Tải bản đầy đủ

MỘT số BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH của QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ hải PHÒNG

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA QUẬN
KIẾN AN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐẶNG CÔNG XƯỞNG
HỌC VIÊN

: CN TRẦN THỊ THÚY NGA

1


MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

 Quản

Quản lý
lý tài
tài chính
chính là
là hoạt
hoạt động
động quan
quan trọng,
trọng, là
là công
công cụ
cụ để
để mỗi
mỗi cấp
cấp chính
chính quyền
quyền thực
thực hiện
hiện chức
chức năng,
năng, nhiệm
nhiệm vụ,
vụ,
quyền
quyền hạn
hạn trong
trong quá
quá trình
trình quản
quản lý,
lý, góp
góp phần
phần vào
vào tăng
tăng trưởng
trưởng kinh
kinh tế
tế nhằm
nhằm chăm
chăm lo

lo đời
đời sống
sống và
và đảm
đảm bảo
bảo an
an sinh
sinh xã

hội.
hội. Đây
Đây là
là biện
biện pháp
pháp tất
tất yếu
yếu trong
trong hoạt
hoạt động
động thu
thu –– chi.
chi.

 Các
Các chính
chính sách
sách liên
liên quan
quan về
về quản
quản lý
lý tài
tài chính
chính Nhà
Nhà nước
nước ở
ở điạ
điạ phương
phương còn
còn nhiều
nhiều bất
bất cập,
cập, chưa
chưa đồng
đồng bộ,
bộ, chi
chi tiêu
tiêu
chưa
chưa đúng
đúng mục
mục đích,
đích, thiếu
thiếu hiệu
hiệu quả
quả dẫn
dẫn đến
đến thất
thất thoát,
thoát, lãng
lãng phí
phí …
… không
không đáp
đáp ứng
ứng được
được yêu
yêu cầu
cầu xã
xã hội,
hội, thúc
thúc đẩy
đẩy
tăng
tăng trưởng
trưởng kinh
kinh tế.
tế.

 Chính
Chính vì
vì vậy
vậy nhiệm
nhiệm vụ
vụ cấp
cấp bách
bách hiện
hiện tại
tại là
là hoàn
hoàn thiện
thiện và
và thay
thay đổi
đổi công
công tác
tác quản
quản lý
lý tài
tài chính
chính để
để quận
quận Kiến
Kiến An
An ngày
ngày
càng
càng phát
phát triển,
triển, góp
góp phần
phần nâng
nâng cao
cao đời
đời sống
sống nhân
nhân dân.
dân.

2


2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài

* Mục đích của đề tài

 Nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ quan QLNN với các doanh nghiệp trên địa bàn quận
trong mối quan hệ tiền tệ.

Nghiên cứu về các hoạt động tài chính (thu – chi ngân sách nhà nước)
* Phạm vi nghiên cứu:

 Phạm vi không gian: Các quan hệ tài chính phát sinh trên địa bàn quận Kiến An – TP
Hải Phòng

Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý tài chính của quận Kiến An
giai đoạn 2010-2014
3
4

CHƯƠNG III

Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính của quận Kiến An,

CƯHƠNG II

thành phố Hải PhòngThực trạng hoạt động quản lý tài chính của quận Kiến An, thành phố Hải

CHƯƠNG I

PhòngKẾT CẤU LUẬN VĂN

Lý luận chung về hoạt động tài chính và hiệu quả hoạt động quản lý tài
chính công


CHƯƠNG 1.
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

1.1

1.2

1.3

1.4

Lý luận chung về hoạt động tài chính

Lý luận chung về quản lý tài chính công

Quản lý tài chính công

Cơ sở pháp lý của quản lý tài chính công trong quản lý tài chính

5


CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI QUẬN KIẾN AN - THÀNH PHỐ HẢI
PHÒNG

2.1. Đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội quận Kiến An

Quận Kiến An Thành Phố Hải Phòng có tài nguyên đất đai phong phú, cơ cấu kinh tế quận được xác định: Công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch dịch vụ và nông nghiệp. Trên địa bàn có cụm công nghiệp Quán Trữ,
Đồng Hoà, Ngọc Sơn với 1000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động. Nhờ chính sách ưu đãi về đầu tư,
Kiến An đang có buớc chuyển mình mạnh mẽ, lĩnh vực kinh tế đang có bước tăng trưởng đáng kể

6


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND QUẬN KIẾN AN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP PHỤ

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

THUỘC
(12 PHÒNG, BAN)
(08 ĐƠN VỊ)

10 PHƯỜNG
Ban quản
lý dự án

THUỘC QUẬN

BQL
Công viênNgọ

Ngọc Sơn

Phòng Nội

UBND quận

vụrừng

Trần
Thành

Văn phòng

Nam Sơn

Bắc Sơn

Tràng
Minh

Văn Đẩu

Đồng Hòa

Phù Liễn

Quán Trữ

Lãm Hà

7


2.2. Thực trạng hoạt động quản lý tài chính tại quận kiến An

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quận Kiến An
giai đoạn 2010-2014

8


Chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận Kiến An

9


Kết quả GTSX, Thu -chi ngân sách
quận Kiến An giai đoạn 2010-2014

10


Dự toán thu NSNN quận Kiến An
giai đoạn 2010-2014
Chỉ tiêu

Năm

Năm

2010

2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

I.Thu ngân sách trên địa bàn
1.Dự toán

97.285

136.750

213.939

205.871

176.166

126.346

167.951

174.013

163.552

179.082

129,87

122,81

81,33

79,44

102,23

91.535

132.000

201.339

193.221

162.466

117.954

159.252

159.855

147.379

164.922

128,86

120,64

79,39

76,27

101,51

1.DT thu cân đối NS/DT thu trên địa bàn

94,08

96,52

94,1

93,8

92,7

2.Thực hiện thu cân đối NS/Thực hiện thu trên địa bàn

93,35

94,8

91,8

90,1

92,09

2.Thực hiện
3.Tỷ lệ thực hiện/Dự toán thu
II.Thu cân đối ngân sách
1.Dự toán
2.Thực hiện
3.Tỷ lệ thực hiện/Dự toán thu
III.So sánh

11


CƠ CẤU VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN THU CHỦ YẾU CỦA QUẬN KIẾN AN GIAI ĐOẠN 2010-2014

12


So sánh tình hình thực hiện thu ngân sách quận Kiến An
giai đoạn 2010-2014

Tỉ lệ TH/TH năm

TT

Năm

KH Thành phố giao

KH quận phấn đấu

Thực hiện

Tỉ lệ KHq/KHTP

Tỉ lệ TH/KH q

1

2010

96.000

97.285

126.346

101%

130%

118%

2

2011

135.000

136.750

167.951

101%

123%

133%

3

2012

198.000

213.939

174.013

108%

81%

104%

4

2013

200.000

205.871

163.552

103%

79%

94%

5

2014

173.000

175.166

179.082

101%

102%

109%

trước

13


Dự toán chi NSNN quận Kiến An giai đoạn 2010-2014
Chỉ tiêu

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

I.Tổng chi
1.Dự toán

137.437

169.524

197.780

219.590

248.218

2.Thực hiện

169.817

227.723

194.086

243.958

297.669

123,5

134,3

98,1

111

119,9

1.Dự toán

131.687

164.774

185.180

207.590

235.518

2.Thực hiện

136.321

174.808

154.558

197.732

238.634

103,5

106

83,4

95,2

101,32

1.DT chi cân đối NS/DT chi trên địa bàn (%)

95,8

97,2

93,6

94,5

94,8

2.Thực hiện chi cân đối NS/Thực hiện chi trên địa bàn (%)

80,3

76,7

79,6

81

80,2

3.Tỷ lệ thực hiện/Dự toán chi (%)
II.Chi cân đối ngân sách

3.Tỷ lệ thực hiện/Dự toán chi (%)

III.So sánh

14


Tình hình chi trên địa bàn quận Kiến An
giai đoạn 2010-2014

Chỉ tiêu

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

I.Chi cân đối ngân sách
1.Dự toán

131.687

164.774

185.180

207.590

235.518

2.Thực hiện

136.321

174.808

154.558

197.732

238.634

103,5

106,1

83,5

95,2

101,3

1.Dự toán

102.804

134.591

160.275

184.874

217.103

2.Thực hiện

105.479

140.252

144.157

184.096

222.735

102,6

104,2

89,9

99,6

102,6

1.Dự toán

26.446

25.600

24.904

22.716

18.415

2.Thực hiện

27.579

24.535

10.184

8.628

15.899

104,3

95,8

40,9

37,9

86,3

3.Tỷ lệ thực hiện/Dự toán chi (%)
I.Chi thường xuyên

3.Tỷ lệ thực hiện/Dự toán chi (%)
II. Chi đầu tư phát triển

3.Tỷ lệ thực hiện/Dự toán chi (%)

15


Thanh toán nợ công quận Kiến An
giai đoạn 2010-2014

16


2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HẠOT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI QUẬN KIẾN AN

2.3.1. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐỰƠC

 Tình hình thu ngân sách nhà nước quận Kiến An biến động theo chiều hướng tích cực qua
các năm.

 Công tác giáo dục, chăm sóc đối với nguời được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nuớc
ngày càng được quan tâm

17


Một số hạn chế trong quản lý tài chính quận Kiến An

Thứ nhất: Về cơ chế chính sách

 Việc triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài
chính chưa đồng bộ gây nhiều khó khăn, bất cập cho quá trình thực hiện.

 Một số văn bản, chế độ ban hành không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa
phương.

18


Thứ hai: Về con người

Chất lượng cán bộ công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa tương xứng với
yêu cầu, nhiệm vụ, năng lực tham mưu, quản lý còn thiếu kiên quyết gây chậm chễ trong giải
quyết công việc

Công tác lập dự toán thu - chi vẫn còn một số mục chưa sát với thực tế, một số khoản
chi chưa được dự toán nên không có kinh phí bố trí kịp thời.
Thứ ba: Về cơ sở vật chất

Hệ thống trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn
nghiệp vụ còn nghèo nàn, lạc hậu.

19


CHƯƠNG 3
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA QUẬN KIẾN AN TP. HẢI PHÒNG

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
quận Kiến An giai đoạn 2010-2014
Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là công nghiệp, thương mại dịch vụ. Đáp ứng
yêu cầu tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án phát triển giao thông đô thị thành phố
trên địa bàn quận. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính
trị và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015.

20


Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính của quận Kiến
An
Thứ nhất, về cơ chế chính sách

oTập trung rà soát lại các văn bản, chế độ không còn phù hợp để đề xuất các văn bản
mới. Cơ chế mới xây dựng cần phải sát với thực tế thể hiện tính công khai minh bạch, rõ ràng,
không chồng chéo.

oĐổi mới cơ chế cung cấp dịch vụ công cộng phù hợp với cơ chế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa

oThống nhất việc triển khai, tổ chức thực hiện văn bản giữa các cơ quan tài chính với
các ngành nhất là lĩnh vực chi về công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

21


Thứ hai, về con người

oCần tập trung rà soát, bố trí sắp xếp lại cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, thay thế, điều chuyển những cán bộ yếu kém không có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực
tài chính.

oTăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho
cán bộ công chức, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính đảm bảo tiêu chuẩn, chính quy
chuyên trách và chuyên môn

22


Thứ ba, về cơ sở vật chất

oCần trang bị đồng bộ trang thiết bị, từng bước hiện đại hệ thống trang thiết bị ứng
dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, rút ngắn thời gian làm
việc.

oTăng cường công tác đầu tư xây dựng mua sắm tài sản hiện đại hoá trang thiết bị góp
phần đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn.

23


EM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THẦY !

24x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×