Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian chép đề)

Câu 1 (3,0 điểm):
1. Thực hiện các phép tính: a) 57 : 54 – (32 – 23)
2. Tìm x, biết:

a) 2 x  3  5

7 8 3 5
 

5 13 5 13
1  4 15

b)  x   : 
4  5 16b)

Câu 2 (2,0 điểm):
Lớp 6A gồm 45 học sinh. Tổng kết cuối năm số học sinh khá bằng

3
tổng số học
5

1
số học sinh còn lại. Biết không có bạn nào có học lực
2
dưới trung bình, tính số học sinh trung bình của lớp 6A và tỉ số phần trăm học sinh giỏi so
với cả lớp.
Câu 3 (5,0 điểm):
1. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho
  350 ; xOz
  700 .
xOy
a) Tính 
yOz .

sinh cả lớp. Số học sinh giỏi bằng

b) Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao ?
c) Vẽ Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo của góc kề bù với góc xOy.
1 1 1
1
1
2. Chứng minh rằng: 2  2  2  ... 

 1.
2
2 3 4
2015 20162
--------Hết-------

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN TOÁN 6
Câu
Câu 1

Ý
1

Nội dung
a) 5 : 5 – (3 – 2 ) = 5 – (9 – 8)
= 125 -1 =124
7

4

2

3

Điểm
0,5

3

b)
 7 8  3 5   7  3  8 5 
 
 

  
5 13 5 13  5
5   13 13 
 10 13

  2  1  1
5
13

2

a)
2 x  3  5
2x  3  5  
 2 x  3  5
2 x  2  x  1


 2 x  8  x  4
1 4

4 5

1 15 4
x  .
4 16 5
1 3
x 
4 4
3 1
x 
4 4
x 1

b)  x   : 

Câu 2

a

0,5
0,5

15
16

0,25
0,25
0,25
0,25

3
- Số học sinh khá là: .45  27 (học sinh).
5

- Số học sinh còn lại là: 45 - 27 =18 (học sinh)  Số học sinh giỏi
là:
b

0,5

1
.18  9 (học sinh).
2

- Số học sinh trung bình là: 45 - 27 -9 = 9 (học sinh).
- Tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với cả lớp bằng:
9
.100%  20%
45

Câu 3

0,5
0,5
0,5
0,5

z
y

0,5
x
O
t

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


1

a) Vì hai tia Oy và Oz nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ
  xOz
 (350<700) nên tia Oy nằm giữa hai tia
chứa tia Ox mà xOy
Ox và Oz. Suy ra:


xOy
yOz  xOz
  xOy
  700  350  350

yOz  xOz

b) Ta có: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

Mặt khác: xOy
yOz  350
Vậy tia Oy là tia phân giác của góc xOz.
c) Ta có: Góc xOy và góc xOt là hai góc kề bù
  xOt
  1800
 xOy
  1450
 xOy

Vậy số đo góc kề bù với góc xOy bằng 1450
2

1 1 1
1
1
 2  2  ... 

2
2
2 3 4
2015 20162
1
1
1
1
1 ... 

2014.2015 2015.2016
Ta có: 1.2 2.3 3.4
1 1 1 1 1
1
1
1
1
 1       ... 2 2 3 3 4
2014 2015 2015 2016
1
 1
1
2016
1 1 1
1
1
Vậy: 2  2  2  ... 

1
2
2 3 4
2015 20162

Tổng điểm

0,5
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25

0,5

0,25
10,0

-----------------------

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×