Tải bản đầy đủ

CÂU hỏi ôn tập luật vận tải biển LOG k54

CÂU HỎI ÔN TẬP
1.Nội thủy là gì ? Chế độ pháp lý của nội thủy
2.Lãnh hải?Chế độ pháp lý của lãnh hải. Cách xác định lãnh hải?
3. Thềm lục địa ? Chế độ pháp lý và Quy định của Việt Nam về chiều rộng thềm lục địa?
4. Vùng đặc quyền kinh tế ? Chế độ pháp lý và Quy định của Việt Nam về Vùng EEZ?
5.Công hải và chế độ pháp lý ở công hải.
6.Tàu biển và những qui định đối với tàu biển Việt Nam.
7.Những giấy tờ cần thiết cho tàu đi biển và nội dung của chúng
8.Khái niệm cảng biển, các loại cảng biển.
9.Nghĩa vụ và quyền hạn của Cảng vụ Hàng hải
10..Khái niệm hợp đồng vận chuyển, các loại hợp đồng vận chuyển.
11.Các bên liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển theo Bộ luật
HHVN
12.Quy định về Chứng từ vận chuyển hàng hóa theo Bộ luật HHVN
13.Khái niệm người vận chuyển, người thuê vận chuyển. Phân biệt người vận chuyển và
chủ tàu, người thuê vận chuyển và chủ hàng.
14.Quy định của Bộ luật HHVN về nghĩa vụ và trách nhiệm của người gửi hàng khi vận
chuyển hàng hóa theo chứng từ
15.Quy định của Bộ luật HHVNvề nghĩa vụ của người vận chuyển khi vận chuyển hàng
hóa theo chứng từ? Thời điểm phát sinh và chấm dứt trách nhiệm của người vận chuyển?
16.Trách nhiệm của người vận chuyển, người vận chuyển thực tế và người làm công, đại

lý?
17.Các trường hợp chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với người thuê vận chuyển
18.Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển đường biển theo Bộ luật HHVN
19.Qui định cách tính thời gian bốc/dỡ hàng.
20.Khái niệm, chức năng và Phân loại vận đơn (B/L)
21.Qui định cách giải quyết khi giao trả hàng cho người nhận hàng trong vận tải định
tuyến?
22. Nội dung dịch vụ đại lý tàu biển.
23.Rủi ro trong bảo hiểm hàng hải.
24.Phân loại tổn thất trong bảo hiểm hàng hải.
25.Khái niệm tổn thất chung, tổn thất riêng. Sự khác nhau giữa chúng
26.Trách nhiệm, quyền hạn của người bảo hiểm và người được trong hợp đồng bảo hiểm
hàng hải.
27.Nguyên tắc xác định giá trị bảo hiểm của các đối tượng bảo hiểm
28.Cách tính tiền bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải
29.Các nguyên tắc bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải


30.Quyền và điều kiện để được hưởng tiền công cứu hộ.
31.Thành phần tiền công cứu hộ. Các trường hợp không được hưởng tiền công cứu hộ.
32.Nguyên tắc xác định tiền công cứu hộ.
33.Những qui định về giải quyết tranh chấp hàng hải.
Bài tập:
-Bồi thường của người vận chuyển với chủ hàng
-Bồi thường của Người bảo hiểm với các bênx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×