Tải bản đầy đủ

Tư tưởng hồ chí minh, chương VII

Trường Cao Đẳng kỹ Thuật
 Lý Tự Trọng.
            lớp 13cđ_ô3
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí 
Minh.
Nhóm :
Sinh viên thực hành :
Nguyễn Đức Quí
Lê Quang Phi
Nguyễn Ngọc Tài
Nguyễn Văn Pít
Nguyễn Thái Duy
Nguyễn Mậu Nhật
Nguyễn Thành Trung
Phạm Tuấn Anh


Chương : VII
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ  VĂN HÓA, 
ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI.


I­ Những Quan Điểm Cơ Bản Của Hồ 
Chí Minh Về Văn Hóa.
II­ Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức.
III­ Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây 
Dựng Con Người Mới.


I. Những Quan Điểm Cơ Bản 
Của Hồ Chí Minh Về Văn Hóa
1. Định nghĩa về văn hóa và quan điểm 
về xây dựng nền văn hóa mới.
a. Định nghĩa về văn hóa.


Người viết :
“vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài
người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết,
đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ
thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn
mặc, và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng
tạo và phát minh đó tức là văn hóa


_ Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức 
sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người 
đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời 
sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Văn hóa bao gồm 
toàn bộ những giá trị vật chất và giá trị tinh thần 
mà loài người đã sáng tạo ra, nhằm đáp ứng sự 
sinh tồn và cũng là mục đích cuộc sống của loài 


b) Quan Điểm Về Xây Dựng Nền Văn Hóa 
Mới.
_ Hồ Chí Minh đã đưa ra 5 điểm lớn định hướng cho việc 
xây dựng nền văn hóa dân tộc :
    1. Xây dựng tâm lý : tinh thần độc lập tự cường.
    2. Xây dựng luân lý : biết hy sinh mình, làm lợi cho 
quần chúng.
    3. Xây dựng xã hội : mọi sự nghiệp có liên quan đến 

phúc lợi của nhân dân trong xã hội.
    4. Xây dựng chính trị : dân quyền.
    5.Xây dựng kinh tế.


2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về 
các vấn đề chung của văn hóa.
a. Quan điểm về vị trí và 
vai trò cũa văn hóa trong 
đời sống xã hội.
_ Một là, văn hóa là đời sống 
tinh thần của xã hội, thuộc 
kiến trúc thượng tần.
_ Hai là, văn hóa không thể 
đứng ngoài mà phãi trong kinh 
tế và chính trị, phãi phục vụ 
nhiệm vụ chính trị và thúc 
đẩy sự phát triển của kinh tế.


b. Quan điểm về tính chất của 
nền văn hóa.

Tính 
Chất 
Văn 
Hóa

Tính 
Dân 
Tộc
Tính 
Khoa 
Học
Tính 
Đại 
Chún
g


c. Quan điểm về chức năng của 
Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng
văn hóa.
Bồi dưỡng 
tư tưởng 

Lòng nhân ái cao thượng
Đấu tranh chống lối sống thấp

Chức 
Năng 
Văn 
Hóa

Nâng 
cao dân 
trí

1 dân tộc dốt là 1 dân tộc yếu
Văn hóa soi đường cho cách 
mạng

Bồi dưỡng 
phẩm chất 
phong cách 
lối sống

Xây dựng phẩm chất tốt đẹp

Giúp nhân dân sữa được cái xấu


3. Quan điểm của hồ chí minh về một số 
lĩnh vực chính của văn hóa
a. Văn hóa giáo dục
_ Mục tiêu của văn hóa giáo 
dục là để thực hiện cả 3 chức 
năng của văn hóa thông qua 
việc dạy và học.
_ Nội dung giáo dục phải 
phù hợp với thực tiễn Việt 
Nam
_ Phương châm, phương 
pháp giáo dục .
_ Về đội ngũ giáo viên.


b. Văn hóa nghệ thuật.

_ Một là, văn hóa văn 

nghệ là một mặt trận, 
nghệ sỹ là một chiến sĩ, 
tác phẩm là vũ khí.
_ Hai là, văn nghệ phãi 
gắn với thực tiễn đời 
sống nhân dân.
_ Ba là, có những tác 
phẩm xứng đáng. 


c. Văn hóa đời sống.
_ Xây dựng đạo đức cần, kiệm, liêm chính.
_ Xây dựng lối sống mới, nếp sống mới.


II. Tư tưởng hồ chí về đạo đức.

1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 
về đạo đức.
a. Quan điễm về vai trò, sức mạnh của đạo 
đức.
- Đạo đức là cái gốc của người cách mạng: Bác từng nói “đạo 

đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người,như gốc 
của cây ,ngọn nguồn của sông suối:”.

­> Đây là công việc thường xuyên của đảng,toàn dân của mỗi người và toàn xã 
hội


Đạo đức là nhân tố tạo 
nên sức hấp dẫn của chủ 
nghĩa xã hội

Giá trị cao đẹp
của chủ nghĩa xã
hội

Phẩm chất của 
những người 
cộng sản ưu tú


b. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức 
cách mạng. 
_ trung với nước, hiếu với dân.

_ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
_ thương yêu con người, sống có tình nghĩa.
_ Có tinh thần quốc tế trong sáng.


c. Quan điểm về những nguyên tắc, xây 
dựng đạo đức mới.
_ Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức
_ Xây đi đôi với chống.
_ Phãi tu dưỡng đạo đức suốt đời.


2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh
a. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Kiên trì tu dưỡng đạo đức phẩm chất HCM.

Yêu tổ 
quốc

Yêu nhân 
dân

Yêu 
CNXH

Yêu lao 
động

Yêu 
khoa ọc 
và kĩ 
luật


b. Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức 
HCM. 
_ Một là, học chung với nước hiếu vối dân suốt đời đấu 
.tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, gia cấp, con 
người.
_ Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đời 
riêng trong sáng, nếp sống giãn dị và đức khiêm tốn phi 
thường.


_ Ba là, học đức tin tuyệt 

đối vào sức mạnh nhân 
dân, kính trọng nhân 
dân hết lòng phục vụ 
nhân dân, vị tha, khoan 
dung và nhân hậu với 
con người.

_ Bốn là, học tấm gương 
về ý chí và nghị lực, tinh 
thần to lớn quyết tâm 
vượt qua mọi thử thách, 
gian nguy để đạt được 
mục đích cuộc sống.


III. Về xây dựng con người mới.

1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con 
người.

Có thể nhìn nhận ở 3 nội dung:
­ Sự cảm nhận, lòng yêu thương, thông cảm vô hạn 
với con người
­  Có  niềm  tin  mãnh  liệt  vào  sức  mạnh,  phẩm  giá, 
khả năng vươn tới Chân, Thiện, Mỹ của con người
­ Có ý chí đấu tranh để giải phóng con người, đem 
lại tự do, hạnh phúc cho con người.


a) Con người được nhìn nhận như một chỉnh thể.
 ­ Hồ Chí Minh xem xét con người như một chỉnh thể thống 
nhất về tâm lực, thể lực, trí lực và các hoạt động đa dạng 
của nó luôn vươn tới Chân­Thiện­Mỹ.
­ Hồ Chí Minh cũng xem xét con người trong sự thống nhất 
của hai mặt đối lập: thiện ­ ác, hay ­ dở, tốt và xấu, hiền và 
dữ,…bao gồm cả mặt xã hội và mặt sinh vật. Tuy nhiên, 
“dù là tốt hay xấu, văn minh hay dã man đều có tình”.


b. Con người cụ thể, lịch sử.
Ngoài việc xem xét con người theo nghĩa rộng (“phẩm giá 
con người”, “giải phóng con người”, “người ta”, “con 
người”, “ai”,…), phần lớn Người xem xét con người trong 
các mối quan hệ cụ thể: quan hệ xã hội, quan hệ giai cấp; 
theo giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp; trong khối thống 
nhất của cộng đồng dân tộc và trong quan hệ quốc tế.

c. bản chất con người mang tính xã hội.
­ Để sinh tồn con người phải lao động sản xuất.
­ Con người là sản phẩm của xã hội, là sự tổng hợp các 
quan hện xã hội từ hẹp đến rộng, chủ yếu bao gồm các 
quan hệ : anh, em, họ hàng, bầu bạn, đồng bào, loài người.


2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và 
chiến lược “ trồng người”
a. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người.
 ­ Con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự 
nghiệp cách mạng.

­ Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng , phải coi 
trọng, chăm sóc, phát huy nhân tố con người.


b. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng 
người”.
­ Trồng người là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của 
cách mạng.
­ Muốn xây dựng chu nghĩa xã hội, trước hết cần có nhừng con người 
xã hội chủ nghĩa.

­ Chiến lược “trồng người” là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành 
của chiến lược phát triển kinh tế ­ xã hội.


Kết Luận

1. Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh


Năm 1990, Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO phong 
tặng hai danh hiệu cao quý: Anh hùng giải phóng dân 
tộc Việt Nam và Danh nhân văn hoá kiệt xuất. Những 
danh hiệu đó đã ghi nhận những đóng góp quý báu về lý 
luận và thực tiễn của Người.­ Trong lĩnh vực văn hoá, Hồ Chí Minh đã sớm nhận 
thấy vai trò và sức mạnh của văn hoá, đã sớm đưa văn 
hoá vào chiến lược phát triển của đất nước.


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×