét sửa sai.

*Hoạt động 2: Luyện tập
*Bài 1:
-Yêu cầu HS tự làm bài.
-Lưu ý khi nhân hoặc chia hai phân
số có thể rút gọn kết quả nếu được.

-2HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.

-ý b yêu cầu HS thực hiện tương tự.
*Bài 2

-Thực hiện theo yêu cầu.

4 3
:
5 8

3 4
3 2
×
; ×
10 9
4 5
5 1 6 3
: ; :
8 2 5 7

a)

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

11


-Gọi HS nêu bài mẫu.
-Gọi HS giải thích cách rút gọn của
mình.
*Bài 3:(HS khá giỏi giải)
-Gọi HS đọc đề bài.
-Đề bài yêu cầu gì?
-Đề bài hỏi gì?
Theo dõi giúp đỡ HS yếu.

-1- 2 HS nêu bài mẫu.
-Tự làm bài vào vở.
-Đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.
-Nêu:
-1-2 HS đọc đề bài.
-Nêu:
-1HS lên bảng tóm tắt và làm bài.
Bài giải
Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là:
1 1 1
× = (m2)
2 3 6

-Nhận xét chấm bài.
3-Củng cố dặn dò
-Chốt lại kiến thức của bài.
-Dặn HS về nhà làm bài và chuẩn bị
bài sau.

1
diện tích tấm bìa là:
3
1
1
: 3 = (m2)
6
18
1
Đáp số: (m2)
18

-Nhận xét sửa chữa bài.

-------------------------------------------------------------TIẾT 4-TIẾT 3 PPCT
MÔN: TẬP LÀM VĂN
BÀI : LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. MỤC TIÊU:
-Từ những điều đã thấy khi quan sát cảnh một buổi trong ngày, biết lập dàn ý
chi tiết tả cảnh đó.
-Biết chuyển một phần trong dàn ý thành một đoạn văn tả cảnh.
II-CHUẨN BỊ:
-Những ghi chép của HS đã có khi quan sát cảnh một buổi trong ngày.
-Bút dạ và phiếu khổ to.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra 2 học sinh
-Nhận xét chung
2-Bài mới
-Giới thiệu bài mới.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
12

Học sinh
-2 HS lên bảng làm theo yêu cầu của GV
-Nghe.
Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


*Hoạt động 1:HS làm bài 1
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập.
-GV giao việc.
-Các em đọc bài văn” Rừng trưa” và
bài “Chiều tối”.
-Tìm những hình ảnh em thích trong
mỗi bài văn. Vì sao em thích?
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày.
-Chú ý: HS có thể thích những hình
ảnh khác nhau nên GV cần các em
phải nêu được lí do hợp lí vì sao
mình thích là được.
*Hoạt động2:Hướng dẫn làm bài 2
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập.
-Giáo viên giao việc.
-Các em xem lại dàn bài về một buổi
trong ngày trong vườn cây (hay
trong công viên, trên cánh đồng).
-Các em nên chọn viết một đoạn văn
cho phần thân bài dựa vào kết quả
đã quan sát được.
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV lưu ý HS cần giới thiệu em tả
cảnh ở đâu? Tả cảnh đó vào buổi
nào sáng, trưa hay chiều.
-GV nhận xét về cách viết, về nội
dung đoạn văn các em đã trình bày
khen những học sinh viết đoạn văn
hay.
3-Củng cố dặn dò
-Gv nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh dàn
ý đoạn văn đã viết ở lớp.
-Chuẩn bị cho tiết TLV tiếp theo.

-1 Hs đọc to, cả lớp đọc thầm 2 bài văn.

-Từng em đọc cả 2 bài và dùng viết chì gạch
dưới những hình ảnh mình thích.
-HS lần lượt trình bày trước lớp những hình
ảnh mình thích và nêu lĩ do mình thích.

-1 HS đọc to, lớp lắng nghe.
-HS nhận việc.

-HS làm bài cá nhân.
-Một số em đọc đoạn văn đã viết.

-Lớp nhận xét.

Thứ năm, ngày 03 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 2 PPCT
MÔN: CHÍNH TẢ
BÀI: LƯƠNG NGỌC QUYẾN
I. MỤC TIÊU:
Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

13


-Nghe viết đúng, trình bày đúng bài chính tả Lương Ngọc Quyến.
-Nắm được mô hình cầu tạo vần, chép đúng tiếng, vần vào mô hình, biết đánh
dấu thạch đúng chỗ.
-Giáo dục HS tính kiên trì bền bỉ trong học tập .
II-CHUẨN BỊ:
-Bút dạ và vài tờ phiếu phóng to mô hình cấu tạo trong bài tập 3.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ.
-GV gọi vài học sinh lên bảng kiểm
tra bài cũ.
-Nhận xét đánh giá cho điểm từng
học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài mới.
-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hướng dẫn nghe viết
-GV đọc bài chính tả một lươt: giọng
to, rõ, thể hiện niềm cảm phục.
-GV giới thiệu nét chính về Lương
Ngọc Quyến: ông sinh năm 1885 và
mất năm 1937. Ông là con trai nhà
yêu nước Lương Văn Can. Ông đã
từng qua Nhật để học……..
-Cho HS luyện viết những từ ngữ dễ
viết sai: Lương Ngọc Quyến,Xích
sắt…….
-GV đọc từng câu hoặc từng bộ phận
ngắn trong câu cho HS viết. Mỗi câu
hoặc bộ phận câu đọc 2 lượt.
-GV đọc lại toàn bài cho HS soát lỗi.
-GV chấm 5-7 bài.
-GV nhận xét về ưu khuyết điểm của
các bài chính tả đã chấm.
*Hướng dẫn làm bài tập
-Cho HS đọc yêu cầu của bài 2
-GV giao việc. Các em ghi lại phần
vần của những tiếng in đậm trong câu
a và câu b, nhớ ghi ra giấy nháp.
-Tổ chức cho HS làm bài.

Học sinh
-2-3 HS lên bảng làm theo yêu cầu của GV.
-Nghe.
-Nghe.

-HS luyện viết các từ vào bảng con.
-HS viết chính tả.

-HS tự phát hiện lỗi và sửa lỗi.
-Từng cặp học sinh đổi tập cho nhau để sửa
lỗi.
-1 Hs đọc to, lớp đọc thầm theo.

-HS nhận việc.
-HS làm bài cá nhân, ghi ra giấy nháp
-Cho HS trình bày kết quả.
những vần cần tìm.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải -1 HS nói trước lớp phần vần của từng tiếng
đúng.
.
14

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


a)Trạng Nguyên trẻ nhất là ông
Nguyễn Hiền quê ở Nam Định….
b)Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là
Làng Mộ Trạch, huyện Bình Giang
-Bài tập 3
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập.
-GV giao việc.
-Các em quan sát kĩ mô hình.
-Chép vần của từng tiếng vừa tìm
được vào mô hình cấu tạo vần.
-Cho HS làm bài: GV giao phiếu cho
3 học sinh.
-Cho HS trình bày.

-Lớp nhận xét và bổ sung.

-HS chép lời giải đúng vào vở bài tập.

-1 HS đọc to, lớp đọc to, đọc thầm.
-HS quan sát kĩ mô hình.

-3 HS làm phiếu. HS còn lại làm vào giấy
-GV nhận xét và chốt lại lời giải nháp.
đúng.
-3 HS làm bài vào phiếu lên dán trên bảng
+ Phần vần của tất cả các tiếng đều có lớp.
âm chính .
-Lớp nhận xét.
+Ngoài âm chính , một số vần còn có
thêm âm cuối
-3-4 HS nhắc lại
+ Có những vần có đủ cả âm chính ,
âm đệm và âm cuối .
3-Củng cố dặn dò
-Gv nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà làm lại bài vào vở
bài tập 3.
-Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài
chính tả tiếp theo.
-------------------------------------------------TIẾT 2-TIẾT 4 PPCT
MÔN: KHOA HỌC
BÀI: CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH
NHƯ THẾ NÀO ?
I-MỤC TIÊU
- Giúp HS:
+ Nhận biết cơ thể của mỗi con người được hình thành từ sự kết hợp giữa
trứng của mẹ và tinh trùng của bố.
+ Phân biệt một vài giai đoạn phát triển của thai nhi.
II-CHUẨN BỊ:
- Hình 10, 11 SGK.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên

Học sinh

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

15


1-Kiểm tra bài cũ
* Nêu lại nội dung bài học.
-Cần phải đối xử với con trong gia
đình như thế nào ?
-Nhận xét tổng kết chung.
2-Bài mới
*Hoạt động 1:
* HD HS làm việc cá nhân.
-Quan sát các hình 1a, 1b, 1c và đọc
kĩ phần chú thích trang 10 SGK, tìm
xem chú thích nào phù hợp với hình
nào ?
-Làm việc cá nhân trình bày .
-Nhận xét chung
-Chốt ý đúng ( SGK)
*Hoạt động 2 :Quan sát
* Yêu cầu hs quan sát các hình
2,3,4,5,trang 11 SGK để tìm xem
hình nào cho biết thai được 5 tuần, 8
tuần, 3 tháng, khoảng được 9 tháng.
-Gọi 1HS lên trình bày
-Yêu cầu các nhóm nhận xét chung.
-Nêu các bộ phận theo nội dung các
hình , kèm theo chú giải.
-Tổng kết chung
* Cho HS làm việc theo cá nhân
-Quan sát tranh SGK nêu lại các nội
dung sgk.
-Trình bày miệng theo cá nhân.
-Nhận xét chung liên hệ cho HS.
3-Củng cố dặn dò
* Chốt ý nêu lại ND bài .
-Giáo dục và liên hệ các vấn đề
thực tế.

* 1 HS nêu lại nội dung bài .
- HS nêu.
-HS nhận xét

* Mở sách giáo khoa.
-quan sách trả lời câu hỏi .
-Đáp án: hình 1a: Các tinh trùng gặp trứng.
Hình 1b : Một tinh trùng đã chui được vào
trứng.
Hình 1c : Trứng và tinh trùng đã kết hợp với
nhau tạo thành hợp tử
* Quan sát hình sách giáo khoa và trả lời câu
hỏi.
-Đáp án :
+H2 : Thai được khoảng 9 tháng, đã là một
cơ thể người hoàn chỉnh.
+H3 : Thai được 8 tuần, đã có hình dạng của
đầu, mình, tay, chân nhưng chưa hoàn thiện.
+H4 :Thai được 3 tháng , đã có hình dạng
đầu, mình, tay, chân, hoàn thiện hơn, đã hình
thành đầy đủ các bộ phận của cơ thể .
H5: Thai được 5 tuần, có đuôi, đã có hình thù
của đầu,mình, tay, chân, nhưng chưa rõ ràng.
* Quan sát tranh nêu lại nội dung của bài.
-Trình bày kết quả quan sát được.

* Nêu lại ND bài .
-Chuẩn bị bài sau.

-----------------------------------------------------------

16

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


TIẾT 3 –TIẾT 9 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI : HỖN SỐ
I-MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
- Nhận biết về hỗn số.
- Biết đọc và viết hỗn số.
*Bài tập cần làm bài 1,2a.HS khá giỏi làm bài 2b
II-CHUẨN BỊ:
- GV: Các tấm bìa cắt và vẽ như hình SGK.
- HS: Chuẩn bị hình tròn đường kính 4cm và giấy màu.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng làm bài.
-Chấm một số vở của học sinh.
-Nhận xét chung.
-Kiểm tra đồ dùng của học sinh.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hoạt động 1
- Yêu cầu HS lấy 2 hình tròn để lên
bàn; gấp hình tròn thứ 3 thành 4 phần
bằng nhau cắt lấy 3 phần, để lên bàn.
-Giới thiệu.
- Mỗi hình tròn biểu thị một cái bánh.
Vậy trên bàn có bao nhiêu cái bánh?

Học sinh
-2HS lên bảng làm bài ….
-Tự kiểm tra đồ dùng học tập và bổ sung
nếu thiếu.
-Nhắc lại tên bài học.
- Thực hiện và cho kết quả.

3
cái bánh, ta có thể
4
3
viết gọn lại là 2 cái bánh.
4
3
3
- Có 2 và hay 2 + ta viết thành 2
4
4
3
4
3
3
GV chỉ vào 2 giới thiệu: 2 gọi là
4
4

-Trả lời.

hỗn số.
-Yêu cầu HS nhắc lại.

-Nghe.

-Chẳng hạn 2

-2 HS nhắc lại.

- 2 cái bánh và

3
đọc là hai và ba phần
4

-2 cái bánh và

3
cái bánh
4

-Ghi và nhắc lại.
2

3
cái bánh (hai và ba phần tư cái bánh).
4

tư.
Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

17


-GV chỉ vào từng thành phần của hỗn
số để giới thiệu tiếp.
- Hỗn số 2

3
có mấy phần?
4

Đó là những phần nào?
-Em hãy chỉ phần nguyên và phần
phân số của hỗn số 2

3
4

-Nghe.
-2 Phần.
-Đó là phần nguyên và phần phân số.
- Phần nguyên là 2 phần phân số là

-Em hãy so sánh phần phân số của
hỗn số so với đơn vị?
-GV nhắc lại cách đọc và cách viết
hỗn số.
-Yêu cầu HS nêu vài ví dụ về hỗn số.

-Bao giờ cũng nhỏ hơn đơn vị.
-Nghe.

-GV đọc vài số 3 ,2 ,...

-HS tự lấy thêm ví dụ

1
4

1
2

-Yêu cầu HS lấy các hình tròn và
phần hình tròn cho đúng hỗn số đã
đọc.
*Hoạt động 2:Luyện tập
-Gọi HS đọc yêu cầu.
-Cho HS làm vào bảng con.
-Nhận xét
*Bài 2a
-Cho học sinh làm bài vào vở.
-Gợi ý: Nhìn vào tia số ta thấy có 1
và thêm

1
1
đơn vị nên ta viết 1
5
5

-Chấm một số vở.
-Nhận xét chung.
Bài 2b cho HS khá giỏi làm thêm

1
4

1
2

- Hỗn số 3 ; 2 ; ….
-2HS đọc yêu cầu.
-2 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào bảng
con.
a) 2

1
(hai và một phần tư)
4

b)........
-Nhận xét sửa bài làm của bạn trên bảng.
-2HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.
2 3 4
5 5 5

a) 1 ,1 ,1

b) …..
-Nhận xét bài làm trên bảng.
-Tự sửa bài của mình.

3-Củng cố dặn dò
-Nhắc lại kiến thức của bài học.
-Dặn học sinh về nhà làm bài và
chuẩn bị bài sau.
-----------------------------------------------------TIẾT 4 –MĨ THUẬT (GVBM)

18

3
4

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


Thứ sáu, ngày 04 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1- THỂ DỤC
---------------------------------------------------TIẾT 2-TIẾT 2PPCT
MÔN: ĐỊA LÝ
BÀI: ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN
I.MỤC TIÊU:
Sau bài học, HS có thể:
- Dựa vào bản đồ, lược đồ nêu được một số đặc điểm chính của địa hình,
khoáng sản nước ta.
- Kể tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng lớn của nước ta trên bản
đồ( lược đồ).
- Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta, chỉ trên bản đồ vị trí các mỏ than,
sắt, a-pa- tít, dầu mỏ.
II-CHUẨN BỊ
- Bản đồ địa lí VN, lược đồ địa lí VN, các hình minh hoạ, phiếu học tâp của
HS.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS trả
lời các câu hỏi về nội dung bài cũ
- Nhận xét HS.
2-Bài mới
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hoạt động 1:Địa hình VN
- Yêu cầu HS ngồi cạnh nhau cùng
quan sát lược đồ địa hình VN và thực
hiện các nhiệm vụ sau.
- Chỉ vùng núi và vùng đồng bằng
nước ta.
- So sánh diện tích của vùng đồi núi
và vùng đồng bằng của nước ta.
- Nêu tên và chỉ trên lược đồ cac
đồng bằng và cao nguyên ở nước ta.

Học sinh
- HS nối tiếp lên thực hiện yêu cầu của GV.
- Nhân xét.
- Nghe, nhắc lại tên bài học.
- HS cùng nhau thực hiện nhiệm vụ
- Dùng que chỉ khoanh vào từng vùng trên
lược đồ
-Diện tích đồi núi lớn hơn đồng bằng nhiều
lần(gấp khoảng 3 lần)
-Các đồng bằng: Bắc Bộ, Nam Bộ, Duyên
Hải miền Trung
- Các cao nguyên:…
- 4 HS lần lượt lên bảng nhận nhiệm vụ

- Gọi HS trình bày kết quả trước lớp
- Nhận xét và giúp HS hoàn thiện câu
trả lời.
-KL:
Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

19


*Hoạt động 2:Khoáng sản
- Treo lược đồ một số khoáng sảnVN:
+Hãy đọc tên lược đồ và cho biết
lược đồ này dùng để làm gì?
- Dựa vào lược đồ và kiến thức của
em, hãy nêu tên một số loại khoáng
sản ở nước ta. Loại khoáng sản nào
có nhiều nhất?
- Chỉ những nơi có mỏ than, sát, apa- tít, bô xít, dầu mỏ.
- Nhận xét, KL:Nước ta có nhiều
khoáng sản như than, dầu mỏ…có
nhiều nhất ở nước ta và tập trung
nhiều nhất ở nước ta và tập trung chủ
yếu ở Quảng Ninh.
-Chia HS thành các nhóm nhỏ phát
cho mỗi nhóm một phiếu học tập và
yêu cầu HS cùng thảo luận để hoàn
thành phiếu.(Tham khảo sách thiết
kế)
- Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày
kết quả.
- Nhận xét kết quả việc làm của HS,
tuyên dương các nhóm làm việc tốt.
KL:Đồng bằng nước ta chủ yếu do
phù sa của sông ngòi bồi đắp, từ hàng
nghìn năm trước nhân dân ta đã trồng
lúa trên các đồng này…
3-Củng cố dặn dò
- Trên phần đất liền của nước ta có
bao nhiên diện tích là đồi núi,bao
nhiêu diện tích là đồng bằng?
-Nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS về nhà học bài chỉ lại vị trí
của các dãy núi…

- Nghe.
- Quan sát lược đồ
-Lươc đồ một số khoáng sản VN giúp ta
nhận xét về khoáng sảnVN.
- Nước ta có nhiều loại khoáng sản như dầu
mỏ,khí tự nhiên, than, sắt…
than đá là loại khoáng sản có nhiều nhất.
- 2-3 HS lên bảng chỉ.
- Nghe.

- HS chia thành các nhóm, mỗi nhóm 4 em
nhận nhiệm vụ và triển khai thảo luận hoàn
thành phiếu.
-2 nhóm lên bảng trình bày kết quả.

- Nghe.

-1-2 HS trả lời.

-----------------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 10 PPCT
MÔN :TOÁN
BÀI : HỖN SỐ (tt)
I-MỤC TIU
Giúp học sinh:
- Biết cách và thực hành chuyển một hỗn số thành phân số.
- Cộng hoặc trừ hỗn số hoặc nhân (chia) hỗn số bằng cách chuyển về phân số.
20

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


II-CHUẨN BỊ:
-Dụng cụ học toán
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng làm bài tập 2.
-Chấm một số vở HS.
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hoạt động 1:Hướng dẫn cách
chuyển một hỗn số thành phân số.
-Chia lớp thành nhiều nhóm.
-Đính cách tấm bìa như SGK và nêu
vấn đề.
2

5
=
8

=?

Học sinh
-2HS lên bảng làm bài.

-Nhắc lại tên bài học.
-Hình thành nhóm.
-Thảo luận nhóm theo yêu cầu.
C1: HS chia tấm bìa và đếm kết quả là
5
8

5
8

C2: 2 = 2 + =

2 × 8 + 5 21
=
8
8

21
8

- Một số HS đọc SGK.
- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số
- Từ hỗn số đã cho làm thế nào để
viết thành phân số? Hỗn số có thể viết rồi cộng với tử số của phân số đã cho.
-Mẫu số ….
thành tổng nào?
- Yêu cầu HS thảo luận trả lời.
-Nhận xét và giúp học sinh.
-5HS lên bảng.
- Em hãy nêu cách chuyển hỗn số
thành phân số.
-Gọi HS đọc SGK.
*Hoạt động 2:Luyện tập
-Lớp làm bài vào bảng con.
*Bài tập 1
1
2
4 = ...
2 = ...
3
5
-Yêu cầu HS làm bài vào bảng con.

-Nhận xét sửa bài.
-Nhận xét sửa bài và cho điểm.
-Nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số.
-Gọi 2 HS nhắc lại .
*Bài 2
-1HS đọc yêu cầu bài tập.
-Gọi HS đọc yêu cầu bài.
-Đổi hỗn số sang phân số sau đó thực hiện
1
1
-Muốn cộng (trừ) hai hỗn số 2 + 4
phép cộng hai phân số tìm được.
3
3
-HS tự làm bài vào vở.
ta làm thế nào?
-Đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.
-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-Đổi hỗn số thành phân số rồi thực hiện
phép nhân hai phân số vừa tìm được.
*Bài 3
-Nêu như SGK.
1
1
-Muốn nhân hai hỗn số 2 × 5 ta
-HS tự làm bài vào vở.
3
4
-Một số HS đọc kết quả của mình.
làm thế nào?
-Lớp nhận xét sửa sai.
Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

21


-Nêu cách làm theo mẫu.

-Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện
phép tính với hai phân số vừa tìm được.
-1 – 2 HS nhắc lại.

3-Củng cố dăn dò
-Muốn cộng (trừ, nhân, chia) hai hỗn
số ta làm thế nào?
-Gọi HS nhắc lại cách chuyển hỗn số
sang phân số.
-Nhận xét chung.
-Dặn học sinh về nhà làm bài và
chuẩn bị bài sau.
--------------------------------------------------------------TIẾT 4-TIẾT 4 PPCT
MÔN : TẬP LÀM VĂN
BÀI : LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ
I-MỤC TIÊU:
-Trên cơ sở phân tích số liệu thống kê trong bài Nghìn năm văn hiến, HS hiểu
hình thức trình bày các số liệu thống kê, tác dụng của các số liệu thống kê.
-Biết thống kê các số liệu đơn giản, trình bày kết quả thống kê theo biểu bảng.
II-CHUẨN BỊ
-Bút dạ và một số tờ phiếu.
-Bảng phụ.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra 2 học sinh
-GV nhận xét và cho điểm học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hướng dẫn luyên tập
*Bài 1
-GV giao việc
-Trước hết các em phải đọc lại bài
Nghìn năm văn hiến trang 16. Sau đó
các em lần lượt trả lời đầy đủ 3 yêu
cầu a, b, c đề bài đặt ra.
-Cho HS làm bài.
a)-Cho HS nhắc lại các số liệu thống
kê.

Học sinh
-2 HS lên bảng thực hiện.
-Nghe.

-1 HS đọc to, lớp lắng nghe.
-HS đọc bài nghìn năm văn hiến.

-Một số HS nhắc lại.
-Từ 1075 đến 1919, số khoa thi:185,…….
-HS lần lượt trả lời.
+Em hãy nhắc lại các số liệu thống kê -Lớp nhận xét.
22

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


trong bài.
+ Số khoa thi, tiến sĩ, trạng nguyên
của từng triều đại như thế nào?
+ Số bia và tiến sĩ có tên khác trên bia
còn lại đến ngày nay là bao nhiêu?
-GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng
của ý a.
-Từ 1075 đến 1919, số khoa thi 185,
số tiến sĩ 251 6.
b)-Các số liệu thống kê được trình
bày dưới những hình thức nào?
-GV chốt lại đúng ý b.
+Các số liệu thống kê được trình
bày dưới 2 hình thức.
-Nêu số liệu.
-Trình bày bảng số liệu so sánh
khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên
của các triều đại.
-Cách thống kê như vậy giúp người
đọc dễ tiếp nhận thông tin, giúp người
đọc có điều kiện so sánh số liệu, tránh
được việc lặp từ ngữ.
+Các số liệu thống kê nói trên có tác
dụng gì?
-GV chốt lại kết quả đúng của ý c các
số liệu thống kê là bằng chứng hùng
hồn, giàu sức thuyết phục, chứng
minh dân tộc việt nam là một dân tộc
có truyền thống văn hoá lâu đời.
*Bài tập 2:
-Cho HS đọc yêu cầu của BT2.
-GV giao việc: Các em có nhiệm vụ
thống kê học sinh từng tổ trong lớp
thep 4 yêu cầu .
a)Số học sinh trong tổ.
b)Số học sinh nữ.
c)Số học sinh nam.
d)Số học sinh khá, giỏi.
-Cho HS làm bài. GV chia nhóm và
phát phiếu cho các nhóm.
-Cho HS trình bày.
-GV nhận xét và khen những nhóm
thống kê nhanh, chính xác.
*Bài tập 3
-Cho HS đọc yêu cầu BT3.

-Một số học sinh trả lời.
-Lớp nhận xét.

-HS trình bày.
-Lớp nhận xét.

-…….là bằng chứng hùng hồn, giàu sức
thuyết phục, chứng minh dân tộc việt nam là
một dân tộc có truyền thống văn hoá lâu đời.
-HS lần lượt trả lời.
-Lớp nhận xét.

-1 Hs đọc to, lớp đọc thầm.
-HS nhận việc.

-HS làm bài theo nhóm
-Đại diện các nhóm lên dán phiếu kết quả bài
làm trên bảng lớp.
-Lớp nhận xét.

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

23


-GV giao việc: Các em có những số
liệu cụ thể nhiệm vụ của các em là
trình bày kết quả thống kê bằng một
bảng thống kê như trong bài Nghìn
năm văn hiến. Cô sẽ phát phiếu để
các nhóm làm bài.
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày.
-GV nhận xét và khen những nhóm
thống kê nhanh, đúng trình bày đẹp.
3-Củng cố dặn dò
-GV nhắc những lưu ý khi làm báo
cáo thống kê
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà trình bày lại
bảng thống kê vào vở.
-Dặn HS về nhà chuẩn bị cho tiết
TLV sau.

24

-1 HS đọc to lớp lắng nghe.
-HS làm bài theo nhóm.

-Đại diện nhóm dán bảng thống kê của mình
lên bảng lớp.
-Lớp nhận xét.

Giáo an lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×