Tải bản đầy đủ

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2012 - 2013

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PHÒNG GD&ĐT CÁI BÈ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ NGHIỆP

NĂM HỌC 2012 - 2013

--------------

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 4
Thời gian làm bài: 40 phút

Marks:

Listening
Q.1

Q.2


Reading and writing
Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Speaking
Q.9

Total

Q.10

PART 1. LISTENING
Question 1. Listen and number: (1 pt)

Question 2. Listen and circle: (1 pt)

mum / sister

grandma / grandpa

aunt / uncle

mum /dad

Question 3. Listen and draw a line:: (1 pt)
Emma

Toby

Jane


Oli


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Question 4. Listen and tick . (1 pt)
1.

A: What do you can?

B:

2.

A: What are these ?

B:

3.

A: Tick the word you hear ?

B:

4.

A: How do you feel?

B:

Question 5: Listen and write a word( 1pt)
1.

Voice 1: How many boys are there?
Voice 2: There are____________.

2.

Voice 1: What color is her hair?
Voice 2: It’s ___________.

3.

Voice 1: What can you do?
Voice 2: I can __________.

4.

Voice 1: How do you feel?
Voice 2: They are _______________ .


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PART II . READING AND WRITING. (15’)
Question 6. Look and read . Put a tick () or a cross (X) in the box as examples. (1 pt)4 . He can’t play football.

1 . Open your bag.

2 . This is a book.

3 . They’re thirsty.

Question 7. Look and write: (1pt)5. He can ride a bike.

30

6 . There are forty.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Question 8. Read and match. (1 pt)

Question 8: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1pt)

Question 9: Choose a word from the box and write it next to numbers from 1- 4. ( 1pt)

shoes


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PART III. SPEAKING ( 1pt) (5’)
Question 10:
1.

Listen and repeat.

2. Point, ask and answer.

3.

Listen and comment.

4. Interview

The end


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

TAPESCRIPTS & ANSWER KEYS

PART 1. LISTENING
Question 1. Listen and number:. (1 pt)
1.

She’s hot.

2.

she’s thirsty.

3.

He’s sad.

4.

She’s hungry.

Question 2. Listen and circle: (1 pt)
1. sister

2.grandpa

3.aunt

4. dad

Question 3. Listen and draw a line:: (1 pt)
1.

Emma can sing a song.

2.

Toby can swim.

3.

Jane can run.

4.

Oli can walk.

Question 4. Listen and tick . (1 pt)
1.

A: What do you can?

B:


2.

A: What are these ?

B:


3.

A: Tick the word you hear ?

B:


4.

A: How do you feel?

B:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Question 5: Listen and write a word( 1pt)
1.

Voice 1: How many boys are there?
Voice 2: There are fourteen.

2.

Voice 1: What color is her hair?
Voice 2: It’s yellow.

3.

Voice 1: What can you do?
Voice 2: I can swim.

4.

Voice 1: How do you feel?
Voice 2: They are hungry.

PART II . READING AND WRITING. (15’)
Question 6. Look and read . Put a tick () or a cross (X) in the box as examples. (1 pt)


1 . Open your bag.

4 . He can’t play football.


2 . This is a book.5. He can ride a bike.3 . They’re thirsty.
Question 7. Look and write: (1pt)
u: jug, run30

6 . There are forty.

a: hat, cat

Question 8: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1pt)
cold/ sad / happy/ hungry
Question 9: Choose a word from the box and write it next to numbers from 1- 4. ( 1pt)
1.

teacher

2.

chair

3.

shoes
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

4.

fish

5.

bath

6.

teacher

PART III. SPEAKING ( 1pt) (5’)
Question 10:
1.

Listen and repeat.

2. Point, ask and answer.

3.

Listen and comment.

4. Interview
The endx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×