Tải bản đầy đủ

Hãng thời trang FOCI cần có chính sách cải tiến sản phẩm như thế nào để tiếp cận giới trẻ là sinh viên đại học duy tân

NHÓM CANDY – K14 QTM

BÁO CÁO KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU
Môn: Điều nghiên tiếp thị
Giảng viên: Ths. Nguyễn Ngọc Quý

Copyright © Wondershare Software


VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Tên doanh nghiệp cần nghiên cứu:
Hãng thời trang FOCI (chi nhánh Đà
Nẵng).
Khó khăn của FOCI: Khách hàng mục
tiêu là giưới trẻ Đà Nẵng ít quan tâm và

sử dụng sản phẩm của FOCI.
Vấn đề Marketing: Vấn đề về sản
phẩm (Product).
Vấn đề nghiên cứu: “Hãng thời trang
FOCI cần có chính sách cải tiến sản
phẩm như thế nào để tiếp cận giới trẻ là
sinh viên Đại học Duy Tân”.
Copyright © Wondershare Software


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Mục đích của cuộc điều tra là tìm hiểu xu
hướng và sở thích về thời trang của sinh viên
Đại học Duy Tân, trên cơ sở đó giúp hãng thời
trang FOCI cải tiến sản phẩm của mình phù
hợp hơn với giới trẻ là sinh viên đại học Duy
Tân.

Copyright © Wondershare Software


DỰ BÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
& NGHI VẤN CỦA ĐỀ TÀI
 Dự
Đánh
báo
giá
kết
ban
quả
đầu:
nghiên cứu:

XU HƯỚNG
CHẤT
LIỆU
MÙA
MÀU
SẮC
THỜI

TRANG

Slogan của hãng thời trang FOCI là “Active wear - Active live”, hướng
Kết quả nghiên cứu sẽ dẫn đến quyết định cải
đến khách hàng mục tiêu là giới trẻ từ 18 – 25 tuổi. Nhưng thực tế cho
tiến
mẫu mã phù hợp hơn với khách hàng mục
thấy rằng, thời trang FOCI không thực sự phù hợp với giới trẻ, mẫu
tiêu.
Cụđẹp,
thể
: đổi (so với các đối thủ cạnh tranh).
mã không
ít thay

Copyright © Wondershare Software


DANH MỤC THÔNG TIN CẦN THU THẬP:

Thông
tin
bối
cảnh
chung:

Thông
tin
cần
phải

để
ra quyết
 Thông tin khác:

định:
Thông tin có thể có:
cạnh ứng
tranh
như
Blue
GiớiĐối
trẻthủ
có phản
như
thế
nào– khi thị

Kháchhiện
hàng
mục
tiêu
làthời
ai?Max
Độ
tuổi?
Exchange,
PT 2000,
Nino

và các
trường xuất
xu
hướng
trang
Nhãn
hiệutại

ảnh
hưởng
như
thế
Nghề
nghiệp?
Thu
nhập?
shop
thời
trang
Đà
Nẵng

mẫu

mới?

nào
đến
lựa
Giới
trẻ,
đặcsự
biệt
là chọn?
sinh viên Đại học
như
thế
nào?

Tân
như
thế
nào đối
vầ sản
 Duy
Giá
cả cảm
nhưnhận
thế
làviên
hợp
lí?
Mức
độ
yêu
thích
củanào
sinh
với
phẩm quần áo thời trang Foci?

các hãng
thời
nào?
Thái
độ trang
người như
bán thế
hàng?

Họ cần gì từ sản phẩm?

Vịhướng
trí cửa
hàng?

Xu
thời
trang hiện nay?
Copyright © Wondershare Software


PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU:


Tổng thể nghiên cứu:
Phần tử: Nam, nữ sinh viên đại học Duy Tân, quan
tâm đến thời trang.
Đơn vị chon mẫu : lớp học.
Phạm vi: trường Đại học Duy Tân – Đà Nẵng.
Thời gian thực hiện : từ 15/01/2011 đến
10/03/2011.

Khung tổng thể:
Danh sách lấy tại lớp học và phòng
công tác HSSV Đại học Duy Tân.
Phương pháp chọn mẫu:
Phi xác xuất.
Quy mô mẫu: 500 mẫu.
Copyright © Wondershare Software


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

Kết hợp nghiên cứu
định tính và nghiên
cứu định lượng.

Copyright © Wondershare Software


CÁCH TIẾP CẬN VÀ THU THẬP
THÔNG TIN TỪ ĐỐI TƯỢNG:

 Phát phiếu điều tra.
 Đi đến từng lớp học, nói rõ mục
đích nghiên cứu, thông tin được
thu thập thông qua các bảng câu
hỏi điều tra.

Copyright © Wondershare Software


NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢNG CÂU
HỎI:
 Gồm 16 câu hỏi.
 15 câu hỏi trắc nghiệm.
 1 câu hỏi mở.

Copyright © Wondershare Software


MÃ HÓA, NHẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU:

 Cách thức mã hóa dữ liệu
 Nhập dữ liệu.
 Xử lý dữ liệu.

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ QUÁ
TRÌNH ĐIỀU TRA:
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành một số thống kê mô tả để
trả lời cho câu hỏi “Foci nên cải tiến sản phẩm của mình
theo phong cách nào?”

Bảng 1:

giôù i tính

Valid

Total

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

nam

220

44.0

44.0

44.0

nöõ

280

56.0

56.0

100.0

Total

500

100.0

100.0

500

100.0
Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ QUÁ
TRÌNH ĐIỀU TRA:
Bar Chart

300

 Tỷ lệ Nam – Nữ chênh lệch

200

 220 Nam – 280 Nữ
 Nữ giới quan tâm đến thời
trang nhiều hơn nam giới.
Frequency

100

0
nam

nöõ

giôùi tính

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ Q
TRÌNH ĐIỀU TRA:
Chúng ta sẽ thấy rõ điều này thơng qua bảng kết
hợp 2 biến định tính “ giới tính” và “sở thích”
Tuy
Foci
đều
(xem
bảng
2).có những mẫu thời trang dành

cho cả nam và nữ, nhưng ít chú trọng đầu tư
cho thời trang nam, mẫu mã và màu sắc còn

220
Nam
điều
travậy,
có sở
q
đơn
điệu.
Như
đểthích:
thu hút khách hàng
sở thíchviên thì Foci nên chú
mục tiêu là nam sinh
phát triển
trang
nam
giới
-trọng
Shopping
gần
(chiếm
shopping
âm nhạ50
cthờingười
ẩm thự
c
sở22,3%)
thíchthay
khác vì
tậpnhạc
trung
vào giới
nữ.
-chỉÂm
chiếm
41,4%

giới tính

Count

Row %

Count

Row %

Count

Row %

Count

Row %

nữ

130

46.4%

75

26.8%

41

14.6%

34

12.1%

nam

49

22.3%

91

41.4%

42

19.1%

38

17.3%

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ Q
TRÌNH ĐIỀU TRA:
 Nhưng cải tiến những mẫu mã thời trang theo
hướng phong cách nào là điều cần thiết?
 Để trả lời câu hỏi này, nhóm nghiên cứu đã
phong
ch thời định
trang tính “giới tính”
thực hiện kết hợp
2 cá
biến
trẻ trungvà
năng“phong cách” (Xem bảng 3)

động

giới tính

đơn giản

sành điệu

sang trọng

khác

Count

Row %

Count

Row %

Count

Row
%

Count

Row
%

Count

Row
%

nữ

130

46.4%

95

33.9%

24

8.6%

23

8.2%

8

2.9%

nam

89

40.5%

88

40.0%

20

9.1%

16

7.3%

7

3.2%

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ QUÁ
TRÌNH ĐIỀU TRA:
 Phong cách “trẻ trung năng động” được ưa chuộng.
 Phong cách “đơn giản” cũng được chú trọng.
 Sự chênh lệch về số lượng nam và nữ trong từng
phong cách thời trang là không nhiều .
 Như vậy, cải tiến sản phẩm thời trang cho cả nam và
nữ theo phong cách trẻ trung năng động là lựa chọn
đứng đắn của Foci trong thời điểm này. Trang phục
đơn giản, lịch sự, không cầu kì nhưng không quá
bình thường, có thể linh hoạt sử dụng trong nhiều
trường hợp.

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ Q
TRÌNH ĐIỀU TRA:
giới tính

phong
cách
thời trang

Để khẳng định
nam thêm về kết quả này,nữnhóm
Kếtnghiên
quả bảng
cho
thấy
những
cứu đã 4
tiến
hành
mơ tả
kết hợp 3 biếnsở
sở
địnhxét
tínhphía
“giới
tính”
–là
“sở
thích”tồn
–â“phong
âm
ẩm
thích
m
ẩm
thích
nhận
trên
hồn
shopping( Xem
nhạc bảng
thực 4)
khác
shopping
nhạc
thực
khác
cách”.

hợp
lí. Rằng đa số người (cả nam và
đơn
14
42
20
12
45
26
13
giả
n
nữ) thích shopping va chọn phong
trẻ
cách
thời trang là “trẻ trung năng
trung
25
30
16
18
67
33
18

n
g
động” và “đơn giản”.

11

12

độn g

sàn h
điệu

7

8

3

2

8

9

4

3

sang
trọn g

1

8

2

5

8

6

3

6

khác

2

3

1

1

2

1

3

2

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ Q
TRÌNH ĐIỀU TRA:
 Quyết định giá cho một sản phẩm như thế nào là hợp
lí?
-

n biế t về
t hương
foci
khôđa
ng?số người đều
Kết quảbạ
nghiên
cứu
cũng hiệu
chỉ ra
rằng,
biết đến thương hiệu Foci (66,8%),
những
người biết
Valid
Cumulative
rất rõ về Foci chiếm
(Xem
bảng 5 và
biểu đồ
Frequency14,8%
Percent
Percent
Percent
H2).
Valid
rất rõ
74
14.8
14.8
14.8

nghe
này
quatrái

334

66.8

66.8

81.6

1

.2

.2

100.0

500

100.0

100.0

500

100.0

- Điều
ngược với số người đã sử dụng sản phẩm
Foci, trong
khôn g 500 người, chỉ có 193 người (38,6%) –
quan
91
18.2
18.2
99.8
(Bảng 6)
tâm
21
Total
Total

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ Q
TRÌNH ĐIỀU TRA:
Bar Chart

400

 91 trong tổng số 500
người khơng quan tâm
đến thương hiệu Foci.

300

200

 Đa số người tiêu dùng
đều biết đến thương hiệu
Foci.
Frequency

100

0
rất rõ

không quan tâm
có nghe qua

21

bạn biết về thương hiệu foci không?

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ Q
TRÌNH ĐIỀU TRA:
 Bảng 6
bạ n đã sử dụ ng sả n phẩ m foci
Frequency
Valid

Total

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

đã
sử
dụn g

193

38.6

38.6

38.6

chưa
sử
dụn g

307

61.4

61.4

100.0

Total

500

100.0

100.0

500

100.0

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ Q
TRÌNH ĐIỀU TRA:
 Số người biết thương hiệu:
408 người (chiếm 81,6%)

Bar Chart
400

 Số người từng sử dụng sản
phẩm Foci: 193 người
(38,6% trong 500 người).

200

100
F
requency

 Foci khơng phải là lựa chọn
đầu tiên của khách hàng.
Có nhiều lí do cho vấn đề
này, trong đó có giá cả
khơng phù hợp cũng là một
ngun nhân nổi bật.

300

0
đã sử dụng

chưa sử dụng

bạn đã sử dụng sản phẩm foci

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ Q
TRÌNH ĐIỀU TRA:
 Bảng 7: Kết hợp 3 biến định tính:
sudung – style – gia:

bạn đã sử dụng sản phẩm foci
đã sử dụng

dưới
200000
phong
cách
thời trang

chưa sử dụn g

từ
200000
- dưới
350000

từ
350000
500000

trên
500000

dưới
200000

từ
200000
- dưới
350000

từ
350000
500000

trên
500000

đơn
giản

13

31

12

8

41

56

22

trẻ
trung
năn g
độn g

24

35

20

8

34

67

26

5

sàn h
điệu

2

6

7

6

3

5

13

2

sang
trọn g

3

7

5

5

7

8

4

khác

2

2

2

1

6

1

1

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ QUÁ
TRÌNH ĐIỀU TRA:
 Người tiêu dùng đều có xu hướng sẵn sàng chi trả khoản
tiền từ 200.000đ đến 350.000đ cho sản phẩm thời trang
ưa thích.
 Phong cách thời trang mà giới trẻ lựa chọn là trẻ trung
năng động – phù hợp với kết luận về phong cách thời
trang ở phần 1.
 Kết quả này cho ta thấy để thu hút khách hàng, hãng
thời trang Foci nên cải tiến theo phong cách trẻ trung
năng động với mức giá dao động từ khoản 200.000đ đến
350.000đ là hợp lí.

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ Q
TRÌNH ĐIỀU TRA:
 Nhóm nghiên cứu đã thực hiện tổng hợp số liệu
về “ những người chưa sử dụng sản phẩm foci thì
đánh giá foci như thế nào?”,

Statistics

N
Mean
Sum

chất liệu
khôn g tốt

giá
quá
đắt

kiểu
dán g
khôn g
phù
hợp

dòch
vụ
khách
hàn g
kém

ít
mẫu


ít
khuyến
mãi

Valid

306

305

306

306

306

306

Missing

194

195

194

194

194

194

8.82E-02

.32

.36

.16

.41

.14

27

97

110

48

125

44

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ QUÁ
TRÌNH ĐIỀU TRA:
 Trong số 500 người tham gia phỏng vấn thì có 306
người (61%) chưa sử dụng sản phẩm foci.
 Nguyên nhân:
- Chất liệu không tốt
(27 người)
- Giá quá đắt
(97 người)
- Kiểu dáng không phù hợp
(110 người)
- Dịch vụ khách hàng kém(48 người)
16%
- Ít mẫu mã
(125 người)
- Ít khuyến mãi
(44 người)

9%
32%
36%
41%
14%

Copyright © Wondershare Software


KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ QUÁ
TRÌNH ĐIỀU TRA:
 Nguyên nhân chính:
 Kiểu dáng của sản phẩm không phù hợp và ít mẫu mã.
(77%)
 Lượng mẫu mã và kiểu dáng ít ỏi như vậy, giá cả của sản
phẩm lại đắt hơn so với mặt bằng chung các sản phẩm
thời trang khác đang hiện có trên thì trường. điều này
làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm Foci trên thị
trường so với các nhãn hiệu khác như Blue Exchange, Pt
2000 hay Nino Max.

Copyright © Wondershare Software


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×