Tải bản đầy đủ

STRUCTURES (test 45) lớp 9

STRUCTURES (unit 9

11)

1.Phrases of purpose :
in order (not) to
S + V… +

so as (not) to

+ V-inf

(not) to
Ex:- She wore warm clothes in order not to get cold.
- I study English in order to/ so as to/ to communicate with people
all over the world.

* Clause of purpose :
in order that
S + V… +


So that
In case

+S+V
S+

M.V + V-inf
V (past/present)

Ex: - I study hard in order that / I can get good marks.

2. Modal will:

Promises
Future tense
Requests
Offers

Ex: - Will you close the door for me, please ? (request)
-

Your bag looks heavy. I will help you. (offer)
I will get good marks in the second semester I promise.


I promise to get good marks in the second semester.

3. Request

Can/ Could

+ you…+ V-inf

Will/Would
Respond

agreement

sure
Ok

All right

disagreement

I’m sorry, I can’t.
I’m afraid not.

4. Offers

Would you like +

to-inf ?
N…?

What can I get for you ?
Shall I / we + V-inf…?
Will/Won’t you have + N…?
Can I get you…?
Respond

agreement

Yes, please
That would be nice.

disagreement

5. Promises

No, thank you.

I promise + clause (S + will/won’t…)
S + promise + to-inf.
I will + to-inf…. I promise.


Request

I hope so/Good/I’m glad/Don’t forget.

6. passive form:
S

V

O

S

P.P (V-3/V-ed)

by O

1.Present simple:
S + be (am/is/are) + P.P + (by O)
2.Past simple:
S + be (was/were) + P.P + (by O)
3.Present perfect:
S + have/has + been + P.P + (by O)
4.Future simple:
S + will + be + P.P + (by O)
5.Modal verb: may,might,can,could,should,must(used to,have to,be
going to)
S + M.V + be + P.P + (by O)
6.Present progressive:
S + be (am/is/are) + being + P.P + (by O)
7.Past progressive:


S + be (was/were) + being + P.P +(by O)
8.V-ing: being + P.P
9.To-inf: to be + P.P
*NOTE:
- Chúng ta có thể bỏ by O trong câu bị động khi chủ từ là Đại từ nhân
xưng (personal pronouns / someone / somebody / everyone / every
people)
+ No one / nobody / nothing / (thêm not)
Ex: Noone will helped him.
He won’t be helped.
-Trạng ngữ chỉ nơi chốn đứng trước by O, trạng ngữ chỉ thời gian
đứng sau by O.
-Một số động từ có 2 tân ngữ, chúng ta chúng ta biến đổi được 2 câu
bị động, nhưng khi đưa tân ngữ chỉ vật lên làm chủ từ thì trước tân ngữ
chỉ người phải thêm to hoặc for.
-V thêm to: give, send, bring, lend, own, pay, show, pass, read, throw.
-V thêm for: book, build, buy, cook, fix, keep, make, get, save, leave.

7.Adjective followed by

an inf
A noun clause

*An inf: S + be + adj...
-Chủ từ giả: It + be + adj + to-inf

To-inf + N +be + adj.
V-ing + N + be +adj.


*Noun clause: S + be + adj + clause.(2)
*Note: Những tính từ chỉ sự chắc chắn (sure, certain,...) hoặc cảm xúc
(happy, delighted,...) đc sử dụng trong mẫu câu số (2).

8.Past participle phrase: V-ed / V-3
Present participle phrase: V-ing
9.Request:
Do / Would you mind + V-ing...?

Lisener

(Người nghe thực hiện hành động)
Agreement

No, I don’t mind
No, of course not
Not at all

Disagreement

I’m sorry, I can’t.
I’m sorry, that is not possible.

Would you mind if I + V-ed/V-2...?
Do you mind if I + V-inf...?
Speaker (Người nói thực hiện hành động)
Agreement

Please do.
Please go ahead.

Disagreement

I’d prefer you didn’t.
I’d rather you didn’t.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×