Tải bản đầy đủ

Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2016

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí

GIẤY TỜ XÁC NHẬN
ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TUYỂN SINH 2016
Thí sinh Trần Thị Khánh Linh (Vĩnh Phúc): Tôi đang chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký thi THPT
Quốc gia năm 2016. Bố tôi là người tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1952 và được Nhà nước
tặng Huân chương kháng chiến. Tôi đã tìm hiểu thông tin và được biết tôi sẽ được hưởng ưu tiên
trong xét tuyển đại học, cao đẳng, thuộc đối tượng 03. Nhưng cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ tại
trường trả lời, nếu bố tôi hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và được
nhận Huân chương kháng chiến thì tôi mới được hưởng ưu tiên. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng
không?
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính
quy hiện hành: "Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm
nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số
31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều
của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ".
Giấy tờ để được hưởng, gồm:
- Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng;
Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng.

Như vậy, bố thí sinh Trần Thị Khánh Linh là người tham gia hoạt động kháng chiến đã được tặng
"Huân chương kháng chiến" thì đủ điều kiện để được hưởng ưu tiên.
Thí sinh Hồ Trương Nhật Trúc (Đà Nẵng): Bố tôi tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia từ năm
1980 đến năm 1986 và được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba. Sau đó bố tôi có quyết
định chuyển ngành về công tác tại Công ty Thủy sản miền Trung, đến năm 2006 thì nghỉ hưu và
hiện hưởng lương hưu, chế độ người có công với cách mạng hàng tháng. Tôi tham khảo thông tin và
được biết tôi thuộc đối tượng ưu tiên 06, được cộng 1 điểm với điều kiện là phải có giấy trợ cấp 1
lần và Huân chương. Tuy nhiên, bố tôi là bộ đội chuyển ngành thì không có giấy trợ cấp 1 lần, chỉ
có quyết định chuyển ngành, vậy tôi có được tính điểm ưu tiên không?
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính
quy hiện hành: "Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm
nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số
31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng".
Giấy tờ để được hưởng, gồm:
- Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng;
Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí

Như vậy, nếu bố của thí sinh Hồ Trương Nhật Trúc đã được tặng "Huân chương kháng chiến" thì thí
sinh đủ điều kiện để được hưởng ưu tiên.
Thí sinh Huỳnh Nga (Long An): Ba tôi có Giấy chứng nhận được huy hiệu về nghĩa vụ quốc tế
1983, Giấy quyết định thăng quân hàm từ Binh nhất lên Hạ sỹ và Giấy quyết định được hưởng trợ
cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ký vào năm 2014. Vậy tôi có
được xét hưởng điểm đối tượng ưu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 không? Người hưởng chế
độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và người được hưởng chế độ theo
Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ khác nhau ở điểm nào?
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với
đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào
sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Như vậy Nghị định số 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có công với
cách mạng, trong đó có đối tượng "là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ
quốc và làm nghĩa vụ quốc tế".
Minh chứng của đối tượng này là giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến

hoặc Huân chương chiến thắng; Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng.
Thí sinh Nguyễn Minh Tiến (TP. Hồ Chí Minh): Mẹ tôi là bộ đội hoạt động cách mạng từ năm
1968 đến năm 1975, được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba. Vậy trường hợp của
tôi có thuộc đối tượng ưu tiên 06 trong tuyển sinh đại học năm 2016 không? Nếu có thì tôi cần nộp
những giấy tờ gì?
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính
quy hiện hành: "Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm
nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số
31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều
của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng".
Giấy tờ để được hưởng, gồm:
- Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng;
Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng.
Mẹ của thí sinh Nguyễn Minh Tiến được trao tặng Huân chương kháng chiến thì thí sinh được
hưởng chế độ ưu tiên là phù hợp với quy định.
Thí sinh Tiến cần photo Huân chương của mẹ thí sinh (kèm giấy khai sinh) xuất trình cho đơn vị
tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Thí sinh Trâm Anh: Bố tôi tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào năm 1977 đến năm 1981. Tôi
được hưởng chế độ ưu tiên "con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ
quốc và làm nghĩa vụ quốc tế". Nhưng quyết định trợ cấp 1 lần được cấp bởi Bộ Tư lệnh Quân khu
4, không phải của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, vậy tôi có được công nhận để cộng điểm


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí
không? Để được hưởng chế độ cộng điểm thì phải có cả giấy tờ chứng minh đã được khen tặng
Huân, Huy chương kháng chiến và quyết định trợ cấp 1 lần hay chỉ cần 1 trong 2 giấy tờ này?
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Nếu bố của thí sinh Trâm Anh được nhận Quyết định trợ cấp do
Bộ tư lệnh Quân khu 4 cấp thì không phù hợp với quy định của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày
9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi
người có công với cách mạng.
Thí sinh Trâm Anh có thể nộp giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến
hoặc Huân chương chiến thắng; Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng để được
hưởng ưu tiên theo quy định.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×