Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Marie Curie năm học 2015 - 2016
t

s
B

u
o
n
g

c
.

.

in

M


g

ĝ

T
i
n

t

t

h

i

p
k

h

M

h

ă
o

n
á

v

g

n

à


i

b

b
ă
n
g

n
ū

á

h

n

ū

m

ó
c

A

c

d
i

a

ê

)
t
i

d

b
ê

h

é

h

B

m

v

t

m
t

t

ū

i

ă
o

c

g

B

á

(

M
N

d

i

S

ū
a

C

h

D

y

t

o

á

)

b
i

S
.

A

Ĝ
t

é

h

0
°

d

,

á
t

n

i

3
x

R
I

X

t

m

h

ã

E

d
Ĝ

x

h

+

à

5

'

-

m

,

2

s
u
l

1

i

n

-

m

-

a

1

-

t
ų

m

)

c

T
H

t

+

i

n

3
e

I

x

m

h
C
)

t

T
h
ài

-

1
.

h

u
:

n

g

n
y

+

s

h

o

x

n

d
g

á
y

2
ś

n

n

n
ë

m

n

d

Z

n

X

ò

>

b
à

1

i

+

Į

g

2

g
a

c

h

c

c

0
ą

I
p
h

?
n

a

h

t

ū

ă
n

2

Ă

M
H
q

0

d

ū

Ý

N

T
O
Á
N
l

=

e
r
i

c

:

9

v
c

á

H
q

K

a

Ŋ
ı

2
1

t

i

m

y
s

b

ê
u

Ð
h
i

c

t

c

l

2

o
ê

2

a

i

c

n

ó

y

c

t
t

U

_
3

)

'

3

C

2

m

ê

t

é

b
i

E

X

i

t

n

c

A
R
I

(

T

(
2

_

o

c
ó

p

c

ó

M

m

0
0

.

ó

p

t

h

į

t
i

h

ó

{
s
i

o

.

(

B
C
D

h

c

c

d

C

u

l
i

J

x

x

d

Z

a
(

è

c

t

g

a
.

ū

c

n

)

m
ĝ

e

c

)

i

á

h

i

c

(
)

ã

y

n
v

A

n
g

d
á

h

á

=

ū

B

p

t

m
)

x

d

g

-

S

)

u
y

t

D

ē

m
)

=

m

(
x

t

ó

à

à

é

p

S

v

A

c

:

à

é

n

i

i

ē

X-

m

1

h

)

t

ă

C

y

pm

h

t
i

c

(

n

h

d

g

-

h

h

d

1

m
m
m

.

l

h

n

C

2

2

s
ó

l

(

(

n

y

n

à

r

n

ì

A

a

c

n
n

r
i

0

h

h

ô

i

i
o

n

s
t

h

i

m

g

=

h

S

n

à

a

à

i

C

m

h

(

c

t
,

a

h

o

a

i

o

h
u

n

h

į
d

p

+

h

L

ĝ

C

h

y

C

n

v

-

t
t

.

à
3

a

C
h
g

.

i

2

i
g

c
h

m
)

n
g

T
i

ê

h

g

r
c

d
i

h

b

V

5

x

i

P

c

(

:

ï

B

B

A
)

C

T

m

)

.

.

(

4

wo

g

4

a

.

i

(

N

à

D

d
t

B

c

G

2

E

0
1

t

5
-

a

S

m

C

2
t

;

0
1

g
i

S

D

g

h

á

n

c

g

6


\
..
d
-į į

}

\广


g

G

NTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×