Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016
Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number
Question 1: Add:

Question 2: Add:

Question 3: Add:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Question 4: Add:

Question 5: Calculate:

Question 6: Calculate:

Question 7: Calculate:


Question 8: Calculate:

Question 9: Fill the missing number in the blank
10 + 5 < 18 – ............ < 11 + 6
Question 10: How many circles are there in the figure?

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.
Question 1: Add:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


a. 6

b. 7

c. 5

d. 8

b. 7

c. 5

d. 6

b. 8

c. 9

d. 6

b. 5

c. 6

d. 8

Question 2: Add:


a. 8
Question 3: Add:

a. 7
Question 4: Add:

a. 7

Question 5: Calculate:

a. 2

b. 1

c. 3

d. 0

c. 16

d. 14

Question 6: Calculate:

a. 15

b. 13

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Question 7: Calculate:

a. 8

b. 7

c. 9

d. 10

c. 7

d. 5

Question 8: Calculate:

a. 6

b. 4

Question 9: What numbers of dots are hidden behind the cat and the dog in the equations.

a. 9 and 2

b. 9 and 3

c. 7 and 4

d. 8 and 3

Question 10: The star is inside how many circles?

a. 2

b. 1

c. 4

d. 3

Đáp án
Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau
(1) = (8); (2) = (3); (4) = (10); (5) = (7); (6) = (9)
Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number
Question 1: 9
Question 2: 9
Question 3: 10
Question 4: 7
Question 5: 0
Question 6: 3
Question 7: 9

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Question 8: 6
Question 9: 2
Question 10: 12
Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.
Question 1: b
Question 2: a
Question 3: b
Question 4: c
Question 5: b
Question 6: a
Question 7: d
Question 8: d
Question 9: b
Question 10: a

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×