Tải bản đầy đủ

Báo cáo đồ án quản lý nhà sách

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM


BÁO CÁO

ĐỀ TÀI

QUẢN LÝ NHÀ SÁCH
Môn học: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Giảng Viên Hướng Dẫn:
ThS. ĐỖ THỊ THANH TUYỀN
Nhóm 12

Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2015


MỞ ĐẦU


Khi xã hội càng phát triển thì việc tin học hóa nghiệp vụ trong mọi lĩnh vực
ngày càng trở thành một vấn đề cần thiết. Thay vì phải lưu trữ và xử lý với những
bộ hồ sơ giấy tờ hỗn độn, nhiều cơ quan, đơn vị đã chuyển sang sử dụng phần mềm
để hỗ trợ cho việc nhập xuất, lưu trữ thông tin cũng như báo cáo. Trong những đơn
vị thường xuyên phải xử lý công việc liên quan đến các vấn đề nêu trên thì nhà sách
là một trong những nơi cần thiết phải có một hệ thống quản lý được tin học hóa.
Nhận thấy nhu cầu đó, Chúng em đã chọn thực hiện đề tài Quản lý nhà sách


LỜI CẢM ƠN

Chúng em chân thành cảm ơn Cô trong thời gian qua đã cung cấp cho chúng
em những kiến thức về lĩnh vực chuyên ngành này và hướng dẫn chúng em có thể
hoàn thành bài báo cáo này một cách tốt nhất.
Tuy nhiên, do sự hiểu biết của chúng em về lĩnh vực này còn hạn chế, bài
báo cáo còn nhiều thiếu sót, chúng em kính mong Cô thông cảm và góp ý thêm.
Chúng em xin chân thành cảm ơn Cô !


NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................TRANG PHỤ BÌA
MỤC LỤC

Báo cáo đồ án Quản Lý Nhà Sách


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
1. BM1
BM1:

Phiếu Nhập Sách
Ngày nhập:

STT

Sách

Thể loại

Tác giả

Số lượng

1
2

2. BM2
BM2:
Họ tên khách hàng:
ST
T
1

Hóa Đơn Bán Sách
Ngày lập hóa đơn:
Sách

Thể Loại

Số Lượng

Đơn Giá Bán

2
Tổng tiền:…………………
Số tiền trả:…………………
Còn lại:…………………

3. BM3
BM3:
STT

Danh Sách Sách
Tên Sách

Thể Loại

Tác Giả

1
2

4. BM4
BM4:

Phiếu Thu Tiền

Họ tên khách hàng:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Ngày thu tiền:

Số tiền thu:

Số Lượng


5. BM5.1
BM5.1:

Báo Cáo Tồn
Tháng:……Năm:……….

STT

Sách

Tồn Đầu

Phát Sinh

Tồn Cuối

Phát Sinh

Nợ Cuối

1
2

6. BM5.2
BM5.2:

Báo Cáo Công Nợ
Tháng:……Năm:……….

STT
1
2

Khách Hàng

Nợ Đầu


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
1. Sơ Đồ 1
Sơ đồ luồng dữ liệu lập phiếu nhập sách:

2. Sơ Đồ 2
Sơ đồ luồng dữ liệu lập hoá đơn bán sách


3. Sơ Đồ 3
Sơ đồ luồng dữ liệu tra cứu sách

4. Sơ Đồ 4
Sơ đồ luồng dữ liệu lập phiếu thu tiền


5. Sơ Đồ 5.1
Sơ đồ luồng dữ liệu báo cáo tồn

6. Sơ Đồ 5.2
Sơ đồ luồng dữ liệu báo cáo công nợ


7. Sơ Đồ 7


8. Sơ Đồ 8

9. Sơ Đồ 9


CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU
Giới thiệu bài toán Quản lý nhà sách
Khi xã hội càng phát triển thì việc tin học hóa nghiệp vụ trong mọi lĩnh vực
ngày càng trở thành một vấn đề cần thiết. Thay vì phải lưu trữ và xử lý với những
bộ hồ sơ giấy tờ hỗn độn, nhiều đơn vị lưu trữ, kinh doanh đã chuyển sang sử dụng
phần mềm để hỗ trợ cho việc nhập xuất, lưu trữ thông tin cũng như báo cáo. Trong
những đơn vị thường xuyên phải xử lý công việc liên quan đến các vấn đề nêu trên
thì nhà sách là một trong những nơi cần thiết phải có một hệ thống quản lý được tin
học hóa. Nhận thấy nhu cầu đó, chúng em đã chọn thực hiện đề tài Quản lý nhà
sách.

Công tác quản lý nhà sách gồm nhiều nội dung:
• Quản lý tài khoản đăng nhập, mật khẩu nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu và bảo mật
thông tin.
• Quản lý sách, đầu sách: thêm mới, bổ sung thông tin, tìm kiếm, cập nhật, xóa,
sửa.
• Quản lý khách hàng: thêm mới, bổ sung thông tin, tìm kiếm, cập nhật, xóa, sửa.
• Quản lý việc bán sách, nhập sách và tồn kho.
• Hỗ trợ kết xuất thông tin để dễ dàng kiểm tra, lập báo cáo.

Quy trình thực hiện và các công việc được hỗ trợ


Xác định yêu cầu bài toán Quản lý nhà sách.
Phân tích yêu cầu bài toán.
Thiết kế phần mềm: thiết kế dữ liệu, thiết kế giao diện, thiết kế xử lý.
Cài đặt phần mềm.
Kiểm thử và bảo trì phần mềm


Chương 2 – NỘI DUNG
2.1.Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm:
2.1.1. Phân loại các yêu cầu và bảng trách nhiệm cho các yêu cầu
phần mềm
2.1.1.1.
STT

Các yêu cầu nghiệp vụ

Tên yêu cầu

Biểu mẫu

Qui định

1

Lập phiếu nhập sách

BM1

QĐ1

2

Lập hóa đơn bán sách

BM2

QĐ2

3

Tra cứu sách

BM3

4

Lập phiếu thu tiền

BM4

5

Lập báo cáo tháng

BM5

6

Thay đổi qui định

Ghi chú

QĐ4
QĐ6

o Bảng trách nhiệm cho yêu cầu nghiệp vụ
STT

Nghiệp vụ

Người dùng

Phần Mềm

Ghi chú

1

Lập phiếu
nhập sách

Cung cấp thông tin lập
phiếu nhập sách

Kiểm tra qui định
và ghi nhận

Cho phép thêm, xóa, sửa
phiếu và sách trong phiếu

2

Lập hóa đơn
bán sách

Cung cấp thông tin khách
hàng và sách

Kiểm tra qui định
và ghi nhận

3

Tra cứu sách

Cung cấp thông tin về
sách

Tìm kiếm và Xuất
thông tin

4

Lập phiếu thu
tiền

Cung cấp thông tin khách
hàng

Kiểm tra qui định
và ghi nhận

5

Lập báo cáo
tháng

Cung cấp thông tin lập
báo cáo

Xuất thông tin

Cho phép ghi, xóa, kiểm
tra và sửa lỗi báo cáo

6

Thay đổi quy
định

Thay đổi quy định

Kiểm tra qui định
và ghi nhận

Cho phép sửa quy định

2.1.1.2.

Nhanh chóng và tiện dụng

Các yêu cầu hiệu quả
 Xử lý lượng dữ liệu lớn, thời gian đáp ứng nhanh
 Phần mềm chạy nhanh, không yêu cầu nhiều về phần
cứng


 Cơ sở dữ liệu phần mềm nhỏ gọn, truy xuất nhanh, đảm
bảo hoạt động ổn định
2.1.1.3.

Yêu cầu tiến hóa

STT

Nghiệp vụ

Tham số cần thay đổi

1

Thay đổi qui định Lập
phiếu nhập sách

Số lượng nhập tối thiểu, số lượng tồn
tối đa cho phép nhập, hệ số làm tròn

2

Thay đổi qui định Lập hóa
đơn bán sách

Tiền nợ tối đa, số lượng tồn tối thiểu

3

Thay đổi qui định Thay đổi
qui định

Qui định

4

Thay đổi qui định Lập
phiếu thu tiền

áp dụng hay không ràng buộc “Số tiền
thu không vượt quá số tiền khách hàng
đang nợ”

Miền giá trị cần thay đổi

Qui định

o Bảng trách nhiệm cho yêu cầu tiến hóa
STT

Nghiệp vụ

Người dùng

Phần Mềm

Ghi chú

1

Thay đổi qui
định Lập phiếu
nhập sách

Thay đổi giá trị mới Số
lượng nhập tối thiểu, số
lượng tồn tối đa, hệ số
làm tròn

Ghi nhận giá trị
mới và thay đổi
cách thức kiểm
tra

Cho phép thay đổi, cập nhật lại
thông tin về Số lượng nhập tối
thiểu, số lượng tồn tối đa, hệ số
làm tròn

2

Thay đổi qui
định Lập hóa
đơn bán sách

Thay đổi giá trị mới Tiền
nợ tối đa, số lượng tồn
tối thiểu

Ghi nhận giá trị
mới và thay đổi
cách thức kiểm
tra

Cho phép thay đổi, cập nhật lại
thông tin về Tiền nợ tối đa, số
lượng tồn tối thiểu

3

Thay đổi qui
định Thay đổi
qui định

Thay đổi qui định

Ghi nhận giá trị
mới và thay đổi
cách thức kiểm
tra

Cho phép hủy, tạo thêm và cập
nhật lại thông tin Qui định

4

Thay đổi qui
định Lập
phiếu thu tiền

Thay đổi giá trị mới Tiền
thu, tiền nợ

Ghi nhận giá trị
mới và thay đổi
cách thức kiểm
tra

Cho phép thay đổi, cập nhật lại
thông tin về Tiền thu, tiền nợ

2.1.1.4.
STT

Nghiệp vụ

Yêu cầu tiện dụng
Mức độ dễ học

Mức độ dễ sử dụng

Ghi chú


Tỉ lệ phạm lỗi trung bình
thấp
Tỉ lệ phạm lỗi trung bình
thấp
Tỉ lệ phạm lỗi trung bình
thấp
Tỉ lệ phạm lỗi trung bình
thấp

1

Lập phiếu nhập sách

3 phút hướng dẫn

2

Lập hóa đơn bán sách

3 phút hướng dẫn

3

Tra cứu sách

1 phút hướng dẫn

4

Lập phiếu thu tiền

3 phút hướng dẫn

5

Lập báo cáo tháng

2 phút hướng dẫn

Thao tác đơn giản

6

Thay đổi qui định

2 phút hướng dẫn

Xác định tính đúng đắn yêu
cầu

Hiện đầy đủ thông tin
về sách

o Bảng trách nhiệm cho yêu cầu tiện dụng

STT

Nghiệp vụ

Người dùng

Phần Mềm

1

Lập phiếu
nhập sách

Đọc tài liệu hướng
dẫn sử dụng

Hình ảnh và ghi chú, thực hiện đúng yêu
cầu người dùng, chọn từ mã và tên sách,
có nút chọn từ CSDL.

2

Lập hóa đơn
bán sách

Đọc tài liệu hướng
dẫn sử dụng

Hình ảnh và ghi chú, thực hiện đúng yêu
cầu người dùng

3

Tra cứu sách

Đọc tài liệu hướng
dẫn sử dụng

Hình ảnh và ghi chú, thực hiện đúng yêu
cầu người dùng

4

Lập phiếu
thu tiền

Đọc tài liệu hướng
dẫn sử dụng

Hình ảnh và ghi chú, thực hiện đúng yêu
cầu người dùng

5

Lập báo cáo
tháng

Đọc tài liệu hướng
dẫn sử dụng

Hình ảnh và ghi chú, thực hiện đúng yêu
cầu người dùng, có khả năng tự chọn
tháng trong trường hợp người dùng
nhập sai hoặc chưa nhập.

6

Thay đổi qui
định

Đọc tài liệu hướng
dẫn sử dụng

Hình ảnh và ghi chú, thực hiện đúng yêu
cầu người dùng

2.1.1.5.

Ghi chú

Xác định tính
đùng đắn

Yêu cầu tương thích

STT

Nghiệp vụ

1

Lập phiếu nhập sách

2

Lập hóa đơn bán sách

3

Lập phiếu thu tiền

Đối tượng liên quan
Có thể xuất ra (Máy in, Word,
Excel,PDF)
Có thể xuất ra (Máy in, Word,
Excel,PDF)
Có thể xuất ra (Máy in, Word,
Excel,PDF)

Ghi chú
Độc lập phiên bản
Độc lập phiên bản
Độc lập phiên bản


4

Có thể xuất ra (Máy in, Word,
Excel,PDF)

Lập báo cáo tháng

Độc lập phiên bản

o Bảng trách nhiệm cho yêu cầu tương thích
STT

Nghiệp vụ

1

Lập phiếu nhập sách

2

Lập hóa đơn bán sách

3

Lập phiếu thu tiền

4

Lập báo cáo tháng

2.1.1.6.

Người dùng

Phần Mềm

Chuẩn bị phiếu nhập cần xuất và
cho biết cần xuất ra gì
Chuẩn bị phiếu nhập cần xuất và
cho biết cần xuất ra gì
Chuẩn bị phiếu nhập cần xuất và
cho biết cần xuất ra gì
Chuẩn bị phiếu nhập cần xuất và
cho biết cần xuất ra gì

Thực hiện đúng
yêu cầu
Thực hiện đúng
yêu cầu
Thực hiện đúng
yêu cầu
Thực hiện đúng
yêu cầu

Ghi chú

Yêu cầu an toàn

STT

Nghiệp vụ

Đối tượng

Ghi chú

1

Phục hồi

Báo cáo đã xóa

2

Hủy thật sự

3

Không cho phép xóa

Phiếu nhập sách, hóa đơn bán, phiếu thu, báo cáo
tháng
Phiếu nhập sách, hóa đơn bán, phiếu thu, báo cáo
chưa thanh lý hoặc chưa thực hiện

o Bảng trách nhiệm cho yêu cầu an toàn
STT

Nghiệp vụ

Người dùng

Phần Mềm

1

Phục hồi

Cho biết báo cáo đã xóa

Phục hồi

2

Hủy thật
sự

Phiếu nhập sách, hóa đơn bán, phiếu
thu, báo cáo sẽ hủy

Hủy thật sự

3

Không cho
phép xóa

Phiếu nhập sách, hóa đơn bán, phiếu
thu, báo cáo chưa thanh lý hoặc chưa
thực hiện.

Thực hiện đúng yêu cầu

2.1.1.7.

Ghi chú

Yêu cầu công nghệ

STT

Yêu cầu

Mô tả chi tiết

Ghi chú

1

Dễ sửa
lỗi

Xác định lỗi trung bình
trong 1 phút (lúc lập báo
cáo)

Khi sửa lỗi không ảnh hưởng đến các chức năng khác,
cập nhật mới sau khi hoàn tất.


2
3
4

Dễ bảo
trì
Tái sử
dụng
Dễ mang
chuyển

Thêm chức năng, sửa chữa
khắc phục lỗi nhanh chống.
Có thể xây dựng phần mềm
khác từ code phần mềm này
Thay đổi hệ thống quản trị
dữ liệu mới trong 1 ngày

Không ảnh hưởng đến các chức năng đã có. Có khả
năng liên kết với nguổn dữ liệu và các chức năng khác.
Cùng với các yêu cầu
Cùng với các yêu cầu

2.1.2. Sơ đồ luồng dữ liệu cho từng yêu cầu (biểu mẫu và qui định
kèm theo, sơ đồ, mô tả các luồng dữ liệu và thuật toán).
2.1.2.1. Lập phiếu nhập sách
o Hình vẽ: Sơ Đồ 1
o Các ký hiệu:

• D1: Ngày nhập, danh sách các sách nhập (Tên sách, thể loại, tác giả), số
lượng nhập, đơn giá nhập các sách đó.
• D2: Không có
• D3: Số lượng nhập tối thiểu, số lượng tồn hiện tại (D1), số lượng tồn tối đa,
tỉ lệ đơn giá xuất/nhập, tỉ lệ làm tròn
• D4: D1 + Số lượng tồn hiện tại + đơn giá bán sách
• D5: D4
• D6: Không có

o Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.
Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
Bước 4: Kiểm tra số lượng tồn hiện tại (D3) có nhỏ hơn số lượng tồn quy
định hay không (D3)
Bước 5 Kiểm tra số lượng tồn có lớn hơn số lượng nhập tối thiểu hay không.
Bước 6: Nếu không thỏa tất cả các qui định trên thì tới Bước 10
Bước 7: Tính số lượng tồn hiện tại = số lượng tồn cũ + số lượng nhập.
Bước 8: Tính đơn giá bán = làm tròn (đơn giá nhập*tỉ lệ xuất/nhập)
Bước 9: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.
Bước 10: Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu).
Bước 11: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 12: Kết thúc.

2.1.2.2. Lập hóa đơn bán sách
o Hình vẽ: Sơ Đồ 2
o Các ký hiệu:

• D1: Họ Tên Khách Hàng, Tên Sách, Thể Loại, Số Lượng
• D2: Không có


• D3: Số tiền nợ của khách hàng, Đơn giá nhập, Thông tin số lượng tồn của
mỗi sách, Số tiền nợ tối đa, Số lượng tồn tối thiểu
• D4: D1 + Đơn giá bán
• D5: D4
• D6: Không có

o Thuật toán:
Bước 1: Nhập D1 từ người dùng
Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 4: Kiểm tra Số tiền nợ của khách hàng (D3) <= Số tiền nợ tối đa chấp
nhận được (D3)
Bước 5: Kiểm tra Số lượng sách tồn kho sau khi bán (D3) >= Số lượng tồn
tối thiểu cho phép (D3)
Bước 6: Nếu không thỏa các quy định trên thì đến Bước 10
Bước 7: Tính toán Đơn giá bán = 105% * Đơn giá nhập
Bước 8: Ghi dữ liệu D4 vào bộ nhớ phụ (Cơ sở dữ liệu)
Bước 9: Xuất D5 ra máy in nếu có yêu cầu
Bước 10: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 11: Kết thúc

2.1.2.3. Tra cứu sách
o Hình vẽ: Sơ Đồ 3Sơ Đồ 2
o Các ký hiệu:

• D1: Gồm một hoặc một vài mục sau: Tên Sách, Thể Loại, Tác Giả, Số
Lượng Tồn Kho, Nhà Xuất Bản, Giá Bìa, Năm Xuất Bản, Sách Mới, Sách
Bán Chạy, Mã, Số Trang, Kích Thước, Hình Thức Bìa
• D2: Không có
• D3: Thông tin các sách thỏa D1
• D4: Không có
• D5: D3
• D6: D5

o Thuật toán
Bước 1: Nhập D1 từ người dùng
Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 4: Xuất D5 ra máy in
Bước 5: Trả D6 cho người dùng
Bước 6: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 7: Kết thúc

2.1.2.4.

Lập phiếu thu tiền


o Hình vẽ: Sơ Đồ 4Sơ Đồ 3Sơ Đồ 2
o Các ký hiệu:

• D1: Họ tên khách hàng, Địa chỉ, Điện thoại, Email, Ngày thu tiền, Số tiền
thu
• D2: Không có
• D3: Số tiền khách hàng đang nợ
• D4: D1
• D5: D4
• D6: Không có

o Thuật toán


Bước 1: Nhận D1 từ người dùng
Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 4: Kiểm tra Số tiền khách hàng đang nợ (D3) >= Số Số tiền thu (D1)
Bước 5: Nếu không thỏa các quy định trên thì đến Bước 8
Bước 6: Lưu D1 vào bộ nhớ phụ
Bước 7: Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu)
Bước 8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 9: Kết thúc

2.1.2.5. Lập báo cáo tồn
o Hình vẽ: Sơ Đồ 5.1
o Các ký hiệu:

• D1: Nhập vào tháng+Năm
• D2: Không có
• D3: Danh sách của các sách( mã sách, số lượng tồn), danh sách các phiếu
nhập sách của tháng (D1), Danh sách các hóa đơn của tháng (D1)
• D4: D1+Danh sách của các sách( mã sách, tồn đầu, phát sinh, tồn cuối )
• D5: D4
• D6: D5

o Thuật toán:

Nhận D1 từ người dùng.
Kết nối cơ sở dữ liệu.
Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
Tính tồn cuối = Số lượng tồn + (tổng số lượng sách bán ra – tổng số lượng
sách nhập vào) trong các tháng trước đó (nếu có)
Tính Tồn đầu = Tồn cuối + (tổng số lượng sách bán ra – tổng số lượng sách
nhập vào) trong tháng cần báo cáo
Kiểm tra và sửa lỗi các tháng trước đó (nếu có)
Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.
Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu).


• Trả kết quả về cho người dùng
• Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
• Kết thúc.

2.1.2.6. Lập báo cáo công nợ
o Hình vẽ: Sơ Đồ 5.2
o Các ký hiệu:

D1: Thời gian lập báo cáo (Tháng)
D2: Không có
D3: Danh mục khách hàng, Thông tin về Hóa đơn bán sách, Phiếu thu tiền
D4: D1 + Thông tin về số tiền nợ đầu tháng, số tiền nợ cuối tháng, phát sinh
thêm trong tháng của từng khách hàng
• D5: D4
• D6: D5

o Thuật toán:


Bước 1: Nhận D1 từ người dùng
Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 4: Tính toán Số tiền nợ đầu tháng, Số tiền nợ cuối tháng, Phát sinh
thêm trong tháng của từng khách hàng
Bước 5: Lưu D1 và thông tin đã tính toán ở Bước 4 vào bộ nhớ phụ
Bước 6: Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu)
Bước 7: Trả D6 cho người dùng
Bước 8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 9: Kết thúc

2.1.2.7. Thay đổi quy định
o Thay đổi QĐ1:
 Sơ Đồ: Sơ Đồ 7
 Các ký hiệuD1: Số lượng nhập tối thiểu, Số lượng tồn tối đa
D2: Không có
D3: Không có
D4: D1
D5: Không có
D6: Không có

 Thuật toán

• Bước 1: Nhận D1 từ người quản trị hệ thống
• Bước 2: Mở kết nối cơ sở dữ liệu
• Bước 3: Kiểm tra D1 thỏa miền giá trị tham sốBước 4: Nếu không thỏa Bước 3 chuyển Bước 6
Bước 5: Ghi D4 xuống cơ sở dữ liệu
Bước 6: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 7: Kết thúc

o Thay đổi QĐ2:
 Sơ đồ: Sơ Đồ 8
 Các ký hiệuD1: Số tiền nợ tối đa, số lượng tồn tối thiểu sau khi bán
D2: Không có
D3: Không có
D4: D1
D5: Không có
D6: Không có

Bước 1: Nhận D1 từ người quản trị hệ thống
Bước 2: Mở kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 3: Kiểm tra D1 thỏa miền giá trị tham số
Bước 4: Nếu không thỏa Bước 3 chuyển Bước 6
Bước 5: Ghi D4 xuống cơ sở dữ liệu
Bước 6: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 7: Kết thúc

 Thuật toán

o Thay đổi QĐ4:
 Sơ đồ: Sơ Đồ 9Sơ Đồ 8
 Các ký hiệuD1: Quyết định sử dụng hay không sử dụng
D2: Không có
D3: Không có
D4: D1
D5: Không có
D6: Không có

Bước 1: Nhận D1 từ người quản trị hệ thống
Bước 2: Mở kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 3: Kiểm tra D1 thỏa miền giá trị tham số
Bước 4: Nếu không thỏa Bước 3 chuyển Bước 6
Bước 5: Ghi D4 xuống cơ sở dữ liệu
Bước 6: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 7: Kết thúc

 Thuật toán


2.2.Thiết kế dữ liệu:
2.2.1. Thuật toán lập sơ đồ logic:
2.2.1.1. Bước 1: Xét yêu cầu nhập sách
o Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:
 Biểu mẫu liên quan: BM1
 Sơ đồ luồng dữ liệu: Sơ Đồ 1
 Các thuộc tính mới: NgayNhap, Sach, TheLoai, TacGia,

SoLuongNhap
 Thiết kế dữ liệu:


 Các thuộc tính trừu tượng: SoPNS, MaSach
 Sơ đồ logic:

o Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
 Quy định liên quan:
QĐ1: Số lượng nhập ít nhất lá 150. Chỉ nhập các đầu
sách có lượng tồn ít hơn 300.
 Sơ đồ luồng dữ liệu: Sơ Đồ 7
 Các thuộc tính mới: DonGiaNhap, ThanhTien, SoLuongTon,

TongTien, TenDauSach, TenTheLoai, SoLuongNhapToiThieu,
SoLuongTonToiDa, TiLeDonGiaBan, LamTronToi
 Thiết kế dữ liệu:


 Các thuộc tính trừu tượng: MaDauSach, MaTheLoai,
SoPNS, MaSach


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×