Tải bản đầy đủ

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PHÒNG GD&ĐT TX PHỔ YÊN

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

TRƯỜNG TH PHÚC THUẬN II

NĂM HỌC 2015-2016

----------------------

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4

Họ và tên: ………………………………

Thời gian: 40 phút

Lớp: 4……
Marks


Listening
Q.1

Q.2

Q.3

Reading and writing
Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Speaking

Q. 8

Q.9

PART I. LISTENING (20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1 pt)

A.

B.

C.

D.

Question 2. Listen and draw the line. There is an example. (1 pt)

A

B

1


C

2

D

3

E

4

0

Q.10

Total


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

1…………..

2………

3…………

4………

0-E

Question 3. Listen and tick. (1 pt)
1. Laura: What do you want ?

A.

B.

C.

Jimmy.
2. Lilly: Do you want milk?

John

A

.

B.

C.

B.

C.

B.

C.

3. Mary: Do you want rice?

Peter.

A.

4. Jane: Can you cut it?

Tom.
A
Question 4. Listen and complete. (1pt)
1. Laura: I like ice-cream. What do you like?
Bob: I like ………………,……….


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

2. Mary: Do you want cake?
Jack: No, I don’t. I want ……………………………….
3. Linda: Do you like frogs?
Tony: No, I …………… . I like ……………………….
4. Binh: What do you want?
Hoa: I want ……………………….
PART II. READING AND WRITING (15 minutes)
Question 5. Look and read. Put a tick (

) or cross (X) in the box. (1pt).

1. This is pen.

2. I want chicken

3. I don’t like rabbit.
4. I want apples .

5. I like dogs

6. I like cat.

Question 6. Look and read. Write Yes or No ( 1pt ).

X


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

1.

I don’t like frogs. __________

2.

I want chicken.

3.

I like robots.

__________

4.

I like dog.

__________

__________

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words . (1 pt)
npe

pen

1. ICE-CEARM

ICE-C__ E__ M

2. DLLO

D __ __ L

3. SPIDRE

S P I D __ __

4. FLOWRE

FLOW __ __

Example:

Question 8. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 pt)


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

black

chicken

pour

1. An: What’s your favorite color?
Ba: It is……………..
2. I want ……………..
3. Can you …………….. milk?
4. Do you like ……………………….?
PART III SPEAKING (1pt) (5’)
Question 9, 10.
1. Listen and repeat

2. Point, ask and answer

3. Listen and comment

4. Interview

spider


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PHÒNG GD&ĐT TX PHỔ YÊN

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA

TRƯỜNG TH PHÚC THUẬN II

CUỐI NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TIẾNG ANH- LỚP 4

A/ PART I: Listening (5pts)
Question 1. Listen and number (1 pt)
Tapescript:
1. A: What do you want?

3. A: Do you want cakes?

B: I want fish.

B: Yes, I do.

2. A: Do you like pizza?

4. A: Do you want bread?

B: Yes, I do

B: No, I don’t. I want chicken .

Answer: 1. A

2. B

3. C

4. D.

Question 2. Listen and draw the line. There is an example. ( 1 pt)
Example: Ba: Do you like birds?
Hoa: Yes, I do.


0-E

Tapescript:
1.

An: Do you like robots?

2.

Hoa: Do you like rabbits?

Hoa: No, I don’t.

Tung: Yes, I do.

An: Do you like frogs?
Hoa: Yes, I do.
1. Ha: What do you like?

4. Ba: What do you like?

Tuan: I like spiders.
Answer:

1-A;

Marry: I like robots
2-C;

3-B;

4-D

Question 3. Listen and tick. (1 pt)
Tapescript:
1. Laura: What do you want?
Jimmy: I want ice-cream
2. Lilly: Do you want milk?

3. Mary: Do you want rice?
Peter: No, I don’t. I like milk
4. Jane: Can you cut bread?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

John: yes, I do.
Answer :

1-C;

Tom: Yes, I can.
2-A.

3-C;

4-B

Question 4. Listen and complete. (1pt)
Tapescript:
1.

Laura: I like ice-cream. What do you like?

Bob: I like ice-cream, too.
2.

Mary: Do you want cake?

Jack: No, I don’t. I want pizza.
3.

Linda: Do you like frogs?

Tony: No, I don’t. I like dogs.
4. Binh: What do you want?
Hoa: I want fish.
Answer:

1. ice-cream, too

2. pizza

3. don’t….dogs

4. fish

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)
Question 5. Look and read. Put a tick (
Answer:

3.X

4.

) or cross (X) in the box.(1pt).

5

6. X

Question 6. Look and read. Write Yes or No
Answer:

1.No

2.No

3.Yes

4. Yes

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words (1 pt)
Answer:

1. ICE-CREAM 2. DOLL 3. SPIDER 4. FLOWER

Question 8. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 pt)
Answer:

1. black

2. chicken

3. pour

4. spider

PART III: SPEAKING (2pts) (10’)
1. Listen and repeat
- frogs, hungry, bead, spider

2. Point, ask and answer
-What’s your name?
My name is…..
- What do you want?
I want pizza
- Do you want cake?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Yes, I do/No, I don’t.
3. Listen and comment

4.

Interview

- What do you like?

- What is your name? => my name is……

- I like frogs.

- What’s your favorite color? => It is …
- Do you like dogs? => Yes, I do/No, I don’t.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×