Tải bản đầy đủ

XÂY DỰNG PHẦN mền QUẢN lý cửa HÀNG BĂNG đĩa QUANG lầm p hiệp thành, q12 BẰNG NGÔN NGỮ c

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN:
XÂY DỰNG PHẦN MỀN QUẢN LÝ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA QUANG LẦM
P.Hiệp Thành, Q12 BẰNG NGÔN NGỮ C#

SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM QUANG VŨ
TRẦN TIẾN THỊNH
BÙI THỊ LỆ QUYÊN
LỚP:

11CD-TP2

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

NGUYỄN NGỌC TRANG

TP.HCM – Tháng 12 /2013

1Phần I: ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.

Lý do chọn đề tài:
Khoa học ngày nay ngày càng tiến bộ vượt bậc, nhằm bắt kịp xu thế thời đại và

nhất là khi công nghệ hiện đại nhằm phục vụ cho cuộc sống của chúng
ta.Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực kinh doanh đã giúp cho
quan hệ cung cầu phát triển hơn, nhờ đó lượng khách hàng của các cơ sở
kinh doanh không ngừng tang lên. Xét riêng ở hệ thống của hàng kinh doanh
băng đĩa, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp cho việc quản lý khách
hàng, mặt hàng có hệ thống đầy đủ và chính xác hơn.Tuy nhiên, cũng có
những cơ sở kinh doanh băng đĩa chưa có điều kiện hoặc chưa thấy được sự
cần thiết của việc ứng dụng đó điển hình là của hàng băng đĩa Quang Lâm.
Do vậy, chúng em xin xây dựng” phần mềm quản lý cửa hàng kinh doanh
băng đĩa” để giúp cửa hàng kinh doanh phát đạt hơn và góp phần tin học
hóa cho toàn xã hội.Chúng em sẽ luôn cố gắng để đề tài này có tính ứng
dụng cao nhất và tài liệu trình bày một cách chi tiết nhất. Nhóm xin cũng
tuân thủ theo “ Nghị quyết số 13 -NQ/TƯ, ngày 16/1/2012 của Hội nghị lần
thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết
cấu hạ tầng đồng bộ, đã xác định: Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong
những hạ tầng quan trọng của quốc gia, vừa là ngành kinh tế - kỹ thuật, vừa
là ngành hạ tầng mềm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh
quốc phòng và chủ quyền số.Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều lãnh đạo
bộ, ngành, doanh nghiệp và người dân chưa nhận thức đúng về vai trò của
CNTT, đa phần vẫn chỉ coi CNTT là một công cụ được sử dụng đơn lẻ, thiếu
tính kết nối đa chiều, đa lĩnh vực.” và “Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT
ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử
dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục”.Đồng thời
nâng cao khả năng làm việc nhóm của các thành viên trên mạng cũng như
các buổi học trên lớp, để giúp các bạn có kỹ năng giúp ích cho các bạn sau
này khi ra trường.

2.

Mục tiêu

Xây dựng phần mền quản lý cửa hàng băng đĩa bằng ngôn ngữ C#


2


3.

Đối tượng nghiên cứu:

Các công cụ hỗ trợ phần mềm (Power Designer, Moodle, Mindmap, Visual Studio,
Microsoft Access)
Những người kinh doanh băng đĩa, sinh viên, giới trẻ, người lớn.
4.

Kế hoạch nghiên cứu thực hiện đề tài:
THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
(12/9/2013-19/12/2013)

STT

12/9-3/10

1

4/10-24/10

2

25/10-7/11

3

8/11-28/11

4

29/11-19/12
5

5.

6.

NỘI DUNG NGHIÊN
CỨU

Tìm ý tưởng cho đề tài
và lý do làm đề tài
Phân tích đề tài, khảo
sát thu thập thông tin
Phân tích,thiết kế dữ
liệu
Viết phần mền
Hoàn chinh, chạy thử,
bảo trì, báo cáo sản
phẩm

Phương pháp nghiên cứu đề tài:


Khảo sát thực tế.Nghiên cứu tài liệu.Lập phiếu câu hỏi khảo sát ý kiến.Lập phiếu phỏng vấn.Quan sát thực tế.

Nội dung nghiên cứu đề tài:

3

DỰ KIẾN SẢN
PHẨM

Tên đề tài
Thông tin cần
thiết cho đề tài
Cơ sở dữ liệu
Phần mềm cơ
bản
Hoàn chỉnh
phần mền


6.1 Tìm hiểu đề tài:
Nhóm nghiên cứu sẽ dùng sơ đồ tư duy (Mind map) đễ trao đổi những
vấn đề ở tiệm băng đĩa bằng cách làm việc qua nhóm. Qua đó nhóm
nhận thấy việc quản lý đĩa trong cửa hàng là rất cần thiết nên nhóm
quyết định chọn đề tài về quản lý cửa hàng băng đĩa.

6.2 Phân tích đề:
Nhóm nghiên cứu sử dụng Mindmanager để phân tích và tìm hiểu đề
tài.Mỗi người tự cho ý kiến và nhóm trưởng sẽ tổng hợp ý kiến bằng cách sữ dụng
sơ đồ tư duy để tìm ra những ý kiến tốt nhất và tiến trình làm việc tốt nhất cho cả
nhóm
6.3 Phân tích thiết kế dữ liệu:
Sau khi thu thập đầy đủ thông tin cần thiết về phần mềm nhóm nghiên cứu
sẽ tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu. Tìm các thuộc tính cơ bản, xem xét mối quan hệ
ràng buộc của các thuộc tính.Sau đó nhóm xây dựng hai mô hình ERD và DFD cho
cơ sở dữ liệu.Sau khi phân tích xong nhóm sẽ tham khảo ý kiến của sinh viên trên
khoá học trực tuyến E-learning và tổng hợp các ý kiến để hoàn thành bản phân
tích.
6.4 Viết phần mền:
Nhóm sẽ thiết kế giao diện sao cho dễ sử dụng nhất và viết code một cách
hoàn chỉnh.Nhóm nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng phần
mềm.Tìm hiểu thêm về các phương pháp lập trình tốt nhất thông quá mạng

4


internet, sách lập trình C# để phần mềm đạt hiệu quả tốt nhất.Sau đó sẽ chạy thử
phần mền trên hệ thống.
6.5

Hoàn chỉnh, chạy thử, bảo trì, báo cáo sản phẩm:

Nhóm sẽ test kiểm tra lỗi, tìm cách khắc phục để phần mềm chạy tốt. Nếu
phần mềm gặp vấn đề gì liên quan đến cơ sở dữ liệu hay chức năng chương trình
thì nhóm sẽ chỉnh sữa để hoàn thành phần mềm. Trong quá trình sử dụng nếu có lỗi
phát sinh thì người dùng liên hệ với nhóm để được khắc phục kịp thời

PHẦN 2: PHIẾU PHỎNG VẤN
1. BẢNG KẾ HOẠCH PHÓNG VẤN TỒNG QUAN HỆ THỐNG VÀ CÁC
BẢNG PHỎNG VẤN CỤ THỂ CHỦ ĐỀ:
1.1 Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống
Kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống
Hệ thống: Quản lý cửa hàng băng đĩa Quang Lâm
Người Lập: Nhóm 13

Ngày Lập: 08/11/2013

CHỦ ĐỀ

YÊU CẦU

NGÀY BẮT
ĐÂU

NGÀY KẾT
THÚC

Qúa trình nhập thêm
đĩa

Biết rõ cần nhập loại
đĩa nào và số lượng
bao nhiêu.

11/11/2013

11/11/2013

Quá trình phân loại
và quản lí đĩa

Phân loại và quản lý
đĩa theo từng loại, mã
loại đĩa ...

11/11/2013

11/11/2013

18/11/2013

18/11/2013

Quản lý quá trình bán Số lượng đĩa bán trong
đĩa
ngày.

5


Thủ tục,đối tượng và
hình thức bán đĩa
Quản lý quá trình
thuê và trả đĩa

Số lượng đĩa thuê và
trả trong ngày.

21/11/2013

21/11/2013

Quản lý các phiếu
thuê , trả đĩa và báo
cáo

Kiểm tra và lập phiếu
24/11/2013
thuê cho người thuê đĩa

24/11/2013

Quản lý Nhân Viên

Tình hình và trình độ
chung của nhân viên
cũng như trình độ tin
học riêng mỗi người.

25/11/2013

25/11/2013

Hệ thống máy móc,
thiết bị, phần mềm

Nắm rõ tài nguyên máy 25/11/2013
móc, trang thiết bị, hệ
điều hành và các phần
mềm tương thích.

25/11/2013

Thủ tục, đối tượng và
hình thức thuê đĩa

1.2 Các bảng phỏng vấn cụ thể
1.2.1 Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn thứ 1:
Kế hoạch phỏng vấn
Người đươc hỏi: A Lâm

Người phỏng vấn: Nhóm 13

Địa Chỉ :163/40,Tổ 31,KP3 ,
P.Hiệp Thành,Q12

Thờ i Gian Hẹn : 11/11/2013
Thời Điểm bắt đầu: 9h
Thời Điểm kết thúc : 9h40’

Đối tượng được hỏi: Chủ cửa hàng
băng đĩa Quang Lâm.

Các Yêu Cầu đòi hỏi :

6


Cần thu thập dữ liệu: thông tin về
hình thức nhập thêm đĩa mới và cách
nhập đĩa, cách thức quản lý và phân
loại đĩa.

Vai trò, vị trí, trình độ, kinh nghiệm
của người hỏi: người phỏng vấn.

Cần thỏa thuận: xem qua trình nhập
Đĩa, phân loại và quản lý đĩa.
Chương trình :

Ước lượng thời gian :Giới thiệu

1 phútTổng quan dự án

2 phútTổng quan về phỏng vấn

2 phútChủ đề 1: Câu hỏi và trả lời.

10phútChủ đề 2: Câu hỏi và trả lời.Tổng Hợp các nội dung chínhÝ kiến của người hỏi.Kết thúc.

20 phút
2 phút
2 phút
1 phút

(Dự kiến tổng cộng 40 phút)

Phiếu phỏng vấn
Dự án: Xây dựng phần mền quản
Tiểu dự án : Quá trình nhập thêm
lý băng đĩa Quang Lâm bằng ngôn đĩa, phân loại và quản lý đĩa
ngữ C#
Người được hỏi :A Lâm

Ngày : 11/11/2013
Người hỏi : Nhóm 13

Câu hỏi :

Trả lời :

1. Quá trình nhập thêm đĩa

7


1.1 Cửa hàng có thường xuyên
nhập các loại đĩa mới không?

Trả lời 1.1: Cửa hàng thường
xuyên nhập thêm các loại đĩa
mới trên thị trường nếu các
loại đĩa đó phù hợp và được
mọi người yêu thích.
Trả lời 1.2: Chúng tôi phải
kiểm tra số lượng của những
loại đĩa nào trong cửa hàng
còn ít hoặc đã hết thì tiến hành
nhập thêm. Đồng thời cũng
cần kiểm tra nguồn gốc cũng
như loại đĩa phù hợp để có tác
động tích cực tới người xem.
Trả lời 1.3: Chúng tôi có phiếu
đặt hàng riêng, khi cần nhập
thêm đĩa thì dùng phiếu đó để
đặt hàng với nhà cung cấp.

1.2 Khi nhập đĩa mới cửa hàng
có cần tính đến số lượng đĩa và kiểm
tra nguồn gốc và loại đĩa

1.3 Hình thức nhập thêm đĩa như
thế nào?

1.4 Thường thì khi nhận được đơn
đặt hàng thì nhà cung cấp có báo giá
trước cho Người quản lý không? Và
có trường hợp nào người quản lý
thương lượng giá với nhà cung cấp
không?

Trả lời 1.4: Có, tuy nhiên
không phải giá nào của nhà
cung cấp thí người quản lý
cũng chấp nhập. Phù hợp với
thị trường và người xem.

1.5 Đối với nhà cung cấp thì
người quản lý sẽ chọn nhà cung cấp
nào?

Trả lời 1.5: Thường thì chúng
tôi sẽ hợp tác với nhà cung cấp
tin cậy và có uy tín, bên cạnh
đó còn có giá cả và có thể từ
nhiều nguồn phù hợp.

2. Quá trình phần loại và quản lý
đĩa:
2.1

Đĩa sau khi nhập về có phải
phân loại và nhập mã lại
không?

Trả lời 2.1: Có. Chúng tôi

8


phân loại đĩa theo thể loại và
nhập lại mã đĩa hợp với cửa
hàng, nếu đĩa đó mới nhập về
lần đầu thì chúng tôi sẽ cho
mã mới.

2.2 Cửa hàng có lưu thông tin
các loại đĩa đã nhập cũng như
thông tin của các nhà cung cấp
không?
2.3Các loại đĩa trong cửa hàng
sẽ được phân loại và bố trí như
thế nào?

Trả lời 2.2: Có

Trả lời 2.3: Cửa hàng sẽ phân
loại đĩa và chia theo từng khu,
từng loại đĩa, bên cạnh đó để
giúp cho khách hàng dễ tìm
kiếm chúng tôi sẽ có thêm sơ
đồ cửa hàng.

1.2.2 Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn thứ 2:
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: A Lâm

Người Phỏng vấn : Nhóm 13

Địa Chỉ : Tại Cửa Hàng Băng Đĩa
Quang Lâm

Thời gian hẹn :18/11/2013
Thời Điểm Bắt Đầu : 14h00
Thời điểm kết thúc :14h30

Đối tượng được hỏi là: phòng quản
lý.

Các yêu cầu đòi hỏi:

Vai trò , vị trí, trình độ, kinh nghiệm
Cần thu thập dữ liệu: Thông tin quá của người phỏng vấn
trình bán đĩa.
Cần thảo thuận: xem quá trình bán
đĩa.
Chương trình :

Ước lượng thời gian :

9


1.

Giới thiệu

1 phút

2.

Tổng quan về dự án

2 phút

3.

Tổng quan về phỏng vấn

2 phút

+ Chủ đề đề cập


Chủ đề 1: Câu hỏi và trả lời.

5 phútChủ đề 2: Câu hỏi và trả lời.

15 phútTổng hợp các nội dung chính.

2 phútÝ kiên của người được hỏi.

2 phútKết thúc

1 phút
(Dự kiến tổng cộng : 30 phút)

Phiếu phỏng vấn
Dự án: Xây dựng phần mền quản
Tiểu dự án: Quản lý quá trình bán
lý băng đĩa Quang Lâm bằng ngôn đĩa.
ngữ C#
Người được hỏi :A Lâm

Ngày: 18/11/2013
Người hỏi: Nhóm 13

Câu hỏi:
1.

Quá trình mua đĩa ở cửa hàng
diễn ra như thế nào?

2.

Khi khách hàng mua đĩa ở cửa
hàng có được quyền lợi gì?

Trả Lời :
Trả lời 1: Khách hàng sẽ lựa
chọn các băng đĩa ưng ý thông
qua việc xem menu và sau đó
nhân viên sẽ lập phiếu bán và
giao đĩa cho khách.
Trả lời 2: Khi khách hàng mua
đĩa ở cửa hàng sẽ được đăng
ký làm thành viên, khi cửa
hàng có chương trình khuyễn
mãi sẽ ưu tiên cho thành viên

10


3.

Vậy chương trình khuyễn mãi
của cửa hàng là gì?

4.

Cửa hàng có ghi lại thông tin
đĩa cũng như số lượng đĩa và
thông tin người mua không?

5.

Quá trình trả đĩa có được lưu
lại không? Nếu Có thì lưu lại ở
đâu?

rồi mới đến khách hàng vãn
lai.
Trả lời 3: Khi khách mua đủ
10 đĩa cửa hàng sẽ tặng 1 đĩa
bất kỳ.Không nhất thiết khách
hàng phải mua 1 lần có thể
tích lũy sau nhiều lần mua.
Trả lời 4: Có. Chúng tôi đều
lưu thông tin loại đĩa, số lượng
và thông tin người mua,để tính
vào khuyễn mãi
Trả lời 5: Mọi quá trình mua
đĩa sẽ được lưu lại trên máy
tính của cửa hàng để có thể đối
chiếu khi gặp sự cố với người
thuê.

1.2.3 Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn thứ 3:
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi : A Lâm

Người Phỏng vấn : Nhóm 13

Địa Chỉ : Tại Cửa Hàng Băng Đĩa
Quang Lâm

Thời gian hẹn : 23/11/2013
Thời Điểm Bắt Đầu : 9h
Thời điểm kết thúc : 9h30

-Cần thu thập dữ liệu: Thông tin
phiếu mướn, trả đĩa và phiếu hình
thức báo cáo của cửa hàng.

Các yêu cầu đòi hỏi :
Vai trò , vị trí, trình độ, kinh nghiệm
của người phỏng vấn

-Cần thảo thuận: xem quá trình
quản lý cac phiếu mượn và trả đĩa.,
phiếu báo cáo.
Chương trình :
1.

Giới thiệu

Ước lượng thời gian :
1 phút

11


2.

Tổng quan về dự án

2 phút

3.

Tổng quan về phỏng vấn

2 phút

+ Chủ đề đề cập


Chủ đề 1: Câu hỏi và trả lời.

5 phútChủ đề 2: Câu hỏi và trả lời.

15 phútTổng hợp các nội dung chính.

2 phútÝ kiên của người được hỏi.

2 phútKết thúc

1 phút
(Dự kiến tổng cộng : 30 phút)

Phiếu phỏng vấn
Dự án: Xây dựng phần mền quản
lý băng đĩa Quang Lâm bằng ngôn
ngữ C#
Người được hỏi : A Lâm

Tiểu dự án : Quản lý các phiếu thuê,
trả đĩa và báo cáo

Ngày: 23/11/2013
Người hỏi: Nhóm 13

Câu Hỏi :

Trả Lời :

1.

Người thuê đến thuê đĩa thì
cửa hàng sẽ làm gì trước khi
lập phiếu thuê?

Trả lời 1: Chúng tôi sẽ kiểm
tra thông tin của người thuê
xem có hợp lệ không, nếu
không chúng tôi sẽ yêu cầu họ
hoàn thành các bước làm thủ
tục thuê đĩa của cửa hàng rồi
lập lập phiếu thuê.

2.

Phiếu thuê có phân biệt ra
từng phiếu cho tường đối

Trả lời 2: Cửa hàng chỉ có
mẫu phiếu thuê chung với tất
12


tượng thuê không? Và khi thuê
đĩa người thuê cần làm gì?

3.

Làm sao để biết được đối
tượng thuê đĩa thuộc đối tượng
nào thông qua phiếu lập?

4.

Nếu như người thuê làm mất
phiếu thuê thì làm như thế nào
để biết được số đĩa mà họ
thuê?

5.

6.

cả đối tượng. Tất cả khách
hàng kể cả khách vãn lai đều
đăng ký thẻ thành viên. Người
thuê cần phải xuất trình thẻ
thành viên đê tiến hành làm
thủ tục thuê đĩa.
Trả lời 3: Khi muốn thuê đĩa
thì cần phải có thẻ thành viên,
chúng tôi ghi mã số thẻ thành
viên cho mỗi người trến phiếu
thuê để thông qua thẻ thành
viên có thể biết được thông tin
mượn.
Trả lời 4: Ngoài phiếu thuê,
cửa hàng có lưu lại thông tin
người thuê trên máy tính để
đối chiếu nếu người thuê làm
mất phiếu thuê.

Khi người thuê đĩa trả đĩa thì
cửa hàng có lập phiếu trả cho
họ không? Có lưu lại thông tin
trả đĩa không? Ngoài phiếu trả
thì có lập thêm phiếu gì khác
không?

Trả lời 5: Khi người trả đến trả
đĩa thì chúng tôi sẽ lập phiếu
trả đĩa cho họ và lưu thông tin
tra đĩa trên máy tinh cửa cửa
hàng. Chúng tôi chỉ lập phiếu
trả và không lập thêm phiếu
khác.
Trả lời 6: Có. Chúng tôi sẽ
làm phiếu báo cáo về tình hình
ơ cửa hàng để quản lý chặt chẽ
hơn.

Mỗi tháng cửa hàng có làm
môt phiếu báo cáo về tình hình
mượn trả đĩa cũng như nhập
đĩa ở cửa hàng không

1.2.4 Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn thứ 4:

Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: A Lâm

Người Phỏng vấn: Nhóm 13
13


Địa Chỉ: Tại Cửa Hàng Băng Đĩa
Quang Lâm

Thời gian hẹn: 25/11/2013
Thời Điểm Bắt Đầu: 14h
Thời điểm kết thúc: 14h30

-Đối tượng được hỏi là: người quản
lý, nhân viên, nhân viên kỹ thuật.
-Cần thu thập dữ liệu: Thông tin về
cách quản lý nhân viên và trang thiêt
bị , hệ thống quản lý cửa hàn

Các yêu cầu đòi hỏi: Vai trò , vị trí,
trình độ, kinh nghiệm của người
phỏng vấn

-Cần thảo thuận: xem quá trình làm
việc của nhân viên và các hệ thống
thiết bị quản lý cửa hàng.
Chương trình:

Ước lượng thời gian :

1.

Giới thiệu

1 phút

2.

Tổng quan về dự án

2 phút

3.

Tổng quan về phỏng vấn

2 phút

+ Chủ đề đề cập


Chủ đề 1: Câu hỏi và trả lời.

5 phútChủ đề 2: Câu hỏi và trả lời.

15 phútTổng hợp các nội dung chính.

2 phútÝ kiên của người được hỏi.

2 phútKết thúc

1 phút
(Dự kiến tổng cộng : 30 phút)

Phiếu phỏng vấn

14


Tiểu dự án : Quản lý nhân viên,
Dự án: Xây dựng phần mền quản
thiết bị, máy móc, phần mền
lý băng đĩa Quang Lâm bằng ngôn
ngữ C#
Người được hỏi : A Lâm

Ngày: 25/11/2013
Người hỏi : Nhóm 13

Câu Hỏi :
1.

Trả lời :

Quản lý nhân viên
I.1 Trong cửa hàng có bao
nhiêu nhân viên?

Trả lời 1.1: Trong cửa hàng
chúng tôi có tất cả 2 nhân
viên.
Trả lời 1.2: Trình độ tin học
của các nhân viên it nhất là
bằng A.

Trình độ tin học của các
nhân viên như thế nào?
Hệ thống máy móc, thiết bị,
phần mềm:
2.1 Cửa hàng có dùng phần
mềm để quản lý đĩa không?
I.2

2.

2.2

2.3

Trả lời 2.1: Có

Thường thì cửa hàng sẽ
dùng phần mềm chung trên
thị trường hay phần mềm
được thiết kế riêng cho cửa
hàng này.
Cửa hàng có thường nâng
cấp hệ thống cũng như
thiết bị không?

Trả lời 2.2: Chúng tôi thường
dùng phần mềm được thiết kế
riêng cho cửa hàng của chúng
tôi để dễ quản lý hơn.
Trả lời 2.3: Có. Chúng tôi
thường nâng cấp hệ thống và
các thiết bị quản lý để quản lý
tốt hơn.

Tổng quan về đánh giá phỏng vấn
Sau quá trình phỏng vấn, người phỏng vấn nhóm đã thu thập được nhiều thông
tin rất thực tế từ việc quản lý cửa hàng băng đĩa cũng như nhân viên trong cửa
hàng và người được hỏi cũng thấy thoải mái khi được phỏng vấn, đồng thời trả lời
cũng trung thực.Tuy nhiên trong quá trình phỏng vấn về quản lý nhân viên có một
số chi tiết có thể không đúng sự thật.
2.

3.

Mô tả-phân tích hệ thống và biễu mẫu

15


Hệ Thống lưu trữ
1. Cửa hàng làm các phiếu đĩa gồm thông tin: mã số đĩa, tên đĩa,
nhà xuất bản, năm xuất bản, số lượng, tóm tắt nội dung, số bản.
Các phiếu đĩa được phân chia theo loại đĩa.
2. Mỗi người thuê được cung cấp một thẻ thành viên gồm các thông
tin: tên, tuổi, địa chỉ, CMND…. (nếu là khách vãn lai).Người
thuê đĩa thì tra cứu phiếu đĩa rồi ghi vào phiếu mượn.
3. Người thuê có nhu cầu thuê đĩa, người thuê viết phiếu yêu cầu
thuê đĩa và chuyển vào phòng thuê đĩa để đăng kí thuê đĩa. Nhân
viên sẽ kiêm tra thông tin đĩa, thông tin người thuê và xác nhận
cho phép thuê đĩa. Một số thông tin trong phiệu thuê được lưu lại
để quản lý, phiếu thuê sẽ được gài vào chỗ đĩa đã lấy đi, đĩa được
giao cho ngươi thuê.
4. Khi người thuê trả đĩa: Từ thẻ thành viên, xác định phiếu thuê,
việc trả đĩa được ghi nhận vào dòng ngày trả và tình trạng. Phiếu
thuê được lưu lại để quản lý và theo dõi.
5. Người thuê trả muộn hơn ngày trả sẽ tính phí phát sinh.
 Hoạt động của hệ thống :
1. Cửa Hàng làm từ hứ 2 đến thứ CN, buổi sáng từ 7h30 – 12h, buổi
chiều từ 13h – đến 21h. Nếu người thuê đĩa, thì sẽ thực hiện thu
phí, theo bảng tính phí thuê đĩa cho tới thời hạn trả đĩa.
2. Đĩa thuê, phải làm thủ tục tại cửa hàng, người thuê mỗi lần được
thuê tối đa là 10 đĩa. Đĩa được thuê về nhà thì phải đóng tiền thế
chân theo giá trị của đĩa, nếu quá hạn sẽ tính phí theo quy định của
cửa hàng.
3. Đĩa cho người thuê có các thông tin là mã đĩa, tên đĩa, mỗi tên đĩa
(tựa đề). Thông tin về đạo diễn gồm đạo diễn, tên đạo diễn, diễn
viên. Môt đạo diễn có thể có làm nhiều phim. Số lần xuất bản (tái
bản) được đánh số từ 1, 2, 3… (có sự trùng nhau giữa những tên
đĩa khác nhau).thông tin về một làn xuất bản (tái bản) gồm có: lần
xuất bản, năm xuất bản, khổ giấy, giá,.
4. Đĩa bị mất hay hỏng so với ban đầu khi thuê sẽ phải bồi thường
bằng tiền đĩa ghi trên đĩa cộng với tiền thuê đĩa ban đầu.
5. Người thuê chỉ có thể thuê thêm đĩa khi đã hoàn trả hết hoặc 2/3 số
đĩa đã mượn.
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
2.1 Khảo sát thực tế
Nhóm thực hiện tiến hành khảo sát ở các cửa hàng băng đĩa sau:


2.

16


-Cửa hàng băng đĩa Quang Lam 163/40, Bùi Văn Ngư, Tổ 31, Kp3,
P.Hiệp Thành, Q12, TpHCM
Quy trình phục vụ khách ở cửa hàng:
-Các loại băng đĩa sẽ được tách riêng phần menu và đĩa.Phần menu sẽ
được để trên các giá kệ còn phần đĩa được cửa hàng cất giữ ở bên trong.
- Khách hàng sẽ lựa chọn các băng đĩa ưng ý thông qua việc xem xét phần
menu của băng đĩa.
- Cửa hàng sẽ cung cấp cho khách hàng phần đĩa khi khách hàng yêu cầu.
-Chương trình khuyến mãi: Khách hàng sẽ được miễn phí 1 đĩa bất kì khi
mua đủ 10 đĩa cùng loại
2.2 Dự kiến phát triển đề tài
Chương trình giải quyết các công việc chính như :

- Quản lý thông tin các sản phẩm băng đĩa;
- Quản lý thông tin của khách hàng;
- Quản lý số đĩa đã tích lũy được của khách hàng để thực hiện chương
trình khuyến mãi;
- Các phương thức thanh toán khi khách hàng mua sản phẩm;
- Quản lý doanh số.

PHẦN 3: PHIẾU KHẢO SÁT
I.

BẢNG CÂU HỎI
Câu 1: Bạn có đang sở hữu 1 loại đĩa ca nhạc, phim, hài nào không?
o Có
o Không
Câu 2: Bạn thích những thể loại đĩa gì?
o Phim
o Hài
o Ca Nhạc

17


Ý kiến khác: ............................................................
Câu 3: Bạn có thể mua đĩa ở mức giá bao nhiêu tiền?
o Dưới 10vnđ
o Trên 10vnđ
o Trên 20vnđ
Câu 4: Nếu được mua 1 loại đĩa, bạn sẽ mua gì?
o Phim
o Hài
o Ca Nhạc
Ý kiến khác: ............................................................
Câu 5: Khi mua đĩa bạn quan tâm đến gì của đĩa?
o

Giá

o

Chất lượng đĩa

o

Xuất sứ

Ý kiến khác: ............................................................
Câu 6: Bạn thấy các loại đĩa trên thị trường hiện nay như thế nào?
o
o
o
o

Dễ hư
Đắt
Hình ảnh không rõ nét
Ý kiến khác: ............................................................

Câu 7: Bạn thường mua đĩa bằng cách nào?
o

Trực tiếp ở cửa hàng

o

Qua điện thoại

o

Qua mạng

Câu 8: Bạn thích mua đĩa qua cách nào?
o

Trực tiếp ở cửa hàng

o

Qua điện thoại

o

Qua mạng
18


Câu 9: Khi mua hàng ở các cửa hàng bạn thường nhận được các loại giấy tờ
gì?
o Hóa đơn
o Giấy bảo hành
Ý kiến khác: ............................................................
Câu 10: Những loại giấy tờ đó thường lưu thông tin gì?
o Thông tin khách hàng
o Thông tin đĩa
Ý kiến khác: ............................................................
Câu 11: Các loại giấy tờ này có gây rắc rối cho bạn không?
oo

Không

Câu 12: Nếu có thì đó là những rắc rối gì?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Câu 13: Bạn có hài lòng với các cửa hàng hiện nay không?
o Có
o Không
Câu 14: Nếu không thì bạn không hài lòng về vấn đề gì?
o Thái độ phục vụ
o Sản phẩm
Ý kiến khác: ............................................................
Câu 15: Bạn có ý kiến nào muốn đóng góp thêm cho phiếu phỏng vấn của
chúng tôi không?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
II.

Số liệu thống kê của các phiếu khảo sát

Với số phiếu phát ra 150 và phiếu thu vào là 126.
1.

Tiêu chí

Tiêu chí 1: Khảo sát nhu cầu trả tiền khi mua đĩa của khách.
Tiêu chí 2: Khảo sát khách hàng thường mua đĩa qua kênh nào.

19


Tiêu chí 3: Khảo sát nhu cầu sở thích của khách hàng.
Tiêu chí 4: Khảo sát khách hàng nhận được giấy tờ gì khi mua đĩa.
Tiêu chí 5: Khảo sát khách hàng quan tâm gì đến sản phẩm.
2.

Biểu đồ

Câu 1: Bạn có thể mua đĩa ở mức giá bao nhiêu tiền?
55
Dưới 10vnđ
45
Trên 10vnđ
26
Trên 20vnđ

43.6%
35.7%
20.7%

Hình 2.1: Khảo sát nhu cầu trả tiền khi mua đĩa của khách.
Nhận Xét: Qua thông tin thu thập đựợc từ phiếu khảo sát ta thấy khách hàng có
nhu cầu trả tiền để mua 1 đĩa giao động từ 10 vnđ -> 20 vnđ là phổ biến và đây là
giá phù hợp với thị trừơng.

Câu 2: Bạn thích mua đĩa qua cách nào?
95
6
25

Trực tiếp ở cửa hàng
Qua cửa hàng điện thoại
Qua mạng

75.4%
4.8%
19.8%

Hình 2.2: Khảo sát khách hàng thường mua đĩa qua kênh nào.
Nhận Xét: Qua sơ đồ ta ta thấy tỉ lệ người mua trực tiếp chiếm đa số, như vậy nhu
cầu mua qua mang và đặt hàng qua điện thoại đang có xu hướng tăng nhưng chậm.
Câu 3: Bạn thích những thể loại đĩa gì?
45
Phim
35.7%
40
Hài
31.7%
15
Ca nhạc
11.9%
20


26

Cả 3

20.6%

Hình 2.3: Khảo sát nhu cầu sở thích của khách hàng.
Nhận Xét: Qua sơ đồ ta thấy khách hàng thích nhiều nhất là phim và hài. Nhu cầu
của khách về phim tăng cao.
Câu 4: Khi mua hàng ở các cửa hàng bạn thường nhận được các loại giấy tờ gì?
45
26
55

Hóa đơn
Giấy bảo hành
Giấy tờ khác

35.7%
20.6%
43.7%

Hình 2.4: Khảo sát khách hàng nhận được giấy tờ gì khi mua đĩa.
Nhận xét: Đa số khách hàng khi đi mua đĩa hoặc bất kỳ sản phẩm nào cũng
đều nhận được các loại giấy tờ như: hóa đơn, giấy bảo hành, visa…

Câu 5: Khi mua đĩa bạn quan tâm đến gì của đĩa?
30
65
11
20

Giá
Chất lượng đĩa
Xuất sứ
Ý kiến khác

23.8%
51.6%
8.7%
15.9%

Hình 2.5: Khảo sát khách hàng quan tâm gì đến sản phẩm.
Nhận Xét: Theo sơ đồ đồ khảo sát đa số khách hàng quan tâm nhất là
chất lựơng đĩa và giá cả.
III.

KẾT LUẬN

21


Qua phiếu khảo sát nhóm đưa ra kết luận khách hàng thích mua đĩa rẻ,
chất lượng, đa số khách thích thể loại phim và khách thường mua đĩa trực
tiếp ở cửa hàng.
PHẦN 4: BIỂU ĐỒ CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ (BFD) VÀ SƠ ĐỒ LIÊN
KẾT THỰC THỂ (ERD)
1.

Biểu đồ chức năng nghiệp vụ (BFD)

SƠ ĐỒ BFD
QUẢN LÝ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA QUANG LÂM

Quản ly người
dùng

Quản ly băng
đĩa

Thống kê

Đăng nhập

Nhập đĩa

Tìm kiếm

Đăng ky

Bán đĩa

Số lượng
đĩa nhập

Sửa đổi

Cho thuê

Kiểm tra
thông tin

Số lượng
đĩa bán, cho
thuê
22

Xử ly sự cố

Nhập thông
tin sai

Phần mềm
lỗi


2.

Sơ đồ liên kết thực thể (ERD)

Hình 2: Sơ đồ liên kết thực thể ERD

23


3.

Một số biểu mẫu thực tế tiêu biểu
Cửa hàng băng đĩa Quang Lâm
163/40, Bùi Văn Ngữ, Tổ 31, KP3, P.Hiệp Thành, Q12, Tp HCM
Điện thoại: 01652041524

HÓA ĐƠN
Mã hóa đơn: …………………………………………………………………………
Mã K/Hàng: ……………………………………………………………………………
Ngày lập: …………………………………………………………………………………

STT

Mã đĩa

Tên đĩa

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng thành tiền: ………………………………………………………………

K.Hàng mua

Người lập

24


Cửa hàng băng đĩa Quang Lâm
163/40, Bùi Văn Ngữ, Tổ 31, KP3, P.Hiệp Thành, Q12, Tp HCM
Điện thoại: 01652041524

PHIẾU XUẤT
Mã PX: …………………………………………………………………………
Mã K/Hàng: ……………………………………………………………………………
Ngày lập: …………………………………………………………………………………
STT

Mã đĩa

Tên đĩa

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng thành tiền: ………………………………………………………………

K.Hàng mua

Người lập

Cửa hàng băng đĩa Quang Lâm
163/40, Bùi Văn Ngữ, Tổ 31, KP3, P.Hiệp Thành, Q12, Tp HCM
Điện thoại: 01652041524

ĐƠN ĐẶT HÀNG
Mã đơn đặt hàng: …………………………………………………………………………
Mã K.Hàng: …………………………………………………………………………
Ngày lập: …………………………………………………………………………………
STT

Mã đơn đặt hàng

Tên đĩa

Đơn vị

C.Ty/ K.Hàng mua

Số lượng

Đơn giá

Người lập

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×