Tải bản đầy đủ

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH

ÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI TH
NHÓM CHÚNG EM XIN TRÌNH
BÀY VỀ BÀI THUYẾT MINH:TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


Chương 3:
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON
ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
I.

II.

III.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội ở việt nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam.
Kết luận.I.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghĩa
xã hội ở việt nam

1.Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở việt
nam.
2.Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng
bản chất của chủ nghĩa xã hội ở việt nam
3.Quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu ,
đông lực của chủ nghĩa xã hội ở việt nam.


II-CON ĐƯỜNG , BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

1.

2.

Đặc điểm , nhiệm vụ của thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam.
Những chỉ dẫn có tính định hướng
về nguyên tắc, bước đi, biện pháp
hiện trong quá trình xây dựng chủ
nghĩa xã hội.


I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghĩa
xã hội ở việt nam
1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở việt
nam.
-Hồ Chí Minh đã đưa ra quan niệm: Tiến lên chủ
nghĩa xã hội là bước phát triển tất yếu ở việt nam
sau khi nhà nước đã giành được đọc lập theo con
dường cách mạng vô sản
- Mục tiêu giải phóng dân tộc theo con đường cách
mạng vô sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho dan tộc

Việt Nam là nước nhà được độc lập, nhân dân
được hưởng cuộc sống ấm no , tự do , hạnh phúc.


HỒ CHÍ MINH KHẲNG ĐỊNH:
“Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứa hộ nhân
loại, đem lại cho mọi người không phân biệt
chủ tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng,
bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất việc làm
cho mọi người , niềm vui, hòa bình , hạnh
phúc, nói tóm lại là nền cộng hòa thể giới
chân chính, xóa bỏ những biên giới tư bản
chủ nghĩa cho đến nay chỉ là những vách
tường dài ngăn cản những lao động trên thế
giới hiểu nhau và yêu thương nhau”.


2.Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản
chất của chủ nghĩa xã hội ở việt nam


A. Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội .

-Hồ chí Minh tiếp thu lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học
của lý luận Mác –lênin trước hết là từ yêu cầu tất yếu của
công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam.
-

Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội ở một phương diện
nữa là đạo đức ,hướng tới giá trị nhân đạo, nhân văn
macxit.

-

Bao trùm lên tất cả là Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã
hội từ văn hóa.


-Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH
từ phường diện đạo đức.

Bác
cho
rằng

Không có chế độ nào tôn trọng con
người, chú ý xem xét những lợi ích
cá nhân đúng đắn và đảm bảo cho
nó được thõa mãn bằng chế độ
XHCN
Vì thế’’có gì sung sướng vẻ vang hơn là trôi dào
đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào
sự nghiệp xây dựng CNXH và giai cấp loài người


Đạo đức cách mạng chủ nghĩa đối lập
với chủ nghĩa cá nhân

“Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây
dựng CNXH.Cho nên thắng lợi CNXH không thể tách
rời của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”.
Như vậy đối với Hồ Chí Minh,đạo đức cao cả là đạo đức
cách mạng,đạo đức giải phóng dân tộc,loài người.CNXH
chính là giai đoạn phát triển mới của đạo đức.


+Hồ Chí Minh đa tiếp cận CNXH từ
truyền thống lịch sử,văn hóa và con người
việt nam
Việt Nam là nước nông
nghiệp, không qua chế độ
CHNL,lại phải liên tục
chống thiên tai địch họa
Làm cho người
việt nam sớm gắn
kết với nhau

Đó là nhân tố
thuận lợi để đi
vào CNXH

Văn hóa Việt Nam lấy nhân nghĩa làm
gốc,là văn hóa trọng tri thức,hiền tài.


b. Đặc trưng bản chất tổng quát của chủ nghĩa xã
hội
b1. quan niệm của chủ nghĩa
Mac-Lênin
-Xóa bỏ từng chế độ chiếm hữa TBCN, thiết lập chế độ
sở hữu công cộng để giải phóng cho sức sản xuất xã hội
phát triền.
Có một nền công nghiệp đại cơ khí với trình độ khoa học
và công nghệ hiện đại có khả năng cải tạo nông
nghiệp,tạo ra năng suất lao động cao hơn CNTB.


Con người việt nam có tâm hồn
trong sáng,giàu lòng vị tha…

Truyền thống tốt
đẹp của văn hóa
và con người việt
nam đã dẫn dắt
Bác đến với CNXH

Với Bác,XHCN mang trong
bản thân nó bản chất nhân
văn và văn hóa,nó cao hơn
CNTB về mặt văn hóa và
giải phóng con người

Quan niệm của Bác về CNXH là sự thống nhất biện
chứng giữa kinh tế,chính trị,xã hội với nhân văn,đạo đức
văn hóa


-Thực

hiện sản xuất có kế hoạch,xóa bỏ sản xuất hàng
hóa và trao đổi tiền tệ.
-Thực hiện phân phối theo lao động,thể hiện sự bình
đẳng về lao động và hưởng thụ.
-Khắc phục dần sự khác biệt giũa các giai cấp,nông thônthành thị,LĐtrí óc-LĐchân tay,tiến tới một xã hội tương
đối thuần nhất về GC.
- Giai phóng con người khỏi mọi cách áp bức,bóc
lột,nâng cao trình độ cho nhân dân.
- Khi giai cấp không còn,nhà nước tự tiêu vong.


B.Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ
nghĩa xã hội ở việt nam

- Quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam:
+ Hồ Chí Minh có quan niệm tổng quát khi
coi chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội bao
gồm các mặt rất phong phú, hoàn chỉnh, trong
đó con người được phát triển toàn diện, tự do.
+ Hồ Chí Minh diễn đạt quan niệm của
mình về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên
một số mặt nào đó của nó như: chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội…..


+ Hồ Chí Minh quan niệm về chủ
nghĩa xã hội ở nước ta bằng cách nhấn
mạnh đó là một xã hội vì lwoij ích của
Tổ Quốc của nhân dân.
+ Hồ Chí Minh nêu chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam trong ý thức, động lực của
toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng Sản Việt Nam.


- Đặc trưng bản chất tổng quát của
chủ nghĩa xã hội việt nam:
Đó là một chế độ chính trị do nhân dân
làm chủ.
Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội nên
nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự
phát triển của khoa học-kỹ thuật.
Chủ nghĩa xã hội là chế độ không còn
người bóc lột người.
Chủ nghĩa xã hội là một xã hội phát triển
cao về văn hóa, đạo đức.


3. Quan điểm Hồ Chí Minh về mục
tiêu,động lực của CNXH ở việt nam
3.1.Những mục tiêu cơ bản
của CNXH
Chế độ
CNXH gắn
chính trị
liền với văn
mà chúng
hóa và giai
ta xây dựng
đoạn phát
là một chế triển cao hơn
độ do nhân CNTB về mặt
dân làm
giải phóng
chủ
con người

Về quan hệ xã hội :xã
hội mà chúng ta xây
dựng là một xã hội
công bằng,dân
chủ,có quan hệ tốt
đẹp giữa người với
người, các chính sách
XH được quan tâm
thực hiện,đạo đức-lối
sống XH phát triển
lành mạnh

Nền kinh tế
chúng ta xây
dựng là nền
kinh tế
XHCN,với
công nghiệp
va nông
nghiệp hiện
đại,khoa học
và kĩ thuật
tiên tiến


3.2-Các động lực của
CNXH

ỘNG LỰC LÀ:
Gồm

Những nhân tố góp
phần làm phát triền kinh
tế-XH thông qua hoạt
động của con người

-Phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân tộcđọng lực chủ yếu để phát triển cả nước.
- Phát huy sức mạnh lao động của con người với tư cách
cá nhân người lao động


+ về động lực của CNXH

Phát huy các nguồn động lực về vật chất và tư tưởng
cho việc xây dựng CNXH.Gồm động lực bên trong và
động lực bên ngoài.
 Động lực bên trong: vốn, khoa học kĩ thuật,con
người là động lực quan trọng và quyết định.
• Nguồn lực con người phải phát huy trên cả hai
phương diện:cộng đồng và cá nhân.
• Coi trọng động lực lợi ích kinh tế.
• Tác động chính trị và tinh thần của người lao
động. Coi trọng cả văn hóa,khoa học, giáo dục
là động lực không thể thiếu của chủ nghĩa xã
hội.
• Sử dụng vai trò điều tiết của các nhân tố khác
như: văn hóa,đạo đức.pháp luật đối với hoạt


 Động lực bên ngoài: sức mạnh thời đại,tăng cường
đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước.
 Giữa nội lực và ngoại lực, hồ chí minh xác định rất
rõ nội lực là quyết định nhất , ngoại lực là rất quan
trọng chính vì thế, người thường nêu cao tinh thần
độc lập, tự chủ , tự lực cánh sinh là chính , luôn luôn
chú trọng tranh thủ sự giúp đỡ hợp tác quốc tế , kết
hợp sức mạnh


II-Con đường, biện pháp quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
1.

Đặc điểm, nhiệm vụ của thời kì quá đô lên
chủ nghĩa xã hội ở việt nam.

a) Thực chất, loại hình và đặc điểm của thời
kỳ quá độ.
- CMác, Ph.Ăngghen, V.I.Lenin đều khẳng định

tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội và chỉ rõ vị trí lịch sử, nhiệm vụ đặc
thù của nó trong quá trình vận động, phát triển của
hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa


- Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ
nghĩa Mác-Lenin, có hai con đường quá độ lên
chủ nghĩa xã hội: Con đường thứ nhất là quá độ
trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội từ những nước tư
bản chủ nghĩa phát triển ở trình độ cao. Con
đường thứ hai là quá độ gián tiếp lên chủ nghĩa
xã hội ở những nước chủ nghĩa tư bản phát triển
còn thấp.
- V.I.Lênin cho rằng, những nước có nền kinh tế
lạc hậu , chưa trãi qua thời kỳ phát triển của chủ
nghĩa tư bản cũng có thể đi lên chủ nghĩa xã hội
được trong điều kiện cụ thể nào đó, nhất là trong
điều kiện đảng kiểu mới của giai cấp vô sản nắm
quyền lãnh đạo(trở thành đảng cầm quyền) và
được một hay nhiều nước tiên tiến giúp đỡ.


- Quan điểm Hồ Chí Minh :
+ Hồ Chí Minh đã khẳng định con đường cách mạng
việt nam là tiến hành giải phóng dân tộc, hoàn thành
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến dần lên chủ
nghĩa xã hội.
+ Theo Hồ Chí Minh, khi bước vào thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội, nước ta có những đặc điểm lớn
nhất là một nước công nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa
xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản
chủ nghĩa. Đặc điểm này chi phối các đặc điểm khác,
thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và
làm cơ sở nảy sinh nhiều mâu thuẫn.


b) Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở việt nam.

- Thực chất thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội :
+ Theo Hồ Chí Minh, thực chất của thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá trình cải biến nền
sản xuất lạc hậu thành nền sản xuất tiên tiến, hiện đại.
+ Thực chất của quá trình cải tạo và phát triển nền
kinh tế quốc dân cũng là cuộc đấu tranh giai cấp gay
go, phức tạp trong điều kiện mới.


:- Nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam bao gồm hai nội dung lớn là:

1

Xây dựng nền tảng vật chất và kỷ thuật choc hủ
nghĩa xã hội, xây dựng các tiền đề về kinh tế, chính
trị, văn hóa, tư tưởng cho chủ nghĩa xã hội.

2

Cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới kết hợp cải
tạo và xây dựng , trong đó lấy xay dựng làm trọng
tâm, làm nội dung cốt yếu nhất, chủ chốt, lâu dài.


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×