Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHAY CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
PHAY CHUYÊN NGÀNH
7 TÍN CHỈ
Số tiết lý thuyết: 27
Số tiết thực hành: 288
tổng cộng:
315 tiết


Baøi môû ñaàu


Baứi 1:

phay maởt phaỳng, thaỳng goực vaứ song song


Baøi 2:

phay baäcBaøi 3:

phay maët nghieâng


Baøi 4:

phay raõnh vuoâng


Baứi 5:

phay raừnh baựn nguyeọt


Baøi 6:

phay raõnh V


Baøi 7:

baøi taäp naâng cao (caøng)

8

14

1,6

1,6

2,5

12H7

24

12H7


R12

R12
76

1,6


Bài 8:

bài tập tổng hợp (đòn kẹp)


Baøi 9:

phay 4 vaø 6 caïnh
10


Baøi 10:

phay raõnh then

25

5
4

8 P9


Baøi 11:

phay then hoa
35

5 f9

Ø21

Ø25


Bài 12:

phay bánh răng trụ thẳng
(phân độ gián tiếp)

m

Z

d1,5

22

33

36

1,75

18

31,5

35

2

16

32

36


Bài 13:

phay bánh răng trụ thẳng
(phân độ vi sai)
2,5

m = 1,5
Z = 67


Baứi 14:

phay baựnh raờng xoaộn

ò

mn = 1.75
ò = 18o
Z = 19
Xoaộn phaỷi


Baøi 15:

phay thanh raêng thaúng


Baøi 16:

phay thanh raêng nghieângTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×