Tải bản đầy đủ

NGHIÊN cứu về bộ BIẾN đổi DC DC BUCK BOOTS (DC DC BUCK BOOTS CONVERTER)

BÀI TẬP NHÓM
Môn: …
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC
BUCK-BOOTS (DC-DC BUCK-BOOTS CONVERTER)
GVHD : …
SVTH :Nhóm đề tài số 3:
1. Phạm Văn Học
2. Vũ Đức Tân
3. Phạm Quang Huy
4. Vũ Hữu Nghị
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – VIMARU

www.vimaru.edu.vn


Nội dung
KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

1
1


CỦA BUCK-BOOTS CONVERTER

2 CÁC TRƯỜNG HỢP HOẠT ĐỘNG

ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – VIMARU

www.vimaru.edu.vn


BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC BUCK-BOOTS
CONVERTER

Bộ biến đổi DC-DC buck-boots converter
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – VIMARU

www.vimaru.edu.vn


KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
CỦA BUCK-BOOTS CONVERTER
Buck-Boots Converter là bộ biến đổi đảo áp.
Bộ biến đổi hoạt động dựa trên nguyên tắc:
Khi khóa (van) đóng, điện áp ngõ vào đặt lên điện cảm, làm dòng
điện trong điện cảm tăng dần theo thời gian. Khi khóa (van) ngắt,
điện cảm có khuynh hướng duy trì dòng điện qua nó sẽ tạo điện áp
cảm ứng đủ để diode phân cực thuận. Tùy vào tỷ lệ giữa thời gian
đóng khóa (van) và ngắt khóa (van) mà giá trị điện áp ra có thể nhỏ
hơn, bằng, hay lớn hơn giá trị điện áp vào. Trong mọi trường hợp thì
dấu của điện áp ra là ngược với dấu của điện áp vào, do đó dòng điện
đi qua điện cảm sẽ giảm dần theo thời gian.
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – VIMARU

www.vimaru.edu.vn


Khi van bán dẫn Q ở trạng thái khóa

ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – VIMARU

www.vimaru.edu.vnKhi van bán dẫn Q ở trạng thái khóa
Áp dụng định luật Kirchoff điện áp và Kirchoff
dòng điện, dạng động học của bộ biến đổi mô tả
bởi hệ phương trình vi phân:

di

L
=

u
C

dt
 du
uC
C
C
= −i −
R
 dt
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – VIMARU

www.vimaru.edu.vn


Khi van bán dẫn Q ở trạng thái mở

ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – VIMARU

www.vimaru.edu.vn


Khi van bán dẫn Q ở trạng thái mở
Áp dụng định luật Kirchoff điện áp và Kirchoff
dòng điện, dạng động học của bộ biến đổi mô tả
bởi hệ phương trình vi phân:
di

 L dt = E
 du
uC
C
C
=−
R
 dt
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – VIMARU

www.vimaru.edu.vn


Gọi T là chu kì chuyển mạch(Switching cycle)
T1 là thời gian đóng khóa (van)
T2 là thời gian ngắt khóa (van)
Ta có T= T1+T2
Điện áp rơi trung bình trên điện cảm khi đóng khóa
là (T1/T)Vin
Điện áp rơi trung bình trên điện cảm khi ngắt khóa
là (T2/T)Vout

ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – VIMARU

www.vimaru.edu.vn


Điều kiện điện áp rơi trung bình trên điện cảm
bằng 0 có thể được biểu diễn:
(T1/T)Vin - (T2/T)Vout = 0
→(T1/T)Vin = (T2/T)Vout
Giá trị D = T1/T2 thường được gọi là chu kì nhiệm
vụ (duty cycle)
Như vậy: Vout = VinD
D thay đổi từ 0 đến 1(không bao gồm các giá trị 0
và 1), do đó 0 < Vout < Vin→DVin = (1-D)Vout
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – VIMARU

www.vimaru.edu.vn


khi D = 0,5
Vin = Vout. Với những trường hợp khác, 0< Vout < Vin
khi 0 < D < 0,5 và 0 < Vin < Vout khi 0,5 < D < 1
(chú ý ở đây chỉ xét về độ lớn, vì chúng ta đã
biết Vin và Vout là ngược dấu). Như vậy bộ biến đổi
này có thể tăng hoặc giảm áp, và đó là lý do gọi
là bộ biến đổi buck-boost.

ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – VIMARU

www.vimaru.edu.vn


ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – VIMARU

www.vimaru.edu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×