Tải bản đầy đủ

BẢNG mô tả CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN sự

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:
Chức danh
Bộ phận
Quản lý trực tiếp
Quản lý gián tiếp

NV HCNS
HCNS
Giám Đốc
Giám Đốc

Thời gian làm việc
Ca
Ngày nghĩ

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Quản lý hoạt động hành chính nhân sự.

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

ST
T
1

Tuyển dụng.

2

Đào tạo.

Nhiệm vụ

Bằng chứng công việc
- Nhận các phiếu nhu cầu NS của các bộ
phận.
- Lập kế hoạch tuyển dụng và trình duyệt
cho GD.
- Tổ chức tuyển dụng theo chương trình
đã được phê duyệt.
- Theo dõi kết quả thử việc, tổ chức ký
hợp đồng lao động thử việc, chính thức
cho người lao động.
- Lập chương trình đào tạo định kỳ
tháng, năm
- Tổ chức thực hiện việc đào tạo trong và
ngoài công ty.
- Đánh giá kết quả đào tạo.
- Trực tiếp tổ chức, tham gia việc huấn
luyện cho người lao động mới vào công


3

Thực hiện các thủ tục nhân sự.

4

Theo dõi và trực tiếp tính toán lương,
thưởng hàng tháng.


5

Giải quyết khiếu nại, kỷ luật.

6

Quản lý hồ sơ nhân sự.

7

Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan
nhà nước về lao động, hành chính.

8

Quản lý các công việc hành chính công ty.

ty về lịch sử hình thành, chính sách, nội
quy lao động...
- Xây dựng chương trình phát triển nghề
nghiệp cho CNV công ty.
- Thực hiện theo đúng các thủ tục về
nhân sự của công ty như: nghỉ việc riêng,
nghỉ việc, lương và các chế độ, điều
động, bổ nhiệm…
- Lưu giữ các hồ sơ, tài liêu liên quan
đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách
nhân sự…
- Theo dõi việc chấm công.
- Trực tiếp nhập số lượng công, lương cơ
bản, thưởng…vào máy và in bảng lương
cho GĐ duyệt.
- Kết hợp kế toán thanh toán để chi trả
lương cho NV.
- Nhận các biên bản kỷ luật, giấy khiếu
nại của CNV.
- Tổ chức việc giải quyết các khiếu nại,
kỹ luật theo quy định.
- Lưu giữ hồ sơ của ứng viên, nhân viên,
nhân viên nghỉ việc theo quy định.
- Cập nhật danh sách CNV toàn công ty
định kỳ hằng tháng và báo cáo GĐ.
- Đảm bảo hồ sơ nhân viên đầy đủ theo
quy định của pháp luật và quy định của
công ty.
- Cập nhật các loại tài liệu, hồ sơ liên
quan đến quá trình thực hiện công việc
của nhân viên như hồ sơ đào tạo, đánh
giá, cung cấp tài sản – công cụ, dụng cụ
bảo hộ lao động.
- Thủ tục đăng ký lao động.
- Thủ tục liên quan đến Bảo hiểm xã hội,
y tế.
- Phụ trách tiếp đoàn kiểm tra về lao
động, hành chính.
- Quản lý biểu mẫu, tài liêu công ty.
- Trực tiếp quản lý văn phòng phẩm.
- Trực tiếp quản lý các hoạt động bảo trì,
bảo vệ công ty.
- Quản lý các máy móc, dụng cụ thuộc
văn phòng công ty.
- Thực hiện công tác văn thư hành chính
của công ty.


- Thực hiện các hoạt động hành chính
khác do GĐ giao.


IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:
Theo bảng kế hoạch công việc tuần.
V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.
Ngày tháng năm 2016
Phụ trách HCNS

.

Phòng HCNS

Giám Đốcx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×