Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử tháng 4/2016 Sở GD-ĐT Bắc Giang

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016

BẮC GIANG

Môn thi: Lịch sử
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1 (3,0 điểm)
1. Trình bày nguồn gốc, bản chất và biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá.
2. Vì sao vẫn xuất hiện các phong trào phản đối xu thế toàn cầu hoá trên thế giới?
Câu 2 (2,0 điểm)
Sau đây là bản kê về một số sự kiện cơ bản của lịch sử Việt Nam:
TT
Thời gian
Sự kiện
1
03/02/1930

………………………………………………………..
2
02/9/1945
………………………………………………………..
3
07/5/1954
………………………………………………………..
4
30/4/1975
………………………………………………………..
a. Hãy hoàn thành bảng nội dung của bảng kê trên.
b. Sự kiện đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước của cách mạng
Việt Nam? Trình bày ý nghĩa của sự kiện đó.
Câu 3 (3,0 điểm)
Bằng kiến thức lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1946, chứng minh đường lối
đối ngoại của Đảng và Chính phủ ta là hết sức mềm dẻo, linh hoạt và đem lại kết quả to
lớn. Bài học cho chính sách ngoại giao của Việt Nam hiện nay?
Câu 4 (2,0 điểm)
Trong thời kỳ 1954 - 1975, Việt Nam đã trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm
quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là do những nguyên nhân nào?
--------------HẾT------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×