Tải bản đầy đủ

hhhhhhhhhhhhhhhhhh26 718 1394852008

SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƢNG TỤ
MÔN: VẬT LÝ 6


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Thế nào là sự đông đặc? Trong thời gian
đông đặc nhiệt độ của vật nhƣ thế nào?
Câu 2: Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và
nhiệt độ đông đặc của băng phiến dƣới đây, câu
nào đúng?
A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc.

B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc.
C. Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn, cũng có thể
thấp hơn nhiệt độ đông đặc.
D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc.


TRẢ LỜI
Câu 1: Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự
đông đặc. Trong suốt thời gian đông đặc nhiệt độ

của vật không thay đổi.
Câu 2: Câu D


QUAN SÁT HIỆN TƢỢNG :

Nhận xét hình ảnh
mặt đƣờng nhựa khi
trời mƣa?

Nhận xét hình ảnh

mặt đƣờng nhựa khi
mặt trời xuất hiện?


Tiết 30

Bài 26: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƢNG TỤ
I. Sự bay hơi :
1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự
bay hơi :
* Mỗi em hãy tìm và ghi vào vở một thí dụ về nƣớc bay hơi?
- Quần áo sau khi giặt đƣợc phơi khô

- Lau ƣớt bảng, một lúc sau nƣớc bay hơi hết, bảng sẽ khô
- Mùa hè nƣớc ở ao, hồ cạn dần v.v...


Tiết 30

Bài 26:SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƢNG TỤ

I. Sự bay hơi :
1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi:
* Hãy tìm và ghi vào vở một ví dụ về sự bay hơi của một
chất lỏng không phải là nƣớc?

- Rƣợu đựng trong chai không có nắp sẽ cạn dần
- Xăng đựng trong chai không đậy nắp sẽ cạn dần

- Cồn sau khi bôi lên da bay hơi nên khô rất nhanh

- Mở nắp lọ nƣớc hoa một lúc sau cả phòng đều có
mùi nƣớc hoa….

* Vậy: Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi.


Tiết 30

Bài 26:SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƢNG TỤ

I. Sự bay hơi :

1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi :

- Thế nào là sự bay hơi?
* Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi
là sự bay hơi.


Bài 26:SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƢNG TỤ
I. Sự bay hơi :
1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi:

2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào
những yếu tố nào ?
a. Quan sát hiện tƣợng : Hình 26.2a- Trả lời C1

HÌNH A1:Trời râm

HÌNH A2: Trời nắng

C1: Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ


Bài 26:SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƢNG TỤ
I. Sự bay hơi :
1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi:
2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu
tố nào ?
a. Quan sát hiện tƣợng : C1
Quan sát hiện tƣợng : Hình 26.2b- Trả lời C2

HÌNH B1: Có gió
HÌNH B2:Không có gió
C2 : Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió


Bài 26:SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƢNG TỤ
I. Sự bay hơi :
1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi:
2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu
tố nào ?
a. Quan sát hiện tƣợng : C1, C2
Quan sát hiện tƣợng : Hình 26.2c- Trả lời C3

HÌNH C1

HÌNH C2

Quần áo không đƣợc căng ra

Quần áo đƣợc căng ra

C3: Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng
của chất lỏngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×