Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 19 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 19 năm 2015 - 2016
Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!
Câu 1: Đem chia một khối lượng gạo thành các túi nhỏ, mỗi túi 3kg thì được tất cả 20 túi
và còn thừa 1kg.Tính khối lượng gạo đó.
Câu 2: Đem chia một khối lượng gạo thành các túi nhỏ, mỗi túi 3kg thì được tất cả 10 túi
và còn thừa 2kg. Tính khối lượng gạo đó.
Câu 3: Khi con 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con 20 tuổi.
Câu 4: Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 16.
Câu 5: Trong một hộp bút màu có tất cả 36 bút màu đỏ và 28 bút màu xanh. Hỏi nếu
không được nhìn vào hộp thì phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu chiếc bút để chắc
chắn lấy được 1 chiếc bút màu đỏ?
Câu 6: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 325?
Câu 7: Tìm một số có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó bằng 0 còn tổng 2 chữ số của
số đó bằng 9.
Câu 8: Nhà bác Bình nuôi một đàn gà, trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 160
con. Vừa rồi bác bán đi tất cả 50 con toàn gà mái.
Hỏi bây giờ số gà mái nhiều hơn số gà trống là bao nhiêu con?
Câu 9: Tính tổng của số bé nhất và số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau được viết bởi 3 chữ
số 1; 3 và 8.
Câu 10: Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 15.
Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số?
Câu 2: Mỗi túi gạo cân nặng 5kg. Hỏi 9 túi gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Câu 3: Có 10 túi gạo, mỗi túi đựng 4kg. Hỏi số gạo đó nếu đựng vào các túi, mỗi túi 5kg
thì được tất cả bao nhiêu túi?
Câu 4: Hiện nay bố Lan 36 tuổi, ông nội Lan 61 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố Lan và ông
nội Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay.
Câu 5: Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau với số bé nhất có 2 chữ số là: .........
Câu 6: Lớp 2B có 7 tổ học tập, trong đó có 6 tổ mỗi tổ có 4 bạn còn 1 tổ có 3 bạn. Hỏi lớp
2B có bao nhiêu học sinh?
Câu 7: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số là: ..........
Câu 8: Có một khối lượng gạo, nếu có thêm 1kg nữa thì đủ chia thành 30 túi, mỗi túi 3kg.
Tính khối lượng gạo đó.
Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó
bằng 2?
Câu 10: An hơn Bình 18 viên bi. Hỏi nếu An cho Bình 5 viên bi thì An còn nhiều hơn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Bình bao nhiêu viên bi?
Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: Có 32kg gạo đem chia đều vào các túi, mỗi túi 4kg. Hỏi chia được bao nhiêu túi?
Câu 2: Một túi kẹo đem phát cho 10 bạn, mỗi bạn được 4 cái thì còn thừa 2 cái. Hỏi túi
kẹo có tất cả bao nhiêu cái?
Câu 3: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà tích 2 chữ số của số đó bằng
18?
Câu 4: Đem chia đều một số gạo vào các túi nhỏ mỗi túi 4kg thì được 9 túi và còn thừa
3kg. Tính số gạo đem chia?
Câu 5: Số nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 12 là số ........
Đáp án
Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 1: 61
Câu 2: 32
Câu 3: 67
Câu 4: 97
Câu 5: 29
Câu 6: 225
Câu 7: 90
Câu 8: 110
Câu 9: 969
Câu 10: 159

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 1: 90
Câu 2: 45
Câu 3: 8
Câu 4: 47
Câu 5: 997
Câu 6: 27
Câu 7: 199
Câu 8: 89
Câu 9: 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 10: 8
Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: 8
Câu 2: 42
Câu 3: 4
Câu 4: 39
Câu 5: 39

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×