Tải bản đầy đủ

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Vạn Phái 2, Thái Nguyên năm học 2014 - 2015

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÁI 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

-------------------

NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 5 (LET’S GO 2A)
Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm

Nhận xét
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

I. Match: (2đ)


house

dining room

bedroom

farmer

lamp

II. Complete the sentence using “He/She can/ can’t ………” (2đ)

He can ……...…

She can………

………………..…

………..………

She can………………

……………...…..

………………...

…………….…….

…..……………

She can’t……………

III. Fill in the blanks using cue words: (2đ)
(1)your

(2)Thank

(3)do

A: Where …... you live ?

B: I ……. in Hillsdale.
A: What’s ……….. address?
B: It is 16 North Street.
A: What’s your ……….….. number?

(4)telephone

(5)card

(6)live


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

B: It is 798 - 2043.
A: Here’s your ……....
B: ……….. you.
IV. Circle and write (2đ)
1. Can ….. use chopsticks? Yes, she can.
a) I

b) he

c) she

2. Is there a bed in the bathroom?
a) Yes, it is

b) No,it isn’t c) No,I don’t

3. What’s wrong, Andy? I can’t ........... the bookshelf.
a) reach

b) hear

c) sit

4. Look at him! ……. can sing a song.
a) I

b) He

c) She

5. There is a lamp …………… the sofa.
a) next to

b) under

c) in

V. Word family: Can you read? (Using : - og, - in, - ed, - it, - un) (2đ)
1. The p.… is in the th…. f….
2. H…. the ball and s..… in the p…
3. The d….. and the frog are on the l….
4. It is f….. in the s..… I can r.….
5. Ted is in the r….. b……/.
THE END


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ANSWER KEYS
I. Match: (2đ)

house

dining room

bedroom

farmer

lamp

II. Complete the sentence using “He/She can/ can’t ………” (2đ)

use chopsticks.

sing a song.

He

can

ride

pony.
III. Fill in the blanks using cue words: (2đ)
A: (3) do
B: (6) live
A: (1) your
B: It is 16 North Street.
A: (4) telephone
B: It is 798 - 2043.
A: (5) card
B: (2) Thank
IV. Circle and write (2đ)
1.

c

she

2.

No, it isn’t

3.

b
a

4.

b

He

5.

a

next to

reach

a She

can

play ride a bicycle

with a yo-yo.

ride a pony.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

V. Word family: Can you read? (Using : - og, - in, - ed, - it, - un) (2đ)
1. in
2. it
3. og
4. un
5. ed ./.
THE ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×