Tải bản đầy đủ

CÂU hỏi tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

CÂU HỎI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1/ Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta nhắc đến lần đầu tiên vào năm nào?
-> Đại hội Đảng lần II (1951)
2/ Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta nêu ra lần đầu tiên vào năm nào?
-> Đại hội Đảng lần IX (2001)
3/ Năm 1901, Nguyễn Sinh Cung được cha (cụ Nguyễn Sinh Sắc) đổi tên gì?
-> Nguyễn Tất Thành
4/ Bà Hoàng Thị Loan (mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh) sinh được bao nhiêu người con?
-> Bốn người con
5/ UNESCO công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh có hai danh hiệu. Đó là gì?
-> + Anh hùng Giải phóng Dân tộc; +Nhà văn hóa kiệt xuất
6/ Nguyễn Sinh Cung được sinh ra trong một gia đình như thế nào?
-> HCM sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước gốc nông dân.
7/ Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia phong trào yêu nước đầu tiên trong cuộc đời hoạt động của mình là phong trào
nào? thời gian nào?
-> Phong trào “Chống thuế” ở tỉnh Thừa Thiên (4/1908)
8/ Năm 1905, HCM bắt gặp lý tưởng gì của đại cách mạng tư sản Pháp?
-> “ Tự do, Bình đẳng, Bác ái”
9/ Cha của CTHCM, cụ Nguyễn Sinh Sắc có thời gian làm tri huyện của huyện Bình Khê. Vậy huyện đó thuộc tỉnh
nào? -> Tỉnh Bình Định
10/ Năm 1910-1911, Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường nào? -> Trường Dục Thanh

11/ Trong các tiền đề tư tưởng - lý luận hình thành TTHCM, tiền đề nào là tiền đề xuất phát?
-> Giá trị truyền thống dân tộc
12/ Trong các tiền đề tư tưởng - lý luận hình thành TTHCM, tiền đề nào là tiền đề quan trọng nhất? -> Chủ nghĩa
Mác-Lênin
13/ Theo HCM, chủ nghĩa Mác-Lênin có ưu điểm gì? -> Phép biện chứng.
14/ Có bao nhiêu giai đoạn hình thành và phát triển TTHCM? -> Có 5 giai đoạn
15/ Trong những giai đoạn hình thành và phát triển TTHCM, giai đoạn nào là quan trọng nhất?
-> 1921-1930
16/ Khi tiếp thu chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, HCM thêm vào một chữ "dân" nữa? Đó là gì? -> Dân chủ”
17/ Bản chất của TTHCM là gì? -> “ Khoa học- Cách mạng”
18/ CTHCM mất vào giờ, ngày, tháng, năm nào? -> 9 giờ 47’ ngày 2/9/1969
19/ CTHCM quay trở về VN vào ngày, tháng, năm nào? -> 28/1/1941
20/ Tác phẩm nào của V.I.Lênin giúp HCM tìm ra con đường giải phóng dân tộc cho đất nước Việt Nam? ->" so
thao lan thu 1,nhung van de dan toc va thuoc dia.
21/ Con đường cách mạng mà Chủ tịch HCM tìm thấy cho dân tộc VN là con đường gì?
-> con đường CMVS
22/ Theo HCM, lực lượng trong cách mạng giải phóng dân tộc gồm những thành phần, giai cấp nào? ->bao gồm
lực lượng lãnh đạo là tổ chức Đảng và lực lượng tham gia là toàn dân
23/ Cách mạng giải phóng dân tộc có cần đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản hay không?
->Rất cần sự lãnh đạo của Đảng
24/ Theo Hồ Chí Minh, bước phát triển tất yếu của cách mạng VN sẽ đi theo chế độ chính trị nào? -> Theo chế độ
Chủ nghĩa xã hội
25/ Chủ tịch HCM nêu bao nhiêu đặc trưng bản chất về chủ nghĩa xã hội?
->4 đặc trưng
26/ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1991) nêu bao nhiêu đặc trưng bản chất về


CNXH? ->6 đặc trưng
27/ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X nêu bao nhiêu đặc trưng bản chất về CNXH?
-> 8 đặc trưng
28/ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI nêu bao nhiêu đặc trưng bản chất về CNXH? -> 8 đặc trưng
29/ Theo HCM, để đi lên CNXH, cần thực hiện những mục tiêu cụ thể nào?
->có 2 mục tiêu Thứ 1: Tổng quát: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc Thứ 2: cụ thể : Chính Trị, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội
30/ Con người XHCN, theo quan điểm HCM, phải hội tụ đủ 2 yếu tố, đó là gì?
-> 2 yếu tố đó là ĐỨC và Tài
31/ Để đi lên CNXH, theo HCM, cần phải có động lực. Trong những động lực mà HCM nêu, động lực nào là quan
trọng nhất, quyết định nhất?
-> động lực bên trong ( con người )
32/ Theo HCM, có rất nhiều trở lực trong lúc tiến hành xây dựng CNXH, vậy trở lực nào là nguy hiểm nhất? ->
chủ nghĩa cá nhân

33/ Có bao nhiêu loại hình đi lên CNXH? -> có 2 ( trực tiếp và gián tiếp ).
34/ Ở VN, đặc điểm lớn nhất khi đi lên CNXH là gì?
-> từ 1 nước NN lạc hậu tiến lên CNXH không phải kinh qua giai đoạn phát triển TBCN.
35/ Theo giáo trình TTHCM, có bao nhiêu nhiệm vụ cần thực hiện trong thời kỳ quá độ?
-> có 2 nhiệm vụ trong TKQĐ ( xây dựng và cải tạo ).
36/ Theo HCM, có bao nhiêu nhân tố đảm bảo thực hiện thắng lợi CNXH ở VN?
-> có 4 ( Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, con người ).
37/ Khi nói về nội dung xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ, Chủ tịch HCM đề cập đến bao nhiêu nội dung? ->
có 3 nội dung ( chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội )
38/ Hãy nêu phương châm đi lên CNXH theo quan điểm HCM?
-> dần dần, thận trọng, từng bước một, từ thấp tới cao, không chủ quan nôn nóng, căn cứ vào điều kiện khách quan
39/ Theo HCM, trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế tồn tại bao nhiêu hình thức sở hữu?
->có 4 ( sở hữu nhà nước, sở hữu hợp tác xã, sở hữu của người dân lao động riêng lẻ, một ít tư liệu sản xuất sở hữu
nhà tư bản )
40/ Theo HCM,nền kinh tế trong thời kỳ quá độ tồn tại bao nhiêu thành phần kinh tế?
-> 5 thành phần kinh tếx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×