Tải bản đầy đủ

Đề đánh giá năng lực Tiếng Anh lớp 5 trình độ A1 Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC 1 (A1)
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5)
NĂM HỌC 2015-2016

SPEAKING PAPER 1 (03 minutes)
PART 1: Interview (suggested questions)
- What is your name?
- How do you spell your name?
- How old are you?
- Where do you come from?
- Which school do you go to?
PART 2: Picture description
Now look at the picture. You have 30 seconds.

Suggested questions.
1. Where are the children?

2. How many boys and how many girls are there?
3. What are they doing?
4. Are they happy ? Why do you think so?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC 1 (A1)
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5)
NĂM HỌC 2015-2016

SPEAKING PAPER 2 (03 minutes)
PART 1: Interview (suggested questions)
- What is your name?
- How do you spell your name?
- How old are you?
- Where do you come from?
- Which school do you go to?
PART 2: Picture description
Now look at the picture. You have 30 seconds.

Suggested questions.
1. Where are the children?
2. How many boys and how many girls are there?
3. What are they doing?
4. Are they happy? Why do you think so?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC 1 (A1)
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5)
NĂM HỌC 2015-2016


SPEAKING PAPER 3 (03 minutes)
PART 1: Interview (suggested questions)
- What is your name?
- How do you spell your name?
- How old are you?
- Where do you come from?
- Which school do you go to?
PART 2: Picture description
Now look at the picture. You have 30 seconds.

Suggested questions.
1. Where are the children?
2. How many people are there?
3. What are they doing?
4. Are they happy? Why do you think so?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC 1 (A1)
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5)
NĂM HỌC 2015-2016

SPEAKING PAPER 4 (03 minutes)
PART 1: Interview (suggested questions)
- What is your name?
- How do you spell your name?
- How old are you?
- Where do you come from?
- Which school do you go to?
PART 2: Picture description
Now look at the picture. You have 30 seconds.

Suggested questions.
1. Where are the children?
2. How many people are there?
3. What are they doing?
4. Are they happy? Why do you think so?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC 1 (A1)
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5)
NĂM HỌC 2015-2016

SPEAKING PAPER 5 (03 minutes)
PART 1: Interview (suggested questions)
- What is your name?
- How do you spell your name?
- How old are you?
- Where do you come from?
- Which school do you go to?
PART 2: Picture description
Now look at the picture. You have 30 seconds.

Suggested questions.
1. Where are the children?
2. Who are they?
3. What are they doing?
4. Are they happy? Why do you think so?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC 1 (A1)
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5)
NĂM HỌC 2015-2016

SPEAKING PAPER 6 (03 minutes)
PART 1: Interview (suggested questions)
- What is your name?
- How do you spell your name?
- How old are you?
- Where do you come from?
- Which school do you go to?
PART 2: Picture description
Now look at the picture. You have 30 seconds.

Suggested questions.
1. Where are the children/ people in the picture?
2. How many people are there?
3. What are they doing?
4. Are they happy ? Why do you think so?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC 1 (A1)
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5)
NĂM HỌC 2015-2016

SPEAKING PAPER 7 (03 minutes)
PART 1: Interview (suggested questions)
- What is your name?
- How do you spell your name?
- How old are you?
- Where do you come from?
- Which school do you go to?
PART 2: Picture description
Now look at the picture. You have 30 seconds.

Suggested questions.
1. Who are the people in the picture?
2. Where are they?
3. How many people are there?
4. What are they doing?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC 1 (A1)
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5)
NĂM HỌC 2015-2016

SPEAKING PAPER 8 (03 minutes)
PART 1: Interview (suggested questions)
- What is your name?
- How do you spell your name?
- How old are you?
- Where do you come from?
- Which school do you go to?
PART 2: Picture description
Now look at the picture. You have 30 seconds.

Suggested questions.
1. Who are the people in the picture?
2. Where are they?
3. How many people are there?
4. What are they doing?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC 1 (A1)
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5)
NĂM HỌC 2015-2016

SPEAKING PAPER 9 (03 minutes)
PART 1: Interview (suggested questions)
- What is your name?
- How do you spell your name?
- How old are you?
- Where do you come from?
- Which school do you go to?
PART 2: Picture description
Now look at the picture. You have 30 seconds.

Suggested questions.
1. Who are the people in the picture?
2. Where are they?
3. How many people are there?
4. What are they doing?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC 1 (A1)
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5)
NĂM HỌC 2015-2016

SPEAKING PAPER 10 (03 minutes)
PART 1: Interview
- What is your name?
- How do you spell your name?
- How old are you?
- Where do you come from?
- Which school do you go to?
PART 2: Picture description
Now look at the picture. You have 30 seconds.

Please answer my questions.
1. Who are the people in the picture?
2. Where are they?
3. What are they doing?
4. Are they happy or sad? Why do you think so?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×