Tải bản đầy đủ

bài tập môn Luật hôn nhân và gia đình

Bài tập nhóm
CHƯƠNG
III

9:KHÁI NIỆM KẾT HÔN
KHÁI NIỆM

ĐIỀU
VÀKẾT
ĐIỀUHÔN
KIỆN
KẾT
HÔN
KIỆN KẾT HÔN
Họ và tên

MSSV

1. Nguyễn
Thanh kết
Phươnghôn

1311488
Khái
niệm

Nội
dung

Lớp
LHK37A

2. Phạm Thị Phương

1311492

LHK37A

3. Phùng Thị Phương

1311485

Điều
kiện
kết
hôn
4. Nguyễn Văn Quân
1311501

LHK37A

5. Đỗ Phương Hồng Quyên 1311499

LHK37A

LHK37A

ký kếtVÀ
hôn GIA
LUẬT HÔN Đăng
NHÂN
ĐÌNH

VIỆT
NAM
Hủy kết hôn trái pháp luật và
6. Trần Thị Quyên

1311500

LHK37A

7. Phạm Văn Quỳnh

1311503

LHK37A

8. Đào Duy Sang

1311510

LHK37A

9. Phạm Thanh Sơn

1311508

LHK37A

hậu
pháp lý1311511
10. Bùiquả
Công Tài

LHK37A


I. Khái niệm kết hôn
nam nữ lấy nhau thành vợ
thành chồng

việc

nhằm
hướng tới

trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các
điều kiện pháp luật quy định

xây dựng gia đình dân chủ, hòa
thuận, hạnh phúc.


Đối
tượng
của kết
kết
hôn
1.2.
Khái
niệm
điều
kiện
II.
Điều
kiện
hôn
Nam, nữ là công dân VIỆT NAM
kết hôn tại VIỆT NAM

Do pháp
luật VIỆT
NAM xác
lập

Khái
điều
kiệnđịnh tính hợp pháp của
Là cơniệm
sở pháp
lý quy
quan hệ hôn nhân được xác lập,

Bao
gồm

Nam
(nữ) làcủa
côngkết
dânhôn
VIỆT NAM
Đối
tượng
kết hôn với công dân nước ngoài
tại VIỆT NAM

Do pháp luật
VIỆT NAM
xác lập khi ở
VIỆT NAM

là cơ sở phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ
Nội
dung
các
điều
kiện
kết
hôn
chồng, quyền và nghĩa vụ đó được nhà nước
Nam nữ là thừa
công dân
nướcvà
ngoài
nhận
bảokếtvệ.
hôn, thường trú tại VIỆT NAM

Do pháp luật
nước họ xác
lập khi về
nước.


3.nhất:
Nộiđộdung
Thứ
tuổi

các điều
kiện kết hôn

Nữ từtừđủ
18
Nam
đủ
20tuổi
tuổi
Hình
thức
Nội
dung

Căn cứ:
Giấy khai sinh
Sổ hộ khẩu
Chứng minh nhân dân

Điều 8 luật
HNGĐ 2014


Thứ hai: do nam nữ tự nguyện quyết định

Thực bị
hiện
nhất
về
nội
vàbên
Không
chithống
phối hoặc
épcưỡng
buộc
bởi
Ép buộc,
éptâm
kết
hôn
hành
động
bên thứ
ngoài
nào
hoặc
người
ba
Hành vi vi phạm
điều kiện tự
nguyện kết hôn

Lừa dối kết hôn
Cản trở kết hôn
Kết hôn giả tạo


Thứ ba: Nam nữ kết hôn không bị mất NLHVDS

Nhận thức được hành vi

Đảm bảo vun đắp gia đình bền vững
Có đủ khả
năng:

Điều
khiển
được
hành
vi
Duy trì nòi giống lành mạnh


Nhàtư:
nước
không
thừa
nhận
kết
những
Thứ
không
thuộc
các
điểm
a,hôn
b, c,giữa
d khoản
2,
người
cùngLuật
giới này.
tính
điều
5 của

Không thuộc
các trường
hợp sau:

- Kết hôn hoặc chung sống như
vợ(chồng) giữa những người cùng
dòng máu về trực hệ;
Ngườinhững
đangngười
có vợ(chồng)
- Giữa
cóhôn
họ
Kết
Tảohôn
hôn,giả
cưỡng
tạo, ly
ép
kếttrong phạm
kết hôn hoặc chung
vimà
ba
đời;
hôn, lừa
giảdối
tạokết hôn.
- Giữa
sốngcha,
như
với
mẹvợ(chồng)
nuôi với con
nuôi;
- Giữa
những
đã từnglại.
là cha(mẹ)
người
khácngười
và ngược
nuôi với con nuôi, cha chồng với con
dâu, mẹ chồng với con rể, cha dượng
với con riêng của vợ, mẹ kế với con
riêng của chồng.


III. Đăng ký kết hôn

Thủ
tục đăng
Thẩm
quyềnký
đăngkết
kýhôn
kết hôn

Nghị
Nghị định
định 126
158
một
số
điều

về đăng ký và
biên pháp
quản
lý hộ thi
tịch
hành LHNGĐ

- Tờ khai và chứng minh nhân dân,
xác
nhậnnhân
tìnhdân
trạng
nhân;
Ủy ban
cấphôn
xã nơi
cư trú,
- Cấp
giấy
đăng
ký của
kết nam
hôn;hoặc nữ.
nơi đã
từng
cư trú
- Nam nữ có mặt làm thủ tục kết hôn.
Hôn nhân có yếu tố nước ngoài:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi
- Tờ khai đăng ký kết hôn
nam, nữ đăng ký thường trú.
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
- Giấy xác nhận trung tâm y tế về
tình trạng sức khỏe;
- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc tạm trú;


IV. Hủy kết hôn trái pháp luật và
hậu quả pháp lý
4.3.
2.
Hậu
quả
lối
xử
pháp

trường

kết
hợp
vi
1.Đường
Nguyên
tắc
xử

kết
Xử lý về mặt hình sự
hôn
phạm
trái
pháp
luật
kết hôn
hôn
tráiđặng
phápký
luật
Điều 150. Tội loạn luân
Thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận
Vi phạm điều
Xử lý kết hôn
kếthôn
hônnhư vợ chồng
Chấm dứt kiện
quan
hệ
Là việc nam nữ đăng ký
kết
Điều 148. Tội tổ chức tảo hôn, tảo hôn
không đúng
kết
tạibố
cơ quan nhà
Tòahôn
tuyên
Cá nhân tổ
thẩm quyền
Yêu cầu hai bên đăng ký kết
hôn
nước
cóhôn
thẩm Điều
quyền
hủy kết
chức
có thẩm
149. Con
Tội tại
đăng

kết
hôn
trái
pháp
luật
cáicơgiải
quyết
như
ly hôn
quan

thẩm
quyền
trái
pháp
luật
quyền hủy
nhưng một trong các bên
kết hôn trái
hoặc cả hai bên vi phạm
Điều
147.
Tội
vi phạm
chế
độ một
một
vợ một
chồng
Thuộc
pháp
luật
Chung
sống
như
vợ
Tài
sản
chia
theo
thỏa
thuận
hoặc
Thank
you
for
watching
điều kiên kết hôn theo
trong những
Không
làm
phát
sinh
quyền và
chồng

không
đăng
theo
quy
định
pháp
luật
điểm
cấm
kết
quy định của pháp luật.
nghĩa
vợnhân
chồng.
Điều
cản
trởvụhôn
tự
ký146.
kết Tội
hôncưỡng ép kết hôn hoặchôn
nguyện tiến bộx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×